'ra TOIiEl r z E EP K1 C,*,ricum- 1 710 l«sfi? m SïïKtI ï«^ek-(^s iZTnTïrr* het l»»«™ EU'l'Hl'Jib 3^SPt f* urd ,bij Al'Um (Fl'-} zullen J8" arrondissements-rechtbank ned. herv, kerk. d.Z^el,i,tó.Ii:nkh™' 5 uit heek-huqowaard. 1 rekking van heden. 5e klasse 10e i;;„f N°s. 9093, 10754, 13157 en 20761 elk f 1000- Nos 100, 2673, 8870, 11718 en 14497 elk f 400-Nos. 4529 915', 10898 en 14650 elk f 200; Nos. 596 815 2351)' ItH STADSNIEUWS. KRANKZINNIGE ONTVLUCHT EN GEGREPEN. BUIT E N L A N D, w,„ 5 fc- ondeVr0geknJ1Ulg hfet h°"den ee" bioscoop in een kanaalkasteel. meningen en zonder hoofdelijke stemming vastge- we christelijke kleed te lmngen, maar innerlijk weder- geboren te worden. Zoo zal de nieuwe geest telkens nieuwe vormen scheppen en zullen we steeds verdraagzaam zijn tegen- De begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1913 werd overeenkomstig de voordracht goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag in ontvang en uitgaaf va," 18(0.69. Onder de ontvangsten is begrepen aan subsidie uit de gemeentekas van 1700. De voorzitter d'eelde de vergadering mede, dat inge- volge art. 89 der Armenwet, op den len September j.l. in werking getreden, de Raad binnen een jaar, dus voor 1 Sept. 1913, tot de herziening van het bestaande reglement voor het Burgerlijk Armbestuur behoort over te gaan. Omdat B. en W. van oordeel zijn, dat net wenschelijk is, dat een nieuw bestuur onder een nieuw reglement met 1 Januari a.s, de burgerlijke ar menzorg' op zich neemt, hebben zij een reglement ont worpen, dat zij ter vaststelling aanboden. Werd1 het door den Raad aangenomen en door Gedeputeerde Sta ten goedgekeurd, dan zou onmiddellijk een nieuw be stuur kunnen worden benoemd. Zonder op- of aanmerkingen werdj het reglement goedgekeurd. Het le suppletoir kohier van den Hoofdelijken Om slag over 1912 door B. en W. opgemaakt tot een be drag van 3o.34 werd' onveranderd vastgesteld. Op het ingekomen adres van het Bestuur der Ne- derlandsehe schoolartsen, houdende het verzoek, dat co Raad bepalingen vaststelt, die leiden tot verbeter de hygiënische toestanden in. de scholen dezer ge meente, werd op voorstel van den voorzitter besloten aan het bestuur te berichten, dat, dewijl het verzoek op ongezegeld papier is gesteld, hierop geen beschik king kan genomen worden en daarbij njede te deelen, dat de gemeenteraad in de vorige vergadering over hen, die de oude vormen handhaven. Wij willen geen hooger ideaal kennen dan de vol maakte liefde, geen zuiverder eered'ienst dan aanbid ding m geest en in waarheid. Wij willen den gods dienst van Jezus, die leert dragen, omdat ze leert lief hebben, die de halten opent voor al het goddelijke, die opheft het zondige. Wij willen den godsdienst des harten, des vredes, der liefde, der hoop en des geloofs. Ben hoop, die zalig doet sterven, een liefde, welke al les omvat, een geloof, dat de wereld1 overwint. In de Ned. Herv. Gemeente van Urk hebben alle le den der kerkvoogdij nu ook hun ambt neergelegd op een notabele na, een bejaard' mail. De afgetreden pre sident-kerkvoogd wilde eerst den sleutel der kerk niet afgeven; op een telegram van het provinciaal college van toezicht is hij er echter toe overgegaan. GODSDIENSTIGE SAMENKOMSTEN VOOR STUDENTEN. Evenals aan de meeste Engelsche en aan onderschei dene Dui tsche universiteiten, zullen dit jaar ook te Groningen godsdienstige samenkomsten voor de stu denten gehouden worden, welke ten doel hebben stu deerenden in. alle faculteiten gelegenheid te geven een korte godsdienstoefening bij te wonen, waarin door de verschillende sprekers allereerst op d'e vragen der he- dend'aagsche studentenwereld wordt gelet. Den vorigen cursus hadden ook aan deze hoogeschool dergelijke bii- PAnkAmalmi »J«.r»4r, U,. r 1 J valsche sleutels toegang weten te verschaffen Tot het kantoor van de lunchroom de Beursbengel, in de Regu- Jiersbreestraat te Amsterdam, en van een schrijftafel 2o meegenomen. Hun pogingen om een brandkast te toroeeren zijn mislukt. Een inwoner van Kampen is gistel-morgen van zijn iets gevallen en heeft den nek gebroken. In het zie kenhuis kon slechts de dood worden vastgesteld. Tl J d® drankenkassen van verschillende tuinders te Naaldwyk heeft men in den nacht van Zaterdag op Zondag deerlijk huisgehouden. Vele takken waren af gesneden en de druiven over den grond gesmeten. 3,>0.000 tulpenbollen geplant worden van eerste klasse soorten. Een deskundige heeft vooraf den bodem on- euïtuur en n Z6er geschikt verklaard voor tulpen- - Bij drie firma's in de confectienijverheid in ~hm groot te Amsterdam, is een feilen strijd uitgebroken, waarbij ongeveer 200 uersonen firma tijd hoogste eischen, welke in dezen veel-eischenden worden gesteld. Ongetwijfeld zal er Donderdag voor de „Alkmaar" welke het bezoek aan onze stad alweer in niet ge ringe mate zal bevorderen en ook diaarom van harte bestaan W°rdeD geheeten groote belangstelling Naar wij vernamen, kan zij tegen een uur of halt zes hier verwacht worden. vijf, Uitspraken van beden. linff°rf ein\K'+te S.lotT"' vroeê'6r te Bergen, mishande- ling, J 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. W..A» ongeveer 300 Pere„„» ,«„£7 dTS I ffkSTA - hie, vool een groot deel althans, overeenkomen met de in het ver zoekschrift geuite wenschen. In de godsdienstoefening in de Augustijnenkerk te Dordrecht heeft. dr. A. van Iterson eergisteren een pre dikatie gehouden, waarin hij' deu kerkdijken strijd, welke vooral in de Ned. Herv. gemeente aldaar wordt gevoerd, aanhaalde. Tot tekst had hij, naar de „Dordsche Courant" meldt, gekozen Lucas 5:36—39: „En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, an ders scheurt ook dit nieuwe kleed het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen En niemand doet nieuwen wijn in oude lederen zakken anders zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen ber sten en de wijn zal uitgestort worden en de lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen en zij worden bei' de tezamen behouden. En niemand die ouden drinkt befer» ters,tondl "leuwen; want hij zegt: de oude verzamelde, toonde ze op prijs te stellen. De volgende sprekers zijn bereid gevonden geduren de ctezen cursus de bijeenkomsten te leiden: Prof. dT. H. Th. Obbink, te Amsterdam; ds. S. K. Lakker, te Zwolle; prof. dr. Is. van Dijk, te Grouin- f'T bchim van der Loeff, te Boskoop; dr. A. K. Kuiper, te Amsterdam; dr. J. A. Cramer, te s-Gravenhage; dr. C. E. Hooykaas, te Vlaardingen. 1 1 a C,obei1 Co-' Blhnciusstraat 17 en Sin gel 46, A. Hertzberger, Foeliestraat en De Vries en Susan, Prinsengracht. -r- Een visscher te Millingen heeft een goudkleurige paling gevangen van 40 e. M.lengte. Het merkwaardi ge dier is opgezonden aan de Ned. Heidemaatschappij-. In laardingen zijn hij drie inwoners de' geld stukken uit. de muntgasmeters gestolen. In een der straten van Utrecht werd gistermid dag een blmde bedelaar aangetroffen. Zijn vrouw me te veel gedronken had, had hem alleen laten staan! Zondagmiddag geraakte te Halfweg een tram- S' M' ,in b,rand: De wag«" was niet meei biuikbaar, zoodat de reizigers tot een gelegenheid moesten wachten. - De kolonel-commandant van het 4e regiment hu zaren heeft bepaald, dat een ieder die het regiment verlaat, of met groot verlof vertrekt, indien hij dit Maartje M., landlooperij, 3 dagen hechtenis en 4 maanden opzending naar een rijkswerkinrichting, straf™ Schoorl, diefstal, 3 weken gevangenis- l'ranciscue de L., Hoorn, mishandelii vangemsstraf. Albertus W. Alkmaar, wederspannigkeid, 1 maand gevangenisstraf. 1 Albert D Zijpe, diefstal, vrijgesproken. ing, 1 week ge- HET NUT. i i i .n de gisteravond gehouden algemeene ledenverga- volgende dering jan het departement Alkmaar van de K- van Algemeen, werd tot bestuurs- Door den heer W. Oudhuis was den kiezers voor den Polder bekend gemaakt, dat hij na zijn beraad' zijn candidatuur introk, zoodat heden heel kalmpjes tot nog* o stemmen uitgebracht. WW Keith), gekozen de fvacütnrf l' bf»taar9lid der Spaarbank (vacature dr. v. d. Berg) de heer G. H. Krak en tot fotografieën het regiment betref f ^ange Oftors, S toave^^Jnbos)dë beerln Strntok nberg' TTdo' w' T]l' Tan Hulst en W. feilde. STAATSLOTERIJ. ef 2Ó2öf !lk 8f62l(K)!4705, 14719' 17761' ^280>'19595 HIT KOEDIJK. Door Burgemeester en Wethouders dezer werd gisteren aanbesteed het bouwen gemeente van een gym- ffluqqkl0kaa! IUlbij' de oponbai,e iagore school. Raming IS In zün inleiding bracht dr. Van Iterson zijn onder werp al dadelijk in verband met de in de gemeente, heerschende toestanden. Doch de hoorders mochten niet verwachten dat hij een hard of bitter woord zou spreken. Maar het wordt ons wel eens te machtig te' midden van den strijd en de vele verdachtmakingen aldus ongeveer spreker. We zien dat er een partij is, A- vcn n? V°ert tegea de vr6zinnigen en die ortho- doxen welke samengaan voor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods en het heil der Gemeente. Maar we zullen met moedeloos worden, waar we zien, dat men- WotVan u'teenL°°Pende richting samenwerken en SflU" HSfï" Jod. wat Toch zoeken we bij al deze dingen hoe het zoo komt f houding daarbij moet zijn. Een woord, dat daarby den weg w^st, staat in den tekst. In Lucas 3.27 tot hoofdstuk 6:5 (dat vóór de predikatie was voorgelezen) hebben we, zoo zeide de prediker, de con- xlicten van Jezus met de vfomen van zijn dagen. Je zus laat voelen, dat men geen, nieuwe lap kan zetten op een oud kleed, d. w. z. oude vormen en nieuwen geest met kan vereenigen, dat men nieuwen wijn niet doen in oude zakken, want dan bersten deze en gaan beide verloren. Zoo zien we, dat Jezus zijn mouwen godsdienst met meer kan gieten in de oude vormen van het Jodendom, maar dat hij nieuwe koos. Deze tekst schildert den strijd van nieuwen geest metoude vormen telkens weer en het leert ons te ge- bru.ken: 1°. christelijke wijsheid, 2o. christelijke vrij- ru. i°:, chnsteluke verdraagzaamheid. ,,fh:f^ke wijsheid. Men heeft altijd weer nieu wen geest in oude vormen geperst. Paulus heeft er al voor gewaarschuwd, want de eerste Christenen deden V.VVTT'1 'e hebben' boe bet in dit opzicht met de R. K. kerk staat, zeide spr., dat 't J 1493 Laagste inschrijver was de heer Oostwouder, alhier, voor L84, aan wien het werk is gegund. HIT HEELOO. Door Burgemeester en Wethouders alhier is giste- ren rn het openbaar aanbesteed het bestraten van een gedeelte van den Stationsweg en de Kerkelaan voorSf ivf3 ™\de bt'ere,1: J" 0oms Avenhorn J 136:. J. Hebraeht te Spanbroek voor 1388. M. van Steeg te Heiloo voor 1206. J. de Moei te 1225ar /T i 1T°'5' J' Se,lgers t0 Heiloo voor L J' te Limmen voor j 1265. A. Bakker te voor 1319 VT J' JiekkrCI' te Bffmond-Binnen voor j 1319 1. Kaandorp te Heiloo voor 1210. J Opdam te Alkmaar voor 1190. Spruit en Wils te Alkmaar voor J 1149. C. Oldenburg te Berge T^20. S. Hoetjes te Heiloo voor 1228 Gegund aau den heer A. Bakker. Goedgekeurd werden het verslag en de rekening en verantwoording van het departement, het verslag en de rekening en verantwoording van d'e Hulpbank, het vers ag en de rekening en verantwoording van de oyn ee- v ereeniging, de rekening en verantwoording Tarl, f Volksbibliotheek en het verslag van de Nuts- I robelschool. Evenals andere jaren zullen we het verslag van het departement in zijn geheel plaatsen, BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 23 tot 28 September zijn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen 62 kuipbaden, L M 16 kIaS' 156 "graden 2e klas, te zamen 301 baden. gen voor DOOR DEN TREIN GEDOOD. Gisteravond is te Broek op Langendijk bij den over- weg de vischkoopman H. Selie, wonende aan de Lief- d'elaan alhier, door den goederentrein aangereden. De man geraakte tusschen zijn handkar en de machine, waardoor d'e borstkas werd! ingedrukt en de dood on middellijk intrad. Het lijk werd) naar bier overge bracht en is per politie-brancard op last dér Justitie naar de Algemeene Begraafplaats vervoerd. EEN tisme ook niet protestan ts te verontschuldigen. Het heeft den nieuwen geest weer in banden van dogma's gelegd! I.n terwijl nu een nieuwe geest overal waait, wil men die persen in vormen van 300 jaren geleden. Is dat vo'g0»s het Evangelie, van Jezus'? Neen, men doet gioot kwaad mee, overal vertoonen zich de scheu- m'p,, buitenwereld' zegt, dat het Christendom niet mee van dezen tijd is en daar zijn wij de schuld van. drnte Ciulzen,deu wordt het godsdienstig leven doodge drukt door de vormen. Valt. de vorm weg. dan veiwak heüigheid.g nstdg leven, of het leid. tot schijn! We hebben allen eerbied voor het dogma als uit- arukkmgr van liet godsdienstig leven van die dagen We begrijpen, dat, het voor velen nog waarde heef Maar we wenschen toch ook, da- die^nderën uit het Evangelm en de geschiedenis leeren, dat een nieuwe ^n6 tnniell1lTe vomie.r? n°odig heeft. Het oude dwin- gend handhaven strijdt dus tegen de christelijke wijs- hed Doch ook tegen de christelijke vrijheid Paulus heeft, reeds gezegd: staat dan in de vrijheid aarmee Christus u vrij gemaakt heeft. Hij kende den dwang van het enge wetskleed. Dan komt hiioü li0/./® eb™telijke vrijheid, wat ook blijkt uit M, ,HEI SLECHTE SEPTEMBERWEER. Mededeeling van het Kon. Ned. Met. Inst. te de Bildt. i Uetober. De maand September is wat tempera- tuur betreft de ongunstigste geweest die te Utrecht Sm 1849 1S Tooxgekomen. De gemid delde ïnaandtempëratuur was slechts 11.6 graad Celsi us, dat is 3.1 graad beneden de normale en nog 0.8 la ger dan de, laagste vroeger voorgekomen September- tempera tuur (12.4 in 1877). De hoogste temperatuur in deze maand bereikt was wifl hT1! 18'° Sr?ad' Celsiu8 (I September), ter- ij het tot nu toe slechts eenmaal is voorgekomen dat temperatuur gedurende de geheele maand Septem- te 1860) Srfla<1 °elSiUS bleef (19-8 als maxknum I Ondanks het tijdperk van droog weer na den lleu was algemeen de maandsom van den neerslag boven de normale. Te de Bildt was zü de helft grooter. KORTE BERICHTEN. "lan' d®or de Politie van heb bureau Stad- ïouderskade te Amsterdam gearresteerd, onder ver- denkmg van verduistering, van diamanten, is voor den officier van justitie geleid. Daar de familie van den arrestant alle verlies van den benadeelde heeft gedekt en deze onder die omstandigheden niet volging' aandrong, is de vrijgekomen. toiëiifr da8™idda8 ',hadi eeu kllaapj'e te Amsterdam, V blJ °P een w-eiland aan den overkant van het IJ aan liet spelen was, het ongein paard tegen het hoofd te krijgen. Bewusteloos en met etn ernstige hoofdwond is het ventje in het Binnen- gasthuis opgenomen. te Hi?"' knd,b°r'e,r aan derl Hooge Laarderweg Hilversum is ingebroken Er zijn geweren, messen, jestopt, anmorgen kwam iemand ons mededteelen, dat toen de trein, die om 6 uur 14 uit Haarlem vertrekt, zich tusschen Heilo en Alkmaar bevond, er een „naaktloo- per op de rails had gelegen. De trein had waarop de man in de bosschen vluchtte. Bij informatie bleek ons, dat een dér verpleegden van het gesticht „Duin en Bosch" te Castricum heden- m or gen om drie uur in nachtgewaad is ontvlucht. Blootshoofds en met bloote voeten stond hij tusschen Heiloo en wachtpost 47 tusschen de rails, toen de trein naderde Deze stopte, waarop de vluchteling de wijk nam in de bosschen. Den stationschef had hij om een kaartje gevraagd, doch dit werd liem geweigerd Door een spoorwegarbeider werd de krankzinnige naar de gemeente-secretarie te Heiloo gebracht, Waar hij ech ter spoedig weer wegliep. Aan de nasporingen van de heeren Vos, gemeente-veldwachter en Bakker boschwachter is het te danken, dat de' onge lukkige spoedig weer werd gegrepen. Per hij weer, begeleid door inmiddels gers, naar Castricum vervoerd. rijtuig werd aangekomen verple- dpenbare LEESZAAL EN BOEKERIJ. Het bezoek aan de openbare Leeszaal en Boekerij (noek Kaarsemakersgracht en Kan,aalkade) bedroeg over de maand September 530 mannen en 16 vrouwen tegen 619 mannen en 45 vrouwen in de zelfde maand van het vorige jaar. OT1(TTi_ eervol ONTSLAG, s-GRA\ ENIIAGE, 1 October. Wegens 65-jarigen leeftijd eervol ontslagen de heer J. Emmerig, coneier- ge-bode by de Rechtbank te Alkmaar. AGENDA. DINSDAG: Zangrereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor Koorateaat r6petltle voor dames' 71/2 UUT' Iokaal Mooij WOENSDAG: Dansclub A, Crefeld van 57 en 810 uur Har monie. Kinderkoor, repetitie van 4Va—6 urn, Harmonie. Zang en Vriendschap, repetitie van 71/2—0 uur Harmonie. Liedertafel „De Vereenigde Zangers," repetitie, des avonds 77, uur, Harmonie. ,K°.ninklij!k6 Erk' Schietver. „Nimrod," flobert- schietoefeningen, 8V2 uur, Noordrllollandsch Koffie huis, Zaadmarkt. tPnm,!!'.eenigiC'f "^ie"w Heven" met mannenkoor pheus, jaarlijksche algemeene vergadering, 8 uur precies, lokaal Mooij, Koorstraat. Gymn-ver. „De Halter," oefening voor: leden ouder SgTach?.flar Van 10 lmr' l0kaa' Mooib iu#flng Lin- DONDERDAG: verder op ver man met een waarschuwing BRIEFKAARTEN, DIE HAAR LAAT BEREIKTEN Den 30sten Augustus 1904 werden, blijkens den post stempel, te Heer-Hugowaard' voor een stadgenoote i twee briefkaarten verzonden, welke gisteren, dus 30 >Scptembei' 1912 eerst door de post werden bezorgd. In u dragen de volgende stempels: net ^ongeluk, ^een trap van een I Heerhugowaard 30 Augustus 1904, Alkmaar 30 Au gustus 1904 en Alkmaar 30 September 1912, terwijl op een der twee bovendien de stempel van lieerde 30 Sep tember 1912 is gedrukt. Hoe is het toch mogelijk, vraagt men zich onwille keurig at, dat iets dergelijks bij de post, die in den regel steeds zoo accuraat is, kan voorvallen? We heb ben er eens naar geïnformeerd' op het postkantoor. tiet komt wel eens voor, dat een of ander stuk tus schen een krant geraakt en zoodoende aan een ver keerd adres wordt bezorgd. Bij een schoonmaak b.v. Zangvereeniging VRIJDAG. „Nieuw Leven" met mannenkoor Orpheus, repetitie voor heeren, 8y2 uur, lokaal Mooij! Koorstraat Ma nnenkoor „Graanhandel," repetitie, bovenzaal „Excelsior," uur. ZATERDAG: ï1?'i7; "De IIalter>'' oefening voor: adspiranteu van 12-16 jaar van 8-9 uur; voor leden ouder dan gracht.r Van UUr' M°°y' ingang Linde- gewnp en lantaarn en eenig geld ontvreemd. De politie is snn!!rrmT°rë°n eei; tweet«l ^ververs, op het spooi Uit de vestibule van het station der H S M te Hilversum is heden ten nadeele van den heer o' een zilveren theeblad ter waarde van 50 ontvreemd In den nacht middel "vnnnDacbt'J.an Zaterdag 0p Zondag zijn door I kofflt zoo'u epistel, dat niet direct doorgezonden ïddel van op en sl uiting' uit een vestibule van een per- I dan eens weer voor den dae- e» wnvrlt DE 1TALIAANSCII-TU.RKSC1IE OORLOG Men verwacht te Konstantinopel dat eerstdaags de voorloopige vredesonderhandelingen zullen eindigen daar thans de uiterste voorwaarden van Turkije wor den overgebracht, waarvan het niet aannemen een af breken van de onderhandelingen ten gevolge zou heb- vTdtë' derrh -"dt doaor bet. gTof Groenhovenstraat te iJden vaardwd geiecnt en eeil damesrywiel ontvreemd, ten nadeele van stu denten, die in dit perceel kamers bewonen. De sporen wijzen er op, dat hier dezelfde dieven aan het werk ziin fwnStdVeJen katSten tyd om Leid- bun slag vaanligd en de letter doodt, doch de'geest maakt le- Ondanks het misbruik, dat van de vrijheid gemaakt vend. Om 1011S kC!men. We ch metPau'l11sop voor de vrijheid op godsdienstig gebied' als een recht, want het leven komt van binnen uit en wordt niet van buitenaf opëe- We kunnen een belüd'enis alleen goedkeuren als uit dwingen, samen te binden oordeelt hij toch zacht over hen, die vasthouden aan het: oudé. Bij de Joden werd de nieuwe most. met gejuich be- gioet, want deze smaakte beter dan de oude wijn Toch waren er altijd enkelen, die zeiden, dat. de oude' beter bied Tp 18 °Tk ah nd geweest °P godsdienstig ge bied. Tegenover Jezus, Paulus en de hervormers zei,L n-ar^ m°n nog abijd'" WÜ houden ons aan het oude Wn m onzen tfjd, wiüen dat ook begrijpen en hun die oude vonnen laten, maar zelf ook getogen van ons WijTdlifnT T P1SOhen Vf7iTaagzaa®heid voor ons. Wij zullen verdraagzaam zijn voor anderen als t*!rr raa^am zbn T00r on9zelf> door n.l. niet en e zijn met om den ouden menseh' bet nieu- slagen hebben. ^'UCU x'uu s,ag ge" T?o"üuEondagavond sprong een twintigjarige man te Kenkum van een in beweging zijnde tram met het ge- na!ë hf ei" onder geraalcte en zwaar gekwetst bracht "S te A,'nhem moest worden overge- oioTi ls!aar de."Biosc,0°P-C!ourant" verneemt, zijn ten stadhuize te Amsterdam nog ongeveer 20 aanvragen - Gisteren kwam bij de Kapelsbrug te 's-Graven- dge een zwaar beladen vrachtwagen van het Snui mentree,?V t0r Van de anderc zij'de een ma« naderde Tn hlt AoU waana eea knaapje, wonende rolde er uH het knaapje i kwam voor een der wielen van eden. De dood trad onmiddellijk in. Oston to'?rnacbVf baronesse Van Coehoorn, die van stonde naar het krankzinnigengesticht te Uccle was vervoerd daaruit ontvlucht, blootshoofds en barre- ho8 P;! ,t,e be®ft geea e°k0le aanwijzing, hadzij_ acht dagen geleden reeds bespeurd dat verdachte personen rondom het gesticht zwierven. 'testernacht hebben dieven zich met. behulp van feer voor den dag en wordt weer gepost. i ,an een brief in een boekje of gleuf verzeild ra ken bij het sorteeren of anderszins en bij een verplaat sing van het kantoor komen verlate stukken dan mis- seinen voor eten dag. Een bepaalde reden kan echter niet in 't algemeen worden genoemd, 't blijft altijd gissen, hoe een eigen aardig geval als bovenstaand! in zijn werk 1S> I ENGELAND. is gegaan. Donderdag a. st. zal d'e officieele proefvaart plaats hebben van het motorenschip „Alkmaar" der N V „Alkmaar Packet." Dit grootsche kanaalkasteel dat terecht een rara navis, een zeldzaam Schip, mag worden genoemd is eemg m Nederland. Zooals wij indertijd reeds mede deelden is het een driedekker, het heeft n.l. drie pro menadedekken boven elkaar, terwijl het gevaarte, dat !an&" eu 8 H. breed1 is en plaats biedt voor 1500 passagiers zich ongeveer 8 M. boven den waterspiegel verheit. Deze boot wordt voortbewogen door drie schroeven, waarvan een willekeurig aantal in werkin» kan worden gesteld'. De snelheid bedraagt ongeveer 20 kilometer. Door 3 kromhoutmotoren, elk van 90- He Ulsterdag is niet zonder inci denten algeloopen. Zaterdagavond is n.l. te Mov (graafschap Tyrone) -een vechtpartij geleverd tusschen eische nationalisten en een optocht van protestanten. Ben uur lang- werd er razend gevochten. Steenen eu e ien vlogen over en weer en men loste salvo's uit revolvers. De kleine politiemacht was machteloos. Twee agen- ten werden ernstig gewond. Eerst nadat ze geweren nad^gehaald, slaagde dé politie er door een charge met de bajonet in d'e menigte uiteen te drijven. Van aanhoudingen was geen sprake. BftR^LKëN SCiHImREI>LAND' "Geen °01'Iog op het Balkan-schiereiland", staat er boven een artikel in pL TT' m Vani denJ kenner der Balkan-landen i ?U> e,' aar de redactle van dat blad teekent ©i a a elijk bij aan„De volgende beschouwing gaat van de veronderstelling uit, dat de reëele machtsfac toren m het naburige Oosten ook ditmaal weer het plan van de opgewonden oorlogszuchtigen zullen verijde- en. Dat echter ook onvoorziene incidenten dit ver trouwen te schande kunnen maken, wordt aan het slot van het artikel voldoende verklaard. Wel eenige vierde motor van 15 PuZn^Toorhef'"' T"" BI farmed e Turkije ernstig te rekenen heeft van eleeiriseh licht, bcdimta, ™.t lift f"1!*"!* '°f ,250000 voortecMijk bewapend. Deze renzenboot. ze„w7le„ iZttSZu XJKW"* M?» en goedgeoefende soldaten. b«faaaffiiik v.„ee,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2