buit e n l a n d, dracht ?an UUr' lükaal Mooij' ia*anê- Lin- CORRESPONDENTIE binnenland. izzfn rnd?Kvoo:zrrmet 54 tegen 37 I S te r t ,la"gfa der groote he®rea 1°°P011 ,atoïr?0nden( te,°- Het is geen gebruik o"" der- gehouden, A w. z. er loopen 3 of 4 paarden tegelijk en j Waar zijn beleid is afgekeurd in verschillende bla- geregeld zijn er paarden in de baan. WOL VEEKEURING. Zaterdag a.s., 's morgens half tien, zal hier vanwe ge de vereeniging tot verbetering van de schapenfok kerij in NoordsHo-llaud op het Waagplein een wolvee- keuring worden gehouden. Er zullen pl.m. 55 stuks worden aangevoerd. „DE ALKMAAR." Kaar men ons mededeelt is de proefvaart van „de Alkmaar' van Donderdag uitgesteld tot Dinsdag, zoo dat het kananlkasteel dus op Alkmaars gedenkdag hier zal komen. i INBRAAK. Hedenmorgen is ingebroken in het huis van den ol- leenwonenden iO-jarigen landbouwer W. Schermer, aan den Nieuwlandersingel, alhier. Uit het kabinet ia een bedrag van ongeveer 900 gestolen. S. ging vanmorgen om vijf uur de koeien melken en toen hij om half zes terugkwam, was het geld verdwenen. Dit is reeds de derde maal dat bij hem is ingebroken. Het erf is door de politie afgezeteen uitgebreid onderzoek wordt ingesteld. Om half vier verschenen de Officier van Justitie, de Commissaris van Politie en de. heer Fellinga, re chercheur, met een Iioornsche agent van politie met een politiehond op het terrein. Ook Mr. Ledeboer was aanwezig. De politiehond werd iets later lucht gege ven achter den hooiberg en ging toen snuffelend liet land op tot aan de overzijde aan de Land'straat. Hier bleet het dier eenige malen bij een hoopje gras staan en werkte dit om. Het dier ging later over een slootje, waardoor het d'ieht bij de Landistraathuizen kwam, wat de politie aanleiding gaf een huiszoeking te doen by een der bewoners, doch zonder resultaat. Het geld werd echter niet gevonden. Bij het ter perse gaan van ons blad kunnen we nog van geen resultaat melding maken.. DIEFSTAL. Door de politie is aangehouden S. Z. alhier, terzake diefstal van een partijtje pantoffels, ten nadeele van •<m winkelier hier ter stede. NIEUWE VERBINDINGSWEG KAASMARKT— NIEUWESLOOT. Er wordt voortgang gemaakt met het tot stand Mengen van een nieuwen verbindingsweg van do Kaasmarkt naar de Korte Nieuwesloot, waarvoor on langs door de gemeente het Diligentiaterrein werd aangekocht. Men doet thans reeds de noodige opme- iiBgen, zeodat de teekening'en wel spoedig gereed zul len zijn en dan de onderhandelingen met de eigenaren van de perceelen, welke de gemeente noodig heeft, een aanvang kunnen nemen. 8-OCTOBER-FEESTEN. De Vereeniging tot viering van den gedenkdag van A kmaars Ontzet in 1573 heeft het programma der feestelijkheden voor 8 October aldus samengesteld: •S morgens van T'/z8'/2 uur reveille door het Stede lijk Muziekcorps eti pl. m. 100 jongens, die de kle-pper- ■marsch zullen uitvoeren. Van 8—9 uur zal het caril lon worden bespeeld door den heer W. Crefeld. Om li/a uur wordt bij het Victoriebeeld de feestrede uit gesproken door den voorzitter der vereeniging, den u' ij'j Vingers Sr- en zullen door pl. m. 400 schoolkinderen liederen worden gezongen. Van 5V2— um' wovdt op de Steenenbrug een muziekuitvoe ring gegeven door het Stedelijk Muziekcorps, terwijl om 8 uur op het Dodenveld een avondfeest wordt ge houden, dat den avond van 9 October wordt voortge zet. Het Doelen veld wordt bij die gelegenheid elec- tnsch verlicht. Op den gedenkdag wordt 's middags om 3 uur in de Oroote kerkeen uitvoering gegeven door het Alk- maarsch dubbel gemengd-kwartet en enkel mannen- kwartet „Alcmaria," directeur de heer W. H. Slinger BALDADIGE JEUGD. Hoe onbarmhartig kan soms de straatjeugd zijn! Gistermiddag ging- een oude grijsaard met eeu zak op den rug en een stok in de hand het Payglop in, gevolgd door een gi-pote bende joelende en tierende kinderen. Het .schelden en schreeuwen maakte den oude kwaad en hij dreigde met zijn stok. Dit verhoog de de pret nog aanzienlijk en op den hoek van de Lan gstraat en het Payglop had een der bengels den treu- rigeu moed zóó hard aan den zak of den stok te trek ken, dat het oudje met een smak op de strnatsteenen terecht kwam. Met moeite krabbelde hij weer over- eind en sloeg, steeds dreigende, de Achterstraat in, ge volgd door de tierende jeugd, die al dichter en dichter tegen hem opdrong. Naar ons verteld werd, is de oude man niet wel bij het hoofd en wordt hij op zijn tochten door de stad meermalen op hinderlijke wijze door de jeugd ge niet" Pard°n getergd' Want h'u('erlijk volgen mag den, in de eerste plaats in „De Nederlander", wensch- te hij zich te verdedigen en zeide o. a. „Zooals u allen bekend is, heeft de lezing- van mr. v. d. Laar een groote ontevredenheid verwekt, niet al leen ouder katholieken, zelfs onder een. zeer groot aan tal andersdenkenden dezer gemeente, dóch ook onder een groot aantal personen buiten, deze gemeente. Op Zondag 15 September kwam, voor dat mij of een der politie zulks bekend was, het tot openbare zitting, en werd mr. v. d. Laar op weg naar huis een eind-weegs gevolgd door tal van personen, die, naar hij in zijn or gaan „De Beukelaar" vermeldt, hem hebben uitge scholden voor roode bl.(iksem). Uit een onderzoek is mij echter gebleken, dat dit scheldwoord niet gericht werd tot hem, doeli een ander bijloopend persoon het mikpunt was. Dat door mij voorzichtig is gehandeld, zal een ieder erkennen, die den loop dezer gebeurtenis heeft mede gemaakt en de plaatselijke toestanden te Gendringen kent. Had ik te vuur en te zwaard eene menigte, ge belgd doordat ze door mr. v. d. Laar in hunne heiligste gevoelens gekrenkt waren (ik zeg hier tusschen haak jes, dat de zaak, zooala ze in de couranten is voorge steld, niet was, en niet om de kennis ging, want de kermis heeft met al die manifestaties niets te maken), trachten tegen te houden, ongeacht nog, dat ik daar- toe^ het recht, niet had, een bloedig gevecht ware in 20011 oogenblik van opgewondenheid' onvermijdelijk geweest. En welke gevolgen zoude een dergelijk op treden voor de toekomst gehad hebben! Niet had de st-iijd zich dan afgespeeld tusschen de katholieken en mr. v. d. Laar, doch tusschen Katholieken en ^Protes tanten, burgers van eenzelfde dorp, tusschen lien, ón der wie steeds de meest aangename verstandhouding heeft geheersefe, die in een dorp ais Gendringen vre dig naast elkander wonen, met elkaar omgaan en wer ken en van elkander moeten leven. Ware het 't geyal geweest, zooals aanvankelijk in de bedoeling- lag, op Zondag 29 September een nog greoter© betooging te houden, dan zou er yoor- mij meerdere grond hebben bestaan met gt-weld op te treden. O.elukkig echter is dit gevaar afgewend, dank zij yooral het krachtig pu bliek op den kansel als anderszins opotreden van den pastoor dezer parochie, die getoond heeft door zijn krachtig woord invloed te hebben op het hart- jffinpr parochianen. Een welduad' is door Z.Eerw. hierdoor verricht aau Gendringen, dat hij met mij zoo krachtig heelt medegewerkt om een partijstrijd' in Gendringen te voorkomen, welke nog na jaren noodlottig zou heb ben gewerkt Een streng en hard politieoptreden zou slechts verbittering en wrevel hebben gewekt en was de ongelukkige toestand blijvend1 geworden. De zaak behoort thans tot het verleden en alles zal weldra ver geten zijn. Nog wil ik, om een verkeerden indruk weg te nemen, hieraan toevoegen, dat mr. v. d. L. eerst op Zaterdag 28 September mijne hulp heeft inge roepen, in zake de betoogingen. Ondanks mr. v. d. L. mij niet gekend heeft en zich tot den heer officier van justitie en daarna tot de marechaussee heeft gewend daardoor mij als hoofd der gemeente en hoofd der po litie passe.erende,_ werden al dè op Zondag 22 Septem ber genomen politiemaatregelen door mij geregeld. Eerst toen op Zondag 15 September en Zondagavond 22 September mr. y, d. L., beangst als hij zich gevoel de voor incidenten in den nacht, van de marechaussee wegens dienst elders geen Jiulip kon krijgen, heeft hij my om hulp gevraagd, welke ik hem beide nachten on- verwyld heb verleend. Een politiepost heeft hem bei de nachten tegen eenen eventueelen onverwachten overval beschermd. De voltallige Raad, samengesteld uit 10 Katholie ken en 3 Protestanten, liet hierna door luid' applaus zijn instemming met des burgemeesters rede blijken. deelgenomen door leden van de kolfbonden te Schei-- merhorn en Grootschermer werden de eenvolgens behaald door de hoeren J. Smit te Groot- schermer met 109 p., H. J. Friedt met 94 Prijzen achter- Kuilman met 93 punten, beiden te Schennerhom, ter- f doe^ toekomen "h'e wyll de seneprijs werd behaald door den heer O. Nan med«w£ Tu® te Groot-Schermer met 43 punten. VAN DEN LANGENDIJK. Gedurende de maand1 September werd aan de vei- ,in° J® ®r0?k °P Langen dijk niet minder aangevoerd dan 3609 zak aardappelen, 11156 baal nep, 32868 pond ™°cnetl' i18?60, p0nd nugurkoto 481515 bloemkool, Otn 1° 276620 gele kool, 341350 witte kool, bos en 2605 baal wortelen, 7847 baal uien, 1(0)0 rammenas, i waggons witte kool en 3200 bieten. w'ltoTT Yeh mn de. ambassadeurs Lot buitenland, aam r»in/mliomn, jh*i j doe Nap mededeelen. In deze circulaire wordt gezegd, dat Tur s ire in denzelfden geest zy aan de mogendheden moeten mededeelen, 1 V"V-"",U1 XSS voor h.,^„ DE BALKAN. Mobilisatie is nog geen oorlog. Maar het Servische ultimatum schijnt het oorlogsgevaar hebben vergroot. UIT HENSBROEK. In tegenwoordigheid van afdelingsbestuur en leeraren is gisteravond hier de vnkteekenschool ge opend door den heer L. Groot, voorzitter. Een twaalf tal leerlingen zullen aan den cursus deelnemen. Gedu rende den winter wordt vijf avonden per week les ge geven van half zes tot half negen. Tot leeraren zijn aangesteld de heeren G. Boom te Amsterdam, D. Tau- ber te Alkmaar en De Haan te Hensbroek. li wnm i, ii UIT GRAFT. De heer A M. Vrugt uit Haarlem gaf Maandag j.l. een voordrachtenavond in het lokaal van den heer V. isser, alhier. Alle nummers werden zonder uitzonde ring luide toegejuicht, terwijl bizonder in den smaak vielen „De ongelukkige schoolmeester," „Varia op een oud 1 noma; benevens enkele der als toegift- gegeven couplet nummers. Het daverend applaus en de opgewekte stemming die ook na de uitvoering bleef heerschen, bewezen af doende hoe uitstekend de heer Vrugt de aanwezigen had vermaakt. Zeker met instemming van allen zong dan ook een clubje vroolijke feestgangers he afscheid een „tot weerziens" toe. by UIT OUDKARSPEL. Yyicr—Eecen al"ier is benoemd tot orga- mste bij d,e Doopsgezinde Gemeente te Broek op Lan- gendyk. UIT HEER-HUGOWAARD. Op de voordracht voor Hoofd der School te Zand- voort werd geplaatst de heer H. van Asperen, hoofd aan school no. 3 alhier, Het verheugt ons zeer te mogen meedeelen, wat zeker algemeen met vreugde ook zal worden verno. men, dat het meisjevoor wie de laatste tentoonstel, lingsdag. zoo ongelukkig afliep, heel goed' vooruitgaat, Gevaar is geweken, 1 Door pastoor van SwieteD werd tyj Z.Eerw. j-jang Priesterschap alhier een feestgave geschon ken aan de behoeftige Parochianen, alsmede aan de Protestantsche armen. De kinderen der bijzondere school hadden heden een teestje en keerden met geschenkjes huiswaarts. KORTE BERICHTEN. In de Doopsgezinde kerk te Ho-llum op Ameland wordt, als de predikant op reis is, gepreekt door den gemeente-veldwachter. - Een arbeider te Oude-Pekela verloor voor zijn patroon een bankbiljet- van 200. Eene weduwe vond het bedrag en stelde het den eigenaar weer ter hand, die hare eerlijkheid beloonde met 25. De kantoorbediende te Haarlem, die eerlijk een gevonden portefeuille piet 340 aan het poli tie-bureau deponeerde en daarvoor beloond1 werd door den aanzienlijk te in cu~- u lurli|Je kan moei el ijk toestemmen den ^rlï Alf60 mSC\ en de2ea afwijzen beteekent. den oorlog. Alleen de mogendheden kunnen op het laatste oogenblik tusschen beide komen. Maar de mo- elkaar en f ®a(ferlljng vertrouwen zoo,alf stl-aks "«der zal blijken ook niet doohE W bet-atat^ willen handhaven, doch hebben met bet bewys geleverd, dat ze dit inder- j ook te zeer uiteen, dan dat ze allen evenzeer op het i beboud van den tegemvoordïgen stand op den Balkan prijs zouden kunnen stellen. Daarom blijft de waarschijnlijkheid bestaan, dat het tot een oorlog komt misschien wel op hetzelfde oogenblik, waarop Turkije vrede met Italië sluit. Voor jurkye zou die oplossing nog- niet zoo kwaad' zijn en de bevolking zou wel toestemmen in de Afrikaansche opoliemigen, zoo het verloren prestige op Europee- schen bodem kon worden hersteld. En het moet geens met lrnfw pUl dat TurkiJö eventueelen strijd met het klaverblad van vier wint. De berekeningen zyu dusdanig, dat lurkije 450.000 man, tegen Bulga- Yj6 300.000, Servië 120.000, Griekenland 50.000 en Montenegro 30.000 man in het veld kan brengen, maar dat de militaire waarde van het Turksehe leger het giootst is. Roemenië met zijn 400.000 flinke soldaten nenwerpep Wmapnde ZWaard' in de' waagschaal kun- Er zijn wel veel berichten vandaag, maar zij brengen wmnig nieuws. En dat kan ook niet - eerst moeten de twee maal vierentwintig uren verstreken zijn, wel- ke Servie aan Turkije heeft gesteld. De Balkanbe- yolkingen schijnen overal eveu oorlogszuchtig te zijn, erwyl men in de Europeesche hoofdsteden alom den toestancl voor zeer ernstig* houdt. De Parijsche Matin zegt, dat mep in bevoegde krin- gen hoopt, clat de krachtige tussc-henkomst der mo gendheden by de Porte en bij de Balkaustaten den oorlog nog zal kunnen afwenden, „Indien de Balkaustaten den oorlog aangaan, tegen den zin der mogendheden, zullen de-ze beletten dut da BaJkanstaten lurkije onder elkander verdeelen. Er is geen vrees voor algemeenen oorlog indien het Drievoudig erbond en de Triple Entente het eens zyn om den brand te blpsschen." Het gevaarlijke is, dat men ondanks alle officieel© veizekoungen elkaar nog' niet vertrouwt. De Berlijnsche bladen zijn overtuigd, dat de mo gendheden met genoeg invloed kunnen uitoefenen om de Balkanregeeringen tot inkeer te brengen, nu in de laatste jaren de Balkanlegers aanzienlijk versterkt zyni en het- volk afrekening wenscht na betaling der urukkende militaire lasten. Zeer de aandacht verdiient een T) T - blijkbaar officieus artikel van de Berliner Lok. Anz., waarin erop gewe zen wordt, dat met de mobilisaties het publiek en de beurs een schrik op het lijf gejaagd hebben, doch de groote vraag: „Wie steekt daarachter? Wie heeft het gedaan gekregen, dat vier staten als Bulgarije, pervie, Montenegro en Griekenland met zulke uiteen- uur, rs," repetitie, des AGENDA. WOENSDAG: Dansclub A. Orei'eld van 57 en 8—-10 uur Har monie. Kinderkoor repetitie van 4'/2—6 uur, Harmonie, /.aug en vriendschap, repetitie van V-h—9 Harmonie. Liedertafel Vereenigdd Zanger avonds 7°/^ uur, llarmonia. Koninklijke Erk. Schietvel-. „Nimrod," flobert- schietoefeningen, 8% uur, Noord-Hollandsoh Koffie- iiuis, Zaadmarkt. Zangvereenigiug „Nieuw Leven" met mannenkoor „Oipheus jaarlyksche algemeene vergadering, 8 uur precies, lokaal Mooij, Koorstraat. "D* Halt"r-" oefening voor: leden ouder -PhatS.6n eD daarom hebben Wij het desbetreflende bericht piet opgenomen. TWEEDE KAMER. In de vergadering van gisteren is na discussie op besloten 15 October te beginnen met de openbare be- nandeiing der Invaliditeitsverzekering. Gemengd nlenwa. DE RELLETJES TE GENDRINGEN. In de Maandag gehouden vergadering van den raad der gemeente Gendringen, bracht de heer Geuring (weth.) het beleid van den burgemeester in de kwestie mr. v. a. Laar tor sprake. Spr. was van oordeel, namens den Raad te spreken, aL hy verklaarde, dat de aanval op den burgemeester n diverse bladen, waarbij hem partijdigheid is verwe- (en» onverdiend is. 'iej,?T,tr de heer w' JABarendszeu, dankte den heer Geuring voor zijn woorden. Hy geloofde, dat niemand het recht heeft hem van partijdigheid te beschuldigen; zijn voornaamste leve ranciers b.v. zyn protestant. M. TERNOOIJ APèL. In het N. v. d. D. schrijft de heer Róssing: De toestand van den heer M. Ternooy Apèl blijft onveranderd' zorgelijk. In zijn lange ziekte is hij, de vyt-en-yeertiger, als oud man geworden. Zelf heeft hij nog- hoop op beterschap, doch wie op de hoog te van zijn bitter lijden zijn kunnen er bezwaarlijk aan gelooven. Voor hem, vooral voor zijp yrouw, die zoolang haar man ziek is, moeilijk een engagement kan aannemen en zoo veel zij kan bij hem blijft in de Ziekenverpleging, waar hij thans verpleegd' wordt, is de toestand een meer dan zorgelijke. In vele maan den hebben beiden alle inkomen moeten derven, zoodat velen, die zieh herinneren wat M. Ternooy Apèl, een van de mede-bestuurders der Nederlandkche Tooneel- \ereeniging, voor de kunst geweest is en vernemen de bovenmenschelijke toewijding, waarmede mevr. Ter nooy Apt,] Haspels bSar man voor hij in een zieken huis werd opgenomen, verzorgd heeft en dat nog doet, zooveel haar gegeven is, zieh geroepen mogen gevoe len mede te helpen om licht te brengen in den sombe ren toestand, om den armen lijder de angstige zorg voor de toekomst te verlichten. Zij kunnen hun bij- amge zenden aan mr, J, Kalff, Plantage te Amster dam, die met de heeren Herman Heyermans en I. Guendo een commissie hebben gevormd, Wie spoedig !- Pir t dubbel. En de hulp is dringend noodig, wil M. lernooy Apèl de verpleging blijven waarop hij thans kan roemen. iifim uour ueii verlie- I J l 1 ^uuro uueeu- zer met een mooie betrekking aan de Amsterdamsche I n j 6 0eiangen> die zoo dikwijls vijandig tegenover Beurs, ontving Zondag ook nog van hem een mooi re- I e -aHder "ebben gestaan, plotseling gemeenschappelijk montoirhorloge. I en eensgezind optreden V' Een Schiedammer had Zaterdagavond te Rotter- I Tv a"twoord luidt: Rusland. Men vertrouwt in dam een pak nieuwe kleeren gekocht en was vervol- I 1>l!'!schlan" Roland niet! gens naar Schiedam teruggegaan. Onderweg schijnt T%>b^rboy®n «praken over den mogelijken in g*en leien, ri .HOND VANT BRIEVENGAARDERS. e afdeeling oord-Holland van de vere-eniging Ho na van Brievengaarders in Nederland^' heeft te Hoorn eene druk bezochte buitengewone vergadering gehouden naar aanleiding van de Memorie van Toe lichting, Staatsbegroting 1913, waar onder meer eene verbetering wordt toegezegd in de tractementsregeling der brievengaarders. Het bestuur had, direct na liet bekend worden van de nieuw toegezegde regeling, aan alle ledeu een vra genlijst gezonden, ten einde te weten te komen van welken invloed deze nieuwe regeling op de verschillen de jaarwedden zal zijn. Deze opgaven, die bijna allen waren ingekomen, werden achtereenvolgens in de ver gadering behandeld, waarna bleek dat deze regelino- voor slechts- zeer enkele kantoren een flinke verbete ring zal zyn; voor liet meerendeel zal dc verbetering zeei gering zijn of bestaat slechts schijnbaar, daar bij iet voortbestaan der oude regeling ook weer eenigè kantoren eeu bepaaldi puntengetal -zouden hebben be reikt en dan in een hoogere klas worden opgenomen, wat mede verhooging van salaris ten gevolge heeft zoodat op den keper beschouwd' voor die kantoren deze regeling nadeelig is, terwijl nog bij een vrij groot aantal kantoren de nieuwe regeling- eeu vermindering van salaris aangeeft. Er werd besloten deze opgaven in te zenden aan bet hoofdbestuur van den bond, dat alsdan, wanneer deze ook de verschillende andere afdeelingen zijn verstrekt een.vergadering zal houden, teneinde nader te bespre- ken welke actie alsnog zal worden gevoerd om eene werkelijke verbetering- te verkrijgen in de salarissen van de brievengaarders. Als de beste te voeren actie werd beschouwd het bezoeken van de leden van hy echter t-e veel te hebben „aangelegd lijk aangeschoten, kwam hij thuis, echter nieuwe stel kleeren. Na verhoor heeft d-e justitie te Heeronvcen de gevangenhouding gelast van den 22-jarigen boeren knecht- IV., te Onna, die een revolverschot op een an deren boerenkkgc-.ht loste, waardoor deze in den rug getroffen werd. De procuratiehouder van het te Amsterdam ge vestigde bijkantoor der firma C. <Xr. Zoon, aldaar, is spoorloos verdwenen. Hij wordt verdacht ten uadeeje van deze firma een bedrag van 16,000 verduisterd' te nebben. Twee. jongelui van Ekamp hadden hun rijwielen te Winschoten in een gangetje geplaatst, na den be woner van het- aangrenzend perceel hiertoe verlof ge vraagd te hebben. Toen ze vertrekken wilden waren de fietsen verdwenen en van een der eigenaars ook nog een lantaarn en eape. De laatste had zijn rijwiel voor kort- voor J 75 gekocht. ie Naaldwijk was het rijwiel weggenomen van een geneesheer. Een der ingezetenen snelde per mo torpets den dader achterna. Bij Honselersdijk haalde hy item m, re.ed hem onderstboven, wierp zich op hem en bracht hem naar Naaldwijk terug, alwaar hij hem aan de politie overleverde. Door de Haarlemsehe recherche was dezer dagen te Amsterdam aangehouden een werkman, die de fir ma Schmidt voor tooneelkijkers en de firma Gimbrère, beiden te Haarlem, voor parapluie's had' opgelicht. In Amsterdam gelukte het den dief weer te ontsnappen, men is hem nog niet weer op het spoor. Een man, die op de kermis te Winschoten eenige malen in de „huishouding van Jan Steen" had ge gooid, nam thuisgekomen drip turven en wierp die door de kamer, zoodat de spiegel, de lamp en de koffie kan m scherven vloog. Aan de bemanning van de rijkspolitieboot no. 1, bijgestaan door den rijksveldwachter te Gameren en' den gemeenteveldwachter te Zuilichem, gejukt© het gisternacht onder Zalt-Bommel twee venters uit ZuiH- chem aan te houden, terwijl zij het graan borgen uit een Rynschip op weg naar Mannheim. De knecht van dit schip werd als medeplichtige aangehouden, waarop Het drietal naar Tiel werd overgebracht en aldaar na verhoor voor den reehter-commissaris in het huis van bewaring opgesloten. Door verkeerden wisselstand is gister bij liet station Didam de van Zevenaar komende trein op een geladen veewagen geloopen. De machine ontsoporde lersoonlyke ongelukkpn hadden niet plaats. Een uit Doetinchem ontboden looomotipf bracht- den trein met een uur vertraging te Doetinchem aan, want lichte- I Van Rü(?illeilië,_daar verdient de verzekering van zonder het. I rfn 111101 gedaan in de Berl. Lok. Anz. vermelding. I Deze deskundige acht het meer dan twijfelachtig dat Roemenie zich zal laten meeslepen door de tegenwoor dige gebeurtenissen. De geruchten van de mobilisa tie van dezen staat zijn in elk geval voorbarig. Roe menie neemt voorloopig de. houding aan van een af- wachtenden belangstellenden toeschouwer, die in goe de verstandhouding leeft met het Drievoudig Verbond en met Turkije en die waarde hecht aan de correcte verstandhouding met alle andere mogendheden. Doch Roemenie heeft pr belang bij, dat Bulgarije niet te machtig wvordt. liet zaj van de aanstaande gebeur te- nissen afhangen, of Roemenië zich verzetten zal tegen te groote uitbreiding van Bulgarije. Voorloopig zijn de koniiigs-manoeuvres afgebroken, doch alleen om net slechte weder. Eindelijk moeten we nog even wijzen op Montene gro dat nu ook met liet oog op de algemeene onrust m den Balkan en de mobilisatie van Servië, Bulgarije en Griekenland, een mobilisatie-bevel heeft afgekon digd. Dit bevel is echter niets dan een formaliteit daar de Montenegrijnsche strijdkrachten reeds eenigen tyd gereed zyn voor den oorlog. Sedert Maandag avond waren de Montenegrijnsche troepen reeds on weg* naar de grens. Blijkens onze laatste betichten schijnt Turkije de t us te willen nskeerpn om Jiet tot een oorlog te'lateh komen en kan de toestand als zeer ernstig- wórden be schouwd. Intusschen valt er niets met zekerheid te zeggen, zoolang de oorlog nog niet verklaard is. Hier aan behoeft het weigeren van het ultimatum nog niet identiek te zijn. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat na afloop yan den ministerraad' de minister van buitenlandsche za- en gisteren verklaarde, dat tot dusverre nog geen vyandelijkheden aan de grenzen zijn voorgeko men en dat gpen trpppen van Balkanstaten de Turk sehe grenzen hebben overschreden. De minister sprak tevens de hoop uit, dat een oorlog vermeden zou kunnen worden, ofschoon hij den toe stand hoogst ernstig achtte. De regeering heeft besloten alle Grieksche schepen in de J urksehe wateren aan te houden en ze te requi- reeren voor het transport van troepen. Het goederenvervoer is geheel gestaakt op de Bul- gaarsch.e en Servische spoorwegen, omdat dc beide re geeringen het rollend materieel noodig- hebben voor den militairen dienst, liet reizigersvervoer wordt voortgezet. ka Laatste Berichten. de Tweede Kamer en deze nader in te lichten aangaande ook wenschelijk leger zal worden gemobiliseerd, met °uitzonde*ring*van de verschi l lende grieven, terwijl het „cU.,„ut-u|( werd geacht aan deze heeren geregeld de Plattelands post. te zenden. Algemeen erkende men in de nieuwe regeling veel goeds en zou deze werkelijk een verbetering zijn als het grondtractement henevens de vergoeding voor kantooruren hooger waren gesteld. UIT SCIIERMERHORN. By den alhier gehouden kolf wedstrijd, waaraan werd Het ultimatum afgewezen. KONSTANTINOPEL, 1 October. Een irade, waarbij een besluit yan den ministerraad, dat nog niet afge- kondigd was, wordt goedgekeurd gelast, dat als voor- zicntighexdsmaatregel ongeveer het geheele Turksehe eenige leger-eenheden in Anatolië aan de Russische grens. De ministerraad' heeft den eiseh van Servië omtrent de munitiezending van de hand' gewezen en besloten aan d-e Balkaustaten een rondschrijven te zenden waarin wordt verklaard, dat Turkije geenszins agres sieve bedoelingen tegen zijn naburen heeft, maar dat de houding, die deze in de jongste dagen hebben aan genomen, en vooral hun algem-eene mobilisatie Turkije PORTLGAL. Doy Manuel van Portugal publiceert in eenige conservatieve en koningsgezinde bladen een manifest, waarin hij zijne gefrouwey tot yolharding en moed aanspoort. De prins, die zich bij het uitbreken van de revolutie met bewonderenswaardige vlugheid in veiligheid wist te brengen, schrijft nu: „Ik sta steeds op mijn post, om de verwachtingen van mijn volk in vervulling te doen gaan.- De royalistische be weging- is geen wraakoefening, maar eeu ontplooiïug uin den nationalen wil, die in bet herstel van d-e mo narchie het heil van het vaderland ziet." Otemengde Mede cl eel in gen. HOE KONING FERDINAND VAN BULGARIJE ZIJN KONINKLIJKE WAARDIGHEID AANKONDIGDE. Bulgarije trekt nu weder algemeen de aandacht hangt het niet grootendeels van de in Sofia genomen besluiten af, of de rust in den Balkan bewaard blijft?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2