DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Cacao 289 Honderd en veertiende Jaargang. 1912. WO ENS DAG 9 OCTOBER. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Gebruiksaanwijzingen voor k rs i Telefoonnummer 3. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. D i BINNENLAND. U I X. ALKMAARSCH uaVJ MÉÉgtfaw ALKMAAR. 9 October. De oorlogsverklaring van Montenegro aan Turkije, waaraan de -optimisten gisteren nog konden twijfelen, is een voldongen feit. Tot dusverre is het bij deze eene verklaring' gebleven, maar elk oogenblik kan het bericht komen, dat de andere Balkanstaten het Mon- tenegrijnsehe voorbeeld hebben gevolgd. De veron derstelling toch lig't voor de hand, dat de overige sta ten op den Balkan "Montenegro alvast den oorlog heb ben laten verklaren, om de interventie der mogendhe den te voorkomen. Hier moet wel een afspraak in het spel zijn Koning Nikita kan, er immers niet j aan denken, alleen den- oorlog tegen het ettelijke malen sterkere Turkije te voeren! Terwijl de groote mogendheden beraadslaagden is de vrede verloren gegaan. De kleintjes van den Bal kan zijn meer baas gebleken dan de grooten van Eu ropa. Nu kunnen de mogendheden zich weer druk maken over de lokalaseering, de beperking van den oorlog tot het Balkanschiereiland, zonder dat er dus meerdere stoten in worden betrokken. Het begint al: terwijl de oorlog reeds is uitgebro ken, wordt in het EngeLsche Hoogerhuis met het ernstigste gezicht door een man der regeering ver klaard, dat er tusschen de g-roote mogendheden een overeenstemming is bereikt, welke zal worden gehand haafd. Alsof Europa gedurende of na den oorlog nog zou ingrijpen en alsof de verschillende staten het roerend met elkaar eens zouden zijn. Deze Balkan-oorlog is het eerste conflict v-an betee- lcenis sinds het bestaan der tegenwoordige groepeering' van de mogendheden. In de laatste zeven jaar is het driemaal voorgeko men, dat een Europeesche oorlog onvermijdelijk scheentoen de heer Delcassé het Marokko-conflict aanwakkerde, toen de annexatie van Bosnië Rusland prikkelde, en toen Engeland! zoo plotseling zich met de Marokko-zaak bemoeien ging. Telkenmale werd het gevaar bezworen hoe zal het ditmaal afloopen? De verdeeling van Europa in twee helften, in eu- iente-mogendheden (Frankrijk, Engeland en Rusland) en in de leden van het Drievoudig' Verbond (Duitsch- Lancl, Qostenrijk-Hongarije en Italië), moge aan den eenem kant den vrede verzekeren, aan den anderen kant is het niet te loochenen, dat de oorlogekans door een dergelijke groepeering' niet weinig' wordt ver hoogd. Dp grond' toch van de gesloten overeenkomsten, is het. gevaar groot, dat de vonk, die van den Balkan overslaat op een andere mogendheid, ee.n geheele coalitie-vlam zal doen vatten alleen is het niet met zekerheid te zeggen in hoeverre Engeland door ver dragen gebonden is aan een Europeesehen oorlog' deel te nemen. Wat het Drievoudig Verbond betreft, nu de Itali- aansch-Turksche strijd geëindigd' is, heeft Italië wei nig belang bij den afloop van den Balkan-oorlog het heeft het voordeel, dat deze oorlog in het guns tigste geval brengen kon, reeds- in den zak. Iladl Italië aan de zijde van Turkije's vijanden moe- ton staan, dan hadden de Italiaansehe en Oostenrijk- sche belangen gemakkelijk met elkaar in botsing kun nen geraken, had er dus tweedracht kunnen komen tusschen de leden van één verbond. Nu is de toestand zóó, dat Oostenrijk als belanghebbende buurman zeer nauwlettend moet toezien wat er op het. aangrenzende erf geschiedt, terwijl Duitschland en Italië voorloopig als belangelooze vrienden kunnen toekijken. De leden van het Drievoudig Verbond1 zij® dus eens gezind. Xiet alzoo echter de mogendheden van de Triple entente. De belangen van die drie mogendhe den loopen ook niet paralel. Frankrijk is Turkije's voornaamste schuldei-scher elke verzwakking van het land aan den Bosporus brengt dus de Fraascbe millioentjes in gevaar. Ruslands; streven is natuurlijk gericht op de opening van den straat van Konstanti nopel en de Dnrdanellen, om aldus met zijn schepen van de Zwarte zee in de Middellandsche zee te kunnen komen, elke Balkanoorlog, hoe deze moge afloopen, verzwakt Turkije en brengt Rusland dichter bij het doel. Zooals men weet, wordt de verantwoordelijkheid van de gebeurtenissen van nu voor een groot deel toe geschreven aan Rusland, dat door zijn proefmobilisa- trie, bij do Balkanstaten den indruk vestigde, dat, zij er nu wel op los konden slaan. Voor de Britsche politiek komt een Balkan-vuurtje immer ongelegen. Hoe zwakker het kalifaat wordt hoe veiliger het E.ngelsehe bezit, aan den Xijl en. aan den Ganges. En tfgelijk trekt, de oorlog de aandacht van den Russisehen entente-genoot af van die punten waarop zij voor Engeland onaangenaam zou kunnen werden. Bereiding van Waterchocolade per kop. In den kop doet men eerst suiker (2 3 thee lepels) dan RONA cacao (l theelepel ongeveer 6 a 7 gram). Vervolgens opgieten met goed kokend water en dan eerst omroeren. Bereiding van Melkchocolade per kop. In den kop doet men 2 a 3 theelepels suiker en 1 theelepel RONA cacao (6 a 7 gram), maakt dit met zeer weinig koude melk tot een papje, en giet daarop de goed kokende melk. Bovenop ziet men dan een prachtiglaagj e schuim Ziedaar dus, hoe de belangen van dit drietal uiteen- loopen. Zou er werkelijk zulk een overeenstemming zijn, als waarvan de Engelsche minister gewaagde? Het valt ernstig te betwijfelen. En mocht, dit in derdaad het geval zijn, wordt de oorlog gelokaliseerd, dan blijft het altijd' interessant af te wachten, hoe de drievoudige entente uit dén Balkan-oorlog te voor schijn zal komen. Gemengd nieuws. ONDEUGDELIJK VLEESCH. In de laatste dagen zijn te Leiden verschillende per sonen verbalisee-rd, die ondeugdelijk vl-eesch invoerden, vermoedelijk Van varkens, die, aan varkenspest hadden geleden, een ziekte, d'ie nog al in den omtrek heerscht. Bij een slager werd een groote hoeveelheid! van dit vleesch in beslag genomen. Vermoedelijk staat hier mede ook in verband1 een geval van vergiftigingsver schijnselen in een gezin in de Heerenstraat aldaar. De zaak is bij de politie in onderzoek. DOOR ZIJN KIXD GERED. Bij het donschen met de machine had Zaterdag' te Borger (Dr.) een ongeluk plaats, dat bijna ontzettend in zijne gevolgen had kunnen zijn. De landbouwer A. D. kwam te dicht bij de machine eu werd zoodanig gegrepen, dat de kleeren' hem van het lijf gingen, dat hij eenige bloedende verwondingen bekwam en de schouder ontwricht werd. Door de tegenwoordigheid van geest van een 4-jarig kind van I)., werden de paar den tot staan, en de machine tot stilstand gebracht, waardoor D. gered werd. EEN EERLIJKE AUTOMAAT. Gistermorgen nam een heer in de vestibule van het Centr. Stat. te A'dam eenl perronkaartje. Twee 2V2 centstukken moeten in de daarvoor bestemde automaat worden geworpen. Doch wie schetsit de verbazing van den betrokkene, toen bij niet het perronkaartje in het vakje zag verschijnen doch.... een gouden tientje. Wat was het geval? De automaat was zoo eerlijk ge weest liet gouden tientje, dat de heer bij vergissing met een ander 2V2 centstuk in de gleuf had geworpen, te restitueeren. MOORD EN ZWARE MISHANDELING. Te Belgisch Clinge, vlak bij die Zeeuwsche grens, heeft Zondagavond een vreeiselijke misdaad plaats ge had. Iemand drong de woning van een drietal meis jes binnen en sloeg' met een groot mes een der jeug dige vrouwen dood, terwijl hij een harer zusters een arm afsloeg en de andere eein ernstige wonde in de zijde toebracht. Hierop vluchtte de moordenaar. Ver ondersteld wordt dat hij zelfmoord gepleegd! heeft. Vroeger had de woesteling ongenoegen met de drie zusters gehad. 'DE DRIEVOUDIGE MOORD IN DE VAN HOGENDORPSTRAAT. Voor de 4e Kamer der rechtbank te Amsterdam heeft gisteren terecht gestaan de 49-ja.rige kleermaker W. v. B., beklaagd dat hij op 21 Juni j.l. in, zijn woning Van Hogendorpstraat 193, ter uitvoering van zijn reeds eenigen tijd te voren opgevat voornemen om zijn drie kinderen, twee meisjes resp. 6 en 2V2 jaar en een jongetje, IY2 jaar oud, van bet levten te berooven, hun met een voor het doel gekocht mes den hals heeft af gesneden, ten gevolge waarvan die kinderen zeer spoe dig daarop door verbloeding zijn overleden. Levenslange gevangenisstraf werd tegen beklaagde geëischt. UIT OTERLEEK. De teraardebestelling van wijlen den heer E. Grim heeft Dinsdagmiddag onder g'roote belangstelling plaats gehad. Een fraaie krans van levende bloemen, Bereiding van Melkchocolade per grootere hoeveelheid. Op 1 Liter (kan) melk noemt men U/2 a 2 eet lepels (35gram) RONA cacao en 2Vg k 3 eetlepels (70 gr.) witte suiker. Roer in een schaal de cacao en suiker droog door elkaar. Maak daarvan met kokend water een papje. Giet die pap in de kokende melk en laat even door koken. Uit 1 Liter melk schenkt men ongeveer 7 koppen. Natuurlijk kan men des- gewenschtook gedeeltelijk melk en gedeeltelijk water gebruiken. 1 kilo RONA cacao van 1.50 geeft dus 200 koppen chocolade. door de leerlingen van den' zeer geachten onderwijzer ten sterfhuizei bezorgd, dekte de b&ar. De raadsleden, yriendlen en oudleerlingen van nabij en verre sloten zich achter de lijkstoet; aan. De burgemeester sprak een ernstig woord, getuigende van waardeering en dankbaarheid voor heb voorbeeldig leven, dat was afge sneden en zegd:e een hartelijk vaarwel aan Meester Grim, meester Grim, zijn titel ten volle waardig, velen ten voorbeeld. Een der familieleden vaar den heer Grim uitte een woord' van dank voor de eer aan den overledene bewe zen. Nadat de ernstig gestemde mannen en vrouwen naar 't sterfhuis terugkeerden, geleidde de onderwij zer Van Albada de scholieren, die zich gedurende de plechtigheid hadden opgesteld bij d© school, naar het kerkhof, waar zij een laatsten groet brachten aan hem, die aandeel had in hunne o;pvoeding. Het was een aangrijpend oogenblik, toen de kinde ren een laatsten, blik wierpen in het open graf en voorgoed afscheid namen van den geliefden, doo'de. Gistermiddag' vergaderde de raad' dezer gemeente. Afwezig was de heer Couwenhoven. Na opening las de voorzitter de notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Een uit Haarlem ingekomen adres, houdende verzoek, te besluiten, tot bet aanschaffen van schoolplaten van Indië, alsmtedé. het verslag' van het Herhalingsonderwijs en, het adres van. de vereeni- ging tot bevordering van het vakonderwijs in West- Friesland, werden voor kennisgeving aangenomen. Aangezien de bestaande verordening- in vele geval len voorziet, werd' het adres van de vereeniging van schoolartsen ook voor kennisgeving aangtenomen. Dit. was ook het geval' met de berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten betreffende het besluit tot af- en overschrijving' en de suppletoire begrooting. Besloten werd, de; gemeente Schermerhorn te ver zoeken, eenige inwoners uit die gemeente op te geven, ter bediening van de door OteTleek gestationneerde brandspuit te Stompetoren, waarvoor nog zes man schappen nood'ig zijn. De gemeente Schermerhorn had bericht gezonden dat zij de voorwaarden, verbon den aan het gebruik van de spuit in de gemeente Schermierhorn, aanvaardde. Besloten werd' een wijziging in de bouwverordening betreffende dein afvoer van faecaliën aan te brengen, waardoor het hij nieuwbouw verboden zal worden, fae caliën van menschen en ree; in het openbaar water te laten afloopen. Per 25 September was van Gedeputeerde Staten goedkeuring ingekomen op het besluit van het aan gaan van de geld'leening. Bij de regeling van het Herhalingsonderwijs deelde de voorzitter mede dat, zich 8 jongelui voor deelname aan het onderwijs hebben aangemeld, waarvan drie uit een andere gemeente. Waar het voor de gemeente een 50 scheelde, werd besloten het onderwijs dit jaar 1 aan één school te geven. De heer Glijnis*verklaarde zich voor het onderwijs aan beide scholen. Met vijf stemmen en een onthou ding werd besloten hiervoor de school in het dorp te 1 nemen. Bij de behandeling van de begrooting van het bur- 1 gerlijk armbestuur merkte de heer Glijnis op dat het hem bevreemdde, dat het armbestuur ook dit jaar 800 subsidie vroeg. Dit bedrag kwam spreker wat hoog' voor, daar het armbestuur geen aflossing heeft j to doen en het vorig jaar nog' een saldo maakte van 126. Na eenige bespreking werd besloten, mede om de 1 zucht tot zelfd.oe.n niet te dooden, deze post op voorstel van den heer Glijnis met 200 te verlagen. Op voorstel van den heer de Jong werd met één f stem tegen besloten de jaarwedde van den gemeen te- ontvanger met 50 te verhoogen. Met het oog op mogelijke aansluiting bij de electri- 'sche centrale werd besloten de aanschaffing van de ilaatste tien lantaarns een jaar uit te stellen. De post voor aanschaffen van schuolbehcxeftpn werd gebracht van 160 op 200. Hierna werd de gemeente-begrooting op een bedrag van 11102.38® met een post van 63.79® voor onvoor ziene uitgaven aan den raad' aangeboden. Waar vast staat dat van de onvoorziene uitgaven reeds J 50 at moet, achtte de heer Dekker de inkomsten wat te laag; spreker zag deze gaarne wat verhoogd. De heer de Jong achtte het goed de opcenten op hel personeel te verhoogen. De voorzit tér verklaarde zich hier tegen, daar deze verhooging op ieder drukt en dus ook op hen, die daar voor het minst in aanmerking komen. Op voorstel van den heer Dekker werd met algemeo- ne stemmen besloten den hoofdelijken omslag op 200 hooger te ramen, waarna, de begrooting op een bedrag- van 11302.38® werd vastgesteld. Het voorstel van den heer Vader om aan de vereeni- ging tot. bevordering van het Vakonderwijs te Hens broek een subsidie van 10 te geven, werd met vier stemmen tegen verworpen. B. eu W. stelden hierna voor den veldwachter geen subsidie voor zijn rijwiel' te geven, Inaar hem tot 1 Januari gratis wonen te verstrekken', welk voorstel met algemeen© stemmen werd aangenomen. De voorzitter deelde mede dat de onderwijzeres me- dedeeling bad gedaan te Stompetoren geen gelegen heid tot wonen te hebben kunnen vinden, waarom zij wederom verzocht in Alkmaar te mogen wonen. Besloten werd dit hij wijze van proef tot Mei toe te staan. Aan B. en W. werd opgedragen, voor het, plaatsen van de geld'leening te zorgen. In rondvraag' vestigde de heer Dekker de aandacht op de slechte verlichting bij de afsluiting van den weg; spreker achtte het gewenscht een lantaarn mid den voor den weg te plaatsen. Dit was z. i. zeer noo d'ig, daar den vorigen avond' nog iemand' tegen de steenenhoop was aangereden. De voorzitter achtte zulks overbodig, daar de twee straatlantaarns tusschen het bestrate deel steeds branden en waar ieder rijtuig' tevens voorzien is van eigen licht, daar kon men met eenige oplettendheid ongelukken voorkomen. Ook achtte de voorzitter het niet uitgesloten dat baldadige handen thans den lan taarn, evenals destijds de afsluiting, vernielden. De raad was algemeen van oordeel dat het plaatsen van een lantaarn midden in den weg gewenscht was, aangezien niemand daarover heen rijdt, zoodat beslo ten werd een lantaarn te plaatsen. UIT HENSBROEK. Bij gelegenheid' van de najaarskermis- is hier door den kastelein Gunder een wedstrijd gehouden in het ringsteken per fiets. Zestien personen namen er aan deel. De vier prijzen werden gewonnen door de hee- ren K. Schenk, Hensbroek, F. Evers, Ursem, J. Schots man, Hensbroek en L. Insing, Hensbroek. Prachtig herfstweer begunstigde den wedstrijd en vele belangstellenden waren aanwezig. UIT OBDAM. Bij bet, plaatsen van oen zerk op het graf van wijlen pastoor Fit had de metselaar M. de Moei alhier liet ongeluk zijn pink zoodanig te beknellen dat het bo venste lid bijna geheel werd afgeknepen. UIT HE ER-HUGOIV AARD. Door de afdeeling Heer-Hugowaard van den Bond van Nederl. Onderwijzers zullen ingevolge reeds vroe ger genomen besluit adressen worden verzonden voor salarisverbetering. De perscommissie zal denl aanval van ,,Ons blad" op de openbare school en de critiek daarop aanbieden aan de plaatselijke pers aan den Langendijk. Een spreker zal worden uitgenoodigd om propagan da te maken voor de stichting' eener openbare leeszaal en bibliotheek. Zooveel mogelijk zullen de afdeelings- leden deelnemen aan de salarismeeting, 2'2 Dec. in Den Haag te houden. Opnieuw zullen pogingen worden gedaan om to ZuidrScharwoude een fröbelinriehting in het leven te roepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1