Speculaas. Pelterijen. Artikelen van Vertrouwen. Aanbevelend, J LOII Iff z,9 mTe ÉT21. Koopt geen goedkoope schoenen Besparing Huishouding. een pond boter BlankeTafelhoning twee pond boter. op het Landgoed „Kranenbroek" te Alkmaar. Groote Nationale en Internationale Oproeping. Onze imitatie- Harddraverijen /j. Lind Az., HEBBEN BORSTROK f 3.30. PANTALON 13.30. Groote partij puin 27ste Ga je mee de Erfenis deelen van Oome Hein? f 10.000. op Vrijdag 4 October 1912, MIENT 1-21. - Japongarneering, Handschoenen, CostBnmfluweel. Holland Argentinië Hypotheekbank» N.V. „DE TIJDGEEST". BERN. SMIT Jzn., Appelsteeg 4, SPECULAAS. GOEDKOOP IS DUURKOOP! HOLL AND-C AN AD A9HYPOTHEEKB ANK W.M.H.PELS Onderlinge Hypotheekbank, Ao. moe. Cognac per fl. .riaaT:'" Harmonie A, IMHULSEN Jr., Fnidsen 84. Alkmaar. om prezen tot een gezamenlijk bedrag van f 500.— Damestaschjes, Ensemble Leidsche en Goudsche KAAS J. v. d. MEULEN, Boterstr. 8. Het meest gesorteerde adres in Alkmaar. Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. Vanaf heden weder geregeld voorhanden. H. W. M. RIJKS. REPARATION. MOTZUIVERING. Groote sorteermg HANDSCHOENEN in stof, glacé en peau de suede. r isjnadeelig voor de gezondheid. in den raat, 60 ct. per pond. H. W. M. RIJKS. Niets beter dan: H. BOSSERT ZOON, Zondag 6 October 1912, voorraad ZAANLANDSCHE LOTEN is beperkt. mr WACHT DUS NIET TE LANG. K Maatschappelijk Kapitaal f 2,000,000 - 4 °|0 Pandbrieven 97 °L elastisch -poreus-ijzersterk, kunnen voldoen aan de hoogst gestelde eischen. Pandbrieven 1OO|20|(. 4'l te Oelden verzonden. Kampei* ROOMBOTER, 75 Cent per 5 ons. 's avonds 8 uur in de zaal „Harmonie." DE LANGE DE MORAAZ KENNISGEVING. Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-M«en v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. OPENT Donderdagavond de zaak in fijne VISCH, ZUUR en FRUITWAREN, tevens de alom bekende Noord-Hollandsche gerookte Paling, is dagelijks veisch verkrijgbaar. Hopende door nette en prompte bediening met een druk bezoek vereerd te worden. Dagelijks versch het zoo gunstig bekende Aanbevelend VOORRADIG een groote keuze PELTERIJEN, zoowel in de gewone als betere soorten. a Alle PELSABHHELESi, hij mij gekocht, worden desgewenscht den volgenden zomer gratis door mij bewaard tegen mot en ander bederf volgenden zomer gemaakt van afvalleder en papier. Het dragen van slecht schoeisel in da Van 's-GRAVENHAGE, Noordeinde. De BANK geeft Pandbrieven uit ln stukken van iooo. tegen den koers van ilQI1^ pCt. f Soo.— en loo.— Aanbevelend Ko or sf-raat*. pk ALKMAAR 1®®, *£591 maakt men Inlichtingen verstrekt de alleen-verkooper voor ALKMAAR en OMSTREKEN Hulgbrouwerstraat. 'snamiddags HALF 2 UUR, MOSTERD en BESCHUIT is er in'overvloed, maar de ",Tp- I 1.810 S43.S0. f 18.8I«.10. f UO, f 1.25, f 1.50, f 1.75. Allen, die iets te vorderen hebben van-, verschul digd zijn aan- of borgtochten onder zich hebben ge- teekend door nu wijlen Mevrouw J. VAN" DER WISSEL,, weduwe van den Heer D. KAT, gewoond hebbende te Alkmaar, en aldaar den 28 September i 1 overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te deen vóór 15 October aanstaande, ten kantore van den notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, te Alkmaar. PRIJS: |2 lO Hyp. Kapitaal disponibel. Agenten HOORDERB.1NH te AlkmaarA. KCDDEBS te Edam. Directie: P. A. BOONE Mr. A. J. Baron VAN NAGELL VAN AMPSEN, Mr. J. F. VERSTEE VEN ALKMAAR. Telef 316. en stukken beton van geklopte puin, uitstekend geschikt voor wegverharding. Voor het weghalen aan geboden. Te bevragen bij J. DE VRIES, Aannemer, Helder. Entrée f 0 50 en f 1.— HET BESTUUR. Zadelmaker, - Heerenstraat, Telefoon 588. RUke keuze in Nieuwste modellen. Prima leder., Concnrreerende prijzen. M. P. KARSDORP, Van Woustraat 36, Amsterdam. Tijdgeestbriefje No. 20298 J. P. HEUDIKHUIJSEN, Hasebroekstraat 46f, Amsterdam. Tijdgeestbriefje No. 20298. F. WESTER, Oude Pekela. Tijdgeestbriefje No. 20298. DONDERDAG 3 OCTOBER 1912, 8 uur, OPVOEKING van Ameierdttiuscke Schets in 4 tafreelen door A. SCHMITZ. In Scène gezet door LION SOLSER- Muziek van GERRIT VAN WEEZEL. Costuums van A. SLKNE ZOON. Kapwerk van JOH. MEIJER. Se^aS661* 'V, Komeny ran Dirk Vink. 2e TafreelDe verdeeling. el 1,1 1 I anoptlcnm. 4e Tafreel: In 't Calé-Chantant The Empire, norm sncces te Amsterdam, Hollandsche Schouwburg en Paleis voor Volksvlijt. Orchest onder leiding van GERRIT VAN WEEZEL. Bureau 7 uur. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsenf 0.75 3e Rang f 0.40 PIus 5 belasting. Plaatsbespreking vanaf heden k 10 cents per plaats. M J. AALBERS, Anna Paulowna. Tijdgaestpolis No. 20208. J. OUD, Tjjdgeestpolis No. 20298. Wognum. urir PRIMA BELEGEN 45 ct. per 5 ONS. Mej. JOHANNA HEIJMANN, solo pianiste te Am sterdam. META REIDEL, concertzangeres te Amsterdam. J. HENRI OUSHOÓRN, viool en piano, Alkmaar. Entrée f 1.-, Galerij f 0.50, plus 5 Sted. Bel. Vanaf heden kaarten en plaatsbespreken aan de zaal. Schoenmakers-Naaimachine., nieuwste con structie. C. J. TJADEN, Klnheimstr. 88. De verkoop van Handschoenen is uitslnitend MIENT 21, over de Steenenbrng. Prijzen zeer concurreerend. Telegram-Adres: HOLARGYP. |nt. Telefoon No. 1021. Gevestigd te DORDRECHT. Volgestort Maatschappelijk Kapitaal f 1.000,000. bank stelt verkrijgbaar 5 PANDBRIEVEN, groot 1 1000.-, 1 Mei'mi November Van 101 V OOÜPONS verschijnen Verkrijgbaar ten Kantore der Bank en te Alkmaar bU de Heeren alsmede bU bare overige Agenten ln de voornaamste plaatsen des B«ks, Ondergeteekenden, B. HUIZINGA, aannemer en bouwkundige te Ber gen (N.-H.), en C. BERKHOUWER te Bergen, geven kennis, dat zij zjjn overeengekomen vanal 1 Oc tober 1912 voor gezamenlijke reke ning werken trachten aan te nemen en het maken van bouwplannen met bestek en begrootingen enz. en het houden van toezicht op bouw werken waarvoor zij zich aanbe velen. B. HUIZINGA. O. BERKHOUWER. Aannemers en Bouwkundigen. Telegram-Adres„OECONOMIE". Talephoon No. 0779, u n DIRECTEURENi Mr. d. D. P. TEN BOSOH ta 'e-Qravenhoge an J. Q. COSTER ta Winnipeg (Canada). te 'e-GRAVEN HAG Ei bij de Heeren TELDERS Co, en tpn Kantore der BANK) !6 -i, b'J do Heeren KERKHOVEN Co. i te ROTTERDAM i bij MARX Co'S BANK. m Teleg: J. LIND Hz.,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4