BINNENLAND. 1888, 2326, 13810, 13925, 16588, 19663 's-GRAVENHAGE, 8 OCTOBER. GEBULLET1- NEERD WORDT EEN REUTERTELEGEAM UIT OETTIXJE DAT DE ZAAKGELASTIGDE VAN MONTENEGRO AAN DE PORTE HEEFT MEDE GEDEELD DAT MONTENEGRO AAN TURKIJE DEN OORLOG VERKLAART. BUITENLAND. De Balkan-Oorlog. van zin Vrouwe, met zijn roemrijk voorgeslacht, en ook één is en één is van geest met die hoogbegaafde Alkmaars eereburgeres. Toen Busken Huet haar verweet, dat zij nog stond in het geloof dier kinderjaren en der catechisatieka mer, toen heeft zij onomwonden beleden: „Uc schaam mij er niet voor te belijden, dat ik wer kelijk sta in dat geloof. Ik heb dat veroverd onder al lerlei smartelijken strijd en worsteling des uiterlijken en innerlijken levens. Dat geloof is nu door Gods ge nade mijn eigen verkregen goed1 en ilc heb er de kracht van leeren kennen bij ervaring." Aan van Oosterzee schreef zij: O, de menschen weten niet, wat een rijkdom het ge loof is voor den geest. Een eeuwige bron van licht en kracht!" Nog later schreef zij „Ik zoek en vind mijn troost en mijn geestelijk voedsel in mijn Bijbel en tracht te houden, wat het mijne is, niet zonder strijd, maar ook die strijd zal zijn nut hebben. Ik geloof in den Heere Christus als mijn eenigen Verlosser en Zaligmaker en hoop in dat geloof te sterven." W n.nneer ons volk ook op zulk een wijze zich één weet met zijne vaderen, met zijne groote Mannen en vrouwen, het zal ook groote dingen doen op alle terrein des levens. De belager van zijn vrijheid zal ook dan weder erva ren, dat het een klein maar machtig volk is; wanneer de Geest des Heeren het begint te drijven van Dan tot Berseba. En zou het ook al, naar Gods raad, moeten bukken voor den vijand en geknecht worden door den vijand, dan liggen daar voor dat volk nog niet stuk en gebro ken al zijn idealen. Boven het Koninkrijk der Nederlanden staat een an der Koninkrijk. Het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk der hemelen. Ons volk zal zijn vijand in het aangezicht zingen: Delf vrouw en kinderen 't graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt U geen gewin Wij gaan ter hemel in En erven Koninkrijken! Amen. Slotzang Ps. 72 11. De huldiging bU hel Victoriebeeld. Om kwart na elf werden in de Ramen 400 netjes uitgedoste schoolkinderen opgesteld en met het Stede lijk Muziekcorps voorop ging het naar het Victorie beeld, waar o.in. het Dagelijkscb Bestuur der gemeen te, luitenant-kolonel Grevinck, de heer Bruinvis, de Cadetten en tal van andere belangstellenden tegen woordig waren. Rondom het park stonden zeer velen geschaard. Nadat de muziek het Wilhelmus had ge speeld, hetgeen door de kinderen meegezongen werd, narn de voorzitter der Ontzetvereeniging, de heer F H. Ringers Sr., het woord. Het is niet voldoende, aldus begon de spreker met een aanhaling uit de Feestcourant, groote mannen en vrouwen uit de geschiedenis te herdenken en te eeren -— wij zijn hun meer verschuldigd: trachten, waar mo gelijk, hen na te volgen, hun daden tot de onze te ma ken. De mannen en vrouwen, die alles ten offer wilden brengen, om hetgeen hun het dierbaarst was te behou den, zij wisten wat zij wilden. Toen daarginds in de raadzaal door een Floris van I eylingen de beslissing werd genomen, hoe men moest handelen, sprak liij de gedenkwaardige woorden: „Ik wil bg den Pruis en de Burgerij leven en sterven." Dat was met een lichtvaardig woord. Hij wist. dat hij met dit -woord den kamp aanvaardde tegen een mach tiger vijand doch hij wilde Alkmaar voor het lot van Mechelon, Zntphen, Naarden en Haarlem behoeden en gaf zich zelf mal zijn kracht en met zijn geheele per soonlijkheid. Van de hooge plaats waarop hij stond, wist hg de lafhartigen te beheerschen en de burgerij moed in te spreken, haar aan te vuren. Trouw werd hu ter zgde gestaan door Jhr. Jacob Cabeliau, heer van Mulhem, door Oranje als krijgsbevelhebber over Alkmaar benoemd, die de s-tad voor den Prins dat was voor de vrijheid wilde behouden. Ei kwam een oogenblik, waarop de burgerij reddin»- verwachtte van den Prins van Oranje of van het dooi" steken der dijken, zoodat het water den vijand tot vluchten dwingen zou. Er was een bode noodig en deze werd gevonden in den eenvoudigen timmerman, Maarten Pieter Zn. van der Meij, die met verachting van eigen leven door het insluitende leger sloop, om zgn zending te volbrengen. Toen hij daar eenzaam henentoog, wist hij, dat de belangen zijner medebur gers hem waren toevertrouwd, maar ook, dat hij gedra gen werd op de gebeden der inwoners en hij wilde zijn teven wagon, wanneer daardoor de redding kon worden aangebracht. Drie heldenfiguren uit deze periode, verschillend Van maatschappelijke positie, een magi straat, een bevelhebber, een eenvoudig burger doch a len weten, wat zij willen volbrengen, mannen van stavast en ran karakter. Met genoegen releveerde spreker in dit verband de namen der beide memre sfraten in het Nassaukwar- r» bewijzend,.dat het bestuur onzer stad ertoe mede werkt, dat de namen dezer mannen blijven gegrift in de harten van Alkmaars burgerij. Van liefde voor haar vaderstad was ook zij vervuld wier gedenkteeken drie weken geleden hier werd ont- eereburgeres mevrouw Bosboom—Tous- saint. Zg heeft met den strijd behoeven aan te bin den tegen een vreemden overheerscher, doch zij wist hoe noodig het was voor haar volk, de geschiedenis hoog te houden. Zij wilde en heeft gestreden met het wapen des geestes; niet de spits van het. zwaard, dooh de pen werd gebruikt, en dit om het Nederlandseho volk er op te wgzen, dat bet moest volgen het beeld van die mannen, welke alles ten offer brengen om ons do vrijheid te verzekeren. Zij wees er op welke kracht, de vrijheid gaf voor een volk, dat zich geheel aan God toevertrouwde, welk heerlijk voorrecht ons geschonken is door den Dauwen band tussehen Ne- derknd en het Oranjehuis. Wij' hebben do erfenis aan- vaard van die mannen, laten wij deze ook aanvaarden hun luer vofte Vrouwe- la,en wij doorgaan op wij wtn wTr',°m to°nen' WHt Wij vv'etei1' wat WU wil en Wg weten, dat een volk groot is, als het m eendracht samenwerkt, om vreemden invloed te we een krans aan. het beeld was gehecht vereeniging „Floris van Teylingen." En nu een enkel woord van dank aan allen, die we der hebben medegewerkt dezen dag tot een feestdag te maken. Wij willen besluiten met de bede, dat nog lan ge jaren door een vrij volk mag worden geroepen: Van Alkmaar de Victorie Heil aan Nederland Onze Koninginne leve(Bravo's). De kinderen zongen nog geestdriftig eenige toepas selijke liederen, waarna na een rondwandeling langs verschillende straten op de Steenenbrug de stoet ont bonden. Men verzoekt ons mede te deelen, dat vanavond om kwart na zeven het Doelenveldl voor het publiek zal worden geopend. Het hek Zal gesloten zijn, door de „Harmonie" bereikt men het feestterrein. Het speein- iiteitentheater Palais des Beaux Arts zal er, te begin nen om 8 uur, elk half uur een voorstelling geven. door de zuster-1 men de seinfout. De landbouwer die hij en heeft TELEGRAFISCHE DANKBETUIGING Door den voorzitter, den heer F. H. Ringers, werd namens de Ontzetvereeniging hedenmorgen een tele gram van hulde verzonden aan H. M. de Koningin waarop het volgende telegrafische antwoord inkwam' „De Koningin draagt mij op U en allen Hoogstder- zelver besten dank over te brengen voor de hulde en betuiging van trouw aan H. M. aangeboden. Adjudant van dienst, Dumonceau." ARRONDrSSEMENTS-RECHTBANK Uitspraken van heden, nisstraf "elder> 0pEchting, 2 maanden gevange- Cornelis K„ Amsterdam, Jacob K., Alkmaar, weder- spannigheid, ieder 2 weken gevangenisstraf. Cornells Z., Amsterdam, Hendrik Cornelis S., Alk maar, Arie L., Alkmaar, wederspannigheid, ieder 1 maand gevangenisstraf. Jacobus B., Cornelis M., Pieter Z., Lourens T., Adnanus G., Paulus T., Nicolaas C. en Johannes C„ Koedijk, wederrechtelijk binnendringen, Jacobus B., Adrianus G en Johannes C., f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis, Lourens T. en Paulus T. ieder f 10 boete of 2 weken tuchtschool, Pieter Z., Cornelis M. en Nic. O., vrijgesproken. „DE HALTER." De gymnastiekvereeniging- „De Halter" heeft haar kleuren hoog weten te houden op de gymnastiekfees- ten van het gewest Noord-Holland, Zondag te Scha ffen gehouden. Ze behaalde den len prijs met estafet- tenloop over 500 M. in 72!/5 sec. De heer K. Ruiter, lid) der vereeniging, behaalde den 2en prijs met den driekamp (kogelschokken, hoog- versprmgen en 100 M. hindernisbaan), terwijl de heer J. Stammes eveneens lid van „de Halter," den 3en prgs behaalde in den driekamp van polshoogspringen/ steenstooten gh 100 M. hapdloopGn. vordert 95 cents en de fabrikant weigert het dubbeltje bij' te betalen, om dat lig m het telegram 85 cents had opgegeven. KORTE BERICHTEN. Een 68-jarige arbeider te Al bergen, gemeente Ambt Almelo, die metselzand ging graven, is door het in storten van een der wanden van de kuil, groef, onder het neervallende zand bedolven zoo een droeven dood gevonden. Iemand te Os kreeg bg het fietsen een kip tus sehen zijn rywiel. Hij viel met het hoofd op den grintweg en werd in hoogst zorgwekkenden toestand opgenomen. Nieuwe Schans is het lijk gevonden vaneen jongemandie jammerlijk om het leven is gekomen bU gebrek aan alle levensbehoeften. In de Fransche Bazar te Groningen is door on geveer de helft der winkelbedienden het werk gestaakt. ,®n gisten tijd hebben nu herhaaldelijk ernstige relletjes plaats. Er is eenige keeren met steenen naar de politie geworpen, terwijl de burgemeester, die s ayonds zicli van den toestand op de hoogte kwam stellen, door een joelende menigte werd achtervolgd Door de politie is proces-verbaal opgemaakt tegen den heer E. Rugge, soc.-dem. lid van den gemeenteraad op grond van art. 186 W. v. S, (bij volksoploopen met voldoen aan de eischen der autoriteiten). Aan de aardappelmeelfabriek te Eexterveenster- kanaal is Zaterdag een staking uitgebroken. Het be drijf is dientengevolge stop gezet. Een werkman te Haarlem ging gisteren met zijn tweejarig zoontje naar een terrein in den Veenpolder. Het jongetje liep van hem weg, kwam niet thuis werd een uur later verdronken teruggevonden in sloot aan den Harmenjansweg. In een woning aan het Spui te Rotterdam is door gasverstikking bewusteloos gevonden de 68-jarige bewoonster. Het bleek dat de gaskraan niet goed ge- smten was. Naar het ziekenhuis gebracht is zij aan de gevolgen overleden. De „Lyons", de boot, die op het wrak van de „Lutine werkt, zal in den loop van deze maand voor- ioopig de werkzaamheden staken om in de haven van Terschelling- te overwinteren. In het begin van het volgende jaar worden de werkzaamheden op de „Lu- üne hervat. Van ophalen van goud- of zilverstaven is tot nog toe geen sprake geweest, niettegenstaande men beweerde op de schatkamer te zijn gekomen, ja zelts de goudstaven te hebben zien liggen. Vijf sigarenmakers, werkzaam op de fabriek van de heeren Gebrs. Koetser, Gieterstraat te Amsterdam, zgn gisteren gearresteerd wegens verduistering van tabak Reeds geruimen tijd- vermiste men hoeveelhe den tabak, die ter bewerking aan de werklieden waren toevertrouwd. tig-e verzoenende houding wij bij het begin der crisis wezen is voorgegaan, evenals in 1876. teen het met oervie het eerst de vijandelijkheden tegen Turkije opende. De andere Balkan-sta ten zullen nu wel spoe dig volgen het papier der groote mogendheden heeft den Balkan-brand1 niet kunnen blusschen. Zon der ultimatums zal de oorlog nu wel beginnen trou wens wat moet er in een ultimatum staan? Officieel is liet de „liefde voor de Macedonische broeders" wel ke de Balkan volkeren drijft, maar daar kan men toch geen ultimatum over opstellen! In werkelijkheid is bet niets anders dan machtsbegeerte, welke den oorlog verklaren doet. Turkije's buren te kuanen wachten met de ken ten haren koste. en een de EEN ONDERSCHEIDING. De lieer- W. G E. Valk.alhier behaalde met zijn Kunst!er Lebkuchen op de twintigste jaarlijksche vak- tentoonstelling, welke in de Agricultural Hall te Lon- den wordt gehouden, in de afdeeling „artistieke werk- stukken, banketbakkerij", een zeer eervolle vermeldir mg. PRINS HENDRIK. De Prins der Nederlanden heeft het beschermheer schap aanvaard van het Internationale Rubber-Con gres met tentoonstelling, dat in September 1914 te Batavia zal gehouden worden. De Prins zal Woensdagavond per Staatsspoor te J.io uur m de residentie terugkomen. op 15 October bijwonen de opening- van de Middelbare Landbouwschool te Groningen. De I rins arriveert te 1.05 met den sneltrein en gebruikt het dejeuner bij den burgemeester, jhr. Van Starkeu- borgh btachouwer. Na de opening der landbouwschool wordt het I hysiologisch Laboratorium vaa prof. Ham- burger bezocht. Daarna wordt thee gebruikt bij den Commissaris der Koningin, mr. Geertsema. Met den sneltrein van 7.06 vertrekt de Prins. mr. H. Goe- A. Roodhuy- voor- wilden SAMENWERKING DER VRIJZINNIGEN. aar wij onlangs gemeld hebben, is door de hoofdbe sturen der drie vrijzinnige partijen een commissie be noemd, welke overleg voert over een eventueele samen werking der vrijzinnigen bij de verkiezing in 1913. Hg kunnen thans mededeelen, dat in die commissie zitting hebben: Voor de Liberale Unie, de voorzitter, man Borgesius en de secretaris, de heer zen. Voor den Vrijzinnig Democratischen Bond: de voor zitter, de heer H. Snijders, de secretaris, de heer W. O. A. Koster en de voorzitter der Kamerfractie mr. H. L -Drucker. v \,oor. del1 Dond' van Vrij-Liberalen, de voorzitter mr. JN. lydeman Jr., de secretaris de heer F. J. W. Drion. Kr is kans, dat de commissie nog- wordt uitgebreid (Tel.) ©emengd tiled wh. DE' PALEIS-RAADHUISKWESTIE. Jn de jongste raadszitting van Amsterdam heeft de burgemeester op een vraag van den heer Lambrechtsen van Rit them ho© het stond) met de Paleis-Raadhuis- Xwestie, geantwoord, dat eerst juridisch advies zou worden ingewonnen over de vraag, of 't- Paleis eigen dom is, of van het rijk, öf van de gemeente. Lit alleszins betrouwbare bron vernemen we, schrijft e X e i., dat nog geen enk-el jurist ter bestudeering digi' eiffe omsvraag door de gemeente is uitgenoo- Drukke werkzaamheden hebben tot heden den bur gemeester verhinderd, ten deze de noodige stappen- te oen. Wel lig-t in de bedoeling- de vraag- ter beant- woordmg aan den stadsadvocaat voor te leggen, wan- heen is^0 d°°r drukte d<?r ontei8X"niiigsprocessen Wegens epidemisch heerschen der mazelen is school te Vlieland tijdelijk gesloten. - Op hun terugreis naar Nederland gaven Greta en Arnold Spoel een concert aan boord van het stoom schip „Grotius", waarvan de opbrengst 165) ten bate, komt van de Prins Hendrik-Stichting. Zondagmiddag is in de Kruisstraat te Rotter dam oen 6-jarig knaapje door de electnische tram over reden. Aehter een wagen van lijn 4 omloopend, werd hg door een wagen van lijn 10 die in tegenovergestel de richting- kwam, gegrepen. Hij geraakte geheel on der den wagen, zoodat deze opgelicht moest worden om er hem onderuit te halen. Het onderlijf werd ver brijzeld. Naar het ziekenhuis gebracht is het knaapje spoedig overleden. Te Murmenvoude (Fr.) is een voer hooi ver kocht voor. een kip. 1912 was in Friesland! een cordjaar wat den hooioogst betreft, maar zóó laa»1 prijs had men het toch niet verwacht. A'msi het lokaal van den pas ingestelden ge meentelijken vischverkoop te Winschoten stellen par ticulieren de burgerij in de gelegenheid eveneens uit IJ muiden aangevoerde visch te koopen tegen lagere prijzen dan de door het gemeentebestuur vastgestelde. HET EERSTE CREMATORIUM. Zaterdag woei de vlag van het in aanbouw zijnde Crematorium der Vereeniging voor facultatieve Lijk verbranding, omdat de eerste spant van den Imogen koepel daarop was geplaatst. En dit feit re in was! aanlei een aan de 4 - rustige begraafplaats Westerveld bij «santpoort, waar het eerste Nederlandsche verrijzen. ding. dat het hoofdbestuur dier Vereeniging en aantal afgevaardigden een bezoek brachten schilderachtige, um zal c rem a tori- BOYCOT DOOR HUISMOEDERS, i n C,har'01?, hadden de melkboeren met ingang van I Oct. den prgs der melk van 9 op 10 cent de liter ge- biacht. Dit vondten de huismoeders te veel en klaag den elkaar hun nood. Hierbij bleef het niet, Spoedig vormde zich een comité onder hen, dat geld bijeen wist e lengen, strooibiljetten liet- drukken en verspreiden ende melkstaking afkondigde. Slechts voor zie ken en kinderen mocht melk worden gekocht, zoolang de melkboeren den prijs dier melk niet op 9 cent-en te rugbrachten. Dit gebeurde Donderdag. De staking eindigde tot ieders groote tevredenheid. Naar men verder mededeelt, zal deze staking nog een staartje hebben. Thans n.l. is bij genoemd comité een deigelgke boycot in voorbereiding tegen de STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5e klasse, 14e lijst Nos. 2302, 5292, 16096, 19654 elk f 1000Nos. 4216 9012 elk f 400; Nos. 1C89, 15157, 20688 elk f 200 Nos. 36 1RSS MOR iqcio -.oAof Nos. elk f 36, 100. Laatste berichten. taal, zeden ren, wanneer het in de eerste plaats gewoonten prijs geeft, wanneer het de geschiedenis dei- vaderen reeds vroeg in de harten der kinderen prent en dezen doet zien, dat Nederland steeds machtig was wanneer het zich aansloot aan het Oranjehuis Dan' was steeds welvaart en bloei haar deel. Dat is en moet steeds blgven het streven der Ontzetvereeniging telken ja re moet het hechten van de krans aan dit Vic- toriebeeld zgn als een nieuw verbond, gesloten met het voorgeslacht, ee,n verzekering, dat ook wij ons we ten en willen beschikbaar stellen voor het heil van ons vaderland. W e kunnen te dezen een voorbeeld) nemen aan Onze Hooggeëerbiedigde Koninginne, die op 2 Juni van dit jaar een krans neerlegde bij het grafmo- nument van Adtairaal Gaspard de Coligny, waardoor j «J m heilige geestdrift hulde bracht aan de nagedach tenis van een der leden van haar voorgeslacht, die zijn even gaf, om ook voor zijn volk vrijheid van geweten te verwerven. Zg kende de groote verdiensten van t ^I'1 pn Wljde, nipt aUeen aan het Fransche volk, moet eem" °"S Z'e"' hoe mPn Wflra verdiensten Met blijdschap gewaagde spr. van het feit, dat ook Anderzijds vernamen we, meldt het blad verder, dat bedoekt juricksch onderzoek: slechts het effect sortee- ren zal van een op de lange baan schuiven der oplos sing van de kwestie. Van de zijde der regeering heeft men in de missive- Heemskerk uitdrukkelijk willen vastleggen, dat de meening wordt gehuldigd, dat het Paleis op den Dam rgkseigendom is. V rij zeker zal het er toe moeten komen, zelfs na be studeering der kwestie, door eenige juristen, waar aan t gelgk gemeld-, nog niet toe is den rechter ten deze te laten, beslissen. Dit staat nu wel vast, dat de Paleis-Raadhuiskwes- le nog m géén jaren wordt) opgelost en ini verband to tok6 m üeU andore vraag, n.l. of de noodzakelij- uitbreiding van het stadhuis nog jaren kan wach- EEN SEINFOITT. Ken aardappetmeelfabriek in de Veenkoloniën gaf anuo nT °0m^®l0^airs telegrafisch order, om aard appelen voor 85 cents per H.L. te koopen GRIEKENLAND PROTESTEERT. ATHENE, 7 October. De regeering protesteerde krachtig tegen de toepassing van de wet op de vilayets van looü; dit wordt een volkomen onvoldoende op- lossing genoemd voor de tegenwoordige moeilijkheden R. K. KERK. IARIJS, 8 Oct. De Figaro verneemt uit Rome, dat de I au» een rondschrijven richtte tot de bisschop pen in Europa, waarin hij hen opwekt om te werken voor den vrede en hen beveelt daarvoor in de kerken gebeden te doen verrichten. OOULUti AMSTERDAM, 8 October. Hier bnlletlueert men, dat Montenegro aan Turkije den oorlog I heelt verklaard. meenen niet langer poging, om zich te verrij- En de hervormingen in Macedo nië, de zelfstandigheid van oudServië, de bevrijding van Kieta zijn de voo-rwendsels, waarachter de werke lijke eischen schuilgaan. Een oogenblik schijnen de Balkanstateu het er niet ovei eens te zijn geweest, wie beginnen zou. En in- tusschen heeft Turkije een gunstige gelegenheid voor bij laten g-aan. Aanvallen is alleen de ware oorlog, zei Moltke en onze voorouders verklaarden reeds, dat do eerste slag een daalder waard was. Montenegro zal nu voorgaan. Het is niet de sterkste vijand. Blij kens de uitvoerigste gegevens, welke wij bezitten, kan het 50.(XX) man in het veld brengen. De gevaarlijkste tegenstander voor Turkije is Bulgarije met zijn 350.OtX) man. Servië beschikt over 180.000, Griekenland over 100.000 man. Daar tegenover kon Turkije op het Eu- ropeesche oorlogsterrein 600.000 man stellen, terwijl hét 160.000 man in Azië heeft. Voor den oorlog ter zee komen alleen Turkije eu Griekenland in aanmerking Bulgarije heeft slechts zes torpedobooten. De Turksche marine bestaat, uit 4 slagschepen, 3 gepantserde kustschepen, 2 pantserdek- kruisers, 24 kanonneerbooten, 12 torpedojagers en 15 nieuwe en 21 oudere torpedobooten, waarvan enkele door Italië genomen of buiten gevecht- gesteld zijn. De Grieksche strijdmacht ter zee bestaat uit 3 ge pantserde kustschepen, 1 pantserdekkruiser en 14 tor pedobooten. Wat het gehalte der troepen betreft, staan Turkije en Bulgarije bovenaan. Het Turksche leger is door Duitsche officieren en door Turksche officieren, die in Duitschland hun opleiding genoten, uitnemend ge schoold men weet, dat het overwinnende Japansche leger ook onder Duitschen invloed' heeft gestaan! De generalissimus Nasim Pasja is een der beste hoofdofficieren van het Turksche leger. Hij is 60 jaar. Na de revolutie was hij minister van oorlog het is voor Turkije te hopen, dat men met hem geluk kiger zal zijn dan Rusland in den Japanschen oorlog met zijn oud-minister Koerapatkine is geweest. Eeni ge weken geleden werd hij nadat hij een tijdlang te Bagdad vice'-koning is geweesf opnieuw benoemd tot minister van oorlog. Hij is een impulsief man, doch des ondanks in het leger zeer bemind. Voor zijn taak moet) hij door zijn Europeesche vorming, zijn ijze ren vlijt en zijn scherpe wijze van zien de meest ge schikte man zijn. AH Risa Pasja is de commandant van het leger, in Epyrië. Hij is Arabier van geboorte en eveneens bijna zestig jaar. Abdoellali Pasja, de leider der operaties in het Oos ten, geldt voor een kenner der moderne tactiek. Het Bulgaarsche leger wordt ook geprezen wegens zijn voortreffelijke eigenschappen. Het Servische le ger, dat vroeger niet veel beteekende, moet de laatste jaren aanzienlijk verbeterd zijn. De Montenegrijnen staan bekend als dappere vechters, van bun jeugd af in den wapenhandel bedreven en bijzonder aangewezen voor den oorlog in de bergen. Niet onwaarschijnlijk zal het eene Turksche leger naar Macedonië worden gezonden, het andere rondom Adrianopel worden opgesteld. Uit hetgeen vóór den oorlog over de kansen is ge schreven, kan worden afgeleid, dat, de deskundigen de overwinning aan Turkije toeschrijven. Maar de militaire deskundigen hebben wel eens vaker gefaald. Mochten de Balkan-sta ten verslagen worden. Peter van Servië weet maar al te goed hoe zijn volk handelt met een koning, in wien het teleurgesteld -werd. George van Griekenland kan na de nederlaag bij Domokos ir bedenkelijke wijze wankelde. En Jerdinand van Bulgarije, die op zoo wonderlijke wijze aan de regeering kwam, ziet. stellig ook wel het gewiar, waarasn dit avontuur hem blootstelt. Hoe deze oorlog* echter ook moge afloopen do vrees is ten zeerste gewettigd, dait ook minstens één der Europeesche mogendheden naar de wapens zal moeten grijpen. Winnen de Balkanstaten, dan zal als in 1876 Rusland door de openbare meening naar alle waar schijnlijkheid tot den oorlog worden, gedrongen. Wordt Turkije overwonnen, dan kan Oostenrijk-Hongarge uit zelfbehoud' niet toestaan, dat Turkije wordt ver deeld en er aan de Zuid-Oostelijke grenzeD staten ko men, die spoedig of later de nationale eu economische levensbelangen van de Donau-monarehie ernstig be dreigen. Ziedaar twee ernstige mogelijkheden, waarmede zelfs de grootste optimist rekening moet houden. Ten slotte is het niet) overbodig reeds bij voorbaat met nadruk te waarschuwen tegen de komende oor logsberichten. Groot voorbehoud! dtient te worden in acht genomen ten aanzien van de telegrammen. De nu reeds scherpe censuur zal verscherpt worden en een voorproefje van de waarde der oorlogsberichten hebben we in den Italiaansoh-Turksehen noten zich 1897 herinneren, hoe de dynastie op oorlog ge- Een tweetal ontving echter een telegram, waarin 95 cents stond vermeM. En met zoo'n goed; noteering in oogenblik gezamenlijk 12.000 H.L. (Ju 't op afrekenen aankomt, ontdekt kochten m aardappelen 0p. Een Reutertelegram meldt, dat aan Turkije den oor log- verklaard is. Montenegro op welks raadselach- (Ongecorrigeerd.) /- BELGIE. Naar aanleiding van het overigden vao den minister van staat. Beernaert, zegt het Kath. Handelsbl. v. Antwerpen o.a. Beernaert is de man geweest, zoo zegt het blad, die de menschen uit de waan bracht, dat alleen de libe ralen konden regeeren en hij leverde het bewijs, dat de Belgische Katholieken de bekwaamste, behendigste, ja de breedste regeerders waren. Dat zjj de wereld verbaasden door hunne gematigd heid, i» eene loopende spreuk geworden en dat zij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2