DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No. 234 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG 3 OCTOBER. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. VREDE OORLOG Telefoonnummer 3. ROMAN VAN PAULA BUSOH. 46) o— BINNENLAND. AL&MAARSCHE COURANT HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat Gedeputeer de Staten dezer provincie bij beschikking van 25 Sep tember 1.1. No. '31 voorwaardelijk vergunning hebben verleend aan het Bestuur van dén polder „de Berger- meer" te Bergen, tot het plaatsen van een oliemotor van 45 P. K. in den z.g. dikken molen van dien polder. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN1 DE WIT Dz., Voorzitter Lo.-B. DONATII, Secretaris. Alkmaar, 1 October 1912. ALKMAAR, 3 October. De oorlog is uit leve de oorlog! Zelden zal ©en vredesbericht zoozeer de aandacht op een nieuwen oorlog hebben gevestigd, als dit het geval is met het telegram uit Kon&tantinopel, dat ons van morgen bereikte. In dit telegram toch wordt medegedeeld dat de zending van den Turkschen minister Resjidl pasja vroeger gezant te Romo geslaagd is, dat de besprekingen te Ouchy over den vrede tot een gunstig resultaat hebben geleid, dat de onderteekening van de voorloopige vredesvoorwaarden tusschen Italië en Turkije elk oogenblik kan worden verwacht. Op zichzelf zal dit bericht niet veel beroering te weeg gebracht hebben. Wij leven in een tijd van sen satie, en een oorlog, die geen spanning geeft, die geen momenten brengt van een bloedige reuzenworsteling, die niet lijkt op een stierengevecht in het groot, zoo'n oorlog wekt bij het meerendeel der menschen geen be langstelling. Ilij gaf weinig staaltjes; van persoonlij ken moed en dapperheid en de dooden, die in Tripolis begraven liggen, de vaders en zonen, die in Italië worden betreurd! of die in Turkije en Afrika worden benijd men heeft hen in het1 overige deel der wereld niet met den eerbied herdacht, die den gesneuvelden in andere oorlogen wordt toegedragen. Geen bloedig treffen deed bijv. een rilling door Europa varen als de slag van Moekden, waarin aan weerskanten, met wan- hopigen moed; werd gevochten en de strijders bij dui zendtallen op het slagveld bleven. Geen hartstochte lijke sympathie voor een der partijen, gelijk in de tra gedie, die Boerenoorlog' heet, deed den krijg van slag tot slag, van het begin tot het bittere einde, met span ning, met geestdrift en neerslachtigheid, volgen. Voor Tripolis zelf was de geheele oorlog onverschil lig, en de schaal der sympathie sloeg eer nog naar den kant van de verovering dan naar dien van het behoud over. Turkije had het gewest schrikkelijk verwaarloosd en Italië nam tegen zich in door de ongehoorde brutali teit van zijn inlijvingsbesluit, Roemloos eindigt dan ook de Italiaansch-Turksche oorlog en terwijl men anders, zoodra bekend geworden is, dat een vrede aanstaande is, nieuwsgierig de voor waarden afwacht, laten deze nu vrij wel koud wat kan bet tenslotte schelen, hoe de kwestie der souverei- niteit is geregeld, welke schadeloosstelling er wordt Het meisje kwatü büiten adem de trappen oploopen en meldde, dat het rijtuig, dat Mira naar het terrein zou bfengen, voor Was. Vastbesloten legdV Mira zich den mantel om de schouders. Juffrouw Tompsen hielp Inyir niet daarbij. an haar afgewend, het gezicht in beide banden begraven, stond1 de oude vrouw daar en slechts haar lichaam rilde van ingehouden snikken. Kort moest het afscheid zijn. Nu kon zij de tranen der oude vrouw niet zien en zij liep op haar toe, om armde haar haastig en liep Weg, alsof zij bang- was, dat do vrouw haar met geweld kon tegenhouden. Zoodra Mira buiten was, viel juffrouw Tompsen op haar bed neder en brak in een luid) snikken uit. Mira reed door de straten, vast in haar mantel ge huld'. Zij naderde van minuut tot minuut haar doel, het scheen haar bijna te lang te duren. Daarom riep zij den koetsier meer dan eens toe: „Rijd toch wtat sneller." Maar ook ondanks den langzamen draf kwam zij nog vijf minuten vóór vier op het plein aan. Een nieuwsgierige menigte was reeds; bijeen en huldigde tic uitstappende met luide kreten. „Ik moet nog eens het koord onderzoeken, voordat ik er op ga," zeide zij tot een collega, die haar aan de kerkdeur afwachtte. De politieagenten haddon een ïnoeielijken post, om de menigte die in de kerk tracht te na te dringen, tegen te houden. IToe klopte Mira's arm hart, toen zij de steile wen teltrap van den toren opging. Haar gids, een oude kerkedienaar, lichtte voor met een mat brandende V kaars. Wat had beneden aan de deur James haar dui- f velsch toegelachen en „goed geluk" toegeroepen. „Nek- en beenbreuk zou je liever zijn", dacht Mira. 'j I olkens weer steeg- het beeld' van dezen spotter voor i uitgekeerd1 enz. enz. In één opzicht echter lijkt ons het vredes telegram van bijzonder gewicht als waarschijnlijke verkon diger van den nieuwen oorlog, den Balkan-oorlog. In derdaad is er alle reden om aan te nemen, dat deze vrede den oorlog beteekent. Door den Balkan-oorlog te aanvaarden kan de Turksche regeering de verantwoordelijkheid van het verlies van Tripolis tegenover de bevolking gemakke lijker op zich nemen. lieden zal elke Turk begrijpen, dat zijn regeering zich met Italië moest verstaan, om de hand vrijer te krijgen tegen de nieuwe, talrijker en ernstiger vijanden. Daar komt nog iets; bij. De Balkanvolkeren lijden allen aan den zenuw van den oorlog, aan geldgebrek. Niet o n w a a »s chij ril ij k zal Italië aan Turkije een aan zienlijke som als schadeloosstelling uitkeeren waar door de Turksche oorlogszenuw heel wat versterkt wordt. En dan is er nog een factor, welke het voor Turkije hoogst gewenscht maakte, dat het, alvorens den oorlog' met de buren te beginnen, met Italië vrede sloot. Zoolang de Italiaansche vloot in de Egeeïsche zee bleef, zou het voor Turkije natuurlijk onmogelijk zijn, de troepen uit Kleiu-Azië spoedig naar den Balkan te transporteerenze zouden er wel kunnen komen, maar slechts langs den langen omweg over land. Ziehier dus de redenen, waarom het teleg'ram over den vrede naar onze meening ernstiger nog dan al de alanneereiide berichten over mobilisatie, ultimatum en paniek, wijst op het uitbreken van een Balkan-oorlog. IIET GEBOUW DER TWEEDE KAMER. Naar gemeld' wordt zouden de plannen tot verbou wing van de Tweede Kamer met een gevel aan de Ka- pelsbrug- voorloo-pig blijven rusten en zou een plan van ruimer en grootscher uitbreiding van het gebouw der volksvertegenwoordiging in studie genomen zijn. STAATSCOMMISSIE VERDEDIGING NED.- INDIë. Ter vervanging van wijlen den vice-admiraal Hoek water als1 lid der Staatscommissie voor de verdediging van Ned.-Indië wordt genoemd' de nieuwbenoemde vi- ce-ad)miraal Tydeman. OMMEN. Naar „Het Vad." uit wel' ingelichte bron verneemt, heeft- mr. D. Fock zich, ten behoeve der liberale partij, bereid verklaard, de hem aangeboden Candida tuur voor Ommen te aanvaarden. De Nederlander verneemt uit de beste bron, dat de heer mr. A. E. baron Mackay te 's-Gravenhage, voor de, hem door de Centr. Chr. Hist. Kiesvërëeni- ging in het district Ommen aangeboden candidatuur heeft bedankt. KAMERVERKIEZINGEN IN 1913. Men schrijft aan het „Vad'." dat d'e afgevaardigde ter Tweede Kamer voor Ridderkerk, de heer Van den Borch van Vexwolde, het voornemen heeft zich in het volgende jaar niet meer herkiesbaar te stellen. haar op en zij zag bijna angstig om, of hij haar niet volgde. Maar daar kwam slechts een oude arbeider uit het circus', die haar bij het koordspannen des mor gens geholpen had, achter haar aan. Nu was zij eindelijk boven aan het bovenste luik aangekomen, waar het staaldraad) bevestigd' was. Het scheen aan dezen kant in goede orde te zijn en Mira kon nu kalmer in den tegenoverliggenden toren klim men, om daar eveneens het koord te onderzoeken. Thans was de tijd' gekomen, dat zij zich eindelijk aan de menigte kon toonen. Zij stond op het aan bei de zijden licht afloopende d'ak en wenkte hun nog eens lachend toe, voordat zij de touwladder naar de torenspits opsteeg. Zij was niet duizelig, maar zij wilde toch liever naar boven'zien, steeds naar den wij den hemel' en niet naar beneden, waar de menschen met open monden omhoog staarden. Het was toch een eigenaardig gevoel' zoo in de vrije lucht te werken en zonder een beschermend! net- onder zich te weten. Boven aan het laatste luik aangekomen, waaruit de draad! was geleid, trad' zij met! den eenen voet in het raamkozijn, met den anderen op den draad en steunde met beide handen tegen den toren. Een balanceerstok had haar Peter, een oude man, die nog af en toe op het slappe koord in het circus werkte, trachten op te dringen, maar neen, ook hier wilde zij slechts met haar kleine parasol werken. Die verving haar rijke lijk den balanceerstok. Uit het luik reikte Pieter haar de parasol en zij mankte die open, trad met beide voeten op den draad, liet de linkerhand, die zij nog tegen den toren ge steund had, los en nu zweefde zij vrij op den draad tusschen hemel en aarde voort. Wat gaapten en keken zij, de goede lieden, alsof'zij zich de oogen uit het hoofd' wilden draaien. „Die heeft moed", zeidfe de een en een ander antwoordde: „Die moet zeer zeker zijn en veel kunnen, anders zou zij liet wel nalaten." „Alle duivels, hoed af!" riep een van de Mansfeldt- lacrobaten den naast hem staanden James toe, die zijn oogen nauwelijks scheen te vertrouwen. Maar die wilde niet laten blijken, boe zeer hem het SAMENWERKING DER VRIJZINNIGEN. Naar de Tel. verneemt, wordt sinds eenigen tijd door de hoofdbesturen van Liberale Unie, Vrijzinnig- democratischen Bond en Bond) van Vrije Liberalen overleg gepleegd inzake een eventueel© samenwerking der vrijzinnige partijen bij de verkiezing-en van 1913. Er is een commissie gevormd, waarin vertegenwoor digers der drie partijen zitting hebben en deze com missie voert de besprekingen. Onlangs heeft zij de beraadslagingen eenigen tijd) geschorst, om den hoofd besturen gelegenheid te geven hun oordeel uit te spreken over de aanvankelijk bereikte resultaten. Na dat dit geschied was, is door de' commissie dezer da gen het overleg' weer voortgezet. Dr. B. WIELENGA. Naar de „Stand." thans verneemt heeft dr. H. Wie- lenga, van Amsterdam, voor de benoeming tot hoog leeraar aan de Theol. school te Kampen bedankt. EEN OFFICIEELS VOLKSSTEMMING. De gemeenteraad te Naarden heeft met 6 tegen 3 stemmen besloten, een volksstemming uit te schrijven over de vraag, of het besluit inzake afschaffing van de kermis al of niet gehandhaafd; zal worden. Ver klaart de meerderheid van de inwoners zich voor het behoud van de kermis, dan zal de kermis nog op den gewonen tijd (ulto. October) plaats hebben. Gemengd nieuws. BIJZETTING OSCAR CARRé. Het stoffelijk overschot van den heer Oscar Carré, directeur van het circus aan den Amstel te Amster dam, is gistermiddag bijgezet in den familiekeldei- op „Z»rgvlied" aldaar. Het lijk kwam gistermorgen uit Kopenhagen te Amsterdam aan en werd uit het; Weesperpoort-station ter aarde besteld. In d'e eerste-klasse wachtkamer hadden zich de naaste familieleden en vele vrienden en bekenden van den overledene verzameld; een zeer groot aantal kransen, palmtakken en bloemstukken lag in deze wachtkamer opgestapeld.. Zij waren zoo vele blijken van sympathie van collega's, bloedverwan ten en vrienden, als laatste buide aan den overleden» gebracht. Achter den lijkwagen volgde een open landauer met 40 bloemstukken. Daarna kwamen een tiental' volg- rijtuigen, waarin ook plaats namen de heeren Frits van Haarlem en Crassé. Omstreeks drie uur verliet de «stoet het Weesper- poortstation en begaf zich langs het circusgebouw naai de begraafplaats. A' De predikant der Evangelisch-Luthersche gemeente, ds. van Wijk, wilde een enkel' woord zeggen bij deze aandoenlijke plechtigheid. Hij constateert, hoe het heengaan v&n Oscar Carré een gi-oote slag- is geweest voor .dogenen die hem het best gekend' hebben: voor zijn bloedverwanten en vrienden. Maar ook voor hen, die hem gediend hebben, en die hem, als ze over hem spraken, hun vader noemden, wat dit- verscheiden een onherstelbaar verlies. En thans is het of d© wonde weer opnieuw is opengeretenen welk een groote plaats deze man in het hart heeft ingenomen ook van de menschen in dat land, dat hij zoo gaarne zijn twee de vaderland noemde, blijkt thans. Thans is zijn wensch vervuld, want hij, die een jaar lang heeft ge rust in den vreemde, koesterde het verlangen, om te liggen bij hen, die hem hebben liefgehad. Na ds. Van Wijk sprak de heer Crassé, administra teur van den Koninklijken Circus, eenige woorden van hoogachting en sympathie, gewijd aan de nagedachte nis van den beminden en diepbetreurden directeur. De heer Maximiliaan Carré dankte de groote schare belangstellenden voor hunne tegenwoordigheid. Terwijl de bloedverwanten zich van het familiegraf verwijderden, zette de muziekkapel het: „Nun danket Allen Gott" in. TANDHEELKUNDIGE KLINIEK TE UTRECHT. Naar de T e 1. verneeant, is door curatoren der Utrechtsche universiteit een groot gebouw gehuurd aan de Oude Gracht aldaar (het vroegere Tehuis voor Vrouwen), dat ingericht wordt voor het onderwijs aan de eerste-jaars-studeuteu aan de Tandheelkundige kli niek. Binnen enkele weken hoopt men met het gebouw gereed te zijn, zoodat alsdan de afgewezen nieuwe stu denten onderwijs kunnen ontvangen. Deze maatregelen schijnen echter van tijdelijken aard te zijn, in afwachting van de uitbreiding dec te genwoordige kliniek, die, naar men weet, lang niet voldoende plaats biedt voor het snel toenemend aantal tandheelkundige studenten. 16.000 VERDUISTERD. De procuratiehouder v. d. H„ van het te Amsterdam gevestigde bijkantoor der firma C. Zoon te Rotter dam, is naar wij gemeld) hebben, spoorloos verdwenen. Hij wordt verdacht ten nadeel© van deze' firma een bedrag van 16.000 verduisterd! te hebben. Nader wordt omtrent deze zaak het volgende verno men De firma, welke bedoeld! wordt, is de cargadöors- firma Ch. Cornekler Zonen. De verdwenen procu ratiehouder, Van der Hoeven,, heeft vermoedelijk gedu rende zeer langen tijd vervalschingen gepleegd, aaa- gezien reeds de rekeningen door een accountant zijn nagezien en accoord bevonden. Het juiste bedrag, dat gestolen is, staat niet vast; liet kan wel veel meer zijn dan 16.000. EEN GESCHIL. De. gemeenteraad van Baarn heeft in zijn jongst» vergadering een lid' van de Commissie van plaatselijk schooltoezicht benoemd', buiten de voordracht dier commissie om. De schoolcommissie ziet hierin een votum van wantrouwen van de zijde van den Raad en acht verdere samenwerking niet mogelijk. Zes van d» acht. leden nemen hun ontslag n.l. dr. A. J. A. Tho mas, voorzitter, mevr. BongerDros, mej. C. A. J. Druyvesteyn, mr. A. A. Pit, A. Beets en D. Bierhaal- der. Alleen de beide leden van d'e kerkelijke richting meenden niet voor hunne functie te moeten bedanken. Ook de leden van de Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs hebben naar aanleiding hiervan en bloc hun ontslag bij den Raad aangevraagd. gelukken van dit zenuwschokkend' schouwspel ergerde. „Och, nu ja", zeide hij langzaam, „zoo; erg is het ei genlijk ook niet." „Doe het haar dan na", zeide d© jonge Mansfeldt lachend. „Nu, ik zal morgen namiddag iets ten beste geven wat u nog meer verbazen zal." De jonge acrobaat zag hem onderzoekend aan, toen volgde hij weer d© blikken der anderen naar boven. Mira had onder luid) bijvalsge.jubel van hare toe schouwers den tegenovergestelden kant bereikt. Al len waren wel tevreden geweest, wanneer zij nu, nadat zij bewezen had, wat zij kon, snel afgedaald' was. Maar zij dacht er niet aan. Het eerst een weinig onzekere gevoel had plaats gemaakt voor haar vroegere zeker heid. Zij voelde zich thans bijzonder wel daar hoog boven de hoofden der menschen. En zij keerde om en begon formeel te dansen en de beenen hoog in de lucht, te heffen. Zij stond) nu op ééu been, wankelde plotse ling een oogenblik, zoodat aller harten voor dit mo ment schenen stil te staan, had dan echter in do vol gende seconde haar evenwicht herkregen en danste zoo g-racieus en kalm als zij begonnen was, den' draad tot aan het naaste einde terug. Het gejubel beneden wilde geen einde nemen. Zij vatte de touwladder en daalde lichtvoetig neder. In het hoofd'portaai reeds werd zij door de menigte omgeven en als een natuurwonder aangestaard. Vrien delijk lachte Mira hare landslieden to© en riep tot hen in het Italiaansch: „Kinderen, laat mij er nu uit, ik moet nu naar huis rijden!" En zij gingen uiteen, stonden en haie geschaard' en riepen van alle kanten „Ewiva Signorina." Daar stond het kleine rijtuig weder, dat haar hier heen had gebracht. O, met welke gevoelens was zij daar voor haar huis ingestegen. en nu? Do equipage van den directeur stond! nfcast haar rij tuig en daarin zat werkelijk in eigen perkoon signor Bellini. Hij stapte uit en feliciteerde Mira in warme bewoordingen. „Hoe verheug ik mij, dat het u gelukt is. Heden hebt gij een grooten naam gemaakt." Mira bloosde en was werkelijk blijde OH haar on- HET VEELBESPROKEN FAMILIE-LID. Mogen wij de Preangerb. gelooven, dan ontving on langs de gouverneur generaal een particulier schrij ven uit Nederland, welke brief was geopend' en waai' boven op met potlood' stond' geschreven „Open ontvan gen." Bij informatie bleek evenwel, d'at de brief gesloten verzonden was. De gouvern.-gen. heeft een streng onderzoek doen instellen. We zien, tante (zooals men weet, wordt de post in Indië gewoonlijk tante genoemd) werkt zonder onder scheid van persoon, rang of stand'. De P. B. noemt het geval: vroemd. Maar man, ze doet nog wel méér gekke streken, die ouwe tante, meent het Bat. Nbl. WERELDREIZIGERS. Twee snuiters van 13 jaren waren de ouderlijke woning in Duitschland) ontvlucht, om eens wat meer schuldige wijze over de belangstelling van haar direc teur. Nu bood! hij haar ook een plaats in zijn equipage aan, wat zij echter hoffelijk weigerde. De andere ar tist en, d'ie eveneens aanwezig waren, omringden haar van alLe kanten en drukten haar de hand. Maar Ja mes was uit hun midden verdwenen en Mira was blij, dat de aanblik van dien man haar de oprechte vreug de over haar succes niet bedierf. Zij fluisterde nu haar koetsier iu om haar zoo spoe dig mogelijk weg te rijden naar haar woning. Maar aan de enthousiaste. Italianen kon zij zoo niet ontko men. Zij liepen als kinderen haar rijtuig- na en zij schreeuwden maar door: „Ewiva Signorina!" Een groote man gree.p plotseling 't paard bij de teugels, en in het volgende, oogenblik hadden zij het- paard uitge spannen, den koetsier van den bok getrokken en trok ken Mira zelf, terwijl zij zich voor haar rijtuig span den, door de straten. Daar kwam een gevoel van triomf in haar borst. Wat zou Olivier Brandes zeggen, indien hij haar zoo kon zien! Eindelijk hield d© stoet voor het. huis van het kleine, vuile pension „Internationale" stil en met luid bravogeroep werd! Mira uit het rijtuig getild e.n de trap opgedragen. Juffrouw Tompsen was bij het luide geschreeuw naar het raam geloopen en vreesde reeds het ergste, maar spoedig had zij vernomen, dat. daarbuiten geem stemmen waren van klagenden, maar van jubelenden. Nauwelijks had zij zich daarvan overtuigd, of Mira, gezond over haar geheele lichaam, liep met hoogroode wangen op haar toe en omarmde haar hartstochtelijk. „De angst, o die vreeselijke angst, die ik om je uit gestaan heb'', zeide de oude vrouw schreiend en zij leunde haar gezicht tegen Mira's schouder. .(Kordt verrolgdl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1