Baas-Knecht, Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient. 1 li. 2, HUART MEIJER's f Fittersleerling" Dit es het? BANO KACHELS, TEGELPLATEN, Kolenbakken, Café-billard, 5oo°- Jüs&sr"* ,n s<"",en Fransche Tilbury en Brikje Bouwterrein C. Verhéus, Kampereilander Roomboter. NAJAARSDIENST. Het Circuskind. aJWAXINE T VI ifl h Noordhollandsch s- Landbouwcrediet. Buitenl. Geldswaarden 1 NACHTLICHTEN De nieuwe Herfst- en Winterstoffen, :los: I)e Chr. Jon gel. Ver. „Zacheus maakt bekend, dat haar leesbiblio theek op Woensdag 2 October we derom zal geopend worden van des avonds 7 tot 8 uur, in bet gebouw „Waakt en Bidt", bovenzaal. DE LANGE Corns. Jobs. Zn. Kassier en Commissionair in Effecten. ^Verhuring van Safe-loketten. Wegens ouderdom te koop J* wan Berkum, Kampen. FEUILLETON. Hollandsche IJzeren - Spoorweg Maatschappij. ALKMAAR in de fijnste Engelsche en Duitsche Dessins, Filtersleepling,, v.h. Herms. Coster Zoon, Geregeld in voorraad Ie kwaliteit Koe- en Paardenhooi, TARWE-, HAVER-, GERSTE- en KARWIJSTROO J Ë.|Schermirfiorïï7 Scheikundig Rapport in iedere bus. FIJNSTE DELICATESSE OP BROOD,BESCHUIT,GEBAK. 25 gulden ter leen van LOUIS TRIJBETZ, Prima PIAHO EN KOORZAMG. Les in Handenarbeid (Slöjd). Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-MUen v< i816| Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. Gevraagd een Het HULPBESTELKANTOOR der Maatschappij te wordt met ingang van 1 October verplaatst naar Eerste klas maatzaak voor HEERENKLEEDING. in ruim9 keuze ontvangen. Telefoon 544. hoek HOOGSTRAAT. Pe Baad van Administratie. SJOK KI» TPMA, Ondegracht 316 Magazijn Piano's, Orgels. Zadelmakers Naaimachines, nieuwste con- strnctie. C. J. TJADE1V, Kinheimstr. 38. Aan de Gemeente Gasfabriek te Alkmaar kan ge plaatst worden een Leeftijd niet beneden de 16 jaar. Zich te vervoegen aan het kantoor. Te koop gevraagd een PIANINO. VOOBDAM c O, Tel el. No. 3, ALKMAAB. tegen scherp concnrreerende prijzen. NOOIT UITGEWOGEN. enz. enz. LANGESTRAAT 19. met koetsierszittiug ouder den kap. Br. met naaste prijsopgaaf onder letter E 251, Bur. v. d. Blad. aan den Westerweg, Nassaulaan, Wassauplein, Egmonderstraat, Lamoraalstraat en Lindelaan, le bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. U urwerkmaker, Schoutenstraat by de Laat. OPWINDEN BIJ ABON- NEMENT. Onbekenden rembours. Van ALKMAAB 6.—, 8.—, 10.3.80, 6.— Van AM 8TEBDAM 0.8O, 0.80, 3.15, 4.—, ©.- nar. aar. Goederenvervoer SNEL en GOEDKOOP. Kinkhoestsmering, Kinkhoestdrank, Kinkhoestpleister, bij ANSINGH MESMAN, Apothekers, Magdalenenstraat ROMAN VAN PAULA BUSCH. 44) _0_ Zonder knetteren, walmen of flikkeren brandt Ver kade s WAXINE Nachtlicht rustig het aangegeven aantal uren. Het is een Nachtlicht waarop gij kunt vertrouwen. 6, 8 of 10 uur brandend. 30 cent per doos. E. G. VERKADE ZN, Zaandam. Ui JLÏJ.I Mia «Ja JL URSANUS-PILLEN van L> J- grootendorst, VRAAGT CONDITIES. H. DE HAAN, Straatweg C 88, Alkmaar. (Wordt vervolgd).. P.O., middelb. leeftijd, goed bekend met de bouwerij- Brieven fr. aan het Bur. van dit blad onder Iett. K 251 t 'o met opgaaf van PriJs en merk, onder letter L 251, Bureau van dit Blad. MVUUjUUl Voorhanden bij de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij FBIESCHEBBUG - ALKMAAB.; NIEUW! NIEUW Be 1 athefoon zingt zonder naalden, het apparaat zonder hoorn, kan nu ook met hoorn bespeeld worden komt zien en overtuigt u hoe dat werkt, de nieuwste opnamen voorradig. Alkmaarsche Naaimachinehandel, Zaadmarkt 66, Alkmaar. Speciale inrichting voor reparatie. Telef. 236. Beleefd aanbevelend, A. BIL.. DEBING. SC Prijscouranten op aanvraag. Een Bnrgerwednwe vraagt voor korten tyd tegen billijke rente. Br. fr. onder letter II 251 Bur van dit Blad. HET BESTUUR. ZIET 1>E ETALAGE VAN Br. fr. Iett. 0 264, J. M. STAP, Boekh. Haarlem. TELEFOON 458. De corpulente hospita, die er even uitzag als het in wendige van het huis, bracht hen in een kleine, don kere, op de eerste verdieping gelegen kamer, welke op binnenplaats uitzag. „Een betere wordt eerst- in de volgende maandi vrij,' verontsehuldig'de zij zich. Mira liep in plaats van te antwoorden naar het raam, dat zij nu openduwde. De duffe lucht was nauwelijks te verdragen en daartusschen mengde zich nog' een geur van salami en van ranzige olie. .'jXu willen wij dadelijk het circus- eens bekijken," zeide juffrouw Tompsen, nadat zij zich verfriseht had den. Zij wandelden nu langzaam door de straten van Rome. „Rome is toch mooi," zeide Mira, die naar alle kan ten uitkeek. „Ik vind het echter hier in Italië voor midden Fe- iruari echt kóud, zeide daarentegen de oude vrouw. Zij hadden ongeveer vijf minuten geloopen, toen zij een breedere dwarsstraat inbogen, aan het einde waar van zij het circus Bellini gewaar werden. Len donker, somber gebouw zonder uiterlijke versie- ring of tooisel. Daar was geen fagade met Grieksch relief, geen circuskoepel hief zich fier omhoog. Dat ziet, er treurig uit," fluisterde Mira. „Ja, men mag het niet met Favre's Weener circus vergelijken. Maar binnen ziet het er beter uit, althans 40 jaar geleden, toen ik daar was. Maar intusschen kan veel veranderd zijn." „Ja, als zij niets vernieuwd hebben," zeide Mira la chend. „Nu, de zoon, die de zaak heeft overgenomen, zal daarvoor wel gezorg-d hebben." Zij waren intusschen door het- weinig aanlokkelijk portaal binnengetreden en informeerdeu naar haar Apotheker, Utrecht. Volgens het oude en echte recept bereid. Eiselit dit zijn bekend om hunne goede en zachte werking en worden alom aanbevolen als liet beste laxeermiddel. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing, 80 ct. Te Alkmaar bij Firma NIEROP fabrieksmerk SLOTHOUBEE, drogist. gaideiobe, en ol het koord op de juiste hoogte was aangebracht. De chef vergezelde de dames op dien verkenningstocht en vro-eg toen aan Mira: „wenscht u het net eens te laten uitspannen om het te probeeren Wij hebben dat reeds in langen tijdi niet meer gedaan en onze lieSen konden morgenavond! daarmede wel' eens onhandig te werk gaan." „O, ik dank u zeer. ik denk voor afwisseling eens zonder net te werken," antwoordde Mira. Juffrouw Tompsen zag het jonge meisje verschrikt aan, zoo verrassend kwam haar dit plan voor, daar Mi ra haar er met geen syllabe over gesproken had. Zij kende de oude vrouw, die haar dan dag en nacht zou gesmeekt hebben van dit vermetel plan af te zien. En ten laatste zou zij zich dan achter de Favre's verscho len hebben, die haar zeker niet zonder die belofte slechts met de grootste voorzorgsmaatregelen zulk een arbeid uit te voeren, zouden hebben laten vertrekken. Zoo wilde zij de geheele wereld met' haar daad verras sen, daar zij zich zeker gevoelde. Dat kon niemand anders dan zij zelve beoordeelen. De chef zette een lang gezicht. Twijfelde hij aan haar kunnen? „Maar, lieve juffrouw Verconi, als u uw arbeid nog niet zonder net verricht hebt, zou ik u raden niet juist bij ons daarmede aan te vangen. Het zou onzen directeur niet. aangenaam zijn, wanneer u bij ons iets overkwam." „Eens zal ik er toch mede aanvangen en u zult toch blijde zijn, wanneer u op het programma kunt zetten: Mademoiselle Verconi, die op een hoogte van 10 meter werkt, zonder net, natuurlijk dit met; rood onderstreept, of zelfs omlijnd." Den chef was dit duidelijk en hij verheugde zich inwendig reeds, welke reclame hij daarvan maken wil de. „Om s hemels wil, Mira, laat die vermetelheid, dien overmoed toch varen", merkte juffrouw Tompsen op. „Uw werk is zoo goed, dat gij niet naar zulke uiterlij ke effecten behoeft te grijpen." En nu vatte de oude vrouw het meisje bevend aan den arm en smeekte met, trillende stem: „Mijn kind, die het ter wille van mij. Deuk «r aan, wat ik voor jou tot heden gedaan heb en altijd wil doen. Zal ik nog een uur op den dag ge lukkig- kunnen rijn, wanneer ik weet, dat gij 's avonds je jong- leven door eigen schuld kunt verliezen, want gij kent toch het woord van hem, die zich moedwillig ui gevaar begeeft." De chef was reeds lang- heengegaan' en liet de vrouwen dezen strijd' alleen uitvechten. „Tante Tompsen, uw liefde en aanhankelijkheid mogen mij in mijn werk en mijn vooruitkomen geen hinderpaal zijn. Het is hard, dat ik u dat zeg maar ik moet) het doen. Gelooft gij, dat ik zoo dwaas zou zijm nnjn ieven, dat mij zelf lief is, zoo eenvoudig te willc-n wegwerpen? Ik ben van mijn zaak zeker, ik weet, wat ik doe en weet, dat ik dat presteeren moet, om eindelijk alle andere koorddansers te over treden. Onder hevige debatten waren zij in het circus-res taurant aangekomen en daar Mira dorst had, had zij voor het raam een oogenblik plaats genomen en een glas bier besteld. Daar trad een heer, die beiden reeds een poos had aangezien, aan haar tafel en stelde zich voor met de woorden„Ik ben Berty James, tra peze-kunstenaar." „O ja, nog leerling van Alvanti", riep juffrouw Tompsen en de man verheugde zich zichtbaar over de kennis der oude vrouw. „De juffrouw daar wil, naar ik hoor, zonder net bo ven in de lucht koorddansen en heeft dat, nog niet ge probeerd? Dat moet zij nalaten en daarin een erva ren artist, die alles kent en weet, gelooven. Ik heb reed® menigeen zien vallen, maar hoe." En daarbij kromde zich de goede man als een worm en nam toen, zonder uitgenoodigd te zijn, aan die tafel' plaats. „Ziet u, ik werk sedert tien jaar aan de trapéze zon der net. Maar dat heb ik ook langzamerhand gedaan. Het is t-och een akelig gevoel plotseling zoo in het ge heel niets meer om op te vangen onder zich te heb ben." „Ja, en dat- wil zij niet van mij, oude vrouw, geloo ven zeide juffrouw Tompsen. En de man sprak op denzelfden toon voort, zijn groote belangstelling in de jonge kunstenares toonend. Daarbij was hij alleen bang voor de jeugdige concurrente, welker prestatie, hoewel die niet aan de zijne gelijk was, toch groote ge lijkenis had1 aan te toonen. Hoe kon naast hem op 't program nog iemand uitdrukkelijk gemeld worden en dan nog wel' zulk een jong meisje, dat zonder net wil de werken! Dat was te veel voor hem, die zich voor den eersten kunstenaar van dit circus hield. Mira had zijne vriendelijke raadgevingen zwijgend aangehoord. Waarom zou zij hem ook antwoorden, daar zij toch besloten had' haar wil door te zetten. Zij zou wel gelegenheid vinden den zwetser haar meening te zeggen, als de oude vrouvV er niet bij was. „Ik woon ook in uw pension," zeide James, die naar de dames scheen geïnformeerd te hebben en zich bij haar op den tehuisweg- aansloot. „Aangenaam gezelschap", dacht Mira wanhopig. Hoe onsympathiek was haar die magere, roodharige kerel met de vele zomersproeten I En met dien oïniit- staanbaren man zou zij van nu af aan één tafel eten en zijn schorre stem altijd! mede aanhooren. De eet lust zou haar daarbij vergaan. Het was precies een uur, toen men den lunch ge bruikte. Naast Mira zat een jong slangenmensch, die als kikvorsch optrad en zijn lichaam in de ongeloof lijkste bochten wist te draaien. Men zou meenen, dat die man geen enkel beentje in zijn lichaam had. Tot dezen kleinen kring- behoorden bovendien de gebroe ders Mansfeldt, parterre-acrobaten en de jeugdige panneau-rijdster Asta Bertholdi. Helaas moest, zoo als het meestal het geval pleegt te zijn, de onsympa- tieke Berty James juist Mira's vis-a-vis zijn, -om haar cok elke bete in den mond te kunnen tellen. Hij zag haar zwijgend aan. Misschien maakte het thans in druk op haar, dat hij haar in tegenwoordigheid van al de andere collega's voor hare groote vermetelheid waarschuwde. Zij verstonden allen iets van het vak en zouden hem bijvallen. Misschien kon hij haar ook iets belachelijk maken. Dat helpt menigmaal nog be ter, dacht hij. „Nu, juffrouw, hebt u over de zaak na gedacht?" zoo sprak hij haar aan. „Welke zaak?" vroeg Mira met gekunstelde verba zing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4