DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, Van H o s cao No. 233 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 2 OCTOBER. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Engelsche Brieven. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. Talrijk zijn dc openlijke en bedekte aanvallen, waar aan dit goede fabrikaat, waarvan men de concurrentie vreest, blootstaat. In waerw'si daarvan worden dagelijks talrijker de gebruikers die de goede eigenschappen er van op prijs steiien. Zuiver en oplosbaar vol vetgehalte heerlijke krachtige cacaosmaak licht verteerbaar. Uiterst goedkoop, want men heeft veel minder noodig voor de bereiding. STADSNIEUWS. MAARSC Dit numtiter bestaat nit 3 bladen. Londen, 30 September.. K O OKTEN TOO NS TELLING Zola, meen ik, heeft eens gezegd, dat de Engelschen het voortreffelijkste voedsel van de wereld maar den duivel als kok hadden gekregen; 'en over het algemeen is er wel aanwijzing' voor het vermoeden, dat de En gelsehen zelf van oordeel zijn, dat hun kookkunst niet in alle opzichten zoo goed is, als zij wezen kon. Daar nu het g'roote probleem van het- huwelijksleven volgens „Punch" kan opgelost worden en men er in kan slagen, gelukkig te wezen, zelfs als men gehuwd is, wanneer de vrouw zorgt dat haar echtgenoot be hoorlijk gevoed wordt (eu een inzeuder gaf het korte doch krachtige voorschrift „feed the brute well"), be hoeft het geen verbazing' te wekken, dat men hier reeds voor de 23ste maal een jaarlijksche kooktentoonstel- ling gaat houden. Deze staat onder het patronaat van de Koningin- Moeder Alexandra en tal van prinsen en prinsessen van den bloede. Verder een gansche reeks edelen en dezer dames, een statige rij van gezanten, onder wie de Nederlandscbe, baron Geericke van Herwijnen niet ontbreekt, een aantal bestuursleden van hospitaal- kookscholen en van het koksgilde, enkele burgemees ters, doch een overweldigend getal veldmaarschalken, generaals, kolonels, oversten en kapiteins. Ik wil niet beweren, dat tweede-luitenants cn Engelsche mi nisters in den regel beter gehumeurd zijn dan gepensi oneerde en niet gepensioneerde officieren; doch wan neer men ziet, dat ook de voorzitter een luitenant-ko lonel is, dat twee of drie officieren eere-ondervoorzit ter zijn, dan geeft dat te denken. Verd'er zie ik noch in het hoofdbestuur, noch in het administratief bestuur, nocli in het eerste commerci eele comité den naam van één enkele vrouw. Geen enkele vrouw zit in het comité voor kookkunst voor le ger en vloot, geen enkele vrouw in het comité voor artistiek, klassiek en modern koken, geen in dat voor artistiek banketbakken, geen in dat voor het. broodbak ken, geen in het eere-comité, waarin men de chefs" van verschillende hotels en groote edelen yindt, waar in ook heeren uit Nederland een plaats hebben gevon den, zooals de heer de Haan van het Grand Hotèl Central in den Haag en de voorzitter van de Neder- landsehe Vereeniging van Koks. Een eere-comité is ei', waarin we den heer Eustac-he Miles vinden, doch geen enkele dame. Alléén het comité voor huiselijke kookkunst bestaat geheel uit gehuwde en ongehuwde vróuwen; Wellicht is het onvrouwelijke bij de samenstelling van al deze comités oorzaak, dat men nu na 23 jaar werken!» nog- immer lijdt aan getob met keukenmeiden Terecht zegt het comité dezer tentoonstelling dat niets van zoo overwegend grooten invloed' is op de ge zondheid. en de ontwikkeling' der naties als goed koken. Wat de tentoonstelling zelf betreft, deze wijdt zich geheel aan de praktijk van het koken en bakken; voor al hoopt men, dat er van uit het buitenland' inzendin gen mogen wezen, die, hetzij voor het huishouden, het zij voor de restauraties en hotels, hetzij in lekkerbeet- jes voor hospitalen, hetzij in snoeperijen voor banket bakkerswinkels, wat nieuws zullen brengen. Men tracht vooral het werk voort te zetten, dat hier op de openbare school begonnen wordt, waar de kin deren der werklieden koken geleerd wordt, met- het oog' op de middelen, waarover een werkmans-gezin be schikt. Men zegt, dat de invloed duidelijk merkbaar is in "de gezinnen van den werkenden stand en dat waar de dochters op school slechts eenige ambitie en toewijding vertoonen, het voedsel door haar thuis sma kelijk wordt toebereid, met belangrijk minder kosten dan vóór het koken als leervak in de scholen werd toe gelaten. Daarom zal de tentoonstelling- op dat punt belangstelling zien te wekken bij de. werkmansvfou wen, opdat zij mogen leeren „hun beestje goed te voe deren." Over het algemeen is deze tentoonstelling volstrekt geen commerciee.le onderneming. Zij wordt ook niet gebruikt om gelegenheid tot adverteeren te geven men wenscht enkel haar te doen strekken tot; opvoe ding en ontwikkeling op dit gebied. Evenals in vroe^ gere jaren zal er nu ook wel winst behaald worden door de entrees en het plaatsgeld. Men heeft reed; bijna een halve ton gouds beschikbaar gekregen uit winsten in vroeger jaren behaald. Men wil ook nu de winst gebruiken, om onder armen in den werkenden stand kosteloos onderwijs in het koken te verstrekken gratis goede recepten voor goedkoope schotels uit te geven en ook om het ondersteuning-fonds van de „Uni versal Cookery and Food Association" geldelijke te gemoetkoming te schenken. We hebben reeds hierboven genoemd de comitées der verschillende onderdeden der tentoonstelling. Het eerste comité zorgt voor de étalage van het onbereide voedsel: visch, vleesch, wild, gevogelte, worst, groen ten, kaas, margarine, boter, melk, room, eieren, enz enz., allerlei soorten van meel, gist en overeenkomsti ge zaken. Verder groenten en vleesch in blik of glas marmelade, gedroogde groenten, gezouten visch, visch in olie of pekel. - In diezelfde groep vftidén we natuur lijk „pickles," sausen, allerlei toespijzen, thee, koffie en chocolade, wijn, likeuren, bier en een modelinrich ting voor de eantines van leger en vloot. Dat in deze groep niet ontbreken ovens, vliegenkas ten, allerlei aardewerk, porselein, glas, zilver, linnen bloemversiering en menu's, spreekt vanzelf. Mandje en manden en doozen voor lunch of wat het ook zij om mode te nemen op pic-nics>; verder kisten en doo zen enz., waarin gaarkeukens en banketbakkers hunne waren gemakkelijk per spoor en andere vervoermidde len kunnpn verzenden, ziet men er ook. dige leden der Commissie, onder dankbetuiging aan lie leden voor de in die betrekking aan de gemeento bc-wezen diensten. En voort»: de Verordening op de samenstelling" en wijze van benoeming der plaatselijke commissie van toezicht op de scholen van middelbaar onderwijs (Gemeenteblad no. 29) te wijzigen als volgt: In art. 1 alinea 1 wordt in plaats van „vijf," gelezen het- getal „zeven." Afschrift van dit besluit te zenden aan de Commis sie van Toezicht voornoemd, met uitnoodiging- voor elk der twee plaatsen, waarmede de Commissie is uit- gebreid, aan deze vergadering een dubbeltal ter benoe ming te willen voordragen. Uitgevers van keukenboeken, van boeken voor ta feldienen, voor d'e inrichting van keuken en dienka mers in alle mogelijke huizen, van de groote hotels at' tot. de werkmans-woning' toe, kan men hier ook leeren kennen. Het. comité voor huishoudelijk koken („domestic cookery") geeft gelegenheid' tot- wedstrijden. In de eerste plaat» voor de kinderen, die de kookldasse in de lagere school hebben gevolgd en, onder anderen, mid dagmalen voor werklieden moeten klaar maken en in pakken, zoodat deze ze gemakkelijk mede kunnen ne men. Diners voor de middelklasse en vegetariërs zal men zien gereed maken en verder een wedstrijd in het koken voor zieken bijwonen, tussclien verpleegsters, militaire koks, leden van het Roode Kruis en vegeta riërs. De „Navy and Army Cookery" blijft natuurlijk bepaald tot militaire koks, hospitaal koks; scheeps koks en koksmaats. Het meeste bekijks zullen ongetwijfeld de inzendin gen hebben van hotels, restaurants, clubs, chefs (koks) en koksl'eerlingen, die als het ware de; Hooge School van de edele kookkunst vertegenwoordigen, waarin, zoowel wat de toebereiding als de wijze vait opdiening aangaat, zeer hooge eischen worden gesteld. Natuurlijk ontbreekt ook een wedstrijd in de beroem de Engelsche „wedding cakes," in alle vormen en grootten, niet. Men bakt hier* koeken voor ongeveer alle mogelijke feesten: verjaardags-cakes, doopfeest cakes, cakes voor koperen, zilveren en gouden bruilof ten, cakes voor het Kerstfeest, in den regel zeer leelijk om aan te zien, zeer lekker om te eten, doch ontzet tend zwaar. Tulband) én taart ontbreken al evenmin; ijs, noga, fondant, geconfijt fruit en allerlei andere heerlijkheden zal men er kunnen bewonderen en genie ten. Over de afdeeling voor brood en pasteien behoef ik niets te zeggen; evenmin over de. schoteltjes, die men kan bereiden met gecondenseerde melk. Wel wensch ik nog ten slotte de aandacht te vestigen op een po ging onr de pisang of banaan, de voedzame vrucht, die hier zoowel goedkoop als populair is, dit nog in meer dere mate te maken, door een wedstrijd uit- te schrij ven in het bereiden van Blanc Manger, Taart. Charlot te, Gelei en Pudding uit pisangs. vaarden. Door het college zijn verder op aanbeveling van de vereenigingen die zich voor aansluiting bi.i het fonds hebben opgegeven, benoemd tot leden de heeren F. Wigman, M. ITiteubosch, W. Mannes en P. Dekker en tot plaatsvervangende leden de heeren H. Habiecht en Joh. Kuijper. BENOEMING VAN EEN ONDERWIJZER AAN DE 5e GEMEENTESCHOOL. Ter vervulling" der vacature vau onderwijzer aan de 5e gemeenteschool, ontstaan door het verleend eervol ontslag aan den heer W. Bralts, worden voorgedragen de heeren: 1. D. Speets, onderwijzer, St. Maartens brug'. 2. A. F. J. van den Broek, onderwijzer, Eg mond aan Zee. 3. A. Schilstra, onderwijzer, Heerhu- go waard. BENOEMING INGENIEUR BIJ DEN DIENST DER GEMEENTE-WERKE N. B. en W. bieden den Raad) eene aanbeveling' aan ter benoeming van een Ingenieur bij den dienst dei- gemeente-werken, opgemaakt in, overleg' met de com missie van bijstand voor de gemeente-werken F. H. Bakker, civiel-ingenieur, wonende te Harlin- gen. II. van Zijll, bouwkundig ingenieur, wonende te 's-Gravenhage. P. Verhagen,, bouwkundig ingenieur, wonende te Utrecht. Zij noodigen den Raad) uit tot eene benoeming' over te gaan en te bepalen van den datum der infunctie treding' aan hun college over te laten. GEM EEN TEL IJK WERKLOOZENEONDS. Volgens de 2e alinea van art. 3 van de verordening op het gemeentelijk werkloozcnfonds te Alkmaar (Ge meenteblad' No. 374), wordt één lid) van het fondsbe stuur, tevens Voorzitter, benoemd door den Raad. Hij wordt, evenals de andere leden, benoemd voor den tijd van drie jaren. In verband) met deze bepaling stellen B. en W. den Raad voor te benoemen tot lid, tevens Voorzitter, van het gemeentelijk werkloozcnfonds te Alkmaar, den heer F. H. Ringers Sr., alhier. De beer Ringers heeft zich, desgevraagd, bereid verklaard eene eventueele benoeming te zullen aan- OP HEFFING COMMISSIE VAN TOEZICHT OP IIET HANDELSONDERWIJS. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bij Schrijven van 18 Augustus 1.1. No. G054 afdeeling H M. O. bericht, dat de algemeene verordening omtrent het onderwijs aan de Handelsavondschool geacht kan worden door Z. Exc. te zijn goedgekeurd, behoudens de volgende opmerking, rakende het toezicht op het. han delsonderwijs in het algemeen: „Met betrekking' tot het toezicht merk ik op, dat de handelsdag- en avondscholen, evenals alle vakscho len, volgens de thans vigeerende bepalingen geacht worden tot- de inrichtingen van middelbaar onderwijs te behooren. Het is dus aan geen twijfel onderhevig dat de hier bedoelde scholen onder het toezicht behoo ren te staan van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs in uwe gemeente. Wenscht uw College vast te houden aan de bedoel de commissie van deskundigen, dan zullen derhalve de leden daarvan door den gemeenteraad moeten worde: benoemd tot leden van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Teneinde de gerezen moeilijkheden te ontgaan, zou dan wellicht, vooraf in overleg met de Commissie van Toezicht kunnen worden overeengekomen, dat de be doelde deskundige leden als het ware eene subcommis sie zullen vormen van de Commissie van Toezicht welke .sub-commissie, met goedvinden van de Commis sie in pleno, in het bijzonder hare zorgen aan he handelsonderwijs zal hebben te wijden." Til verband met. dc gerezen bedenking zal de doo Uwe vergadering', zeggen B. en W. op voorstel van den lieer G1 in derman ingestelde commissie van Toe zicht (blz. 317 en 318 van het verslag van 's raads han delingen, jaargang 1909) niet langer kunnen bl ij vei bestaan. liet denkbeeld evenwel, om de thans met he toezicht belaste leden dier commissie alszoodanig te kunnen behouden, vond) bij ons college volle instem ming, als gevolg' waarvan wij een onderhoud hebbe gehad' met den Voorzitter en den Secretaris van d' Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwij Nu de bedoelde Commissie tegen eene uitbreidin. van haar ledenaantal geen bezwaren heeft, om daar mede de gelegenheid te openen in die Commissie leden op te kunnen nemen, die als deskundigen op handels gebied mogen worden aangemerkt, stellen B. en W den Raad voor te besluiten: lo. de Verordening voor de Handelsdagschool (Ge meentebladl no. 378) te wijzigen als volgt: In art. 2 wordt de 2e alinea: „Het toezicht wordt mede uitgeoefend door eene door den Raad te benot men commissie van drie leden" geroyeerd. 2o. in te trekken de Verordening op de samenstel ling en inrichting der commissie van toezicht op r Handelsdag-school1 (Gem. blad) no. 311). 3o. in te trekken de benoeming- van de tegenwoor VERHOOGING JAARWEDDE LEERAAR GYMNASIUM. Tusschen den inspecteur der Gymnasia en B. en W, gevoerde besprekingen hebben het college er toe geleid den Raad voor te stellen te besluiten;: aan den heer J. B. van Amerongen, leeraar in het Eng-elsch aan het Gymnasium alhier, eene personeele toelage toe te kennen van J 300, met dien verstande, dat art. 3 der Verordening (Gemeenteblad no. 313) niet op hem zal toepasselijk zijn, zoodat deze regeling neerkomt op eene vervroegde toekenning der periodie ke verhoogingen, wordende aan deze regeling de na- volgendte voorwaarden verbonden: zij komt te vervallen, zoodra aan den heer van Ame rongen, naast zijne betrekking van leeraar aan het Gymnasium, eene leeraarsbetrekking aan een andere onderwijsinrichting wordt opgedragen, aan welke eene hoog-ere bezoldiging dan 300 verbonden is, behouden de Burgemeester en Wethouders zich het recht voor aan den heer van Amerongen voor den tijd; gedurende welken deze voor hem gunstige regeling van toepas sing is, des noodig geacht, lessen in de Engelsche taal op te dragen in de hoogste klassen der Meisjesschool en wel 3 lessen, 2 lessen of eene les per week, naarma te van den tijd, waarop hij, in normale omstandighe den, aanspraak zou hebben verkregen op verhooging van zijne jaarwedde, ingevolge art. 3 der bovengenoem de verordening. WIJZIGING VERORDENING OP DE HEFFING VAN HAVEN- EN KAAIGELDEN. Bij adres, gedagteekend 6 Juni 1.1., wendden W. A. Crone, C. Lust en J. Schutte, vlettenverhuurders, wo nende alhier, zich tot den Raad met het verzoek de verordening op het heffen van haven- en kaaigelden in deze gemeente te willen wijzigen. Het bezwaar van adressanten is gericht tegen de be paling voorkomende in art. 6, sub 3, dier verordening (Gemeenteblad No. 356), waarbij voor vaartuigen, mits geen grooter laadvermogen hebbende dan 20 ton (zoogenaamde vletten), een abonnement kan worden gesloten voor 1.per jaar. Het is B. en W. gebleken, dat adressanten eenige vletten hebben grooter clan 20 ton, waarvoor dus IV2 cent. per ton en per keer verschuldigd is of, als valleu- de onder de bepaling sub 5d van het bovenaangehaalde artikel, een abonnement kan worden gesloten tegen betaling van 0.45 per ton en per jaar, hetgeen hierop neerkomt, dat voor een vlet met een tonneninhoud van b.v. 21 ton, bijabonnement, eene belasting verschul digd is van 9.45 per jaar. Het wil het college voorkomen, dat er wel eenige re den bestaat adressanten in dezen ter wille te zijn, door het. maximum van den tonneninhoud) dier vaar tuigen waarvoor een jaarabonnement van J 1 kan worden gesloten, te brengen van 20 op 25 ton. Op deze wijze is voldoende aan het bezwaar van adressanten tegemoet gekomen. De belastingopbrengst zal daar door niet veel verminderen, omdat het hier slechts geldt een mildere regeling te maken voor hoogstens een 10-tal vaartuigen. B. en W. stellen den Raad voor de verordening in dezen geest te wijzigen. ALG. POLI TIE-VERORDENING. Door den Voorzitter van Ged. Staten van N.-Hol- land werd den 19en Juni j.l. een schrijven tot'het College van Burgemeester en Wethouders gericht, waarin over de Algemeene Politieverordening eenige opmerkingen worden gemaakt. Waar het, in verband met deze opmerkingen, noodig is gebleken verschillende wijzigingen in de Verorde ning aan te brengen, komt het B. en W. wenschelijk voor, gelijktijdig aan den Raad een voorstel te doen naar aanleiding van het adres van de bewoners van het Payglop, den lOen Sept. 1912 ingekomen. Het verzoek om het Payglop slechts van éénë zijde te doen inrijden met het oog. op de veelvuldig voorko mende ongelukken, is alleszins te billijken. Echter zou, indien daartoe besloten werd, het ver keer met rij- en voertuigen enz. in de Boterstraat zoo danig' kunnen toenemen, dat ook de bewoners dier straat zich niet gelijk verzoek tot den Raad zouden wenden. Het komt B. en W. daarom wenschelijk voor, thans een afdoende regeling vast te stellen voor het rij-ver- keer in beide straten. Zij stellen daarom voor artikel 164 in dien zin aan te vullen, dat het Payglop alleen van Z. naar N. en de Boterstraat alleen van N. naar Z. mag worden bereden. HARDDRAVERIJ. Naar we vernemen zijn voor de harddraverijen welke a.s. Zondag' op „Kranenbroek" aan den Westerweg zullen worden gehouden, 47 paarden aangegeven, n.l. 26 voor het nummer voor Nederlandscbe paarden en 21 voor het nummer „internationaal." Uit alle deelen van Nederland komen paarden, maar vooral uit den Ilaag. De draverijen, welke ongetwijfeld zeer belang wekkend zullen zijn, worden op Amerikaansche manier

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1