Ondergoederen. F. W.J. DROGE, IKcizigcr op 8 en 9 October 1912. 7V8'|S uur, REVEILLE AVONDFEEST met schitterende Eiectiische Verlichting. 's avonds 8 our, voortzetting van let AVONDFEEST. 9 Kousen, Sokken, Breigarens, enz. Groots keuze ROKKEN GERARD WORM, Te BERGEN te koop nieuwgebouwd HUIS en SCHUURTJE, normaal Onderkleeding Dienstbode nette Dienstbode 0p 8 October, 'snamiddags 3 uur, zal een UITVOERING RUGPIJN. ADV E RT ËTf4 tTeTn Witte en Gekleurde Sporttruien. Guitaar met Mondorgel Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. HUISHOUDSTER. een net Dagmeisje Vereeniging tot viering van den gedenkdag van Alkmaar's Ontzet in 1573. PROGRAMMA: Des avonds 8 uur op het DOELENVELD Trekking van heden. 5e klasse, 11e lijst. 5448 en 19722 elk f 1000- 1299 5471 5724 7694 en 12907 elk f 40Ö. 8? 19 10584 12099 en 12391 elk f 200. 2006 2621 9779 12960 13754 17210 19496 20675 en 20683 elk f 100. HOUTTIL 64 Telefoon 356 ALKMAAR. Onze collectie Heeren Hoeden munt uit door chique vormen. Lage prijzen. y 2V» 27 Va MP* Prijs f 2.50. feco.icess^ wollen, katoenen, gebreide, tricot witte gemaakte De ECHTE Prof. Dr.G. JAEGER voor HEEREN, DAMES en KINDEREN. ALKMAAR Langestraat A 17. LEEUWARDEN o/d Kelders C 214. Wegens sluiting der zaak met onze zwarte sajet „GOAL BLACK", (Vanaf de Steenenbrug,) door het Stedelijk Muziekkorps en pl.m. 100 jongens die de kleppermarscli zullen uitvoeren. 8—9 UUR. Bespeling van 't klokkenspel door den heer W. Crefeld. ir/2 UUR. Tocht naar het Victoriebeeld, waar de feestrede zal uitge sproken worden door den Voorzitter der vereeniging en door pl.m. 400 schoolkinderen liederen zullen worden gezongen. 5V27V2 UUR. Muziekuitvoering d. h. Sted. Muziekkorps, op de Stee nenbrug. Aardig- vertelt. Paul Lindenberg in zijn onlangs ver schenen boek: „Das neue Bulgarian," lioe koning Ferdinand zijn koninklijke waardigheid persoonlijk aankondigde. Ka de bekende politieke gebeurtenissen in den herfst van 1909,. hadden de Bulgaarsche minis ters den avond van den 1 October in Roestsjoek den uit het buitenland aankomenden vorst op diens tele grafisch verzoek opgewacht. Vorst Ferdinand noodig- de de regeeringsmannen uit in den op hem wachten den salontrein te stappen, en hij gaf persoonlijk het bevel voor den afrit met de woorden: „Naar Firno- wol", die ouder oude, in het midden van het land gele gen Bulgaarsche Tsarenstad. Onder voorzitterschap van den vorst vond gedurende den rit een ministerraad tot den morgenstond1 plaats, waarin tot de onafhan kelijkheid van Bulgarije en de aanvaarding van het koningschap werd besloten. Toen de trein des mor gens vroeg Tirnowo binnenkwam, verwachtte niemand den heerscber, die, terwijl de ministers nog hunne pa pieren in ordo brachten, zich te voet. naar de kathe draal begaf. Daar aangekomen, zag hij juist den priester, die op het punt was, zich voor een morgen- mis te verkleeden, en zei tegen dezen: „Kies vandaag uw voor de groote feestdagen bestemd ornaat en dank God den Heer: Bulgarije is onafhankelijk en ik ben Koning!" Langzamerhand kwamen de ministers en adjudan ten van den vorst, later ook de bewoners van de stad, in welke zich als een loopend vuurtje het nieuws van de groote gebenrtenis verbreid had; en weldra begon de eerste dankgodsdiénstoefening in het nu geheel be vrijde nieuwe koninkrijk. 99 JAPEN GEVANGENISSTRAF EN TER DOOD VEROORDEELD. WAT TIET EERST? Een merkwaardige rechtzaak houdt op 't- oogenblik de rechters te Nieuw-York bezig. Een man heeft voor eenige dagen in Missouri kort achter elkaar twee menschen gedood. Van den eersten moord' werd hij tot 99 jaren gevangenisstraf en voor den tweeden tot den dood veroordeeld. Zijn verdediger beweert nu, dat het eerst uitgesproken vonnis het eerst moet worden voltrokken en dat de man derhalve eerst 99 jaar moet brommen, alvorens te worden terechtgesteld, De verde diger heeft hoogpr beroep aangeteekend, „om het le ven. van zijn cliënt te redden." GRAPPIGE REPLIEK, In een stadje in den staat Jowa zou een zooveelste pangs troepje tooneelspelers een voorstelling geven. De tijd was weer gekomen om voor het voetlicht te treden. De eerste komiek wierp een blik dtoor het kijk- glaasje in het gordijn. „Nu, hoe is het bezet?" vroeg de regisseur. „Voorloopig hoeven we nog geen angst te hebben we zijn nog steeds in de meerderheid." HET BUDGET VAN EEN M1LLIONNAIR, Een Engelsch blad bevat een mededeeling omtrent de uitgaven van den bekenden Amerikaanschen mil- lionnair van der Bilt. Voor de huishouding heeft hij J 48.800 uitgetrokken, voor de ondersteuning van arme bloedverwanten 5400, voor zijn villa, 30 bedienden, 28 tuinlieden 120.000, uitgaven voor twee volwassen zonen en twee huwbare dochters 60.000, voor paarden 36.000, voor dranken 15.000, voor reizen 36.000, voor zijn jacht 78.000, voor kleeding 1800, voor si garen 6000, voor aalmoezen enz. 90.000. Totaal 498.000. Opvallend' zijn de geringe uitgaven voor kleeding in Vergelijking met de andere bedragen. En wat beteekenen 498.000 voor iemand, die drie milii- oen te verteren heeft? KORTE BERICHTEN. De lijfarts van den Paus, professor Petaeei, is plotseling overleden. Aan de hoogere landbouwschool te Grignon in Frankrijk zal binnenkort een leerares de theorie ep praetijk van het koken onderwijzen. De schedel van den wijsgeer Deseartes, welke, zooals we onlangs meldden, verdwenen was, is in een oude kast teruggevonden. De schepenen t.e Essen hebben den eigenaar van een haan, welken hij vrij liet rondloopen, tot 3 boete veroordeeld. Het dier paste zoo goed op de kippen en kuikens, dat hot meermalen kinderen, die in de nabij heid kwamen, zoo toetakelde, dat geneeskundige behan deling noodig was. De haan van den burgemeester uit de Pastorie van Mastland kwam er slechter af! STAATSLOTERIJ. Ingezonden Mededeellngen. Rugpijn is een verschijnsel, hetwelk niet verwaar loosd dient te worden, want meestentijds duidt het aan, dat de nieren (welke onder het smalle gedeelte yan den rug zjjn gelegen) aangetast zijn of bedreigd worden. De pijn kan licht, vaag. dof, onophoudelijk of met tusschenpaozen optreden, zij kan van betrek kelijk weinig hinder, een gevoel van zwaarte, stekend of sn\jdend zijn, zoodat bukken haast ondoenlijk is, Zelfs wanneer zjj het gevolg is van een gevatte koude, een slag of val mag zij niet verwaarloosd worden. Bij ben, die aan gewrichtspijnen lijden, is zjj een waarschuwend vei schijnsel, de voorloopster van rheu- matiek, jicht, zenuwpijnen, heupjicht, in het kort zij wjjpt op lichameljjke verwoesting door urinezuur. An dere gevolgen kunnen zjjn nier- of blaasontsteking, uremie (urinezuur-vergiftiging), waterzucht, niersteen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen genezen de rugpjjn, omdat zjj haar aantasten in haar werkeljjken oor sprong de nieren. Zjj herstellen de nieren, wanneer deze verzwakt of aangedaan zjjo, zjj lossen op uitste kende wijza het urinezuur op en voorkomen dienten gevolge tal van gevaarlijke ziekten. Te Alkmaar ver- S" krijgb. bjj de hh. Nierop en Slothou- rj ber, Langestr. 52. Toezending ge- schiedt franco na ontv. v. postwissel jfijïjMtoftOk a f 1.75 voor één, of f 10.voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van neven- staand handelsmerk. Marktberichten. SCHAGEN 2 Oct. Aangevoerd 7 stapels kleine Kaas f 31.50. Handel matig, BROEK OP LANGEND1JK, 2 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen Schoolmees ters f0.46 a 0.70, Blauwe f 0.80 a 1.15, aanvoer 231 zak464 baal gele (nep) f 0.75 a 0.90, 272 baal uien f 0,70 a 0,80109 kilo slaboonen f 4,40 a 4,90 p. 50 K.G., 1200 bieten f 7,70 a 8,80, 144 baal wor telen f 0,35 a 0,50, 31000 bloemkool le soort f4. a 8.50, 2e soort f 2.20 a 2.50, 9000 bos wortelen f 1.10 a 2,20, 47200 roode kool f 2.30 a 6.—, 10690 gele f 2,80 a 6.60, 18500 witte f 3,40 a 7.10,1000 ram menas f 11,10 a 2 wagons witte kool f77 a 79. NOORDSCHARWOUDE2 Oct. Groote muizen f 1.a 1.05, drielingen f 0.60 a 0.70, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0.70 a 0.90, blauwe f 0,90 a 1,per 35 Kg. Aanvoer 0 zak. Zilveruien f 0,a 0.Drielingen f 0,aO, grove f 0,— a 0,—, gele nep f 0.70 a 0.85, drielingen f 0,50 a 0,55, grove uien f 0,70 a 0,85 per 50 K.G. PURMEREND, 1 Oct. Afslag-vereeniging BEEM- STER.PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Slaboonen f 0,50 a 0,60, Snijboonen f 0,a 0.— Peren f 1.a 1.95, Appelen f 1,05 a f 2,05, Spruitjes f 0,68 a 0,80 p. dubb. mand. Handel vlug. BOVENKARSPEL, 1 Oct. Groote muizen f 2.10 a 2.20, kleine f 0,a 0,— blauwe f 1,80 a 2.—. Bloemkool (le soort) f 6.— a f 7.502e soort f 4,75 a 5.57, Roode kool f 4.a f 5.-—, witte kool f 5.— a 5.75, gele f 4,25 a 4.50, bieten f 4.75 a 8.26, uien f 0.45 a 0.55. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 2 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 3 October. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand vau den barometer 769.2 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 730.2 te Stok- holm. VERWACHTING. Matige wellicht krachtige noordwestelijke tot noord oostelijken wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk rogenbuien, daling van temperatuur. ROYALTY I l.OO. THE PRINS of WALES f 3.10. THE DOLLAR HAT 1 3.50. MELIOR 1 3.©O. MARLOR t 3.50. ROBSON 1 4.5©. MEGSON 1 5.50. r as® 1 TvïVv'«•I.y7 y-ft 'Mf, -y -.„ •H""- ..<iv VERSCHENEN AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het STOORDHOLLANDSCH LANDBOUW CREDIET. Koers van Staatsleoningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tahakeleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. pCt. 3i/j pCt. 5 6 5 4 4 4 4 5 4 41h Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew, pCt. 4 41/, A 4 div. Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Beli-Maatschappjj Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. aand. 1 Oct. 92i/s 973/8 103s/4 45 851/8 863/s 861/3 871/s 991/2 SGi/s 961/2 99 1001/* 961/2 1751/4 1057/s 160 1321/2 174 694 311 361 54 913/4 5381/2 592 262 389 170 930 258 5201/2 1641/4 222 192 87 71 40 Vj 51 1031/4 8? 94 251 1091/4 1071/2 235/g 87 29 6/8 64 303/4 2l9/l6 117 289/ie 112* 3lVie 1751/2 5, 87 2 Oct. 917/8 66I/4 97 463/4 856/s 85 86 100 85 99 1581/2 131 907/g 521 587 2561/2 386 564 220 247 510 162 217 186 821/s 70, 39 5U/S 245 971/2 306/s 781/2 61 61/4 211/g 66 IU/2 SU/a 933/4 25 J 108 22i/a 366/s 291/4 623/g 293/4 37 27u/]6 307/le 175 51/2 Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather 3l°/i6 Anglo Amer. Telegraph 27 Comm. Steels 799/ie Car and Foundry 611/2 Amerik. Stoomv.-Mij 1917/g Common Marine 56/, Preferent 216/s Marinebonds pCt. 41/, 667/s Comm. Peru aand. div. lis/4 Preferent 548/* Spoorweglooningen. Holl. IJz. Sp..Mij, Mii. tot expl. van Staatsspoorw, Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v, u Convert pCt. 4 Deny, en R. Gr. Cert. aand. div, Erie Kansas City South. ji 11 1» pref 11 Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific M Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCL i Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 3 1067:5 Gemeente-cred. 3 1011/2 BELGLE Antwerpen 1887 21/, 8OV16 HONGARIJE. Hongaarscke Hyp. 4 1211/2 Idem ,1 8 113 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 6 168 RUSLAND. 1864 5 470 Ex-dividend. Koers van het geld. Prolongatie 4 pCt. Mededeelingen. De verwikkelingen in den Balkan veroorzaakten heden over de geheele beurs een bepaald flauwe stemming welke zich in het bijzonder deed ge voelen in de afdeeling der Oliewaardeu. Koninklijke en Geconsolideerde reeds ongeveer een 15-tal procen ten onder de middenkoersen van gisteren geopend, zakten nog' verder in, respectievelijk tot 500 en 243, om later echter op bijna de hoogste koersen van den dag te sluiten. Voor de vele bewjjzen van deelneming, ondervon den bij het overlijden van onze lieve moeder, Vrouwe HELENA HIGROLUIKi FLOBENTINi VAN HASSELT, weduwe van den heer F. VAN RIJSENS, betuigen wij onzen liartelijken dank. T VAN RIJSENS. A. VAN RTJSENS. A. VAN RIJSENS. M. F. VAN RIJSENS. J. VAN RIJSENS. C. BROUWER. Alkmaar, 2 October 1912. waarbij 8©«« M2. GROND. Het huis bevat beneden woonkamer met serre twee slaapkamers, keuken en kelder, boven drie slaap- kamersz, balcon, zolder en is voorzien van waterleiding en closet. KOOPSOM slechts 1 34LOO.Speed gewenscbt. Brieven letter M 251, bureau van dit blad. uitgegeven ter herdenking van liet eeuwfeest van Neérlantls Onnilmnkeiyklield. Met reproducties van portretten van personen, en van prenten en schi'derijen betreffende de grondvesting van Neérlands Onafhankelijkheid. Verkrijgbaar bij de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v il. HERMi COSTEU tik ZOOM, Voordam O 9, Telefoon No. 3, Alkmaar. T TE KOOP. Te bevragen Oudegracht 58. op 5 October a.s. worden alle METIIKI,EN op geruimd tegen nimmer vertoonde lage prijzen. Nu kan een iedar koopjes balen. Adres MEUBELMAGAZIJN KOOLTUIN 9. Telefoonnummers 439 en 499. Koopt en verkoopt cheques op binnen- en buitenland. Neemt n eens proet 4 en 5 draads, per knot 37i|2 cent, en gij bljjft er bij. A. ISIH6LSEN Jr., Fnldsen SI, Alkmaar, Telef. 816. R.K. JUFFROUW, 27 jaar, biedt adcli aan als Br. fr. No. 4124, VINK's Boekhandel, Beverwjjk. Mevrouw Dr. VAN DAM vraagt tegen November of eerder een nette met behulp van tweede meisje. Schriftelijke of mon delinge aanbiedingen Emmastraat 71, Alkmaar. Mevrouw RIETMEIJER, Fred. Hendrikstr. No. 4, Amsterda ra, verlangt voor dag en nacht. WORDT GEVRAAGD of voor dag en nacht met huiselijk verkeer. Brieven onder letter O 251, bur. v. d. blad. GEVRAAGD voor den verkoop van Naalnift* chines aan Particulieren tegen salaris en provisie. Zij, die in staat zijn t 3©0.borg te storten of stellen, genieten de voorkeur. Brieven onder letter P 251, bureau van dit blad. FEESTVIERING een N.B. Leden betalen op vertoon van de hun toegezonden kaart een entrée van f 0.25 voor één Heer en twee Dames; meerdere Dames en leden uit het gezin f 0.25 per persoon. Entrée voor niet-leden, Heer f 0.50, Dame f 0.25. Het Bestuur De Feestcommissie F. H. RINGERS, Voorzitter C. NAN NES GORTER, 2e Voorzitter J. R. v. d. MOER, Secretaris H. BOSSERT Hz., Penningmeester J. J. BOOGH, H. W. HOLSMULLER, Commiss. A. J. STIKKEL, B. KUYPER, Voorzitter W. F. SLINGER, 2e Voorzitter D. PRONK, Secretaris L. PRINS, Penningmeester JAC. HOLSMULLER, S. KOSTER, Commiss. J. W. TEERINK, gegeven worden door het Alkmaarsch dubbel gemengd-kwartet en enkel mannen-kwaitet „Alcmaria", Directeur W. H. SLINGER, in de Groote Kerk. De LEDEN der Öntzetvereeniging genieten hiervojr reductie, en betalen, op vertoon van bun Diploma, 15 ct. de persoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3