Te koop Reukenmeid- eene nette Dienstbode Verzilvert Coupons. een flink WINKELHUIS GEBRs. BISKANTER, PER AEROPLAN VAN DE THEEMS NAAR DEN TNDUS. Hoe wordt een slechte maag genezen Ideale Behandeling. j ADVERTENTIE N. pCt. J op den besten stand te Alk/maar. Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. ik «O Groote afslag van ft nj iU III. prima Ossenvleesch "o ui* Varkensvleesch. is afkomstig van de Macedoniörs, d.w.z. de Ottomaan- sche onderdanen der naburige Turksche provinciën, van wie er wel een 150.000, voor liet meerendeel politieke vluchtelingen, in het koninkrijk Bulgarije zijn. De regeering zelve wil deii oorlog' niet, zegt de schrijver, daar deze voorloopig nog weinig succes be looft en men kans heeft, de welwillendheid der groote mogendheden en zelfs het. behoud der dynastie op het spel te zetten. Ken werkelijke nationale haat, als tusschen Grieken en Turken, bestaat er evenmin tus- sclien Bulgaren en Turken als tusschen Serviërs en Turken. Daarbij komt, dat een groot deel der Bul- ga arsche soldaten, en niet de slechtste, Mohammeda nen zijn en met grooten tegenzin tegen den Padisja, den sultan, zouden oprukken. Bulgarije zou zelis in het geval van een gelukkigen oorlog niets» te winnen hebben, want het weet zeer goed, dat de Europeesche mogendheden zich eensgezind' zouden verzetten tegen elke verschuiving van het status quo op den Balkan, afgezien nog van de Roemeensche flankpositie, welke op zich zelf reeds elk optreden jegens Turkije tot een gevaarlijke onderneming maakt. De coöperatie van Servië, Montenegro en Griekenland zou hieraan niets kunnen veranderen, terwijl bovendien de beide eerst genoemde landen zich direct onder den duim van Oos- tenrijk-Hongarije bevinden, dat elk militair optreden onmiddellijk zou weten tegen te gaan. Elke bespreking van toestanden en vooruitzichten op den Balkan kan echter, meent de schrijver, slechts een «ogenblikkelijke beteekenis hebben, want de dingen hangen nieti slechts van de plaatselijke par tijen, doch ook van de tijdelijke groepeeringen en van de tijdelijke belangen der groote mogendheden af. Mochten er echter, meent de schrijver, op dit oogen- blik geen onverwachte incidenten of ongehoorde pro vocaties komen, dan kan men er op rekenen, dat dit jaar de rust op den Balkan niet gestoord zal worden, hetgeen door den tijd van bet jaar nog wordt bevor derd. Wil Griekenland op eigen houtje het tot een conflict laten komen, dan zal het, gelijk reeds eens te voren, ook alleen de gevolgen te dragen hebben. Wij meenden, dat dit artikel belangrijk genoeg was om het even te vermelden de meening van dezen schrijver wijkt af van die, welke op het oogenblik al gemeen ingang vindt. Na hetgeen wij aan het hoofd van dit blad schreven, bereikte ons weinig nieuws. Alleen is het bericht van belang, volgens hetwelk de Grieksche regeering in overleg met de overige Balkan- staten de mobilisatie van de land en zeemacht ge last heeft. Turkije heeft inmiddels besloten, nog meer troepen naar de grenzen te zenden en de „op manoeuvre zijn de troepen"(1) te versterken. In de Oostenrijksche delegatie is gisteren de toe stand op den Balkan besproken. De minister van bui- tenlandsche zaken, de heer Berchtold, liet zich aldus uit: „Tot dusverre hebben wij alleen uit Sofia vernomen, dat, volgens een modedeeling van den Bulgaarschen minister van oorlog, (het telegram werd' ons gezonden te 4 uur 30 nam.), het bevel tot algemeene mobilisatie was uitgevaardigd en heden afgekondigd zou worden. TJit Belgrado en Athene hebben wij tot dusverre nog geen dergelijke mededteeling ontvangen. Ofschoon de toestand als zeer ernstig moet worden beschouwd, moet ik opmerken, dat tusschen de uit vaardiging van het bevel tot mobilisatie en het begin der vijandelijkheden de ernstige beslissing met hare groote verantwoordelijkheid ligt en dat de mogendhe den de gevaren, uit den huidigen toestand voortsprui tend, trachten te bezweren en blijven werken voor het behoud van den vrede." (gemengde Mededeelingen. EEN LEEUW ALS.WAAKHOND. In een Parijsch blad komt de volgende advertentie voor „Abessinische leeuwin, prachtexemplaar, 3-jarig, zacht en vriendelijk tegen heeren. Luxe dier. Is goed waaksch. Nadere bijzonderheden bij Verdier Eavez -enz." Een journalist is eens op onderzoek uitgegaan en heeft vernomen, dat de leeuw zeer mak is, overdag slaapt en 's nachts waakt. Het beest krijgt eiken dag drie, vier pond paardenvleesch, veel eierem en melk. Eens in de maandi geeft men het een levende duif, welker veeren, nagels en snavel als een borstel dOor het beest gaan en aldus een reinigenden invloed heb ben. De leeuwin moet verder zindelijk, trouw en eer lijk zijn, dusi alle eigenschappen hebben, welke een hond moet bezitten. EEN FLINKE POLITIEHOND. Gistermorgen werd te Berlijn een vrouw vermoord gevonden bij een in aanbouw zijnd huis. Een politie hond werd lucht gegeven aan een jas, die bij het lijk lag. Het schrandere dier liep dadelijk langs een schut ting achter het huis, volgde toen het spoor langs een in aanbouw zijnd huis, kwam op straat en liep on middellijk naar het tweede huis, waar hij vier trappen opliep. Een 22-jarige jongen, die duidelijke bloedsporen aan zjjn broek had, werd gearresteerd en bekende weldra den moord te hebben gepleegd. DE STERRENHEMEL IN OCTOBER. Gedurende de maand October zien we omstreeks negen uur de volgende sterrenbeelden aan den avond hemel staan: in het Noorden: Groote Ber, Kleine BeerDraak, Roötesin het OostenWagenman, Stier, Perseus, Andromeda, Walvischin het Zui den Walvisch, Visschen, Pegasus, Waterman, Zui- dervisch, Steenbok, Klein Paard in het Westen Antinous, Slang, Zwaan, Hercules, Kroon. Rondom het toppunt bemerken we Cepheus, Cassiopeia. Omstreeks middernacht is de stand der sterren beelden de volgende in het Noorden Lier, Hercules, Draak, Kleine Beer, Groote Beer; in hetj Oosten Tweelingen, Kleine Hond, Wagenman, Orion, Stier, Pleiad en in het Zuiden Eridanus, Walvisch Vis schen in het Westen: Pegasus, Waterman, Klein Paard, Dolfpn, Zwaan. Rondom het toppunt zien we Cassiopeia, Perseus, Andromeda. Van de planeten valt het volgende te vermelden]: Mereurius is weder onzichtbaar. Van Venus is de zichtbaarheid aan het eind der maand drie kwartier grooter. Mars blijft onzichtbaar. Jupiter is op het eind van October nauwelijks drie kwartier des avonds in het Zuid Westen te zien. Van Saturnus is de zicht baarheid aan het einde der maand tot 12 uur toege nomen. Een plan om van Groot-Brittanië naar Indië te vlie gen wordt in de Londensche sportkringen druk be sproken en het zal waarschijnlijk nog dit jaar uitge voerd worden. In Indië wordt het plan ondersteund door tal van vorsten. De Makaradjahs van Jodpoer en Bikamir hebben reeds twee prijzen van 3000 en 4000 ropyen aangeboden en de Begom van Bhopal Bloot zich hierbij met een prijs van 3000 ropyen aan. Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap heeft de verschillende landingsplaatsen bepaald. Men heeft de volgende route vastgesteldLonden, Calais, Brussel Keulen—Frankfurt en langs de Donau naar Constan- tinopel. Van hieruit naar Konieh—Cilician, Adana, Alexandrette over den Euphraat naar Meskene, Bag dad langs de Tigris naar Basra. Daar de aeroplans tegeljjk hydroplans zjjn gaat de tocht over de Perzi sche Golf naar Bushire. Van Bushire naarKarachi is het laatste deel van den tocht. De afstand bdraagt 7680 K.M. en men hoopt dezen in 12 dagen af te leggen. OCTOBER, Gedurende de tweede maand van den meteor oio g is che n herfst krijgt de natuur een winterachtig aanzien: de vogels trekken heen, de bladeren vallen, de dagen korten, de hemel is dikwijls bedekt. Van den Isten tot den Sisten daalt de temperatuur 5 gr. De eerste October is meestal de warmste dag van deze maand. Na den 6den bereikt de thermometer niet meer de 25 gr. Cels. Do 20ste is de normale da tum, waarop de gemiddelde temperatuur der 24 uur gelijk is aan de gemiddelde jaartemperatuur. De 31ste is gewocmlijk de datum van de laatste warmte (minstens 15 gr. Cels.) De atmosferische druk is meestal het hoogst op 6 October (757.7) en het laagst op 24 October (733.1). KORTE BERICHTEN. Volgens een telegram uit Tokio aan het Berl. Tagebl. is daar de cholera van Sjanghai overgebracht en verbreidt deze zich over geheel Japan. Tot. nu toe zijn 500 ziektegevallen te vermelden, waarvan een der de met d'oodelijken afloop. Te Tokio zijn tot nu toe 40 gevallen voorgekomen. Onbekenden hebben te Wasquehal, naar uit Rijs- sel gemeld wordt, getracht een kerk in brand te ste ken. De kerk was pas gebouwd en zou Zondag inge wijd! worden. De kerkschenders stapelden rond den preekstoel een groot aantal stoelen en banken op en staken die in brand. Ilun opzet mislukte echter en het vuur werd tijdig gebluseht. Te Brages (Belgisch Brabant) hebben inbrekers een 64-jarigen wisselwachter en zijn dochter met ha merslagen vennoord. De oude man had zijn spaardui- ten, waar het den dieven om te d'oen was, onder den keukenvloer verstopt. Ze hebben ze niet gevonden. De misdaad' werd ontdekt d'oor den zoon van den wis sel wachter. Maurice Maeterlink heeft een vervolg op zijn „Blauwe Vogel" geschreven. Het stuk is klaar, de titel ontbreekt echter nog. Engeland heeft reeds het recht van opvoering verlangd, wat Maeterlink weigert. In de buurt van Napels leefden de twee families Dalia en Fortini sinds lang in onmin wegens een ge schil over de grenzen harer eigendommen. Twee mannen der laatste familie sloegen dezer dagen een meisje uit de eerste met een zweep. Toen haai' broe ders dit vernamen achtervolgden zij de belagers. Het gevolg was een dolle schietpartij, waarin twee Dalia's werden doodgeschoten en twee Fortini's zwaar gewond. Cavalleria rusticana Laatste Berichten. OUD KATHOLIEKEN. IJMUIDEN, 1 October. In de Oud-Katholieke Kerk te IJmuiden werd hedenmorgen Mgr. N. Prins tot bisschop van Haarlem gewijd. De plechtigheid werd verricht door den aartsbisschop Gerardus Cub. Zan gers en zangeressen begeleid door orgelspel luisterden dë plechtigheid op. Den nieuwen bisschop en den heer Verhey werden tegeltableaus aangeboden ter hul diging voor hunne herziening der lithurgie. BRAND. AMSTERDAM, 1 October. Hedenochtend te uur ontstond brand in dë modelboerderij „Hygida" van den heer G. Majoor aan den Hilversumschen straat weg. De felle wind' was oorzaak dat spoedig het ge bouw, dat gedekt was door een rieten dak, in lichter laaie stond. Van het fraaie huis is niets dan een puin hoop overgebleven. Verzekering dekt de schade. Oor zaak onbekend. De behandeling met de Pink Pillen volgen, dat is de eenvoudigste en de snelste wijze om maagkwalen te genezen. Van af het oogenblik dat gij begint van de Pink Pillen gebruik te maken, gevoelt gij duide lijk de verbetering die zich in uw toestand voordoet. Gij bemerkt eerst dat gij uw voedsel beter opneemt, want gij ondervindt spoedig dat gij krachtiger wordt. Gij zijt ook zeer aangenaam verrast door waar te nemen dat gij een veel beteren eetlust hebt, dat gij het er op wagen kunt zooveel te eten als gij trek hebt zonder daarna een moeielijke spijsvertering te hebben. De schele hoofdpijnen die gij vroeger na iederen maaltijd had, ondervindt gij niet meer. Het is even zoo met oprispingen, maagzuur en walgin gen. Dat herstel van uw maag zal meer of minder vlug gebeuren, naar uw gestel en den ouderdom van uw kwaal, maar het zal gebeuren en gij ondervindt van het begin der behandeling af een gevoel van welzijn dat een goede voorspelling is. De heer Cornelis van Gooi, Bleekerslaan 72, te 's Gravenhage, schrijft „UwePink Pillen hebben een merkwaardige kuur vervuld. Sedert langen tijd leed ik zeer aan slechte spijsvertering en ik gaf mij er rekenschap van dat mijn maag volkomen van streek was. Mijn kleur was geelachtig gewordenik was verzwakt en het ge beurde mij zeer dikwijls verblindingen en duizelingen te hebben. Na vele middelen zonder succes te hebben gebruikt, heb ik mij laten overhalen de Pink Pillen te beproeven. Van af het eerste doosje heb ik mij veel beter gevoeld. Na drie doosjes uwer pillen kon ik gerechten eten die ik mij sedert langen tijd had moeten ontzeggen. Uwe Pink Pillen hebben niet al leen mijn maag hersteldmaar zij hebben mij al mijne krachten terug gegeven." De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a f 1.75 de doos en a f 9.de zes doozen aan het Generaal-Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22-huis, te Amster dam, te Alkmaar bij Nierop en Slothouber, Lange- straat 52, en in alle goede apotheken en drogisterijen. Marktberichten. BROEK OP LANGENDIJK, 1 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen Schoolmees ters f 0 60 a 0.80, Blauwe f 0.70 a 1.15, aanvoer 193 zak378 baal gele (nep) f 0.75 a 0.90, 475 baal uien f 0,75 a 0,85455 kilo slaboonen f 3,60 a 4,— p. 50 K.G., 2200 bieten f 6,40 a 7,50, 415 baal wor telen f 0,40 a 0,55, 37000 bloemkool le soort f 4. a 8.90, 2e soort f 2.70 a 3.40, 8000 bos wortelen f 1.30 a 2,30, 42400 roode kool f 2.70 a 6.40, 13800 gele f 2,80 a 6.50, 17800 witte f 3.50 a 7.50,ram menas f a 0 wagons witte kool f NOORDSCHARWOUDE, 30 Sept. Groote muizen f 1.— a 1.10, drielingen f 0.70 a 0.80, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0.80 a 1.—, blauwe f 0,70 a 1,— per 35 Kg. Aanvoer 0— zak, Zilveruien f 0,— a 0.—, Drielingen f0,—a0,— grove f 0,— a 0,—, gele nep f 0.70 a 0.80, drielingen f 0,45 a 0,60, grove uien f 0,60 a 0,90 per 50 K.G. PURMEREND, 1 Oct. Aangevoerd 880 runderen, waaronder 610 vette 68 a 80 ct. per K.G. en 270 molke en geldekoeien f 140 a 310, 'lager prijs stug., 31 stieren f 0 a 0, 36 paarden f 00,—, 108 vette ka've- ren f 0.90 a 1.10 per pond, matig. 252 nuchtere f 14, a 28.mtg, 310 vette /varkens 90 a 110 ct. per kilo, 14 magere id. f 25 a 32.—, vlug, 244 biggen f 10 a 14, vlug, 4238 schapen f 19,— a 32.0— overhou der f a |lager prijs stug, 1000 manden appelen f 1.a 2,1500 manden peren f 1.a 2.50. Kleine fabrieksbaas f 31.50 kleine boerenkaas f 32.50, middelbare f 31.50, commissie f 31.50, vol vette f aangev. 145 stapels, 1436 kilo boter f 1.65 a 1.60, kipeieren f 6.a 6.50, eendeieren f 0,— per 100. PURMEREND, 80 Sept. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Slaboonen f 0,52 a 0,61, Snijboonen f 0.a 0.— Peren f 1.05 a 2.—, Appelen f 0,85 a f 2,10, Spruitjes f 0,57 a 0,82 p. dubb. mand. Handel vlug. BOVENKARSPEL, 28 Sept. Groote muizen f 1.90 a 2.10, kleine f 0,a 0, blauwe f 1,75 a 1 90. Bloemkool (le soort) f 7.af 9.2e soort f 3,75 a 5.50, Roode kool f 2.75 a f 5.75, witte kool f 4.25 a 5.75, gele f 3,50 a 6.75, bieten f 4.25 a 8. uien f 0.40 a 0.45. Ingezonden Mededeelingen. Maagkwalen doen vele personen ondragelijk lijden en bederven het humeur en den ijver. Deze kwalen zijn echter niet bestand tegen het gebruik van Hnnyadi Janosdes morgens een wijnglas voor het ontbijt gedurende enkele dagen, is voldoende is dat geen ideale behandeling Burgerlijke Stand. GEBOREN 29 Sept. Maria Christina, d. va i Jan de Waard en Neeltje Wolch. 30 Alida Bregitta, d. van Theodoras Pannekeet en Aafje Bouman. OVERLEDEN 1 Oct. Anthonius Oornelis Mol, 1 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 1 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 2 October. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 768.2 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 735.4 te Helder. VERWACHTING. Afnemende zuidwestelijke tot zuidelijken later weer toenemende wind, meest zwaar bewolkt, later weer re gen, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: 1 October 30.5 m.M. Ingezonden Mededeelingen. doen wonderen bij gevallen van moeheid en overmatige hersenarbeid. Zjj geven een gezonde en verkwik kende slaap. Ondertrouwd: GERARD VOS en CA TO A. BIJBELS. Leiden,ai' 1 0ct 1912" Heden overleed door een noodlottig ongeval, mijn geliefde Echtgenoot, de Heer HEKDRIHIIS NELIE in den ouderdom van 45 jaren. Zijn diepbedroefde Echtgenoote, Wed. G. M. SELIE—HOFMAN. Alkmaar, 30 September 1912. Heden overleed te Heiloo, onze goede Echtgenoot en Vader, de Heer P. H. GROEBE, in den ouderdom van 60 jaren. Namens de Familie Wed. GROEBE-GODIJN. Alkmaar, 1 October 1912. Heden overleed onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de keer F. EVERS, in den ouderdom van ruim 84 jaren. Zijn bedroefde kinderen en kleinkinderen. Ursem, 25 September 1912. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot,Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer AMBRIES BE VBIES, betuigen wij onzen innigen en oprechten dank. Alkmaar. Mevr. Wed. A. DE VRIES SCHREDERHOF. Soerabaia. MARIE A. J. DE VRIES. Rotterdam. NICO DE VRIES. H. JONKER—de Vries. Alkmaar p j0NKER en Kinderen. Batavia. CORN. H. DE VRIES. Alkmaar. ANDRÉ DE VRIES. Alkmaar. JAN DE VRIES. 1 October 1912. Eenige en algemeene kennisgeving. Door deze betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling, bij het overlijden onzer geliefde dochter, zuster, behuwdzuster en tante Cornel ie Tlieresie Barbara ondervonden. Uit aller naam Wed. C. FUHRMAN. Alkmaar 1 Oct 1912. AMSTERDAMSCKE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Km. Iwang Dombr, pCt. 31/s 2i/, pCt. 6 5 5 4 4 4 4 6 4 Uk Finano. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsoh Grondcrediet Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. pCt. 4 u/, 4 div. aand. pCt. 41), aand. div. Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maat8chappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon, Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsclie Petroleum Moeara Eniin Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Tref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij, Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AlMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Denv. en R. Gr.Cert. Eric Kansas City South. >i n pref Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 18S6 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 181.4 Ex-dividvnd. Koers van het geld. Prolongatie 4*/L Mededeelingen. De stemming' op de Amerikaanselu markt was flauw, verschillende soorten bewogen zicii eens lager met weinig handel. Noteering Koninklijke beneden de koersen van gisteren. Oliewaarden even- 5205291/, slot Ö201/^. Geconsolideerde 2571—263 slot 258. Tabakken verdeeld. Culturen prijshoudend. Rub- Wr» »w*k. pCt. 4 aand. div. 3 3 2* 4 8 6 fi Koers van 30 Sep.. 1 Oct. 921/g 67Vi« 973/8 1038/4 457/16 851/s 863/8 861/, 877/ia 100ib/m 861/g 961/, 99 IOO1/4 961 175 IO61/4 1601/, 134 174 6991/, 311 361 54 913/4 546 597 265 891 178 234 268 5341/2 164 223 1941/4 90 72 43 52 273 105 90 267/8 7913/1.6 623/4 1917/s Ö13/l6 2116/16 67 121/s 551/2 871/1 94 251 109 1071/2 241/4 371/8 297/s 641/s 3D/a 387/s 117 291/s 1151/2 311/s 1771/2 57/i6 87 1069/m IOI1/2 806/g 12U/2 113 163 470 pCt. 921/g 661/, 45 868/g 871/s 991/2 1751/4 1057/s 160 1321/2 174 694 918/4 5381/2 592- 262 389 170 230 258 5201/2 1641/4 222 192 87 71 401/# 51 27. 1/2 1031/4 896/i6 31u/ie 27 799/i6 611/s 56/# 216/# 667/s llS/4 54s/4 87 94 1091/4 236/8 87 29 6/8 64 30s/i 237ie 239/i6 112* 3lVi6 1751/2 5 87 8OV16 Te bevragen bij de firma F. H. RINGERS en ZOON. Mevrouw DE WOLF Nassaulaan 51, vraagt met I November een Mevrouw BERNELOT—MOENS Heerenweg 118, Haarlem, vraagt voor terstond of met Nov. als meid-alleenzelfstandig kunnende werken en koken. Telefoonnummers 439 en 499. In de Velksslager()en van LAAT B Mo. 63, Filiaal Mo. 65, ALKMAAH. Lappen 45 et. Poulet 45 ct. Gehakt 45 ct. Rollade 50 ct. Biefstuk 50 ct. Carbonado en Magere Lappen 45 ct. Vette of Doorregen Lappen 38 ct. Prima gesmolten Reuzel 45 ct. Gerookt Spek 40 et. Dik vet Schapenvleesch 30 et. Schapenvet 30 Mager Schapenvleesch 35 Vraagt vooral ons prima gesmolten Koevel 36 ct., bij 5 pond 35 ct. Alles per 5 ons. Beleefd aanbevelend. Brrr, wat een weer is dat 't Is alle dagen even nat En winderig daar buiten. Je ziet er tegen aan om de deur uit te gaan, En wat wandelen in bosschen of laan Behoort thans tot de vrome wenschen. Je vermaak zoek je nu maar binnenshuis Want buiten is het allang niet pluis, Zooals 'k boven reeds releveerde. Als je dan 's avonds zoo knusjes zit bjj je vrouw Waar je als man en vader het meeste van houw, Wil je toch wel eens wat extra's genieten. Dan iets extra in den vorm van een fijne sigaar Natuurlijk uit de fabriek van Kaaij uit Alkmaar, Die zoo heerlijk en fijn kunnen ruiken. Als dan de rook zoo om je henen zweeft, En je als 't ware als een wolk omgeeft, Dan eerst kan uw reukorgaan genieten. Koop en rook daarom altijd KAAIJ's fabrikaat, Want niet alleen dat gij daar uw portemonnaie mede [baat, Maar gij zijt ook verzekerd van fijne kwaliteit. Prijzen f 1,10, f 1,25, f 1,40, f 1,45, f 1,70, f 2,-, en f 2,50 per 100 stuks, franco na ontvangst van post wissel of onder rembours met verhoogiug der rem- bourskosten. (1. KAAIJ, Slgareulabriek „Be Coucurreui" Kvulnsiu 13. Telefoon 379. Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3