G. van Nieuwkuyk, Bouwterrein C. Verheus, in de nieuwe verpakking. BAAN's Croquetten - en IWAXINE Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient. De Salonboot „Alkmaar" Oproeping. Noordhollandsch :- i Landbouwkrediet. 8 Nieuwe Boeken STIK NIET DOOR HET STOF. «I isfiak Openbare - - - Aanbesteding 2 Woonhuizen, 1D THEELICHTENl Schoenenmagazijn De Verleiding (in 2 afd geopend van 2 tot 12 uur. Doorloopende voorstelling. waardoor de verpakking het artikel thans VOLKOMEN beschermt. De nieuwe Herfst- en Winterstoffen, tt f 157000 Herms. COSTER Zn. Langestraat t|o. Stadhuis. Dinsdag 8 October Na jarenlange proefnemingen is het ons mogen gelukken voor onze theeverpakking eene papierstof te vinden die geheel luchtdicht is, Vraagt uwen winkelier: Mardappelcnhandel. de soorten van 18, 20, 22, 25 Cts. per ons en hooger, DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE. in de fijnste Engelsche en Duitsche Dessins, E. Schermerhorn, Dagelijksch Opzichter LOUIS TRIJBETZ, „Het Meubelhuis", Langestraat, ALKMAAR. Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-MUeu v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. met de bekende sterke IJsvilten Zo len, zijn evenals de kameelharen Pan toffels in alle maten te verkrygen in het groote van Telefoon 59. Houttil 17. De geïmproviseerde Behanger (komisch) De misdaad der Avenue Washington (drama). Plymouth (natuur). De Witte Muts (kom. komedie). Pathé Journal. A.s. Donderdag 10 Oct. zal het Theater voor het publiek gesloten zijn. een aankomend BINDER en een LEERJONGEN aan den Westerweg, Nassaulaan, Nassanplein, Egmond erstraat, Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. Schoutenstraat bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. De vlam van een Verkade's WAXINE THEELICHT geeft juist voldoende hitte om de thee goed warm te houden zonder ze te doen koken. Pracfisch en zindelijk in het gebruik. Prijs per doos 30 cent. Glaasje 7 cent. Wij leveren ook speciale Theecomfoortjes, in koper a 1.25, in nikkel a 1.55. E. G. VERKADE ZN, Zaandam. Een specialiteit onzer fabriek welke algemeen zeer in den smaak valt. Hebt U ze ook a! eens! geproefd EïEEE Eerste klas maatzaak voor HEERENKLEEDING. in ruime keuze ontvangen. Telefoon 544. vaart voorioopig: 10 uui* van Alkmaar en 2.15 van Amsterdam. EgEN (GjO U D Tjl EjNjTjJ EJjP,E;R jD;0.0jS èWAA.RD.T7: - GAL- EN ZENUWAANDOENINGEN, Hoofdpijn met Misselijkheid, Verstopping, zwakke Maag, slechte Spijsvertering, zieke Lever en Storingen in het Vrouwelijk Gestel. P. J. J. LE LARGE, Zwaanshals 360, Sub Agentschap W. F. BURK, Nadorststraat 56, Rotterdam Tijdgeestbriefje No. 4700. K. C. BRUSSARD, Nieuwe Binnenweg 301a, Botterdam. Tijdgeestbriefje No. 4700 J. A. DRIESSEN, Tijdgeestpolis No. 4700. H. DE BRUIN, Tijdgeestpolis No. 4700. C LEEGWATER, Oudendijk (N.-H). Tijdgeestbriefje No. 4700. Vreeswijk. Breukelen. Geregeld in voorraad 1e kwaliteit Koe- en Paardenhooi, TARWE-, HAVER-, GERSTE- en KARWIJSTROO N.V. „DE TIJDGEEST." voor directe indiensttreding, niet boven 16 jaar. Aanvangsalaris f 2 al An|, |öimi4 f 3 per week. Aanmelden BAAN's Cacao- en Chocoladefabriek, Span- VOOl Qw w U Q| Ci jaardstraat. Neemt eens een proef met Voor wederverkoopers speciale prys. VOORDAM C 9. Int. Tel. No. 3. van den bouw van aan den Oudburgerweg te BERGEN-BINNEN, WW II ■lllll «[■■■■IJHII—ill ill. J De beste films uit de eerste filmfabrieken. Heden als HOOFDNUMMER DIRECTIE. Ter ROEKBINDERIJ van de N. V. HERMs. COSTER ZOON kunnen geplaatst worden. r Te bevragen bjj Uurwerkmaker, Aan alle Theeverbruikers. W. SCHEEPMAKER, Stationsweg. Telef. 387 Puik beste WINTERAARDAPPELEN. DUINAARDAPPELEN (gesorteerd)f 2.25 per 1/2 mud. DUINAARDAPPELEN (drielingen), f 1.75 per 1/2 mud. Blauwe AARDAPPELENf 1.75 per i/2 mud franco thuis. Monsters worden gaarne bezorgd. IW SJOERD YPMA, Oudegracht 816. Magazijn Piano's, Orgels. O. Li. tnnrH 3 EEC HAN'S Pt EEEN VOOR ALLE ZOOALS Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens, England. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0,75 (56 pillen) en van 11,75 (168 pillen), bij zes doozen tegelijk f4,25 en 1ÏO,—te Alkmaar bij J. MEIJER, Cen traal-Apotheek, Mient 9NIEROP SLOTHOUBER, DrogistenJ. SCHOUTEN Co., Drogisten J. J. DE VRIES, Drogist, Zaadmarkt C 76 en bij den Vertegenwoordiger van Th. BEECHAM, AMSTERDAM. TEUEFOOY 4318. «VERTOOM 341. Telegrammen. tegen scherp coucurreerende prijzen. FRIESCHBBRUG AUKMAAB. Sollicitanten naar de betrekking van van den polder GEESTMER-AMBACHT (Ooa- terdijk en Molengeerzen), op een jaarlijksch trac- tement van f 500.worden bij deze opgeroepen hunne sollicitatiestukken in te zenden vóór of op den 10 October a.s. aan den eerst-ondergeteekende. De infunctietreding moet plaats hebben den 1 No vember d.a. v. Het Bestuur van den Polder Geestmer- Ambacht (Oosterdijk en Molengeerzen) De Voorzitter, D. DE GEUS Dz. De Secretaris, M. KROON Cz. Oudkarspel, 28 September 1912. Gelden verzonden. ASTRA sanitaire stofwerende vloerolie van de chemische fabriek „Het Gooi*' te Hilvereum ASTRA wordt gebruikt op de Gemeentescholen van Alkmaar. ASTRA kan gebruikt worden op alle soorten vloeren en linoleums. Vraagt een nuttig boekje met attesten, gratis verkrijgbaar bij de firma alwaar ASTRA verkrijgbaar is in bussen van 1, 5, 10 en 2é liter h f 0.55 per Liter. LIGTHART SCHEEPSTRA. Het boek vaa Plet van Damf 2 90 KIEVIET. Toen Dirk Trom een jongen wasI 3.90 SINCLAIR. De wandelende driekleur f 2.90 VAN ABKOUDE. De Padvinders van Dn In wijk f i.9o VOORHANDEN in den boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.h. op WOEMSDAG 16 OCTOBER 1912, 's morgens te 12 unr, in het „ORANJE-HOTEL", aldaar. AanwijzingZaterdag 12 October 1912 in bovenge noemd koffiehuis, des morgens te lU/2 uur. De 2 stel teekeningen zijn van Donderdag 10 dezer af tegen betaling van f 2.50 te verkrijgen bij den Boekhandel van HERMs. COSTER en Zn., Voordam C 9, Alkmaar, en zullen na de besteding voor het zelfde bedrag terug genomen worden. MAURITS PLATE, Architect, Amsterdam,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4