AVONDFEEST, DOELENVELD, Opening Bureau 7\ uur. SWEET MAY TOILETZEEP Böierspeculaas HUART MEIJER's E S" W. G E VALK, Baas-Knecht, c O Ql 40-50-60 cent per 5 ons, Uitvoering van beursorders. J. H. Willers, Oedaanifeverwisseiing Fil. Stat.str. Tel. 286. C. K A «jij, H» ianketbikkers. FIJN,DUURZAAM,GEURIG m" 244 522 161 220 1891/, 86 dagelijks vergclt. Sigarenfabriek „de (Joncurrent", KOOLTUIN 13. Tel. 279. v.h. Herms, Coster Zoon, een derde oi aankomende 2e BEDIENDE Alkmaarsche Credlet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Scholl Engberts Scholten verkrijgbaar c O O o c "5 c -Q Imitatie Jaeger Borstrok f2.25 Imitatie Jaeger Pantalon f2.25 financieel het land in een nooit gekenden toestand van welvaart brachten, dat zagen de burgers eerst met verstomming, daarna met toenemende sympa thie aan. DUITSCHLAND. Op uitnoodiging der regeering zal heden in het gebouw van den Rijksdag een inter nationale conferentie plaats hebben tot regeling van het tentoonstel lings wezen. Behalve vertegenwoordigers der Duitsohe regeering nemen aan deze conferentie vertegenwoordigers van Belgie, Denemarken, Frankrijk, Italië, Engeland, Japan, Nederland, Noorwegen, Oos- tem jjk-Hongarije, Rusland, Zweden, Zwitserland, Spanje en de Yereenigde Staten deel. Wij heeten zoo schrijft de Nordd. Allgem. Zei- tung den buitenlandschen deelnemers, die morgen bij de ontvangst in het gebouw van den Rijksdag de gasten der regeering zjjn, van harte welkom en spre ken daarbij de hoop uit, dat het hun door gemeen schappelijke werkzaamheid met de Duitsche gedele' geerden moge gelukken het werk der conferentie tot een goed einde te brengen. Gemengde mededeel In gen. EEN NIEUWE METHODE VOOR HET CONSERVEEREN VAN VISCH. Binnen enkele dagen zal Londen met een nieuwe methode van conserveeren kennisi maken, waardoor het. mogelijk is d'at- men te Londen versche Kalm van de Fraser-River (Britseh Columbia) voor 30 cent per pond zal kunnen krijgen. Met behulp vtan deze nieuwe methode kan men visch tien tot veertien dagen goed houden. De uitvinder is een Australiër, Henderson genaamd. De visch behoeft bij deze methode niet meer in ijs bewaard te worden, waardoor de transport kosten heel wat minder worden. Nadere bijzonderlie den omtrent deze nieuwe methode ontbreken nog. EEN EIGENAARDIGE VOORSPELLING. Professor Fisher van de Yale: Universiteit, voor spelt, dat de toekomstige mensch den leeftijd: van 250 jaar zal1 bereiken. De Amerikaansche geleerde meent, dat de levensduur der mensehheid na 7 of 8 eeuwen gemiddeld 100 jaar zal bedragen. In het jaar 4000 zal de mensch 250 jaar oud worden. Ook dan zal het schoone geslacht ouder worden dan, de sterke sexe, zoodat de toekomstige vrouw wel zoo oildi als Methu- salem zal worden. Als grond voor deze laatste bewe ring' wijst Fisher er op, dat de wettenschap geconsta teerd heeft dat de levensduur der vrouwen steeds groo- ter wordt. Tusschen 1881 en 1900 nam1 de gemiddelde levensduur der Engelsche met 16 jaair, diie der Fr am gaise met 11 jaar enj die der Dui'tache met 29 jaar toe. Tn dezelfde periode nam de levensduur der m'annen in geringere mate toe: de Engelschnaan leeft 14 jaar Langer dan zijn voorvader, de Franschman 20 jaar en de Duitscher 25 jaar. WAT DE SPAANSCHE STIERENGE VECHTEN KOSTEN. In 1911 wérden in 392 arena's van Spanje 872 stie re u gevechten gehouden. Een Spaansche courant schat het aantal toeschou wers bij deze corrida's op zeven millioen in het jaar en dit aantal is eerder te laag dan te hoog, als men in aanmerking neemt, dat het circus van Valencia 1<000 personen kan bevatten, d!at van Barcelona 14500, die van Madrid en Sevillal ieder 14000. Aan en treegelden wordt jaarlijks ongeveer 21 millioen pese tas geïnd', dat is 9 millioen gulden. De stieren, die gewoonlijk uit, de Andalusischei fokkerijen afkomstig zijn, kosten elk 1000 it 1500 peseta's. In 1911 werden er 4094 gedood, evenals 5618 paarden. Deze laatsten kosten ongeveer evenveel als de stieren: men gebruikt meestal oude exemplaren. Zoo nu en dan heafti men ook mensehenlevems te betreurenin 1911 werden er 10 personen gedood en 110 gewond. Niettegenstaande dit alles, steunt de Spaansche regeering' nog' steeds dit omnensehelijk vermaak, waartoe de 15 pet. belasting, die de Staat krijgt, niet den doorslag geeft. Het bud get voor het openbaar onderwijs is in1 Spanje lang niet zoo hoog, als de som, die het Spa'ansche volk voor stierengevechten uitgeeft. DE INNAME VAN BERGEN OP ZOOM. Het Parijsche theaterseizoen heeft een aanvang ge nomen met de opvoering van een blijspel, dat den titel draagt van „de inname van Bergen op Zoom „en door Sacha Guitry geschreven ia, den zoon van den bekenden Parijschen acteur Lucien Guitry. De inhoud van zijn stuk is als volgtEen heer is verliefd op een dame. Deze streeft nog tegen, maar komt toeval lig in zijn woning, waar hij haar verklaart, dat hij haar overwinnen zal. Hij kijkt op den kalender en zegtVandaag is het 22 October, Gedenkdag van het edict van Nantes; vandaag zal ik u voor het eerst kussen. Vier dagen later zult gij de mijne zijn. Hij bladert in den kalender en leest: 26 October Ge denkdag van den inname van Bergen op Zoom. Daar op volgt een liefdesscène en vallen de twee elkaar in de armen. En terwijl zij in zijn armen ligt, grijpt zij met één hand naar den kalender en trekt de blaad- jes er tot 26 October af: Bergen op Zoom wordt heden reeds ingenomen. Het aardige stuk viel zeer in den smaak. DE VORST. De vorst heeft in de wijnbergen aan den Rijn en den Moezel en in het Aln-gebied) groote schade aangericht. In vele streken is de wijnoogst totaal vernield. De schade aan de Ahr wordt op 240.000 gulden geraamd. Aan den Moezel bij Bernkastel bedraagt de schade eenige millioenen Mark. DE BRANDWEER TE BERLIJN. In Berlijn dreigt een ernstig conflict in de brand weer, waarover d:e. stad, ofschoon zij haar bekostigen moet, niets te zeggen heeft, zegt de N. R. Ct. De lieer on Jagow, de politie-president, is om onbekende re denen vertoornd geraakt op de vereeniging van brand weerlieden, die ten doel heeft de bevordering' van liet kameraadschappelijk verkeer en de trouw en de aan hankelijkheid voor Koning en Vaderland. Eerst is de vereeniging gechicaneerd en nu zijn alle leden plotse ling voor de keus gesteld uit de vereeniging te treden of hun ontslag te krijgen. De brandweerlieden schij nen echter niet van zins te zijn zich aan dit bevel te onderwerpen, dat hen de waarborgen ontneemt, die de wet op de vereenigingen iederen staatsburger geeft. Daar d'e termijn, dat de heer von Jagow voor zijn ulti matum gesteld heeft, binnen twee dagen afloopt, is er dus alle gevaar, dat Berlijn op eenmaal ongeveer zijn heele brandweer verliest. Het ernstige daarbij is, dat die voortreffelijk geschoolde brandweerlieden, die een trots van Berlijn uitmaken, in afzienbaren tijd niet te vervangen zijn. DUITSCHE PADVINDERS. Uit alle deelen van het Duitsche rijk waren dezer dagen met trommels en fluiten, met vroolijke soldaten liederen en met wapperende vlaggen de jeugdige com pagnieën van den Duitschen padvindersbond' te Berlijn bij elkaar gekomen om oefeningen te houden in het Grunewald. Generaal-veldmaarschalk van der Golz met, klein gevolg^ hield tegen de jeugdige padvinders van 13 tot 18 jaar een toespraak, waarin hij hen aanmaande hun jeugd niet te vergooien, maar zich te ontwikkelen tot krachtig-e mannen, waarop liet vader land in tijd van nood kan rekenen. Daarna: inspec teerde hij de troepen, die vervolgens overgingen tot een vlaagespel. Eu ver in het rond kon men de vroo lijke, opgewekte geluiden liooren van de jongens, die (er een genot, in vonden een dag in liet vrije veld te mogen doorbrengen. DE OLIFANT EN DE LEEUW IN AFRIKA. Volgens Dr. En geil in „Petarmanns Mitteilungen" nemen de Afrikaansche leeuw en olifant voortdurend in aantal af. De Afrikaansche olifant, die eertijds op Sicilië en in Spanje voorkwam, is daar in de prae- historischen periode verdwenen. In den tijd der Phoeniciers leefde dit dier in Marokko en groote kudden kwamen in het gebied van Rabat voor. Tegen woordig wordt deze olifant nog slechts tusschen het Tsaad-meer en dé Kalahari-woestijn gevonden en ook daar is hij zeldzaam. Sedert den Carthaagschen en Ro- meiuschen tijd is er jacht op dit- dier gemaakt, hij leeft slechts in de groote tropische wouden, die niet de kolonisatie verdwijnen. Hij zal dus wel uitsterven, als men niet een bepaald gebied voor deze olifanten bestemt. De leeuw wordt minder bedreigd: hij heeft minder waarde. Toch is het gebied waar de koning der dieren huist, belangrijk kleiner geworden. Volgens Herodotus kwamen er in historische tijden leeuwen in Griekenland voor, in den Bijbel wordt vermeld, dat. zij in Palestina leefden. Thans is de leeuw bijna verdwe nen uit Indië, in het overige Azië komt- hij nog in Perzië (van Bagdad tot Straat Ormoez) yoor. Uit Europa, Noord- en Zuid-Afrika: is hij totaal verdwe nen. Men vindt in Afrika den leeuw slechts tusschen het Tsaadmeer en de Kalahari, vooral tusschen de Zambesi en de Lukuga, in Abessinië en aan den Bo- ven-Nijl. KORTE BERICHTEN. Wat een grap soms kosten kan, is gebleken uit een vonnis tegen een klerk te Leipzig, die bij wijze van grap een collega een slag in den nek gegeven had. Hij werd veroordeeld tot 600 gulden schadeloosstel ling in eens en de betaling van een jaarlijksche uit- keering van 432 gulden, later 552 gulden, daar de klap tengevolge heeft gehad, dat de aanklager, in hysteri- schen toestand geraakt-, niet meer kan werken. Een Duitsch luitenant moest voor veertien jaren wegens zijn schulden zijn engagement met de dochter van een Frankforter boekdrukker verbreken. Hij vluchtte uit het leger en ontvoerde zijn meisje naar Frankrijk. Daar heeft hij zich veertien jaren verbor gen, totdat hij zich dezer dagen aangaf bij den krijgs raad. Als reden, dat hij niet eerder was gekomen, gaf hij op dat hij zwaar ziek geweest was; maar gebleken is dat hij gereisd heeft naar Zwitserland o. a. Zijn vrouw en eenige doctoren treden in het thans aanban gige geding wegens desertie als getuigen op; hijzelf verscheen met een handkoffer vol akten! Gisternacht hebben dieven een bezoek gebracht aan de H. RoehuSkerk te Bickendorf-Keulen. Eerst trachtten ze den gouden monstrans te stelen, doch te vergeefs. Daarna richtten zij een verwoesting aan, braken een relequikast open en roofden daaruit twee vazen met relequien. Men is de daders niet op het spoor - Te Philadelphia reden twee automobielen tegen elkaar, zij werden vernietigd, negen inzittenden ge dood. Een derde automobiel reed op de beide verwoes te automobielen in, waardoor de chauffeur en een in zittende werden gedood en de auto vernield. Niets doet als de Pink Pillen een zieke van gedaante verwisselen, en maakt van een kwijnend, verzwakt we zen, een vlug en krachtig mensch. De gedaantever wisseling doet zich bijwijlen met zulk een snelheid voor dat zij aan een wonder doet denken en dat men van de Pink Pillen in beeldspraak zeggen kan „dat zij de ziekte als met de hand wegnemen." Wij schilderen u heden het verloop der gedaante verwisseling af van een jeugdige persoon in den Haag, Mejuffrouw J. Vrouwenvelder, geboren Remmerswaal, van Mierisstraat, 99. „De link lillen, schrijft zij, hebben een hardnekki ge bloedarmoede doen verdwijnen die mij geruimen tijd ondermijnde. Mijn ziekte begon met een langzaam verlies van eetlust; ik had geen kleur meer en mijn spijsvertering werd zeer moeielijk en tegelijk zeer pijnlijk. Ik had niet veel wil van hetgeen ik at, want ik vermagerde snel en mijne krachten verminderden iederen dag. Mijne gezondheid' ging achteruit en alle dagen ondervond ik nieuwe ongesteldheden, schele hoofdpijnen, duizelingen, verblindingen, benauwdheid. Ik had dikwijls over de Pink Pillen liooren spreken, ik ken zelf vele personen die door deze pillen genezen zijn. Locn nam ik ze niet dadelijk, maar beproefde eerst de geneesmiddelen die mij waren voorgeschreven. Daar deze echter geen uitwerking hadden, nam ik de Pink I iJlen. De Pink Pillen hebben mij dadelijk veel goed gedaan. Na één doosje te hebben gebruikt, had ik mijn eetlust en een weinig mijner krachten weergekregen en was ik minder benauwd. Ik heb de behandeling eenigen tijd voortgezet en ben volkomen genezen." Men kan niet genoeg de aand'acht vestigen op de eigenschap die de Pink Pillen hebben, bloed te geven met iedere dósis, het bloed te zuiveren en liet zenuw stelsel te versterken. Deze verschillende eigenschap pen maken hen tot een onmisbaar geneesmiddel1 voor c bestrijding van ongesteldheden door de seizoensver- andering teweeg gebracht. Door met iedere dosis bloed te geven, wekken de Pink Pillen de werking van alle organen op, geven kracht en eetlust. Door het bloed te zuiveren beveiligen zij tegen uitslag, branding en puisten die m dit seizoen zoo dikwijls voorkomen. Door de zenuwen te versterken, herstellen zij de slijting- van et zenuwstelsel dat altijd meer ingespannen is in net slechte jaargetijde. De Pink Pillen zijn onovertrefbaar tegen bloedar moede, bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, maagkwalen, rheumatiek, zenuwverzwakking, schele nooidpijnen, zenuwpijn, heupjicht. - eoPink0P,illen Zijn verkrÜ£baar a 1.75 de doos en a j J de 6 doozen aan het Generaal-Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22-huis, te Amsterdam, bij iNierop en blotliouber, Langestraat 52 te Alkmaar en in aJle goede apotheken en drogisterijen. Marktberichten. BO VENKARSPEL, 7 Oet. Groote muizen f 0 a 0.-, kleine f 0,— a 0,-, blauwe f 1,85 a 2.-. Bloemkool (le soort) f 9.50 a f 12.25 2e soort r o'fn-.a a 6 k°o1 f 2M a f4'75> witte kool f 2.50 a 4.—, gele f 3,— a 5.25, bieten f 3.— a 6.75, uien f 0.45 a 0.50. PURMEREND, 8 Oct. Aangevoerd 778 runderen, waaronder 554 vette 70 a 86 ct. perK.G. en 224 melke- en geldekoeien f 150 a 320, h.ger prijs mtg., 28 3tler®n f 0 a P' 29 paarden f 00,—, 123 vette ka've- 16oc a pel P011d, matig. 2,50 nuchtere f 14, a8-~» mt8> ^89 vette varkens 58 a 64 ct. per kilo, 68 magere id. f 18 a 35—, stug, 337 biggen f 10 a 14, stug, 3347 schapen f 20,— a 34—, 0- overhou- i ~*'T a "7'~' laSer Pi'ijs st"g. 1400 manden aPP n 1- a 2,50,1600 manden peren f 1.a 2.50, 622 ganzen f 2.50 a 3.40. r Sin6 ^fkskaas f 32— kleine boerenkaas 3„.50, middelbare f 32.commissie f 31.vol- veRe f aangev. 154 stapels, 1410 kilo boter t 1.55 a 1.60, kipeieren f 5.75 a 6.25, eendeieren t0,— per 100. NOORDSCHARWOUDE7 Oct. Groote muizen f 0.70 a 0.90, drielingen f 0.60 a 0.70, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0.70 a 0.90, blauwe f 0,60 a 0,90 per 35 Kg. Aanvoer 0 zak. Zil veruien f 0,a 0.Drielingen f 0,a 0, grove f 0,a 0,—, gele nep f 0.70 a 0.80, drielingen f 0,40 a 0,55, grove uien f 0,80 a 0,90 per 50 K.G. PURMEREND, 7 Oct. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Slaboonen f 0,52 a 0,68. Snijboonen f 0— a 0— Paren f 1.10 a 2.10, Appelen f 1,— a f 1,90, Spruitjes f 0,60 a 0,74 p. dubb. mand. Handel vlug. BROEK OP LANGENDIJK, 8 Oct, Heden werd besteed voor Aardappelen Schoolmees ters f 0.70 a 0.Blauwe f 0.90 a 0.95, aanvoer 165 zak255 baal gele (nep) f 0.65 a 0.90, 166 baal uien f 0,55 a 0,90, 100 kilo slaboonen f 4,50 a 5, p. 50 K.G., 5500 bieten f 5,20 a 6.20, 360 baal wor telen f 0,30 a 0,45, 27000 bloemkool le soort f 7.50 a 16.20, 2e soort f 2.30 a 2.50, 7000 bos wortelen f 1.10J a 1,50, 35000 roode kool f 2.60 a 7.10, 138C0 gele f 2,50 a 6,90, 21000 witte f 2,70 a 6.80,—Oram menas f 0,— a 3 wagons witte kool f 79 a 82, TE LEG R AFISCH WEERBERICHT. 8 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt, Geldig tot den avond van 9 October. In bet gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 770.9 te Breslau. De laagste stand van den barometer 741.1 te Vest- manoer. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidelijken wind, licht bewolkt droog weer, nachtvorst, iets koeler over dag. Burgerlijke Stuud. GEBOREN Oct. Johanna Maria, d. van Theodorus Jakobus Groothuizen en Johanna Maria Himmelreich. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Voordam, C 11, Alkmaar. Ned. Werk, Staatsleenin gen. NEDERLAND. Schuld pCi 3 li 21/» BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleenirg pCt. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl, 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope M 4 Consol 4 1906 6 1S94 6e Em. 4 Iwang Dombr, 4l/f Tinano. enlndustr. ondernemingen enz. 4 41/, 4 div. Nationale Hypotheek Bank pCt, Noordkollandsch Grondcrediet >1 II Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden >i Winstbew. Westers uiker aand. A'dam Deli M Langkat Idem pref. A'dam Serdang n Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Sencmbah Tabak-Mij. H Amst. Rubber Cult. n Gecons. Holl. Petrol. Cart. A Kon. Mij. t. expl. v, Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mii. Zuid-Perlak (J Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels H Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent n Spoorwegleeningea. Holl, IJz. Sp.-Mij, n n Mij. tot exp! van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Erie n Kansas City South. t)Ie* w ii Miss K. Texas C. v. JK ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew n Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt, 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18 4 5 pCt. 41), aand. div. 8 Oct 918/, ees/j 93 10:18/ 47 84 Vs Söi/a 8ii/s 86i/4 100 85i/4 961/, 981/3 IOO1/4 96i/s 1748/4 1057/s 158 131. 170 690 3011/4 353 52 89 5261/g 585 259 883 565 224 246 525 I6O1/2 228 1921/a 858/4 708/4 37 48 262 101 911/, 31 26 797/, 62 1917/s 5% 21 66 ID/4 541/, 87 95i/8 253 i/s 1101/4 1071/s 231/2 37 291/2 64 303/4 37 287/, 1131/2 317/g 176 57 he 87 1053/lfl IOH/4 801/ie 1211/2 1127/8 163 \470 Koers van 7 Oct. 918/4 66I/2 92 103ys 861/3 86i/4 100 861/4 981/3 174 158 130.- 300 330 SSi/a 524 580 200 26 791/g 6II/4 5 m 2O3/4 661/3 541/, 95s/s 253 i/E 1103/8 233/8 861/2 29 688/4 307/]6 363/4 2S9/10 806/, 175 ®7/io 10611/,, Koers van het geld. Prolongatie 41L pOt. Mededeelingen. De beurs was heden over het alge meen flauwer gestemd op het bericht dat door Monte- negro rI urkije de oorlog zou zijn verklaard. Oliewaar- den openden voor Koninklijke op 526, voor Geconsoli deerde op 245, liepen middenbeura terug en sloten op 522 sn 244. Tabakken flauwer. 1 G e b 0 r en: JflOOLlAS COR1VELI8, zoon van H. B. HELLEMAN en J. HELLEMAN-PLOEGER. Oude Niedorp, 7 Oct. 1912. iW Door den Rechter-Commissaris in het taflligi Benienf van B. J. AL, kruidenier alhier, is bepaald J. licit de schuldvorderingen bij den ondergeteekende moeten worden ingediend vóór 25 October 1912. 2, dat de verificatie-vergadering zal plaats hebben op Woensdag 13 November 1918, des voormiddaga te e 1 f ure, in het Gerechtsgebouw te Alkmaar. Alkmaar, 8 October 1912. De Curator, Mr. A. DORBECK, adv.-proc. De Spanjaarden, dat leelijke, vuile gespuis, Wou in ons land, onze stad en ons huis, Om de lakens te gaan deelen, en ons mores te leeren, En ons van Hollandsch tot Spaanseh te bekeeren, Maar 't zat erlui niet glad, die leelijke basseroeten, En velen moesten die schanddaad met hun leven [beboeten, V ant de Alkmaarders gooiden potten met pik en [met teer, Kokend en wel op hun bruine boddies torneer, Gebeurde 't nu, ze zouden andere middelen gebruiken En lieten ze eenvoudig KAAIJ's Rococo's ruiken, Ze maakten aecoord, en voor een 100,000 of wat, Smeerde ze 'm weer naar Spanje, dat is nog al glad. kSgfUVl DUUUjUUt Voorhanden bjj de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij VOORDAM C 9, Telef. Mo. 3, ALKMAAR. HIEUW! MIEUW! De Pathéfoon zingt zonder naalden, het apparaat zonder hoorn, kan nu ook met hoorn bespeeld worden, komt zien en overtuigt u hoe dat werkt, de nieuwste opnamen voorradig. Alkmaarsche Naaimachinehandel, Zaadmarkt 66, Alkmaar. Speeiale inrichting voor reparatie. Telef. 236. Beleefd aanbevelend A. HIT.. DERISt'G. USP"" Prijscouranten op aanvraag. Gevraagd een P.G., middelb. leeftijd, goed bekend met de bouwerjj. Brieven fr. aan het Bur. van dit blad onder lett. K 251 firma SMITH, Baarn, vraagt zoo spoedig mogelijk met opgaaf salaris en waar gewerkt. Telefoonnummer» 439 en 499. ALMELO. ZUIVER WOLLEN ONDERKLEEDINQ. (fabrikaat wjansen) Verdronken cord 117 achter de Vischmarkt, Alkmaar. «Q O J= C 0) c tn (O 05 l_ O TJ "O r-n o O Dl .E TJ c O N TJ C -C jQ 3 C c c O)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3