DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 236 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 5 OCTOBER. Aangifte van Leerlingen. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool. DICHT BIJ HUIS. I 9 I I Telefoonnummer 3. i; B1NNENLAND (Hbld.) STADSNIEUWS. ALKMAARSCÏ Dit u ii in in er bestaat uit 3 bladen. HUISHOUDSCHOOL. Opleiding Assistentie in de Huishouding. Aanvangende 1 November e.k. Onderwijs vakken. Koken, voedingsleerhuishoudkunde, waschbe handeling verstellen en vervaardigen van onder kleeding, eenvoudig costuumnaaien. Duur van den cursus 3 jaar. Lesgeld 1 10.per jaar. INDUSTRIESCHOOL. Cursus van SU2 jaar. Aanvangende 1 November e.k. Onderwijsvakken. oortgezet onderwijs in Ned. taal, rekenen, verstellen en vervaardigen van onderkleedingteekenen en fraaie handwerkenstrijken en waschbehandelinguitgebreid costuumnaaien. Aanvangsleeftijd 12 liefst 13 jaar. On vermogenden kosteloos. Schoolgeld f 33 per jaar. Niet vermogenden 130,— 113,—fl3,SO, HO,— 1 4,— per jaar. Nadere inlichtingen geeft gaarne De Directrice M. W. ARBEITER. V. ALKMAAR, 5 October. Wie tegen een klimtocht en wat vermoeienis niet op ziet, kan het stadje Montjoie, dat als een verborgen nestje zoo weibeschut te midden van de bergen ligt, van alle kanten bekijken. En wie er aldus op neerziet, begrijpt, waarom de huizen zoo hoog en de straten zoo nauw zijn: er was slechts zoo weinig plaats, dat men wel in de hoogte bouwen moest en ook wel heel zuinig- moest wezen met de ruimte voor het verkeer. In het heele stadje hebben wo dan ook maar één laag huisje gezien en we verdenken de Montjoiers sterk, dat ze dit enkel hebben geplaatst, om de grootheid der andere huizen des te beter te doen uitkomen. Het leien dak van dit merkwaardige gebouwtje in d'e Stadtstrasze reikt tot op enkele decimeters van den g-rond en wordt door brokken leisteenen geschraagd, terwijl het witte geveltje bijna geheel door deur, luilc en ramen wordt ingenomen. Zet daar nu eens naast de kloeke, hooge gebouwen, zooals er in Alkmaar geen enkele staat, schoon onze stad tienmaal zooveel inwoners telt Hoewel de bouwmeesters in de keiaie hunner mate rialen zeer beperkt waren hout, lei' eu kalksteen hebben ze in die kleine ruimte een stadje weten neer te zetten, dat door zijn schoonheid telkens weer ver rast. De daken, behoudens zeer enkele uitzonderin gen, allen grijsblauw van tint, bieden een groote ver scheidenheid in vorm aan, zoodat het nimmer verveelt er op neer te kijken. En de huizen zijn zoo artistiek, dat het moeite kost, steeds aan een stadje met ruim 2000 inwoners te- denken. Zachtgeel, rose en wit zijn de kleuren, weinig in aantal, maar toch blijkbaar vol doende om een frisch, bekoorlijk geheel te geven. Doch wat de huizen van Montjoie bet eigen kaeakter geeft, dat is het samenspel van lijnen. Met zacht gebogen lijnen in de bovenstukken van de gevels weet men er iets zeer bijzonders te bereiken. Enkele, 'huizen worden er gevonden, die aan de mooie Amsterdlamséhe grach ten niet zouden misstaan: hooge stoepen, groote ramen met zachtgetinte ruiten, kostbare deuren, gebeeld houwde f ronts tukken. En voor zoover ze aan den achterkant van de rivier zijn gebouwd, vindt men er de royale serres en veranda's1 boven het: water van den Am stel terug. Het beroemdste van alle huizen Scheiblers Stammhaus -mochten we van binnen be zichtigen. Het bezit inderdaad een vermaardheid hebben prins Hendrik en de Duitsche keizer er verle den jaar niet kort na elkaar getoefd? Wat heerseht er een aan den bloeienden patriciërstijd herinnerende weelde. Kostelijk snij- en beeldhouwwerk is hier in overvloed te aanschouwen. De leuningen van de bree- de trappen, die naar drie verdiepingen leiden, bieden twee geheel doorloopende gebeeldhouwde voorstellin gen: rechts de vier jaargetijden, links de geschiedenis van de wol, beginnend met een kudde schapen en ein digend met de inscheping van wolproducten. Men kan zich voorstellen welk een menigte en verscheidenheid van tafereeltjes hier in het hout zijn gesneden, hoe veel kunstzin, vaardigheid en werkkracht samen moes ten gaan om dit tot stand) 'te brengen. en hoe rijk de oorspronkelijke bewoners wel1 moeten zijn geweest om een dergelijke luxe te kunnen betalen! Deuren, kasten, tafels, stoelen, alles is gebeeldhouwd en alles is mooi. In dé vertrekken, die we mochten binnentre den, heerschte vorstelijke weelde, zoowel in de ont- vangsalons als in de slaapkamers, waar van de hooge baldakijnen der praalbedden kostbare gordijnen in breeds plooien neervielen. Doch iets ontbrak er bij al deze weelde toch: de doeken der vaderlandsehe groot meesters, aan de behuizingen der Hollandsche patri- ciërsfamiliën helaas niet altijd onafscheidelijk verbonden. Maar overigens vraagt men zich af, hoe komt al die pracht in dit verscholen hoekje en van waar toch die overeenstemming tusschen hetgeen in i dit Roerstadje in het leigesteente en de IJ-stad in het lage land' wordt gevonden. Zou het zwaantje op Mont- joie's hoogste toren, dat zinnebeeld van den Evangeli- schen godsdienst, behoorend' bij een kerk, te groot voor de honderd-twintig niet-katholieken, geen oplossing- geven. Voert dat symbool niet terug naar de 17e en 18e e-euw, toen de Fransche réfugés in Amsterdam en ook in Montjoie een schuilplaats vonden en er hun geld en goeden smaak brachten? Het is slechts een veronderstelling die we opperen, maar een, die wel aannemelijk klinkt. Wie lust voor de historie heeft, zal vermoedelijk hier heel wat bij zonderheden kunnen opdiepen, want we hebben den indruk gekregen, dat niet slechts de kennismaking met het heden, maar ook die met het verleden loonend is. Ons ontbrak helaas de tijd om nog wat historische informaties in te winnen. „Sie werden sich staunen" zei het oude vrouwtje, dat te midden van papieren gidsen en- prentbriefkaar ten zat om toegangsbiljetten voor de Schlossruïne te verkoopen, maar vermoedelijk meer met kousenbreien verdiende. En ongelijk bad1 ze niet. Het was een genoegelijke klauterpartij op en te midden van die brokstukken dei- burcht, Hier was men nu eens niet gebonden aan het geleide van een gids, had men niet een honderdmalen herhaald en toch nog nooit begrepen verhaal met historische bijzonderheden aan te hOoren, kon men vrij en onbelemmerd zijns weeg-s gaan. Niet alleen hadden we geen gids, maar ook geen lantaarn meege kregen en waren we niet toevallig in het bezit geweest van een electrisch zaklantaarntje, dan hadden we de steenen wenteltrappen, die naar pikdonkere onderaard- sche gangen en vertrekken leidden, niet kunnen afda len, enkel de mooie panorama's van stad en omgeving van uit de hoogste punten kunnen genieten. Menig mooi uitzicht biedt: deze ruïne, huiscdijk-mooi zouden we willen zeggen, om te doen uitkomen, dat hetgeen men te zien krijgt niet ontzagwekkend, maar lieflijk is. Wanneer men tastend1 en schoorvoetend, niet we tend! wat er komen zal, de kille diepte ingaat, de nau we gangen met de kolossale- muren inslaat, dan wordt men ontvankelijk voor de burchtromantiek uit den tijd, tOen geen heeren mef lorgnetten, hooge boorden en electrische lantaarns hier ronddoolden, maar de roofridders binnen deze muren hun galante avonturen, hun eet- en drinkgelagen, hun martelpartijen beleef den. En men haalt zich geschiedenissen en legenden voor den geest en denkt zich al dezq holten bevolkt met kastelein en keldermeester, met dappere edellie den en amoureuse jonkvrouwen. Heeft men den toren beklommen, dan beseft men, hoe dit kasteel op de hoogte gebouwd is om het licht toe gankelijke rivierdal' te beheerschen, dan kan men niet alleen de natuur genieten, maar ook eens historie. fantaseerenVooral wanneer men, zooals wij, een zonnigen zomerdag heeft- getroffeu en men dus na de vermoeienissen van het klauteren, zich boven op den toren eens lekker languit kan neervlijen, met de zeker heid voor de gesloten! oogen, dat men door nie mand kan worden gezien en dat men door niemand zal worden gestoord. (Wordt vervolgd). DE „HOLLAND" DOOR ZWAAR WEER GETEISTERD. Aan het departement van Marine is telegrafisch be richt ontvangen, dat Hr. Ms. pantserdekschip „Hol land," op reis van Yokohama naar Kobé, zwaar weer heeft gehad en stormschade aan alle sloepen heeft ber loopen, zoodat het schip eeniga dagen te Kobé moet verblijven voor herstel van de schade. Gemengd nieuws. OPENING GESTICHT VALKENHEIDE. Gistermorgen is door H. M. de Koningin-moeder het opvoedingsgesticht Valkenheide te Maarsbergen ge opend, in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten en genoodigden, onder wie o.m. werden opgemerktde minister van Justitie, mr. E. R. H. Regout en de se cretaris-generaal, mr. II. C. Dresselhuijs, da chef der afdeeling- Rijkstucht- en opvoedingswezen mr. J. P. de Meijere, de burgemeester en secretaris van Maarn, prof. Simons, de leden van het bestuur van Valken- lieide enz. H. M. die met, gevolg per auto van Soest-dijk kwam, werd aan de grens der gemeente opgewacht door den burgemeester mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye. Bij aankomst op het terrein hief het Maarnsche fan farecorps de volksliederen aan. Na voorstelling der bestuursleden, werden "in de groóte zaal, feestelijk met planten versierd, door dr. J. Th. de Visser, voorzitter van het bestuur, cis. H. A. Leenmans, pres, der Synode van de Ned. Herv. kerk, en ds. C. R. van Lelyveld, directeur, toespraken ge houden, waarna II. M. de stichting officieel opende. Vervolgens, werden de gebouwen bezichtigd, waarna II. M. en gevolg weder per auto naar Soe&tdijk vertrok ken. Hierna hacl een gemeenschappelijke koffietafel plaats. RELLETJES TE GENDRIXGEN. In liet gisteren verschenen nummer van „De Beuke laar komt mr. Van de Laar op tegen de „verklaring", door den burgemeester- in de deze week gehouden Raadszitting afgelegd. Tegenover de lezing van den burgemeester, dat van eigenlijk molesteeren geen -sprake was, stelt mr. V. d. L. de zijne „Op clen Zondag- van 22 September werden wy bij het huiswaarts koeren uit de kerk begeleid door een joelenden, scheldenden, ons uitjouwenden troep. Tel kens klonk het onder meer: sc-hoft, hij moet den zak in, hij moet de Strang (rivier) in. Deze laatste drei gementen kwamen reeds voor in een vroeger ontvan gen anoniem schrijven. Op zoo schandelijke wijze wer den wij dus bejegend. Terwijl' men daarbij met listig overleg aan overtreding der Strafwet trachtte te ont komen, door een strooman vóór den troep te laten schreeuwen en springen, voor wien deze beleedigingen en dreigementen dan zoogenaamd bedoeld konden zijn. „En nu staat in genoemde officieele verklaring- van den burgemeester van Gendriugen te lezen in zake het op dien Zondagmiddag gebeurde: „In strijd met de lasterlijke beschuldigingen in verschillende couranten, kan ik hier echter verklaren, dat1 geen enkel beleedi- gend woord' totl mr. Van de Laar is gericht, noch de bewuste liedjes zijn gezongen. In dat geval was on middellijk hieraan een einde gemaakt. Alleen toen mr. Van de Laar den Rijksweg verliet, om zich naar huis te begeven, is een „Hoeh" aangeheven, doch is bij zelfs niet eens meer gevolgd; hem is geen leed' ge schied." Terwijl door den burgemeester nog verder werd verklaard omtrent het dien Zondagmiddag ge beurde: „Immers uit niets bleek van hinderlijkheid voor den persoon in quaestie." „Legt men nu deze verklaring naast de feiten, die op dezen Zondagmiddag" plaats vonden, de schandelijke bejegening, die wij ondervonden, dan geldt) van tweeën één: óf de Burgemeester heeft in een officieele ver klaring volslagen onwaarheid gesproken of hij ver schuilt zich in dit officieele stuk achter de onware praktijken van een advocaat van kwade zaken, door de geuite beleedigingen dan zoogenaamd voor den stroo man bedoeld te achten, „Daarbij is liet merkwaardig, dat door den Burge meester zelf in zijn verklaring het onderzoek in dezen, door het plaatselijk blad „De Graafschap-Bode," ge prezen wordt, het rapport van dit blad wordt enkel „niet geheel volledig, geheeten." En in genoemd rap port van dit blad staat te lezen: „Verliep de week betrekkelijk rustig, den daaropvolgende!) Zondag be gon het lieve leventje opnieuw. Daar de lieer v. cl. Laar een en ander vermoedde, had hij de bescherming der gewapende macht ingeroepen. Niettegenstaande stond hij opnieuw aan beleedigingen bloot. Aanhalin gen uit „De Beukelaar" en kreten als: „Hij moet den zak in." „Hij moet de Strang' in," waren schering en inslag. „Zoo blijkt dus te meer de volkomen onjuiste voor stelling van zaken in de officieele verklaring." EEN SLACHTOFFER VAN HET MILITARISME? In „Het Volt" is als de officier, die aan de mannen van cle landweer het verhaal had' gedaan van een sol daat, die, aangereden d'oor een auto in zijn bajonet was gevallen en dientengevolge overleden, genoemd de 2Je luitenant Janse. Wij hebben getracht van den be doelden officier, werkelijk genaamd D. Janse, en wo nende te Middelburg, te vernemen of hij clë zegsman Van dit verhaal was, en of hij in dat geval, het kon be vestigen. De heer Janse heeft op deze vraag zonder meer ge antwoord, dat hij niet' de eerste zegsman is geweest. Wij vernemen echter er bij, dat thans van hooger- hancl een onderzoek naar de wijze waarop het verhaal in cle wereld is gekomen, wordt ingesteld. Dat het niet juist is, dat. staat nu wel vast. FRAUDE In „Het Volk" komt de mededeeling voor, dat naar 't beheer van den marktmeester té Bussum, die reeds als lid van het Burgerlijk Armbestuur is geschorst, een justitieel onderzoek wordt ingesteld. De correspondent van het Hbld. te Bussum merkt daarbij liet volgende op: Er schijnen ernstige vermoedens te bestaan dat de heer Huisman fraude zou gepleegd' hebben in zijn functie als marktmeester. Hij is reeds meermalen door denrechter-commissaris gehoord. Het onderzoek is echter nog loopende en of er vervolging zal plaats hebben, is1 nog- niet zeker. In zijn functie als lid van het Burgerlijk Armbe stuur is hij niet geschorst. Dit kan volgens instructie alleen cle Raad, die daartoe nog niet besloot, althans niet in openbare zitting. Wel woont cle hoer Huisman sedert -eenige weken de zittingen van het Armbestuur niet meer bij, naar men zegt op verzoek van den bur gemeester. De fraude schijnt ontdekt gedurende cle kennis in het laat st van Juni. Of zij over korten of langen tijd loopt, konden we niet te weten komen. De heer Huis man is vele jaren marktmeester en lid van het Armbe stuur. FIT BERGEN. ':<Ned. Herv. kerk. 's Avonds 7 uur ds. F. 11. J. van den Kieboom. UIT SCHOORL. 15 Men seint ons uit Zutphen, dat ds. Fetter is be roepen tot predikant aldaar. UIT AKERSLOOT. *Ned. Herv. kerk. 's Morgens 9VS> uur. ds. F. H. J. van «den Kieboom. KORTE BERICHTEN. Twee gedetineerden in de strafgevangenis te Leeuwarden wier straftijd! 14 en 15 Augustus 1911 verstrijkt zijn voorwaardelijk in vrijheid gesteld. In de strafgevangenis te Leeuwarden zal de gas verlichting worden vervangen door electrisch licht. De. commissie van toezicht op het lager onderwijs te Hoogeveen stelt den gemeenteraad' voor bij motie te besluiten, aan onderwijzeressen bij heb aangaan van een huwelijk eervol ontslag te verleenen. Dit voorstel zal in een volgende vergadering behandeld worden. Twee heeren, een uit den Haag en een uit Lei den, die gisteravond de herdenking- van Leiden's Ont zet hebben meegevierd, heeft men op het Schutters veld' te Leiden hun gouden horloge en dito ketting ge rold. Gisternacht heeft hel- in Twente hard' gevroren. I)e wateren waren hedenmorgen met een ijslaag van 12 cM. dik bedekt. Vele vruchten leden groote scha de. Ook in Gelderland heeft hel zoo hard1 gevroren dat de veHeh geheel wit waren en op sommige plaat sen, o. a. te Renkum de slooten en de laag gelegen vel den met een ijskorst waren overdekt. Te Hoogeveen is gistermiddag een achtjarig jon getje onder de omnibus van het hotel Thomas geraakt en kort daarop overleden. Aan de provinciale priffie van Noord-Holland begint heden een proef met den Engelschen Zaterdag. - Zooals men zich herinnert had voor eenige dagen te Maeseyck een ernstig auto-ongeval plaats, waarbij op slag twee der inzittende dames, uit Luik, werden gedOod. De 72-jarige moeder werd zeer ernstig ver wond. Zij is thans eveneens overleden en haar lijk zal in Luik ter aarde besteld worden. De chauffeur is aan de beterende hand. Het lijk van den sedert 24 September verdwenen diamanthandelaar Provo te Antwerpen is gisteren ont dekt, begraven in een bosch te Drecht op het landgoed van clen sedert Dinsdag' onder zware verdenking aan gehouden sportsman Ver gouts. Voor het lijk bleef deze loochenen. - De Bazuin meldt, dat zich aan de Theol. school te Kampen slechts twee nieuwe studenten hebben la ten inschrijven. Van een kantoorbediende is op de Zuidblaak te Rotterdam een portefeuille met 900 ontrold. De bemanning' van cle stoomboot Dokwerken heeft, uit de Maas nabij cle IJselhaven te Rotterdam het lijk opgehaald van een 22-jarigen letterzetter. Hij werd uit cle ouderlijke woning vermist. -Een gepensionneerde uit de Noord1-Molendwars- straat to Rotterdam heeft bij den rijksbetaalmeester een bedrag van 90 ontvangen, dat hij kort daarop vermiste. Vermoedelijk is het geld hem ontrold. In Mei van dit jaar kwam een onbekende bij een barbier te Zutfen een rijwiel' in bewaring geven; hij zou 't „aanstonds" terughalen. Vergeefs heeft de bar bier al dien tijd op den onbekende zitten wachten. Nog altijd staat 't rijwiel daar. Het vermoeden lijkt gewettigd dat de onbekende man, die 't daar bracht, niet bepaalt op een eerlijke manier de fiets in zijn be zit heeft gekregen. Voor rijwieldieveu schijnt te Groenlo geen fiets meer veilig te staan. Daar is althans het rijwiel van den gemeenteveldwachter bij diens woning staande, ontvreemd. Van den dader is geen spoor te bekennen. - De vrouw van een Oosteurijkschen mijnwerker te Ivcrkrade had man en kinderen in den steek gelaten en was er vandoor gegaan met een jeugdig commen saal. De kostganger trachtte Woensdag zijn kleeren in veiligheid te brengen. In de woning ontmoetten de Oostenrijker en de kostganger elkaar; een korte twist, de bedrogen echtgenoot trok het. mes, en stak het den kostganger in de borst. Resultaat: de bedro gene naar de gevangenis en de bedrieger naar het hos pitaal. De Berl. Börsen Courier deelt mede, dat bij den wedstrijd van militaire vliegmachines onlangs in Rus land gehouden en waaraan o.a. Russische en Fransche firma's deelnamen, onze landgenoot, de heer Fokker met zijn monoplan met automatische opvlieginrichting de eenige was, die aan alle voorwaarden voldeed. Bij den heer Fokker zijn hierop door de Russische regee ring 10 machines besteld'. De heer Fokker zelf zal to St.-Petersburg den Russischen officieren het vliegen leeren. „DE ALKMAAR." Daar zijn we dan in Amsterdam aan boord van „de Alkmaar", clio strakjes haar proeftocht zal doen en on9 met haar drie motoren naar Alkmaar moet brengen. Was de datum de laatste dagen nog niet met zeker heid te zeggen, gisterenavond kwam cle Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij te Amsterdam ons telefo nisch mededeelen, dat heden het traject Amsterdam Alkmaar voor het eerst zou worden afgelegd en dat, zoo dit met bevredigend resultaat geschiedde, de „Alkmaar Packet" vandaag dit kanaalkasteel zou over nemen. De proeftocht, werd' enkel meegemaakt door den directeur en de commissarissen van de Alkmaar Packet en eenige genoodigde persmenschen. Reeds van uit den trein zagen wij deze nieuwste, grootste toeristenboot liggen en weldra maakten we onder leiding van den vriendelijken directeur, den heel min J. P. Bosman, een rondgang door het schip, dat wellicht bestemd is een geheelen ommekeer in den scheepsbouw teweeg te brengen. Voortgaande in de richting, die bij hot in de vaart brengen der praeht- booten „Cznar Peter" en „Prins van Oranje" werd ingeslagen, in de richting dus van bevordering van het toerisme door een aangenaam, voornaam ingericht vervoermiddel, wilde cle „Alkmaar Packet" dezen luxe-dienst AmsterdamZaandam tot Alkmaar uit breiden. Maar Amsterdam en Alkmaar cond'en aldus te samen niet comen het water was veel te ondiep. De schroef zou veel te groot moeten zijn (gegeven het aantal kleine omwentelingen welke een machine kan geven) en al heel spoedig in den modder slaan. Toen is men op het denkbeeld gekomen een motoren-schip te maken en de Ned. Scheepsbouwmaatschappij heeft den bouw aangedurfd. Men kon dan een kleinere schroef bezigen en had bovendien het voordeel, dat men met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1