De Lange de Moraaz, Rotterdamsche Hypotheekbank, Het Haseh - machine Wring- en Mangelmachines. Fransche Tilbury en Brikje ouwterrein Dameshoedenmagazijn Firma II. LIND, Mient 3-S. Sslïerës^ C. Verheus, i JSKS«brikaamh.; Noordhoilandsch Landbouwcrediet. Middelburgsche Courant, NAJAARSDIENST. deFiria D. A. WISSELINK, Houttil 8. BAAN's ALCMARIA CACAO Nederlandsch-Spaansch Woordenboek „PAK ME MEE" WW Huishoudelijk Gereedschap. NtV. Het Landbouwhuis, UNCASSO's. ïfiil (fpfiiinwi Voor ALKMAAR iljn zij fsrkrijgbaar W| HUART MEIJER's t 5000 ©n f 2500. ADVERTENTIE N. AGENTEN der BOTER van 50 Cent J. v* d. MEULEH, Boterstr. 8. AvanVALKENBUR R Bovenstaande Amerikaan sche Werktuigen en Gereedschappen. ALKMAAR. Dijk. Voor den* Graanbouw. w Behangen en Stoffeeren De Algemeene Maatschappij M. EGMOND, I plaats van 5 Cts., slechts 3 Cts. per nummer. Alkmaar, Zaadmarkt Dorschmachines, (voor hand- en paardenkracht) WanM^^0|m0Ji.ens' Wanmolens, Graansehoppen, Wannen, Zeeften, Dorschknuppels, enz. N.V. HET LANDBOUWHUIS. i Bericht dg ontvangst eener groote collectie on noodigt beleefd tot een bezoek uit, degelijk, sierlijk en netpassend HOUTTIL 17. Telefoon 59. Uit de hand fe kocp Tuindwarsstraat 27, Hiaiar»oplir@gtgsf 7 a B°jt te ^iddeliiiif^g deftig maafl bekfeond. v.h. Herms. Coster Zoon, ■I Mej. W. S. SCHILLING, Dr. A. A. FOKKER, INTEEKENBILJET. verschaffen geld op hypotheek; LEEUWARDEN- is 't NIEUWSTE en BESTE op dit gebied. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. Hf Vraagt Prijscouranten. aan den Westerweg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G. DEIN BOESTERD, Nassauplein 41. Aanbevelend, VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. Schouten straat- by d© Laat. OPWINDEN BIJ ABON- NEMENT. Goederenvervoer SNEL en GOEDKOOP. Ontbiedt voor het uwer woning tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik ot periodieke uitvoeringen belaste waarden geeft A1/a pandbrieven uit, in stukken van t 1000.—, f 500,en f 100.—, tegen den koers van f 1.001U gedipl. Piano- en Zangonderwijzeres, Mient C 29, Alkmaar. ff« it n i s l «f A Verschenen IW^lProefnummers zijn gratis aan ons Bureau verkrijgbaar. Zie het nummer van 5 October a.s. De abonné's van „PAK ME MEE" zijn gratis tegen ongelukken verzekerd bij de Verzekering-Maatschappij „The Gresham" voor Men gelieve onderstaand Inteekenbiljet ingevuld te doen bezorgen bij den Uitgever van dit Blad. eeitige ADRES toot prima is bij Ohmstede Te koop gevraagd een in goeden staat zijn- de gebruikte met koetsierszitting onder den kap. Br. met naaste prijsopgaaf onder letter E 251, Bur. v. d. Blad. Te bevragen bij - - modelhoeden. - - Van Nieuwkuyk 11 urwerkmaker, Wie in Zeeland, in welk deel ook, met succes j ad verteeren wil, doe dit in de het in die provincie meest gelezen Dagblad. Zoowel op het platteland als in de groote gemeen ten komt deze courarit in tal van banden en onder veler oogen. mr Men vrage proefnummer en abonnements-voor- waarden voor annonces. fan ALKMAAR 8-—» 1».—8.SO, 6.— uur. Van AMSTERDAM ti„80, 0.30, 8.15, 4.O.uur. die zich als vakman tevens belast met de levering van alle benoodigdheden, tegen consurreerende prijzen. Voor het repareeren van MATRASSEN en het be- kleeden van STOELEN houdt hij zich tevens aanbe volen. Te bevragen bij C. DE RUITER, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. Premie voor onze Lezers. Premie1*-64 °°S °P leessei!,oeu noodigen wiJ °nze lezers, die nog niet op onze geïllustreerde I Rust EN MJIVVI MVU11JUUI Voorhanden bij de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij VOORDAAf Telef. A«. 3, ALKMAAR Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven' ▼an selt zich aan tot het ge- PIANO-ONDERWIJS. door J Leeraar in de Spaansche taal aan de Openbare Han. delsschool te Amsterdam, Gebonden f 3.50. Verkrijgbaar in den Boekhandel van de N.V. Boek en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ék Zn., Voordam C 9, Telef. No. 3, Alkmaar. geabonneerd zijn, uit, hun wensch daartoe kenbaar te maken, door middel van onderstaand Inteekenbiljet. IW „PAK ME MEE", bestaande uit 10 pagina's vol actueele illustraties en boeienden tekst, Kost voor onze lezers - AK ME MEE opent het nieuwe kwartaal met een oorspronkelijken roman van de 20- hThet MraSKBVAN STCWE, getiteld „Bange Dagen», spelende Een groote aantrekkelijkheid voor de lezers van „PAK ME MEE" is voorts, dat zij tegen een zeer lagen prijs maandelijks een Modetijdschrift, bestaande uit 33 pagina's met 10Ó gra vures, kunnen verkrijgen. In de Rubriek van Redacteur X komen elke week aardig bedachte Prijsraadsels en Puzzles voor, met daaraan ver bonden Prijzen. Zoo neemt Red. X in het eerste nummer van October bijgaand Prijsraadsel op, waarvan de bedoeling is, de stukjes uit te knippen en zoodanig op een stuk papier te plakken, dat zij één geheel vormen. Uitgeloofd worden 100 Prijzcu waaronder Horloges, Salonklokjes, Plaatwerken enz. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op het Kindernummer ,,Oiis Prinsesje", dat elke week in „PAK ME MEE" opgenomen is. N.B. Dit Inteekenbiljet is natuurlijk alléén bestemd voor hen die onze premie nog niet ontvangen. De ondergeteekemde wenscht de Geïllustreerde Premie „PAK ME MEE" k 3 Cts. per No. geregeld bij zjjn courant te ontvangen. WoonplaatsNaam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6