DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No. 241 Honderd en veertiende Jaargang. 1912. VRIJDAG 11 OCTOBER. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Schapenbrug. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar noodigen de bestuurders van motorschepen en stoombooten uit tot nadere aankondiging de machines op een afstand van 20 meter ten zuiden en ten noorden van den dam om de in aanbouw zijnde Schapenbrug STOP TE ZETTEN. De Vredescongressen in September. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. ALRMAA UAVi Alkmaar, 11 October 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz10. Burg. DONATH Secretaris. DBIITEWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij hun college is ingekomen een verzoekschrift van M. SCHOU TEN, weduwe J. WESTER, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank in het perceel Koningsweg, B 82. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen van het verlof schriftelijk be zwaren worden ingediend. Alkmaar, den 9 October 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz., 10. Burgemeester. DONATH, Secretaris. (Ingezonden.) De maand September is voor de Vredesbeweging van bijzondere beteekenis1 geweest, door de twee groote Internationale Congressen, die te Genève hebben plaats gehad: het Zeventiende Congres van de Inter parlementaire Unie en het Negentiende Wereldcon gres voor den Vrede. Door deze twee congressen is weder de algemeene aandacht op de Vredesbeweging gevestigd en is aan de pacifisten over de geheele we reld de gelegenheid' geboden.., tot overeenstemming to geraken omtrent het vredesprogramma, waarvoor in de eerste jaren algemeene propaganda zal worden ge maakt. Een korte uiteenzetting van de voornaamste, beslui ten dezer beidé Congressen moge worden voorafge gaan door een korte mededeeling omtrent de samen stelling dezer Congressen. Vóór allee dient men het onderscheid in het oog' te houden tusschen deze Congressen en de Haagsche Vredesconferentie. De Vredesconferenties, waarvan do Eerste in 1899, de Tweede in 1907 te VGravenhage plaats had, en de Derde in het jaar 1915 zal bijeenko men, zijn offieieele bijeenkomsten, waarop de verschil lende Regeeringen in 1907 waren dit er 46 offi- cieelo vertegenwoordigers zenden, die hun stem uit brengen overeenkomstig de inzichten der Regeering zelf. Indien derhalve een bepaald voorstel, b.v. om trent de verplichting, om tusschen de Staten voorko mende geschillen aan een internationaal Gerechtshof te onderwerpen, door de Vredesconferentie als aan genomen wordt verklaard en dit geschiedt alléén als geen enkele Staat zich er tegen verklaart dan is het zoo goedl als zeker, dat dit voorstel ook spoedig een algemeen geldende regeling zal zijn, en deel zal Roman van PAULA BUSCH. 53) -o- Maar zij wilde Violet heden niet verder naar haar leed vragen en haar aan het smartelijke herinneren. Zoo nam zij dan met een sto-mipeiii handdruk afscheid van haar en ging naar haar kleedkamer, waarin juf frouw Tompsen reeds bezig was, om het er gemoede lijk te maken, zooals zij zeide. Zij had-een kleinen koffer medegebracht, waarin het costuum voor dien avond gereed lag. Zij nam juist een paar schilderij en, die uitdagend aan den wand hingen, af en legde die achter den koffer, toen Mira binnentrad. ,,Nu, heeft onze hospita de kleine hoekkamer voor Asta Beirtholdi in orde gemaakt?'' was de eerste vraag, welke Mira tot de oude vrouw richtte. „Ja, is het dan reeds bepaald, dat zij hedenavond nog komt?'' „Maar beste tante, dat is het juist! Ik zie al, dat ik dadelijk zelf naar de goede juffrouw Meyer moet gaan." „Wees toch kalm! Vóór hedenavond' zal wel alles in orde komen." „Neen, beste tante, daarop kan ik mij niet verlaten. Ik moet met- de dikke hospita zelf een hartig woordje spreken." En bij deze woorden trok Mira de probeer- ;jas uit en deed haar japon aan, die juffrouw Tompsen moesti dicht maken. „Dus, ik loop er nu heen en laat de kamer in orde maken. Te een uur ben ik weer hier. Wij eten toch hier in het. restaurant?" „Mij is alles om het even", zeide de oude vrouw apa thisch. Violet Pattison was juist met hare leeuwen in de arena, en Mira stond in den uitgang en zag in de uitmaken van het Internationale Recht, dat hoe lan ger hoe uitgebreider wordt. M. a.w. de besluiten der Vredesconferenties zijn niet alleen als wensehen te beschouwen, zij worden spoedig beslissingen van alge meene bindende kracht. Hieruit blijkt, 'van hoe buitengewoon gewicht de offieieele Vredeseonferentiën zijn. Zij zijn te be schouwen als een internationale wetgevende vergade ring, die alleen in haar macht, om besluiten van groot gewicht te nemen, nog wordt beperkt door den thans nog geldenden toestand, dat geen Staat tegen zijn zin kan gedwongen worden eenige regeling te aanvaar den, zoodat eenstemmigheid voor een besluit een ver- eischte is. De meerderheid kan de minderheid' niet dwingen tot eenigen maatregel. Ofschoon hierdoor het nemen van'beslissingen wel bemoeilijkt wordt, hebben toch de Eerste en Tweede Vredesconferentie reed^ bewezen, dat eenstemmigheid! op tal van punten te verkrijgen is. De congressen der Interparlementaire Unie en de Internationale Wereldvredecongressefl hebben niet een zéé groote beteekenis, als de Vredesconferenties. Toch is de invloed ook dezer Congressen niet gering te tollatten. De Interparlementaire Unie bestaat reeds sedert 1889, en bestaat uit die leden van dé, Parlementen over de geheele wereld, die meenen dat geschillen tusschen de Staten niet door geweld', maar door onderlinge schikking of rechtspraak moeten worden opgelost. Vooral sedert het bijeenkomen der Vredesconferenties is de beteekenis der Interparlementaire Unie buiten gewoon groot. Op de' Vredesconferenties toch zijn de Regeeringen van alle landen vertegenwoordigd, hebben de vertegenwoordigers der Regeering het beslissende woord. Nu zal het- voor de Regeeringen óók in deze zaken van internationaal belang van groote waarde zijn te weten, hoe de Parlementen hierover denken, en met de meening der Volksvertegenwoordiging zal bij het uitbrengen van de stem op de Vredesconferenties zeker worden rekening gehouden. Men begrijpt nu het groote belang der Interparlementaire Unie: de eongres&en dezer Unie zijn voorloopers der Vredeseon ferentiën, op de Congressen dezer Unie geven de Vólks'vértegenwoordigers, de Parlementsleden ant woord op de vraag, welke aangelegenheden naar hun meening door de Regeeringen moeten worden ter spra ke gebracht op de offieieele Vredeseonferentiën en in welken zin besluiten zullen moeten worden genomen. Vooral nu het aantal leden der Interparlementaire Unie uit ieder landi bijzonder toeneemt, kan aan de besluiten der Interparlementaire Unie groote waarde niet worden ontzegd. In gelijke mate stijgt ook de beteekenis der Interna tionale Congressen voor den Vrede. Samengesteld uit personen, behoorendo tot de meest verschillende kringen der bevolking', die belang stellen in de Vre desbeweging, (ongeveer alle Vredésvereenigingen uit Amerika en Europa, en zelfs ook uit Afrika en Azië zenden steeds hun vertegenwoordigers) geven deze Congressen op hun beurt aan de Parlementsleden te kennen de inzichten van het vredelievende gedeelte der wereldbevolking en verhoogen deze Congressen den indruk van do besluiten der Interparlementaire Unie: het geeft kracht aan de bet-oogers der Parle mentsleden, wanneer zij kunnen wijzen op de instem ming van een groot deel hunner bevolking. Internationaal Wereldvredescongres, Congres der Interparlementaire Unie, Vredesconferentie; deze drie bijeenkomsten staan in nauwen samenhang tot elkan der. Lang is de weg, dien een denkbeeld noodig heeft om van wensch van het Internationaal Wereld- vredecongres een door de Regeeringen op de Vredes conferentie aangenomen besluit te worden, maar arena. Zij was in een mantel gehuld, dien zij vast ge sloten hield, want zij was reeds in costuum. Hoe zelfbewust bewoog zich de jonge dame temid den van hare gele lievelingen. Zij wisit liet *naar al te goed, welk een macht zij over de roofdieren had,-en wanneer men de fijne leden, de teere armen en handen beschouwde, dan kon men zich wel afvragen, waarin die macht eigenlijk bestond. Nu zat zij juist aan een groote tafel, omringd dooi de hongerige leeuwen, en reikte op een stang elk stuk je vleesch toe. Zij speelde met hen on plaagde hen, alsof het kleine kinderen waren, die om een chocolade- tablet twistten. Eerst hield zij Sascha het beetje voor, om het hem, zoodra hij ernaar happen wilde, voor den neus weg te nemen en het aan zijn visa-vis te reiken. Zulke grappen lieten zij zich welgevallen, brulden slechts een weinig woest, fronsten het voorhoofd en sloegen met hun klauw een paar maal naar de verdwe nen lekkernij, alsof zij het daardoor 'konden terug krijgen. Nu sprong Violet op, greep de, zweep en dreef elk op zijn plaats, zonder een enkelen slag- te geven. Slechts August wilde haar pareeren en zoo moest zij meer dan eens om de tafel loopen, totdat zij den onge hoorzame ingehaald1 had en door stoeten voor zich uit dreef. Hij draaide zich om, richtte zich bliksemsnel op en sloeg met zijn klauw wild naar haar. Zij boog zich vol tegenwoordigheid van geest snel op zijde en stiet hem den steel van haar groote, zware zweep in den ge- openden muil. Daar wendde zich het dier om en liep langzaam naar zijn plaats, alsof er in het geheel niets gebeurd' was. Slechts eenmaal nog' zag hij op zijde, óf zijne meesteres hem ook volgde. Mira stond te beven. Zij had luide willen schreeu wen. „Dat kon niet goed) afloopen", dacht zij en zij zag het schoone, jonge schepsel' in het witte atlaskleed daar beneden treurig- aan. In den tijd, dat Violet zich bezig hield met- den we- dersparfnigeu leeuw, hadden twee kleinere elkaar in op de Derde Vrèdesconferentie zal weder blijken, dat Vredescongres en Interparlementaire Unie niet ver geefs werken. Welke punten zijn dit, jaar op deze beide Congres sen behandeld? Uit de groote menigte, vooral door liet Vredescongres uitgesproken wensehen, willen wij twee noemen, waarover èn redescongres en Interpar lementaire Unie zich hebben geuit. Door beide licha men werd met groote kracht dei wensch geuit, daf de Regeeringen ernstig zoudon overwegen een beperking der bewapening. Op beide congressen werd aangedron gen op de benoeming van offieieele nationale studie- commissiën, die onderzoeken zouden, hoevéél militaire krachten ieder land strikt noodig heeft om zich to kunnen verdedigen, en overigens beperkingen zouden voorstellen. Op beide congressen werd' voorts aange drongen op een algemeene overeenkomst, dat- de lucbt niet als oorlogsterren! zou worden gebezigd, zoodat militaire vliegtuigen zouden veiboden worden. De Interparlementaire Unie heeft verder den wensch geuit naar een verdrag, houdende algemeene verplich ting, om alle reehtgeschillen aan arbitrage te onder werpen, en op voorstel van den Nederlandsehen oud- Minister van Houten zal onderzocht worden, of ter voorbereiding' van volgende Vredesconferenties niet een Permanent Lichaam moet word'en in het leven geroepen, door de Regeeringen benoemd. Op het Vredescongres is verder uitvoerig' de vraag besproken, in hoeverre dwangmaatregelen zouden kun nen worden aangewend tegen den Staat, die weigert een geschil aan arbitrage te onderwerpen, terwijl het verband tusschen de arbeidersbeweging en de vredes beweging door een speciale commissie nauwkeurig" zal worden onderzocht. Uit deze opsomming blijkt wel, dat ook het Vredes congres zaken besproken heeft, die van meer belang voor de ontwikkeling dér Vredesbeweging zijn, dan die, welke in de telegrammen in d'e dagbladen zijn vermeld. Het is dan ook te betreuren, dat de corres pondenten der dagbladen aan de sen&atienieuwtjes over de rumoerige tooneelen tusschen d!e Italiaansche Pacifisten méér aandacht hebben geschonken dan bijv. aan de ernstige beschouwingen van wetenschappelijke pacifisten, zooals Prof. Quidde of Ernile Arnau (den winnaar van een Nobelprijs) over d'e noodzakelijkheid van sanctie in het' Volksrecht! Ten slotte waren beide Congressen óók in dit op zicht eenstemmig, dat 's-Gravenba.ge voor 1913 werd aangewezen als de plaats van het volgend Congres. Moge de Regeering, die voor het Congres der Inter parlementaire Unie reeds subsidie heeft voorgesteld, ook het Vredescongres willen steunen, opdat niet dooi' gebrek aan geld' de Alg. Ned. Bond „Vrede door Recht" genoodzaakt zal worden alsnog' de uitnoodi- g'ing, tot 500 buitenlandsche congresleden gericht, en door dezen met instemming aanvaard, te kwader ure in te trekken! (Seineugd nieuws. POSTMEEST AL. Men zal zich ongetwijfeld) nog herinneren de ge ruchtmakende zaak van den diefstal van een fiets met j postzak, waarin o.a. aangetee-kende brieven met aan- j zienlijke geldswaarden, in October van het vorige jaar, uit het postkantoor aan het Stad'houdersplein in den Haag. Na verloop van ee,n paar maanden werden als verdacht in deze zaak betrokken te zijn drie personen aangehouden, n.l. Pico, Van Lier en Dessauer. Alle drie werden door rechtbank en hof tot gevangenisstraf veroordeeld' en thans is hun zaak nog aanhangig bij den Hoogen Ra.ad. Echter van stonde af aan had' bij de politie de stel- i de manen gepakt en wentelden zich als dol over den grond; men kon niet zien of zij speelden of ernst maakten; in het volgend oogenblik scheidde miss Pat- tison's krachtige hand de beicle twistenden en onmid dellijk zaten zij wederom zoo bedaard als tevoren op hun stoeltjes. Nadat zij zoo verschillend© groepen gevormd had dein, carousel reden en Sascha oi> een ton geloopen had, werden allen in hunne koeden teruggedreven, be halve Sascha. Die bleef bedroefd' op zijn vergulden stoel zitten en deed zoo alsof men hem geheel verge ten had. Miss Violet trad) op hem toe en sprak hem vriendelijk aan, dat hij zijn kameraden zou volgen. Maar hij schudde- krachtig zijn manen en betuigde haar met een welgeslaagd gebaar, dat hij in het ge heel geen lust had den langen weg te Voet, af te leg gen. Ilier hielp geen vriendelijk woord, geen dreige ment, De teere, beminnelijke d'ame, zag zich nu ge- dwongen den kolossus zelf weg te dragen. O, Sascha wist heel goed, hoe hij zich daarbij te gedragen had. Hij trad met de voorpooten op den naasten .stoel en rekte zich in zijn geheel© lengte uit. Miss Violet trad onder hem, zoodat over haar rechterschouder het voor- ste deel en links het achterdeel te liggen kwamen en tilde hem met een ruk van zijn postament- en droeg hem tot verbazing van het opgewonden publiek met langzame schreden weg. De prestatie van d'e moedige kunstenares werd met groeten bijval ontvangen en Mira vroeg zich angstig af, of men aan haar nummer ook wel zooveel' aandacht zou wijden. Zij had' nog een oogenblik tijd, voordat zij naar beneden behoefde te gaan, want het ijzeren traliehek dat gedurende die voorstelling om de ma- .nège was getrokken, werd! nu weer verwijderd. Juf frouw Tompsen stond) beneden en wenkte haar toe. Zij liep de trap af. „Ik smeek u, mijn kind, laat tochl heden bij het nieuwe koord het net spannen." Het jonge meisje lachte luidkeels. „Ik heb toch hsdenmorgen reed» gerepeteerd. Laat mij met rust, lige meening' postgevat, dat er nog iemand anders in deze zaak betrokken moest zijn. Iemand die uit den aard zijner betrekking nauwkeurig op dé hoogte was van den gang van zaken bij de posterijen, iemand die precies wist wanneer er door diefstal een goede, slag was te slaan. Het'gelukte aan de politie echter tot dusver niet tegen een dusdanig persoon eenig bewijs van mede plichtigheid te vinden. Thans echter na een tijdsverloop van omstreeks een jaar, is de hoofdinspecteur der recherche, d© heer Aaltsz, er in geslaagd een persoon aan t© houden in wien hij meent te kunnen zien den aanlegger van den brutalen diefstal, den man die de zaak eigenlijk op touw heeft gezet. Gisteravond' tegen 12 uur is door genoemden politieambtenaar namelijk op straat aan den Gortmolen een beambte der posterijen en tele grafie, zekere D., aangehouden, ala verdacht van me deplichtigheid. En inderdaad zijn bij fouilleering op bedoelden D. twee Russische effecten gevonden, welke geldswaardi ge papieren zich hebben bevonden in een der aange- teekende brieven welke uit den gestolen postzak zijn ontvreemd. De aangehoudene ia reeds gedurende langer dan 20 jaren in dienst bij de .posterijen en telegrafie en in de laatste jaren geregeld aan het telegraafkantoor werk zaam. (N. Ct.): WILDE ZWIJNEN. In de „Puttensche Courant" wordt gemeld in een correspondentie uit Ermelo, dat men op den weg tus schen Elspeet en Apeldoorn hoe langer 'hoe meer over last van wilde zwijnen krijgt. De schrijver vertelt daarover verschillende staaltjes, doch wat hij Maandag heeft wedervaren, wasi het toppunt: „Het begon dadelijk op den1 grintweg' naar Elspeet van den Apeldoornschen straatweg af. Een kudde van acht groote wilde varkens versperde ons den weg, on gerekend eenige verder in 't bosc-li. Afstappen eD loopen was eisch. Ze keken eens op van1 hun maaltijd' en gingen in gestrekteu draf een tiental meters op zij. Aan 't begin van 't „Wiesselsche: boscb" een kudde van 13 wjlde dieren. Die bleken niet van zins te wij ken. Al do-en die „beestjes" van zoowat een meter 'hoogte niets zoo men verzekert men loopt toch niet graag voor hun snoet. Er zat niets anders op dan t© wachten tot tijd) en wijle 't dien wilden zwijnen beliefde op te marcheeren. Met een minuut of vijf was dat pleit gewonnen. D© grootste hindernis kwam echter nog Waar de wegen naar Apeldoorn en Wie&sel zich scheiden was de weg bezet door, goed geteld, negen en twintig kleine en groote varkens. Weg en 'bosch wa ren zoo 't- scheen bezaaid met voedfeel en de beestjes hadden hier in 't geheel geen haast den weg vrij te maken. Wij hebben daar ongeveer een uur moeten wachten. Enkele poging-en om er door te breken leden schipbreuk door dé groote bezorgdheid dér luid knor rende moeders voor hun klein kroost. Een tam varken kan al kwaad zijn, als je het jong te dicht nadert; moeten wé die bezorgdheid den wilden zwijnen dan kwalijk nemen?. En juist dat jonge goedje krioel de, zorgvuldig bewaakt door „moeder," vóór ons. Wij hebben een en ander omstandig meenen te moe ten meedeelen en willen er nog 'bijvoegen dat ons ver der bij het daarna gehouden onderzoek te Elsipeet ter oore kwam, dat een onderwijzeres van een der scholen, te Apeldoorn woonachtig, dienzeïfdén morgen was te ruggekeerd. om hulp te halen, dat men ook in dat dorp den weg naar Apeldoorn, vooral bij avond, onvei lig noemde. Niet allen zijn zoo gelukkig om zich per auto voort te kunnen bewegen en de wilde zwijnen op diie manier anders1 geef ik in de straten van Dantzig hetzelfde schouwspel als te Rome!" In de gedachte daaraan vertrok de oude vrouw haar gezicht vol smart en kon niets uiten. De muziek speelde en riep Mira op in de manége te verschijnen. Asta Bertholdi naderde thans juffrouw Tompsen, die aan den ingang stond met Mira's mantel over deu arm. „Ik hen voor een uur eerst aangekomen", riep zij. „Heb hartelijk dank, dat u mij zulk een liet' ka mertje uitgekozen hebt. O, dat- is dus bet nieuwe koord En zij wees met de handi naar den circus- koepel. „Bellini heeft Mira's koord nog op denzelfden dag- laten wegnemen en in het magazijn laten sluiten, evenals haar andere eigendommen, die nog in de gar derobe waren." „Zoo? Die mag hij dam voorloopig behouden!" zei do vrouw met een spotlach. „Hoe onvergelijkelijk is toch deze kunstenares!" riep Asta uit, die in stille verbazing- elke beweging- van Mira. gevolgd had en in het geheel niet bet laat ste woord der oude vrouw gehoord' had. „Ja, het kind kan wat", zeide- juffrouw Tompsen. ..Zie eens, boe de directeur daar voor ons staat en met, de binocle steeds naar boven staart!" „O, die kleine, magere heer is de directeur?" vroeg juffrouw Bertholdi met verbazing en wees met den vinger naar den voor hen staanden kleinen man, die nu en dan zenuwachtig in zijn baardje plukte en met- de band door het dunne, blonde haar streek. „En daarboven, die dikke dame, in de loge, is zijn vrouw", zeide juffrouw Tompsen en Asta kon baar lachen niet houden, toen zij de beide echtgemooten, hen tengere mannetje en de robuste, weelderige vrouw met elkander vergeleek. „Juffrouw Tompsen, Mira is gereed, zij daalt reeds aan de touwladder af!" riep Asta en gaf tevens baar buurvrouw een stomp, om baar aan te sporen den mantel voo-r Mira gereed' te houden. (Wordt T»rvolg;d.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1