DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. éCétA/^Ce^/ No. 235 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 VRIJDAG 4 OCTOBER. FEUILLETON. Zw" z- a^r DICHT BIJ HUIS. rv. BINNENLAND. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter' visie is gelegd) het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van de firma 0. BAAN en ZOON, aldaar, om vergunning tot het uit breiden van de stoomhoutzag'erij en schaverij „d e S i m s o n," door het oprichten van een STOOMKE TEL met een verwarmend oppervlak van 70 M2., ter vervanging van den bestaanden in het perceel Frie- scheweg Wijk E. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op WOENSDAG 16 OCTOBER e.k., 's-voormiddags te elf uur en schriftelijk' vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemeldten dag kan de verzoeker en hij die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 2 October 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAM DE WIT Dz., Voorzitter lo.-B. DONATH, Secretaris. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand September 1912. Brieven. P. van de Brink, Eist. W. de Jong, Groningen. P. de Bruin, Leiden. H. Heinsfman, N.-Niedorp. Briefkaarten. Mej. R. van Dijk, Amsterdam. Jb. Nuns, Amsterdam. H. Gude, Waverveen. Buitenland. Miss Isman, St. Ives-Cornwall. Pb. Groedel, Nenart N. J. ALKMAAR, 4 October. Een teleurstelling wasi dus Montjoie in den Eifel, de eerste op reis. We vonden bet volstrekt niet aardig maar hoe spoedig zou blijken dat we het poëtische van het stadje nog niet gevonden hadden, al stonden we er ook midden-in. We moesten gelijk de erva ring dra leerde met andere oogen kijken dan die van een vermoeid reiziger, die enkel een steile helling en een steenige diepte vóór zich ziet en die. in zijn beenen nog de doorgestane angst en de inspanning van het pijnlijk-voorzichtig stappen navoelt. Kwam het van de properheid der kamer want in het hotel heerschte de aangenaam-s temmende zindelijkheid, waarnaar men in het buitenland maar al te zeer ver langen kan -, van het prettig getemperde licht, dat de gele gordijnen doorlieten, van het verfrisschende water uit de lampetkan, die nu eens niet met mondjesmaat werd toegemeten, van de gezellig-klotsende Lauffen- bach. die vlak beneden de ramen over „Gesteine und Gerölle" zijn weg naar den Roer zocht? Wij weten het niet, maar wel weten we, dat we .spoedig oog kregen voor hetgeen er vanuit het hotelraam te kijk was, voor de schilderachtige straatjes met de hooge huizen rond- Roman van PAULA BUSCH. 47) -o- Dien avond was hot circus uitverkocht. Ieder, die de schoone, moedige koorddanseres niet des middags gezien had, vilde haar toch des avonds bozoeken. De directeur meesmuilde van genoegen en had reeds bewerkt, dat de pers nog meer dan op de gewone wijze van deze dame gewag maakte. Op de aanplakbiljetten in de stad' moest do naam Mira Yerconi reeds op hon derd pas afstand te zien zijn en extra strooibiljetten moesten uitgegeven worden, welko hare prestaties al leen verkondigden. De jonge kunstenares verliet heden onder bloemen bedolven de arena. Zij bevond zich in een waren roes, die haar niet toeliet, helder tei denken. Op de gang ontmoette haar toevallig de; directeur. Hij bleef voor haar staan en drukte haar nog met meer geestdrift dan dien namiddag de hand. „Nu, en waar wilt u he denavond uw groot succes vieren?" vroeg hij haar. „O, ik zal in het geheel niet vieren, maar spoedig gaan slapen, want ik ben werkelijk moede", zeide zij bescheiden. „Maar juffrouw Verconi, zulk een jong menschen- kind als u mag toch niet moede zijn. Noen, neen, dat sta ik niet toe, wij zullen hedenavond feestvieren." Mira zag hem verlegen aan. Wat zou zij doen? Wanneer haar directeur haar zoo beminnelijk invi teerde, mocht zij dat t-och niet afslaan. Maar zij had toch in het geheel geen lust in eenig- restaurant te gaan en een fleseh wijn of zelfs champagne te drin ken. Zij had zich zoozeer op haar bed verheugd. Ein delijk scheen haai ©en reddende gedachte ingevallen te zijn, dia haar heer en gebieder ook niet kon beleedi- om, voor de massale leirotsen met de oude burchtruïne op den achtergrond. Hoe aardig van lijn en van kleur waren die huizen met hun licht-blauwe daken, wat stond daar hoog in het groen een ouwerwetsch ge bouw, dat later het hospitaal bleek te zijn, hoe trotsch werd alles, bekroond dóór de kloeke ronde en vierkante bouwvallen van het oude kasteel, waarop d'e Duitsche vlag te wapperen stond. En de avondwandeling door bet mooie, stille stadje leerde een keer te meer, hoe gevaarlijk het afgaan op eerste indrukken soms kan zijn. Door enge korte straatjes, waarin de huizen van vier, vijf verdiepingen aanvankelijk wel wat vreemd stonden, zoodat liet ge heel denken deed aan een Neurenberger speelgoedstad je door een kinderhand in een klein doosje gebouwd, kwamen wij weldra bij een boogbrug over den Roer, waarvan de gewelven geheel bezet waren met vriende lijke blauwe klokje en groot varens. Het leken guir landes van levend' groen en levend blauw en de gehee- le rivier langs had moeder Natuur, even artistiek als kwistig, de fijne draperieën opgehangen. Zelfs uit de verweerde leisteenbrokken kwamen ze te voorschijn, de veldbouquetten van tee re bloempjes en de mossen maakten van de anders harde, grauwe leisteenen een molligen, kleurigen ondergrond. Ook de muur langs de rivier prijkte met deze lieflijke versiering. En aan den overkant, hoog en ver, daar lagen de begroeide rotsen met de diep-groene sparrebosschen. Even moes ten we terugdenken aan onze duinen, ook mooi, maar zoo geheel anders. doch wie vergelijkt er de schoon heden van een blondine met die van een brunette? Onze blonde duinen met hun lichte bebossching heb ben hun bekoorlijkheden zoo goed als de gindsche ber gen, waartegen bosschen opdonkeren. Alleen de beko ring- van het nieuwe, het nog nimmer geziene heeft het Eifellalidschap voor menigeen op de begroeide heuvels langs de zee vóór. Vol verlangen naar den komenden dag keerden we in de avondschemering in het hotel terug. Daar wachtte ons een verrassing. Of eigenlijk een verras sing was het niet meer. Bij de eerste aankomst in het hotel werd er piano gespeeld, zoolang we er toef den werd er piano gespeeld. En toen we terugkeer den werd er piano gespeeld, zoolang we aan den avonddisch zaten werd er piano gespeeld, toen we rookten, praatten, kuchten, schuifelden, werd er piano gespeeld. tot tien uur werd er piano gespeeld. Men moet zooiets ondergaan hebben, om te kunnen besef fen wat bet eigenlijk is. Enkele dames kregen hoofd pijn, sommige heeren de landziekte. Zuchten noch mopperen hielp. de stroom van moderne en minder moderne muziek ruischte, kabbelde, kletterde, klotste, donderde maar door, niet af te leiden, niet te stuiten. totdat eindelijk met tien tikken de klok het uur der verlossing sloeg! Vijf personen schenen-er niet den minsten hinder van te ondervinden%en gemoedelijke dikkert, die met Mohammedaansehe kalmte hij bleek achterna vroe ger op den Balkan te hebben gewoond -in een boekje zijn zware Oldenkot te v'erpuffen zat, de twee jonge lingen, die olkaar voor de piano afwisselden als z& zich ten minste niet aan quatre-mains te buiten gin gen, een mijnheer die niets deed en de hotelier die hem daarbij hielp. De ober, afgeschrikt door de vele onaangenaamheden welke hij te hooren kreeg, waagde zich zoo weinig mogelijk in de buurt der gasten trouwens hij had; ook genoeg aan de bediening van den nietsdoenden heer en den behulpzamen patroon, die- door het zwelgen van de muziek schier onleschbaren dorst schenen- te krijgen. En dè jongens speelden onvermoeid, maar zeldzaam vermoeiend. Hun reper toire bestond uit twee lijvige tasschen vol, er was keur te over. en desondanks moesten ze herhaaldelijk tot hetzelfde terugkeeren. Na de „Petite Annonce" „l'lnvitation a la Valse," la Valse charmante," „de Two step," kwamen „Pierrot und Pierrette" gevolgd door „der Graf von Luxemburgs" met „Zigeunerblut" en „Zigeunerliebe". De graaf werd op de hielen geze ten dóór die Geschiedene Frau, die Lustige Wittwe, Dollar Prinses, Molly, Veleta, Angeline, de moderne Eva, de Tonkinoise, de Geisha en een massa meisjes uit de lichte muziekwereld meer, allemaal oorspron kelijke „Miidchen aus purem Gold," nu soms wel wat vervalseht, lawaaierig, drukdoende. Vroeg men zicli zelf af, hoe lang het nog duren zou, dan antwoordde de piano: Tu ne sauras jamais. Wanneer de spelende jongeling eindelijk zou ophouden? I'm afraid to come gen. „Ach, juffrouw Tompsen, de goede ziel, heeft zich hedenmiddag zoo opgewonden, dat zij ziek tehuis ligt ik kan haar toch niet langer alleen laten." „Juffrouw Verconi, wees niet bezorgd! om de oude dame, die zal rustig slapen. Geloof mij, u stoort haar slechts, wanneer u naar huis wilt gaan om haar te on derhouden." „Ik moet haar toch althans zeggen, dat ik eerst la ter tehuis kom", antwoordde het jonge meisje, want zij was in twijfel, of zij uitgaan zou of niet, en nu wilde zij althans de oude ervaren vrouw om raad vragen. Ja, als het een ander heer geweest was, die haar uit- genoodigd had, dan had zij wel geweten, hoe zij zich te houden had. Maar tegen haar directeur moest zij zich wel anders gedragen en een directeur vertrouwde zij nu eenmaal. Kon deze man zicli niet verheugen voor een betrekkelijk kleine gag-e ineens een kunste nares gekregen te hebben, die hem minstens twee maanden volle huizen garandeerde? Dan sprak het van zelf, dat hij haar op alle mogelijke wijzen hul digde. En. geheel vrij van vrouwelijke ij delheid! was Mira ook niet, want, zij verheugde zich een weinig het hot gemaakt te worden en wel door haar directeur. „O, juffrouw Verconi, ik zal juffrouw Tompsen een boodschap zenden. Het is volkomen onnoodig, dat u nog eerst naar huis gaat", zeide Bellini en Mira voel de zich eindelijk overtuigd. Ja, zij had in den korten tijd van haar verblijf al hier op den licht ontvlambaren Odoardo Bellini een diepen indruk gemaakt. Dat was een verduiveld meis je, zooals hij reeds lang gewenscht- had on zoo' mooi en jong daarbij In een half uur had Mira zich aangekleed. Zij had een donkerrood© princesse-robe aangedaan en haar j zwarten hoed met de roode rozen opgezet. Zij zag er J eenvoudig en elegant uit, zoodat zich niemand over haar behoefde te aohamen. VROUWENKIESRECHT. De Vereeniging van Vrouwenkiesrecht heeft aan al le haar bekende kiesvereenigingen^ in ons land een circulaire gericht, waarin zij medewerking vraagt voor het verkrijgen van vrouwenkiesrecht. GRAAF VAN BY LANDT. Graaf Van Bylandt, lid en oud-voorzitter van de Tweede Kamer, is in zoover van zijne ziekte hersteld, dat hij niet meer buiten vertoeft en te 's-Gravenhage is teruggekeerd. De afgevaardigde van Apeldoorn zal echter nog rust moeten henden en dus vooreerst niet aan de parlementaire werkzaamheden kunnen deelne men. IIET VREDESPALEIS. l)e werkzaamheden aan het Vredespaleis zijn thans zoo ver gevorderd, dat verwacht wordt, dat het gebouw in de tweede helft van Juli of begin van Augustus van 1913 ter opening gereed zal zijn. Vóór het einde van heb jaar wordt het1 gebouw op den hoek van de Anna Paulownastraat en van den ouden Sebevening- schen weg geamoveerd. Deze amotie zal ook dienen tot verkoersverbreeding op dit punt. De tuin-, terras- en vijveraanleg rondom het Vredespaleis is zoo goed als gereed. Gemengd nieuws, 1)E HOLLANDSOHE BARONES. I)e dagbladen te Parijs publiceeren het portret van freule Van Coehoorn. Deze heeft een bezoek gebracht, op de redaetie-bureaux der verschillende Parijsche bla den, en heeft daar verklaard, dat zij het slachtoffer is geworden van intriges van de laagste soort. Haar ad vocaat, Maitre Dejardin, heeft een onderhoud aange vraagd bij den minister van Justitie, Briand, die ech ter afwezig is. Zijn chef-de-cahinet heeft hem echter vervangen. Deze heeft verklaard, dat zij geheel vrij uitgaat in Frankrijk en zich niet ongerust behoeft te maken. DE INBRAAK BIJ DE A. E. G. Het Amsterdamsch gerechtshof wees gisteren arrest in de zaak tegen de vier personen, die in den nacht De directeur had zijn rijtuig te harer beschikking gesteld, waarmede zij naar het restaurant zou rijden. Hij wilde vooruitgaan, om een tafel en het menu te bestellen. Dralend steeg zij in het rijtuig. Zij twij felde nog altijd of zij er goed aan deed. Maar waarom zou zij haar superieur, die zoo vriendelijk en voorko mend voor haar was, onnoodig krenken Was dat niet onverstandig geweest? Met die bange gedachten was zij voor het lokaal aangekomen. Een bediende geleidde haar door een broede, lichte gang, bleef voor een deur staan en noo- digde Mira uit, binnen te treden. Hij zou toch niet wagen met haar een chambre só- parée te nemen? Neen, in de kleine zaal stonden nog verscheidene tafels, het moest dus oen zijvertrek van de grooto eetzaal zijn, waarvan zij de ramen zoo helder verlicht had gezien. Men was hier met anderen samen en toch alleen, want elke tafel was van de andere door een schut gescheiden, zoodat men den buurman niet zien kon. Aan zulk een tafel had Bellini plaats genomen. Hij stond! verheugd op, toen zij binnentrad. •Natuurlijk had hij champagne besteld en dronk heden het eene glas na het andere. Hij had caviaar besteld en Mira -likte het haar onbekende zwarte goedje met tegenzin. „Nu, is dat hier niet prettiger dan reeds zoo vroeg te gaan slapen?" vroeg hij haar, en zij glimlachte slechts, want zij wilde geen onwaarheid zeggen. Hij vroeg haar naar de Eavre's en hare opleiding1 aldaar en naar haar vader, die zoo vroeg gestorven was. „Een bekoorlijk meisjo", dacht hij. „De echte cir cus-kunstenares, die nooit- iets leelijks zal doen. Maar zij is toch om op te verlieven." Haar schoonheid en haar moed hadden hem geïmponeerd' en hij voelde, dat hij achting moest hebben voor dit mooie kind. „En u hebt geen bloedverwanten meer?" vroeg hij verder. „Ja, ik had! nog een zuster Natalina, maar die is reeds lang, lang weg. Ik was nog een. heel klein kind, toen zij ons verliet. heme in the dark, zei de piano, van welke er twee to- nen al niet meer aansloegen, doch die er nog veel te veel oyer had'. En het laatste stuk notabene. meet me to night in dreamland! Wat we gedroomd, hebben, weten we niet meer, maar de piano en de pianisten kwamen er gelukkig nfiet aan te pas. Ge gelooft niet aan dezen inuzikalen zondvloed? j Heusch lezer, er i s in dien dag gespeeld van twee tot tien uur achtereen, door twee Duitsche gymnasias ten, logeerend bij hun oom, die voor de branie of mis schien voor zijn genoegen zijn neven heel den middag en den avond aan de piano heeft laten zitten, afzon derlijk of te zamen. Daar is werkelijk geen overdrij ving in het bovenstaande de keuze en de volgorde der stukken moge anders geweest zijn, maar overigens durven we onzen reismakker, onze landgenooten, die ook de slachtoffers van deze muzikale excentriciteit, zijn geweest, als getuigen oproepen.... Toen we den volgenden middag na een ferme wan deling weer in het hotel kwamen, was onze belangstel ling allereerst gericht op de piano. Goddank die was dicht wij behoefden geen andere huisvesting te zoeken (Wordt vervolgd.) HET KONINKLIJK PALEIS. Er is thans een aanvang gemaakt met het herstel lingswerk aan het Koninklijke Palejs te Amsterdam. Sedert gisteren staat er tegen den gevel aan de Dam- zijde een hooge bok, welke reikt tot de consoles boven de eerste verdieping. Zou dit. het begin zijn van een alg-eheele restauratie van het gebouw? PEST TE SOERABAJA. Te Soerabaja hebben zich twee gevallen van pest, met doodelijken afloop, voorgedaan. Er zijn verschei dene verdachte ziektegevallen vastgesteld. Men ver wacht dat Soerabaja binnenkort door pest besmet zal worden verklaard. van 3 op 4 Februari j.l. diefstal met braak pleegden in het kantoor van de „Allgemeine Elect ricitüts Gesell- schaft," 1150 werd er gestolen, ten nadeele van den directeur en 1460, ten nadeele van dte A. E. G. De vierde kamer der rechtbank had te dezer zake F. M. F. (die als electricien bij de A. E. G. werkzaam was), tot 2% jaar, J. KI. P. uit Rotterdam tot 4 jaar, en A. P. L. R. uit Rotterdam en J. B. ieder tot 5 jaar geva ngeni sstraf vero ordeeld. Het Hof veroordeelde de beide eerstgenoemden eveneens tot 2% en 4 jaar gevangenisstraf, onder af trek van 5 maanden preventieve hechtenis; de beide laatstgenoemden tot 4 jaar gevangenisstraf. EEN VERZUIM. De „N. Haarl. Ct." ontving een schrijven waarin een krasse beschuldiging aan het adres van den Voogdij raad wordt geuit. Deze Raad zou hebben verzuimd aan de ouders ken nis te geven van het overlijden van een jongen, die onder voogdij was gesteld en de moeder zou van dit overlijden slechts bij toeval hebben kennis gekregen, doordat zij dien zoon een pakje toezond en dat terug kreeg uit Udenhout niet een brief, waarin kortweg werd gemeld, dat de knaap de vorige week overleden was. Er werd bij gemeld, dat de onder voogdij gesteld» wel eens door de moeder en familie werd bezocht. Het bind heeft naar de zaak geïnformeerd en vertelt nu het volgende.: Vader en moeder van den overleden knaap werden wegens krankzinnigheid! te Meerenberg verpleegd. Zijn broertjes en zusjes en hijzelf, ter beschikking gesteld van den Voogdijraad, werden door bemiddeling van de R.-K. gezinsverpleging geplaatst te Loon op Zand en de broertjes en zusjes zijn daar nog. De overleden jongen werd te Loon op Zand blind en toen gezonden naar een gesticht te Grave, waar hij na een half jaar zoo idioot werd, dat hij daar niet lan ger kon blijven, doch werd geplaatst in het gesticht Assisie te Udenhout. Daar is de jongen overleden. Van dat overlijden werd kennis gegeven aan de broertjes en zusjes en aan de regeering. Van bezoeken door de moeder of door familie was in de laatste jaren geen sprake. Wijl de ouders krankzinnig waren en men geen fa milieleden kende, had men gemeend1 te kunnen vol staan met de mededeel.mg' aan de regeering en da broertjes en zusjes. VerdeT meldt het blad, dat- de moeder wel als krank zinnige is verpleegd! geweest, doch sedert werd ontsla gen. Van dat ontslag schijnt aan do vereeniging, die voor de verpleging zorg droeg, geen kennis te zijn gegeven. UIT HEER-HUGOWAARD. Tu de gistel-middag gehouden raadsvergadering was de lieer Schilder afwezig met kennisgeving. Na opening las de voorzitter de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd werden vastgesteld. Ingekomen was een schrijven van den rijksontvan ger te Alkmaar, houdende mededeeling, dat hij aan den gemeente-ontvanger had afgedragen een bedrag' van J 2841.71; een schrijven van B. en W. van Scher- merhorn, waarin wordt medegedeeld, dat het aandeel van Heer-Hugowaard in de kwade posten 32.32 be draagt; bericht van kasverificatie bij den gemeente ontvanger op 30 Sept. j. 1., toen in kas was en ook moest zijn J 5578.93y2. Deze stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Op een desbetreffend verzoek werd ontheffing ver leend van den aanslag in den H. O. van wijlen C. Po land over het eerste halfjaar 1912. De heer J. Leegwater, die een huis bouwde voor de gemeente, dat 15 April opgeleverd moest worden, heeft; dezen termijn overschreden en verzocht nu de boete bepalingen niet toe te passen. De voorzitter zeide, dat B. en W. nogal tevreden wa ren over het gebouwde huis en zich er daarom wel mee konden vereenigen, dat de boete werd kwijtgescholden. De raad had er ook niets op tegen. Blijkens een mededeeling van Gedeputeerde Staten heeft IIeer-Hugowaard 8300 bij voorschot genoten als bijdrage in de kosten van het lager onderwijs, d. i. 127.20 meer dan de gemeente toekomt. Ingekomen was een adres van de onderwijzers en „Eene Natalina. Natalina, en een jockey of wat de man anders was, die waren langen tijd' geleden misschien wel tien jaar geleden hier bij mij geën gageerd. „Wat?" riep Mira en zij schoof dichter bij. „U kent mijn zuster, hebt haar gezien? Weet u niet, waar zij is?" En zij stak hem als smeekend de béide handen toe. Ach, de wensch, haar zuster eens terug te vin den, het eenige wezen, dat op de wereld haar behoor de, was bij haar door de jarenlange scheiding bijna ge heel ingeslapen, om thans hartstochtelijk te ontwaken. „Neen, lieve juffrouw Mira, hoe zou ik heden nog weten, waar zij zich ophouden?" Mira kon zich niet meer beheerschen. Het verleden met al zijn leed en smart trad haar voor den geest. Daar zag zij de drie groote, bruine wagens, haar ge liefden vader en de groote, blonde, Natalina. Zij schaamde zich over hare tranen in tegenwoordigheid van dien vreemden man. Wat zou hij van haar den ken? Het was reeds laat geworden en zij verzocht te mogen opbreken, daar zij zeer moede was. Bellini bood haar voorkomend zijn geleide aan. Eenige ©ogenblikken later zat zij naast hem in een fi acre. Zij wisehte zoo nu en dan heimelijk een traan weg. Het onderhoud had gehaperd on zoo zaten zij zwijgend naast elkaar. Daar vatte de jonge directeur haar hand en drukte die en omvatte haar blanken nek om die te kussen. „Schrei toch niet meer, ik wil alles doen, om u...." Mngr Mira viel hem in de rede en weerde hem hevig af. Zij wilde grof, zeer grof woTden, maar zij waagde het niet, omdat het haar directeur was. „Mijnheer de directeur, ik stap dadelijk uit, wanneer u niet weet, wat betaamt", zeide zij met nadruk. Toen zat hij plotseling als een pop naast haaf en zij spraken geen woord1 meer, totdat zij voor het pension aangekomen waren, waar hij vluchtig den hoed afnam, toen zij uit het rijtuig staxite. •A.'.w (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1