DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houtens Cacao No. 237 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 MAANDAH 7 OCTOBER. Cursus voor Pensionhoudsters Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Gemeenteraad van Alkmaar Alkmaarsche Huishoud- en Industrie school. Dames-Kookcursus. Aanvangend© half November. Lesgeld f 25. Telefoonnummer 3. geopend worden aan de Lesgeld f 30. Eiken dag wordt RONA meer gewaardeerd. Het aantal geregelde gebruikers neemt voortdurend sterk toe. Hun goede voorbeeld kan met gerustheid door iedereen worden gevolgd. Daar men voor een heerlijken kop chocolade van RONA minder noodig heeft dan van andere soorten, is zij zoo bizonder voordeelig in 't gebruik. Velen hebben dit reeds door ervaring geleerd. BINNENLAND. TEGEN INBREUK OP NATUURSCHOON. VERDUISTERING VAN GEVONDEN VOOR WERPEN. ALKMIARSCHE COURANT 7? 'VERGADERING van den op Woensdag^ Oct. 1919, 's nam. 1 nnr. Punten van behandeling-: 1. Vaststelling der notulen van de vorige vergadering'. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Benoeming van een onderwijzer aan de 5e Gemeen teschool (Bijlage no. 100). 3. Benoeming- van een ingenieur bij de gemeentewer ken (Bijlage, no. 104). 4. Benoeming- van een lid, tevens voorzitter, van het gemeentelijk werkloozenfondis (Bijlage no. 105). 5. Voorstel van B. en W. tot opheffing der Commissie van toezicht op de Handelsdagschool (Bijlage no. 101). 6. Alsvoren, tot verhooging der jaarwedde van een leeraar aan het Gymnasium (Bijlage no. 103). 7. Alsvoren, tot wijziging der Verordening op het heffen van haven- en kaaigelden (Bijlage no. 106). 8. Voorstel van do Commissie voor de Strafverorde ningen tot nadere vaststelling eener nieuwe Alge- meene Politieverordening (Bijlage no. 102). Bjj genoegzame deelneming zal een De lessen vangen aan half November e.k. Duur van den Cursus pl.m. 30 lessen. Nadere inliehtingen'bij de Directrice rr M. W. ARBEITER. RONA ALKMAAR, 7 October. Oorlog of vrede? Die vraag heeft de afgeloopen week geheel be- heerscht en daarbij zonk de kwestie van zelfregeering aan Ierland, die de gemoederen in Engeland nog steeds in beweging brengt, en de staking van het spoorwegpersoneel in Spanje geheel in het niet. Over den vrede geraakte men gauw uitgesproken Wel werden de berichten over het slagen der voorloo- pige onderhandelingen tusaefaen Italianen en Turken te Ouchy tegengesproken, maar er was alle reden om aan te nemen, dat de berichten juist waren. Vandaag wordt dan ook gemeld, dat de onderteekening der vre desvoorwaarden heden zal plaats hebben. I en opzichte van den Balkan-oorlog verkeerde men evenwel de geheele week in het onzekere. De overeen komst van de Balkan-staten, de algemeene mobilisatie in Bulgarije, in Griekenland, in Servië en Montenegro, een Servisch ultimatum, deden het ergste vreezen. En in Turkije bereidde men zic-h dan ook op het ergste voor, op de tenuitvoerlegging van een gemeenschappe lijk plan. Er werden ook in Konstantinopel oorlogs maatregelen genomen en de regeering heeft aan do mogendheden te verstaan gegeven „dat zij zich alle mogelijke vrijheid1 van actie voorbehoudt, om haar waardigheid, haar veiligheid en haar rechten te be schermen." In de kabinetten der groote mogendheden werd men in het eerste- oogenblik door de snel op elkaar volgende gebeurtenissen overrompeld, maar bet Eransche mi nisterie schijnt zich het- eerst hersteld te hebben. Mi nister Poincaré heeft althans de leiding der diploma tieke onderhandelingen in handen. Hij heeft eerst den Russische-n minister van bui tenia ndsche zaken, dien men gerust een reisminister mag noemen, ont vangen en vervolgens aan de gezanten van Servië, Montenegro, Bulgarije en Griekenland geraden do grootst mogelijke kalmte te bewaren. Hij heeft daar na het initiatief genomen voor het zenden aan Turkije en aan de vier oorlogszuchtige Balkanstaten van een nota, welke de volgende punten zou bevatten: „lo. De mogendheden spreken bare afkeuring uit over de oorlogszuchtige maatregelen van de Balkan staten. 2o. Zij deel en dezen mede, dat de groote mogendhe den geen wijziging van den status quo dulden en dat zij dus niet zullen toestaan, dat een der staten zijn gebied uitbreidt. 3o. De mogendheden eischen, dat Turkije overgaat tot hervormingen in Macedonië, dat het zich niet zal bepalen tot beloften, maar dat de hervorming-en door toepassing van art. 23 van het verdrag van Berlijn werkelijk tot stand zullen komen." Hoewel or, met name door Engeland en Oostenrijk, eenige bezwaren tegen het concept werden geopperd, werden de betrokken mogendheden het spoedig eens en morgen aullen Oostenrijk en Rusland namens de ande ren de nota overhandigen als tenminste alle antwoor den heden inkomen. Men herinnert zich misschien nog, dat Rusland en Oostenrijk reeds in 1908 als mandatarissen van Euro pa optraden en dat Oostenrijk iu het zelfde jaar de beide Turksche gewesten Bosnië en Ilerzegowina an nexeerde. Men drong toen aan op hervormingen, wel- ke men uitwerkte. Het gevolg is1 geweest, dat Turkije zijn verjongingskuur onderging, welke echter aan de christelijke Balkanbewoners weinig baat heeft ge bracht. De illusie van een sterk, liberaal en constitu tioneel Turkije is tot dusverre niet verwezenlijkt en de binnen- en de buitenlandsche toestanden zijn op het oogenblik dusdanig, dat men voor den drang- van Eu ropa wel zwichten moet. Maar hoe staat het met de Bulgaren, de Grieken, de Serviërs, de Montenegrijnen? De zooeven gememoreerde annexatie is voor hen een les geweest en zij zullen er niet bijzonder op gesteld zijn, dat de groote mogendheden hun de uitbreiding van hun grondgebied onmogelijk maken. Zij zouden bef nu zeker wel gaarne op een oorlog willen laten aankomen. Zoo ze wonnen, dan zou de oneeuigheid der groote mogendheden wel' zoo groot blijken, dat deze een eventueele gebiedsvergrooting niet ongedaan zouden kunnen maken. Het is dan ook nog lang niet zeker, of de oorlogs zuchtige Balkanstaten zullen toegeven aan den drang, welke van de Europeesche kabinetten uit, op hen wordt uitgeoefend. En de vraag: oorlog of vrede? blijft voorloopig een open vraag, waarop echter deze week wel het antwoord zal geven. Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden worden verhonden; zij kan te allen tijde worden ingetrokken KAMERLID BARON VAN DEDEM. haar de „Nederlander" verneemt, heeft de heer A. Baron van Dedem, Kamerlid voor het district Zwollej te kennen gegeven, dat hij zich voor de verkiezingen m 1913 niet meer wenscht. beschikbaar te stellen. De verordening- tot het weren van inbreuk op na tuurschoon in Noord-Holland' is thans in het Provin ciaal' blad afgekondigd. De voornaamste artikelen luiden als volgt: Art. 1. Het is den eigenaar of gebruiker van eenig onroerend goed verboden: lo. daarop of d'aaraan te hebben muren, getimmer ten, borden of andere voorwerpen, bestemd en gebezigd tot reclame; 2o. het onroerend goed op eenige andere wijze te bezigen tot reclame. Art. 2. Het verbod is niet van toepassing lo. in zoover het geldt reclame voor zaken, die worden vervaardigd of verhandeld, of voor bedrijven, die worden uitgeoefend op of in het onroerend goed 2o. in zoover het geldt eene reclame niet voorko mende in het landelijke gedeelte eener gemeente; 3o. in zoover- Gedeputeerde Staten vrijstelling- van het verbod' hebben verleend' overeenkomstig het in art. o bepaalde; 4o. tot 1 Januari 1914 in zoover het geldt eene re clame waarvan blijkt, dat zij op het tijdstip van het inwerkingtreden dezer verordening aanwezig was. Art 3. De vrijstelling bedoeld in art. 2, 3o, kan door Gedeputeerde Staten enkel worden verleend, wan neer- naar hun oordeel hierdoor de schoonheid van het omliggende landschap niet wordt geschaad. BESLAG OP SLEEPBOOTEN. De beide Ilollandsclio sleepboot-en r,Donau" en „Schelde," die van Flensburg een voor Hamburg be stemd dok sleepten, dat 's nachts niet de Hapag-stoom- boot „Vandalia" iu botsing kwam, zijn, op verzoek van Hapag, ia beslag genomen. Gemengd niedws. GEEN MENSCH KON 't LEZEN. Nu dr. Kuyper het district Ommen 'niet meer zal vertegenwoordigen, geeft Tubantia in de „Tijd" curi- ositeitshalve een knipsel weer uit een raadsverslag dei- gemeente Ilelteudoom van April 1910. „Naar aanleiding van een in de laatste vergadering genomen besluit tot het richten van een verzoek aan Z.Exc. dr. A. Kuyper, den afgevaardigde van het district Ommen, in verband met een eventueele her ziening der Drankwet, is een schrijven van Z. Exe. terug-ontvangen, hetwelk echter niemand' lezen kon. Pogingen hiertoe door enkele leden aangewend, bleken ijdel. Er zat dus niets anders op, dan het schrijven ter zijde te leggen! Een kleine zwakheid' van een groot man!" MOORDAANSLAG. Zaterdagavond' omstreeks halfacht heeft te Amster dam een moordaanslag plaats gehad in perceel 129 aan de Van Ost'adestraat, waar d'e weduwe R. met haar broer en een 35-jarige chaffeur G. v. D. woont. Deze laatste haald'e na een hevige woordenwisseling- met de weduwe een slagersmes t'e voorschijn, waarme de bij haar twee ernstige wonden aan hals en kin toe bracht. Zij vluchtte het huis' uit naar een dichtbij- zijnd politiepostbuis, van waar zij per auto-brancard naar het gasthuis werd vervoerd. De dader had zich inmiddels uit de voeten gemaakt, doch werd bij zijn terugkeer omstreeks 10 uur d'oor de politie gearres teerd en naar het politiebureau overgebracht. SPELLINGQUAEST1E. Met den Minister van Justitie werd vanwege de Haagsche afdeeling van den Onderwijzersbond1 bespro- Ken de mogelijkheidl om ook in de vereenvoudigde spelling op hare statuten de Koninklijke goedkeuring te verkrijgen, in verband met die voorstellen van de Staatscommissie voor het spellingvraagstuk. De Mi nister kon echter geen antwoord geven; over die spel- iingquaestie had' hij nog- niet gedacht. De afd. zal ze nu in de vereenvoudigde spelling ter goedkeuring' zen gden en afwachten wat het resultaat zal zijn van "sMi- "nisters- overwegingen. DE LErDSCHE „GROENEN" IX DE HOOFD STAD. Het N. v. Ned. meldt: De Leidsche „groenen" en de Amsterdamsche stu denten zijn gisteren hier aan het bakkeleien geweest. Wie begonnen is, weten we niet, omdat we het al te rumoerige volkje niet op den voet hebben gevolgd. We zijn er alleen o.a. getuige van geweest, hoe des mid- dags, toen de Leidsche jongelui den Ileiligenweg op reden de Amsterdamsche van uit hun sociëteit em mers water over hen uitgooiden, zelfs een tuinslang in werking op hen richtten en tot afwisseling- met stukken hout wierpen. Maar de rustige burgerij was d'aarvan het, slachtoffer en menig- dameshoedje is er deerlijk door bedorven. Geen wonder, dat het aantal klagers op het politiebureau Singel legio was en dat ook de winkeliers zich daarbij voegden. Des avonds vlogen de Leidenaars en Amsterdammers elkaar bij de sociëteit opnieuw in het haar. De politie was genood zaakt van den wapenstok gebruik te maken en menige gemillimeterde groenenkmin vertoonde een bult. Eenige belhamels kwamen op het bureau terecht. Op het Rembrandtplein werden de kloppartijtjes in het bioscooplokaal „Blauw" voortgezet. Twee agenten drongen naar binnen en zetten een twintigtal- studen ten op straat. Toen d'e vechtpartij op straat werd voortgezet, was de politie genoodzaakt de sabel te trekken. Een klerk aan het bureel van gevonden voorwerpen aan het hoofdbureau van politie aan het Alexandor- veld in den Haag, is in hechtenis genomen, onder ver denking- zich in den loop der tijden verschillende als gevonden gedeponeerde voorwerpen te hebben toege- eigend. De verwachte, die reed's het feit bekend moet hebben, is overgebracht naar het huis van bewaring. UIT OTERLEEK. Na eene ongesteldheid van eenige weken, na een geduldig lijden is van ons heengegaan een der ach tenswaardigste ingezetenen, d'e heer F. Grim, hoofd der Openbare Lagere School in de kom der Gemeente. In, en- toch aan 't eind van zijn werk, moest hij den arbeid aan het onderwijs d'er jeugd eindigen, den ar beid, waaraan hij zich geheel wijdde, alle bezigheden, buiten zijn ambt aan anderen overlatende. Velen hebben aan zijn zaakrijk onderwijs, aan zijn onverdroten ijver, aan zijn onuitputtelijk geduld en bovenal aan zijn veelzijdige kennis, hun positie te danken. De man, die zelf studeerde, kende geen groo- ter genot, dan de voldoening als een teerling, door hem voorbereid, voor middelbaar en later voor hooger onderwijs slaagde en belangeloos steunde bij den be ginneling op 't pad der wetenschap niet alleen, maar hij zette nog gaarne terecht wat er, zoo 't later bleek, aan die voorbereiding en voortgezette studie ontbrak. Honderden heeft hij aan zich verplicht, maar veel meer nog hadden van zijn geestesgaven kunnen profi teered zoo zijne groote bescheidenheid hem niet terug gehouden had, aan eene g-rootere onderwijsinrichting werkzaam te zijn. Zijn gemeente diende hij 33 jaren ruim, waarvan 31 als hoofd der school. Geen honderd uren heeft hij en dan nog hoogst noodig door ziekte verzuimd. Te voren was Hij onderwijzer te Delft, Gouda, Rhe- n en en Warmond. Oterloek heeft in hem verteren een braaf burger, een trouw ambtenaar, een buitengewoon onderwijzer en zijn collega een ambtgenoot, die vele ja ren in harmonie met hem samenwerkte aan de belan gen van de school en 't heil dter jeugd. Dinsdagmiddag om 2 uur wordt zijn stoffelijk over schot der aarde toevertrouwd. Dat hij in vrede ruste! INVAL1DITEITS- EN OUDERDOMSVER- ZEKERING. De Vereeniging- van Nedierla ndsche Werkgevers zet in oen adres aan de Tweede Kamer haar bezwaren uit een tegen de aanhangige wettelijke regeling van de verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Zij verwerpt het beginsel van de dwingende regeling, geeft verre de voorkeur aan van overheidswege geleide en gesteunde vrijwillige voorziening, die niet alleen aan loontrekkende arbeiders, doch aan alle gegadig den ten goede komt doch, indien de Tweede Kamer niettemin het stelsel van het aanhangige wetsvoorstel aanvaardt, vraagt zij althans splitsing van invalidi- teits- en ouderdomsverzekering, waarbij de eerste, voor zoover zij niet valt onder de ongevallenwet, .worde overgebracht bij de ziekte-verzek.ering, de laatste ver beterd worde door toekenning van ouderdomspensioen op 60-jarig-en leeftijd, met toekenning van een hooger pensioen, indien dit eerst later wordt genoten. STORMSCHADE. B. en W. van 's-Gravenhage hebben den gemeente raad voorgesteld, 9000 beschikbaar te stelten voor het opruimen van het gevelde hout, het rechtzetten van jonge hoornen, het verdolven van verschillende terrei nen en den aankoop van boomen en plantsoenen ten behoeve van nieuwe aanplantingen, een en ander noo dig ten geVolge van den storm in den nacht van 26 op 2 7 Aug. j.L, waardoor tal' van hoornen op verschillende plaatsen in de stad en in het- Scheveningsche Bosch geveld- of scheefgewanid zijn. OOK EEN NALATENSCHAP. Blijkens een staat van nalatenschappen, berustende bij de weeskamer te Batavia, heeft Barend Barnstijn, geboien 1 Maart 1841 alhier, die den 17 Augustus 1864 met het schip „Eleetra" als soldaat naar Ned. Indië is vertrokken, een zuiver geldelijk bedragen _>VfluI 2.99 nagelaten. Deze nalatenschap, die door de daarop rechthebbenden kan worden opgevraagd en ontvangen bij het departement van Koloniën, kan eerst in ontvangst worden genomen, nadat gebleken zal zijn, dat zich nader geen schuldeischers in India hebben aangemeld. EEV BATAKKER, DIE DE NEDERL. HOOFD AKTE haalt. R. Soetan Casajangan Soripada, die Bataksche on derwijzer die onderwijs geeft in het Maleisch aan de Handelsschool te Haarlem en die voor acht jaren on geveer naar Nederland kwam, met het doel hier het examen voor ambtenaar B.B. te doen, doch op aanra den van invloedrijke zijde ging studeeren voor de hoofdakte, is 24 Sept. j.l. er in geslaagd deze te be halen. Hij is de eerste der in Nederland studeerende inlanders, die zich deze bevoegdheid' heeft weten te verwerven, terwijl bij in 1911 te Leiden ook de akte voor I Maleisch haalde en de laatste jaren als leeraar voor deze taal aan de handelsscholen te Rotterdam en te Haarlem werkzaam was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1