SWEET MAY TOILETZEEP MEHffl EM SSlSïr' wM de "bBTte n l a ndï O N DER W IJ S S T A D s N I E ÜWST 3 °IIX X'lOiX'' eU oikmd' p*m- gr- 61.40 -.11.70 H.A. 430 -.15.15 H.A. 572 -.27.00 H.A. 943 -.28.10 II.A. 1003 -.28.70 H.A. 1008 -.28.15 H.A. 1020 28. 85 ged., idem gJm. gr, In BOEKHOUDEN en aanverwante vakkeu ter opleiding voor praktUk en examena, I. PRINS Az., Oudegracht 285«»< buitenlanb. "rSeSheeft d t?egankelijk. TOm- leden. Maandag 4 Oct heeft de eerste plaat®, waar gesproken wordt! De Balkan-Oorlog. Gemengde mede Gedingen, BRAND VAN EEN SPIRITUSSTOOMBOOT. stoomboot „Vagundes Varello," van den Argen- tijnschen Lloyd, welke vroeger aan de Hamburger ireytasGLinie behoord©1 is, volgen® een telegram uit Rio de Janeiro door een ontploffing- van de spiritusla- dmg aan de kust van Sergipe verbrand. Negentien j personen zyn omgekomen. Spoorwegleeningen. pOt. 2 1184 6 Vis I 191/a 65i/s het leven te kunnen benemen en zoo een doortocht te bnnen. Zoo vernamen wij, dat de heer Jacobs, van j St.averden, dezer dagen een beestje onder z'n auto heeft gekregen. Het voertuig kon niet voor-of-achter uit. De heer 's Jacobs nam het varken1 mee naar Sta- verden, van waar het naar 't Loo vervoerd werd. Onder Elspeet werd ook dezer dagen reeds een wild' zwijn geschoten. „De beesten doen geen kwaad," zoo verzekerde ons- een opperjagermeester. En wij gelooven den man op zijn woord, maar zouden er „nu" bij willen plaatsen, i Er is voedsel genoeg nog- in 'b bosch. Maar dan, als l de winter invalt en de leeftocht schaarschi wordt 1 Nu' was er reeds een wild varken te Elspeet Zaterdag was er een buiten de omrastering. Waar moet dat naar toe, zoo vragen wij ons af: één wild zwijn kan den boe ren honderden guldens söhadé berokkenen. Als men nu weet, dat de wijfjes driemaal per jaar jongen wer pen en dan phn. 10 a 12, dan zal1 men1 ons toestemmen, dat er wel eenige reden voor bezorgdheid is. Mag dat op die wijze voortgaan?" DE RELLETJES TE GRONINGEN. Gisteravond waren er weer een massa mensehen op de Vischmarkt te. Groningen saamgestroomd. De poli tie bleef de samenscholing voor den Franschen Bazar lijdelijk aanzien in dé hoop, dat d'e menigte zou uit eengaan als in den Bazar de lichten uitgingen. Toen dat even na negen uur geschiedde, trokken een paar honderd1 joelende jongens1 en meiden naar de Zwane- straat, waar zich d'e achteruitgang van den bazar be vindt, om de werkwilligen op te wachten. De menigte bleef staan en plotseling werd uit de bende een steen geworpen naar den commissaris van politie. De steen viel vlak voor d'e voeten van den commissaris néér. Dit gaf aanleiding tot een charge, waarbij er geducht op de menigte werd ingeslagen. Een ongeveer twintig jarige jongeling weigerde in de Heerestraat door te loopen en werd gearresteerd. Nog een paar malen moest van de wapens gebruik worden gemaakt. BELEEDIGING. MIDDELBURG, 11 Oct. Voor de rechtbank te Middelburg stond heden terecht jhr. B. J. O. v. B. uit 's-Gravenhage, journalist (Haagsohe. Torenwachter) wegens eenvoudige beleediging van mgr. R. Giovanini, destijds plaatselijk zaakgelastigde bij1 de Ned. Regee ring te 's-Gravenhage. De zaak betrof een artikel' in do Middelburgsche Crt. Het O. M. efschte 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. BRAND IN IIET GEBOUW VAN HET MINISTE RIE VAN OORLOG. DEN HAAG, 11 Oct. Hedennacht, omstreeks drie uur, ia brand ontdekt in liet gebouw vau het Ministe rie van Oorlog en wel in de topografische af deeling. WeldTa sloegen de vlammen door de vensters heen. De brand kon evenwel beperkt' worden tot de snelpers- drnkkerij. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5e klasse, I7e lijst, No. 20002 1000 met premie van 30.000. No. 8370 3000 premie. No. 8157 300. Nog. 10102 en 14740 elk 100. fterv. Gem. te Sehermerhoru, öl/2 uur, geen dienst. - Avond 7 uur, de heer A. H. de Boer, cand. t d. Heil. Dienst Geref. kerk voorm. 9i/2 uur preeklezen. Herv. Oem, te Bergen, 10 uur, Ds. F. W. J. v. d Kieboom, Herv. Oem. Dorp. Herv. Oem. te Egmond binnen, 91 /2 uur, Ds. j. van te Grootschermer, 9l/2 uur, Ds. France. HET RIJKSZUIVELCONSULENTSCHAP TE HOORN. Do gewone wintel-cursussen zijn weer aangevangen; in afwijking van vorige jaren zijn ze reeds half Sep- tem oor begonnen, omdat de leerlingen gedurende dezen tijd beter in hun werk gemist kunnen worden dan in de laatste helft van Maart. De 1 akschool voor E aas-makers wordt bezocht door 9 leerlingen (kaasmakers in fabrieken) en 5 toehoor ders. De cursus voor melkcontroleurs heeft 25 leerlingen. Evenals op den voorafgeganen cursus wordt ook "het onderzoek van melk op deugdelijkheid onderwezen. Aangezien de vroeger gediplomeerde melkcontroleurs deze uitbreiding niet gehad hebben, zal, zoo eenigszins mogelijk, aan hen, die als melkcontroleurs werkzaam zijn, door een aanvullingscursu® gelegenheid worden gegeven, die kennis te verwerven. GESLAAGD. Do heer A. E. Kampsehuur legde te Leiden het 2de natuurkundig examen met gunstig gevolg af. IIET GEN ERA AI HAP IT T E L DER DOMINIO ANENORDE Naar de Maasbode meldt, zal het volgend jaar het generaalkapittel der Dominicanenorde in Nederland gehouden worden, eg wel in het Dominicanenklooster te A enlo, hetwelk tot de Duitsche provincie behoort. Als afgevaardigden van de Nedérlandsche proyincie zijn aangewezen de ZeerEerw. pater B. y. Breda, prior van het Dominicanenklooster te Zwolle en de Eenv. pater Heys, pastoor alhier, AANBESTEDING. De heer S. de Groot alhier was bij de door de direc tie der marine te Willemsoord, gistermorgen gehou den aanbesteding, de laagste inschrijver voor varkens- vleesch en reuzel, n.l. voor 36288, uit ver- overgebracht genomen, zulks KORTE BERICHTEN. Op het emplacement van het Maasstation te Rotterdam zijn ten nadeele van de H. IJ. S. M. twee kisten 340 eieren gestolen. ,:r.Te Venl.° is. gisterochtend onder leiding van den officier van justitie te Roermond, door een achttien tal agenten een inval gedaan in twee beruchte huizen op de Haaskade. Da aanwezigen, onder wie een min derjarig meisje uit het naburige dorp B., dat zonder \erIol van hare ouders in een van die huizen toetde, werden naai- het politie-bureau en verschillende papieren in beslag De caféhouder te Leeuwarden, die Woensdag is gearresteerd, omdat hij werd verdacht van overtreding der /■edeijjkheidswet, is gisteren ter beschikking van de justitie gesteld. ~nTe NÜineKeu sprong een clown uit het Theatre des Beaux Arts „Miss Cornelia" van de tent midden in het daarvoor staand publiek, ten gevolge waarvan iemand, aldaar woonachtig, aan het hoofd werd' ver- wond. f ^oIei!nafd /,erl?or VsMaastricht een biljet van .llJ ï°°^e f 20 uit als beloonin.g voor den eer- lijken vinder, maar de vinder meldde zich niet aan; de politie arresteerde een paar personen wegen® droon- vens ap; 'let bleek, dat zij het biljet hadden gevon- eten en aan den boemei waren gegaan. Gisteravond heeft in het hartje van Amsterdam tussehen Damrak en Nieuwendijk, een brand gewoed, zöó hevig, als in het centrum in geen jaren meege maakt werd. t Echter, do Amsterdammers hebben er slechts weinig van gezien, wijl het brandende gebouw geheel ingesloten en van de straten was gelegen 't Was de hoedenfnbriek van den heer R. Vivario, Dam rak o4 en N ieuwendijk 167, die door dezen brand ge troffen werd en geheel uitbrandde. V. aarsehijnlijk tengevolge, van het spelen met lu cifers bekwam een m de wieg liggend kind te Hengelo zoodanige brandwonden aan gezicht en handjes, dat het, na opname in het R.-K. Ziekenhuis aldaar, be zweek. Eenigen tijd geleden wist een man, onder valsehe voorgeven® ui Haarlem en ook te Amsterdam winke- iers eenigo parapluies afhandig te maken. Hij werd te Amsterc am aangehouden en naar Haarlem overge- bracht, doch wist aldaar te ontsnappen. Thans is hij opnieuw gearresteerd. In verband' met de andere op lichtingen. waarvan hij verdacht wordt, zal hij ook in handen gesteld! worden van de Haarlemsche politie TT, dc Koningin heeft aan de commissie Utrecht tot leniging van den nood dier gezinnen verdronken miliciens in liet Yossegat. aldaar, een drag van j 100 doen toezenden. TeiRijswijk, bij Goriiichem, is een 2-jarig kindje in een sloot by de ouderlijke woning verdronken. l .a. m lieT> oen jongen over een ijzeren ihk. Hg viel en de scher DE SCHAPEKBRUG. Den aannemer van de vernieuwing van de Schapen- brug loopt het niet mee. A anmorgen is de dam, waar op de pompmachine rust door het welwater weggezakt, waardoor het leeggepompte deel weer volgestroomd is._ De dam moet versterkt' worden, zoodat het'werk minstens dirie weken achterop is geraakt, DE MIDDENSTAND EN 1813. Gistel avond kwamen in het hotel Proot- in een ge combineerde vergadering de besturen der Alkmaarsehe Winkeliersvereeniging en der Hanze bijeen. Besloten werd aan de leden der 'beide vereenigingen voor te stellen een commissie van drie lpdep yan elke organisatie te kiezen, welke steun zal zoeken bij in vloedrijke. inwoners, ten einde een commissie samen tc stellen voor de feestelijke herdenking van Neer land® onafhankelijkheid. Deze commissie zal een be- grooting voor een plan van feestelijkheid maken en trachten hiervoor^een gemeente-subsidie te krijgen, terwijl ex natuurlijk ook een beroep op de burgerij zal worden gedaan. UITSLAG VEILING, bij opbod gehouden 9 October 1912 ten overstaan vary notaris J. van der Veen te Alkmaar, van de plaats, toebehoorend'e aan mejuffrouw de wed1. O. Kramer Sz. in de Sehermeer, liggende in dé gemeente Koedijk. 1. 580 gedeeltelijk, Huis en Erf, phn. groot 10 24 ÏLA. 2350 2. 580 ged., Schuur, phn. gr. —.0390 H.A. 705 4. 91 en 92, geel, idem, plm. gr. —.45.40 H.A. 1368. 5. 92, ged., idem plm. gr. —.56.50 H.A. 1621.60 6. 92, ged., idem, phn. gr. —.29.80 H.A. 787.50 7. 92, idem, plm. gr. —.36.30 H.A. 1023 8. 92, idem, plm. gr. —.46.80 H.A. 1287 9. 92, idem, plm. gr. —.55.30 H.A. l€t33 10. 84 ged., idem, plm. gr. —.39.20 H.A. 1270.50 11. 84 ged., idem, phn. gr. —.42.00 H.A. 1225 12. 84 ged., idem plnu .29.80 H.A. 950 13. 84 ged., idtern, plm. gr. —.45.50 H:A. 1849 ,14. 84 ged., idem, plm. gr. —.47.40 H.A. 1400 15. 84 ged., idem plm. gr. —.28.10 H.A. 756 16. 84 ged., idem plm. gr. —.27.90 ÏLA- f f93.50 17. 84 ged., idem, plm. gr. —.24.60 H.A. 672 18. 84 ged., idem phn. gr. .28.50 H.A. 792 19. 87 ged., idém plm. gr. —.45.50 ft A. 1501 20. 87 god., Idpm phn. gr. —.48.30 H.A, 1455.50 21. 87 ged., idem plm. gr. .43.10 II.A. 1260 22. 87 ged., gr. plm. —.39.20 II.A. f 1221 23. 87 ged., idem pjm, gr. —.38.00 H.A."/ 1036 24. 87 ged., idem plm, gr. —.33.10 H.A. 1050 .§6.70 H,A. 851 25. 87 ged., idem phn. gr. 26. 87 ged., idem gr. plm. T9'.7o'h.A." f 552.50 550 JUBILEA. Gisteren vierde de heer Huizer zijn 25-jarig jubi leum ai® boekhouder bij de firma De Wolff Peere- boom. 's Middags 2 uur kwam de jubilaris met familie in keurig versierde kantoor der firma en werd' daar op hartelijke wijze toegesproken door den heer Peere- lioom, die hem een couvert aanbood. Van het kantoor- en pakhuispersoneel, evenals van rle knecht® der kaaskistenmakerij mocht de heer Hui zer eveneens vele stoffelijke blijken van belangstelling ontvangen. De dag, voor dén jubilaris tot een onver- getelyken gemaakt, getuigde van dé vriendschappelijke verstandhouding' tusschen patroon en personeel. De heer IJ. K. M. Vogelenzang herdenkt 21 Oct. a.s. den dag waarop hij voor 40 jaar in dienst trad als timmerman bij de werken aan het Noord-Hollandsch Kanaal. Hij was in dien tijd resp. den heer H. Schuit, de heeren den heer M Daalder en do heeren R. K. Koppen en Zoon, bij welke laatsten hij thans in betrekking is. lie werkplaats van den jubilaris bevond zich tijd op het eilandje, terwijl hij er 22 woond. 27. 85 ged,, idem phn. gr. 29. 85 ged., idem plm, gr. 30. 85 ged., idem phn. gr. - 31. 85 ged., idem plm. gr. - 32. 85 ged., idem plm. gr. - 33. 86 ged., idem plm. gr. —.28.15 H.A. 1068 34. 86 ged., plm. gr. —.26.05 H.A. 957 35. 86 ged., idem plm. gr. —.23.40 jj.-A- f 85ö 36. 86 ged., idem plm. gr. —.21.50 H.A. 774 37. 86 ged., idem phn, gr. —.23.20 H.A. 665 38. 23 geheel, Bouwland, phn, gr. —.24.20 H,A. 39. 22 geheel, idem, phn. gr. —.24.80 H.A. 535.50 40. 25 ged., idem plm. gr. —.31.15 II.A. 676 41. 25 ged. en 941 geheel, id. plm. gr. —.34,15 H A 812 42. 60 ged., Hooiland', plm. gr. —.38.00 H.A. 1312 43. 66 ged., idem' plm. gr. —.37.80 H.A. 1312 44. 66 ged., idem plm. gr. —.31.90 H.A, 945 45. 66 ged., idem plm. gr. —.33.20 H.A. ƒ1036 46. 66 ged., idem phn. gr. —.35.10 H.A. 1116,50 4 c 66 ged., idem plm, gr. .36.00 H.A. 1170 Samen groot 15.35.30 H.A. 49595.-— ,afslag blijft bepaald! op Woensdag 16 October 1912, des voormiddags 10 uur, in het café „Het Ver- gulue Paard van den lieer C. Man JT>z., te Koedijk. haald, zelfs de kussen en felicitaties aan het slot en een fonograaf speelde d'e Bruidsmarseh. Op deze ma nier neemt men in Amerika ook opnamen vaTziHe- V®?.uden en diamanten bruiloften. Wellicht zullen deze tilmeenmaal gewichtige documenten in de ge- schmdems dér verschillende families worden Een tefeXtam:ite °hlcag0 laat ieder Jaar bij het geboor- tefcest van den eenigen zoon een bioscoop-opname ne- XeXi'I j°Ilg,en volwassen is. ïï't t i IE\ KISTEN GOUD GESTOLEN Phriiie°in't,S8emeH' (kt in het P^ateje rnrissie m Tiansvaal van een transportwagen zestien kisten met goud! gestolen zijn. Do dieven hebben met den koetsier gesproken en hem een glas wijn ge- '!;'Le?,n slaapmiddel bevatte. IET PLOC'ES TEGEN DEN POLITIE-T UITF NANT BECKER. „Raat slechts mannen met blauwe oogen, blond1 haar tir[ge7™;d™ ^Kaamsbouw over mijn lot beschik ken, had pohtieluitenants Becker te Nieuw-York die SSl SraaU ln vorballd mefc d«n moord op' Ro- wXk li Jn advo?aat opgedragen, en uit Nieuw-York LX i w S. 8eseiEld) dat het na twee en een halven dag gelukt w een jury, die aan deze eischen voldoet by elkaar te krygen. Becker hield' vol, dat kE Te ZZZnT" YeV00TA^' omdat een groo Ook stelde hij de voorwaarde, dat alle gezworenen gehuwd moesten zijn, omdat zulke mannen fe^ket- gevoel van verantwoordelijkheid hadden; geheelont vmT \geTOgf' CTenZ°° Sébuwde mannen, ?en schoonmoeder te lijden hadden. Luite- nant Becker wilde een „gezellige jury." Gisteren zou zijn proces beginnen. De naar Enne land gevluchte getuige Thomas Coupe, die de op Rosenthal mede heeft zien gebeuren te komen, omdat hij overtuigd \B lntcn ombrengen! MISDAAD OP EEN ENGELSCH LANDGOED. ,u °'avnl ^ztaray, te Eastbourne, in een haar wachtenden automobiel wildé stappen, bemerkte zy een maii,_ die op het balkon geklommen was. Zij deed of zij mets bemerkte, ging. weer naar binnen en telefo- neerde naar de politie. Inspecteur Wallsi ging naar ut villa waar het dienstmeisje hem vertelde, dat de verdachte man nog op hot balkon was. Toen de in- spec eui gmg zien, loste de indringer twee schoten op new, waarvan een hem in het been, de ander in het nart trof. Hij wa-s onmiddellijk dood. De moordenaar ontkwam in een automobiel, welke waarsohynlyk op hem bad' gewacht. - Teietoon 320. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSOH LANDBOUWCREDIET Voordam, C 11, Alkmaar. moord weigert terug dat de Nieuw-Yorker pCt. pCt. S taatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld n Bulgarije Tahaksleening Brazilië Funding Mexioo binnenL Japan Oostenrijk Jan. JnJ. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Ecu. Iwang Dombr. Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsoh Qrondcrediet Koers van 110 Oct., 9 Oet 8* «V» 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/, 91 i3/1(i| ««Vis 88 l/g |102 45m/i8| 841/g 84ija S2\/s 841/g 98i/s 821/a 91»,4 661/s 881/0 102 84^ 84i/8 848/4 981/, 821/4 96 werkzaam bij wijlen Groot en Oldenburg. al dien j-aer heeft ge- te van be- EEN MOOIE DRUIVENTROS. Als een bijzonderheid! deelt men on® mede, dat den heer V et.stcin, Huiswaard' (gein. Alkmaar) week: een tros blauwe druiven geplukt is van 2 K. XV. DERLANDSCHE' BOND VOOR VROITWEN- KIESRECHT. Men schrijft ous: Vrijdag, den 18den October, opent de afd. tiaar wint erb ij een komsten met een rede van ItaacksenDud'ok van Heel over: „Het Noorsehe Boeren," in de Unie. De proef, verleden winter met eenige theeavondjes een der leden over een onderwerp on X firi* be'ang sprak, is zoo goed bevallen, dat op verzoek der leden eiken 2den Maandagavond in de maand zoon by eenkomst wordt gehouden. Deze door deze G. Alkmaar mevrouw leven dér gehouden, waar van 14 over „De school voor Maatschappelijk werk.'' jongen over een in J,ac ï-v tv. P® Pmiten-drongen hem diep in het onderlyf. Inwendig zwaar gewond net gasthuis gebracht. - De handelsreiziger Nieuwenhuy smd® 6 Juli preventief gevang van vergiftiging zijner vrouw, is gisteren in vrijheid zyner gesteld. He stoomtram middag de ys te zat, werd! hij naar Breda, die beschuldigd' Ds. de Pree, bediening van Avond 6 uur, Ds. de Pree. Evangel i- A. J. Werner, te HaarlemAlkma ar, die gister- iiddag 1 uur naar Santpoort zou vertrekken, reed bij 3 Kloosterstraat te Schoten tegen een steenenwagen lm de rails overstak. Wagen en paaid' werden over de ïails voortgeséhoven en tegen een huis gedrukt, waar- by de tram zoo deerlyk m het gedrang kwam, dat, er een vertraging ontstond van 2 uur. De voerman van ting'Saferl<knWfl8'en 1 f'r mPt een ®°houd er o n t w r i oh - T/'. Thiinen botste Woensdag het vaartuig van een sch,pper, dat door het kanaal voer, terwijl het er onder door ging, tegen de brug. waarbij de eehtge- noote van den schipper ton gevolge van den schok over noord sloeg en verdronk. Ewatste berichten. DE VRIJZINNIGE CONCENTRATIE VGRAVENHAGE, 1! October. De WdLturen der 3 yryzinmge partijen (vrij-liberalen, unie-liberalen en vryznin.g-democraten) zijn tot overeenstemming gekomen omtrent den grondslag voor samenwerking hy de Kamerverkiezingen. Een daartoe strekkend voorstel wordt m November aan de eindbeslissing der ig' der drie partijen ondérworpen. algemeene vergadering PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 13 October T912. Qroofce Kerk, 10 uur het H. Avondmaal. Dankzegging. Kapel. 10 uur, Ds. Kloosterman. s c h e Unie, avond 7 uur, Ds. Assen. Evang.-Luth. Kerk, 10i/2 uur, Ds. H. Makkink. Doopsgez. Kerk, 10i/2 uur, Ds. Westra. Eem.-Ger. Kerk, 10i/2 uur, Ds. de Regt. te Silwolfe 10 UU1' 6n 'Savonds 6 uur, Da. Kruger, Hersteld. Apostolische Gemeente, Toussaintstraat oefening UU1' namiddaS 5 uur> godsdienst- middfll1S3°ne Geref' ?6rk' 0udegracht H 83. Zondag- Sng „PaulüsX V6rg ng Van de J°ngeling8vereeni- ^aakt en Kidt. Laat. Zaterdagavond van ltetoUUr' YeTfaderln« van de Christelijke Jonge- 18 Talr Z^nd® eU8"' V00J iougelingen boven J ar' Zondagmiddag van 5y2 tot 7 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- Theus voor knapen van 12 tot 16 jaar. Uit de omgeving. Herv Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Groot. TteÜ™ rem/- ^6i tV2- uur' Da- EileUs de Haan. Evangelisatielokaal te Heiloo, 10 uur, Ds. G. W G. Vundennk, van Haarleru. Herv. gem. te Stompetoren, 91/2 uur, ds. Heep. Voor Berana knetteren de repeteergeweren, voor Podgoritza donderen die kanonnen, Montenegrijnen steken Tui'ksehe dorpen in brand maar overigens is het nog rustig op den Balkan. Hoewel er een heel leger oorlogsverslag-gevers naar den Balkan is gezonden, i® het nog volstrekt niet met zekerheid te zeggen of bij Berana en bij Podgoritza de ontenogrijnen dan wel de Turken hebben gewonnen. Ook is bet nog altijd niet duidelijk waarom Montene gro begonnen is. Er zijn verschillende lezingen. Vol gens de eene is dit geschied in overleg met de Balkan- stateu, om vroeg genoeg de bergpassen te bezetten. Een andere verklaring zegt, dat Montenegro het oo°' op Skoetari gevestigd hebben, zijn ze daar en in de kuststreek, dan zijn ze er niet gauw weer uit heb- ben is hebben en krijgen is de kunst! Die lezing klinkt niet onaannemelijk wordt niet reeds gemeld, dat de. Montenegrijnen Skoetari hebben ingenomen? Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat dé inneming een feit. is vandaag- wordt bijv. vlak na elkaar gemeld, dat de Montenegrijnsche vlag al boven Podgoritza wappert en dat déze eerste overwinning onbeschrijfe- ijke geestdrift in bet Montenegrijnsche kamp verwek- te, maar ook (uit Konstantinopel), dat de Montene- giijnen, die de Turksche positie bij Pod'goritz aanvie len, teruggeslagen en vervolgd werden. Laten we uit deze tegenstrijdige 'berichten enkel de conclusie trokken, dat er hard gevochten wordt. Eindelijk wordt beweerd, dat het vechten in Monte negro enkel dient om de aandacht van Turkije af te leiden en Servië en Bulgarije gelegenheid' te geven hun troepen te concentreeren mr. Bennet Burleigh, dé veteraan der oorlogscorrespondenten, verwacht bij Adrianopel een eerste ernstig treffen. Koning Nikita gaf een geestdriftige proclamatie aan zyn volk uit en ontving een protest-schrijven van den gryzen vredesapostel baron Estaurnelles des Constant, dat vermoedelijk goed bedoeld is, maar wei nig invloed' zal uitoefenen. Van de overige Balkanstaten is nog niet® naders bekend. Do volkeren schijnen oorlogszuchtig genoeg te zyn, doch de regeeringen laten nog niets van zich hooren. Alleen krijgt men den indruk dat Grieken land hoe langer hoe meer aarzelt, zich wel gaarne uit het avontuur en uit den Balkanbond zou willen rug-trekken. Ned. Handelmaatschappij reso. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden n Wmstbew. W estersuiker A'dam Dell Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatachappij Medan tabak Rotterdam Deli Seuembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketaboen Gew. pref, Redjang Lebong Great Cobar pCt. 4 4i/| 4 dir. aand. pCt. 4V, aand. div. pCt. te- DE BIOSCOOP ALS FAMILIE-KRONIEK Een zekere Hugh F. Hoffmann heeft het idee o-ehad een bioscoop-opname van zijn bruiloft te laten nmken zoodat zyn nakomelingen steeds in de gelegenheid zul len zijn, zich dit gedenkwaardige voor te stellen. Onlangs1 'heeft Amalgamated Copper Qj, Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Holl. IJz. Sp.-Mtj, Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert r Deny, en R. Gr.Cert. aand. diy. Erie Kansas City South. ii li pref Miss K. Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C. y. Rock Island ^ew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacifio cert y. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 Premieleeningen NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-ored. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp, Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 18„4 3 3 4 8 6 5 981/4 IOO1/4 96i/s 1738/4 1057/8 156 130 170 676 285 344 59l/g 881/4 5181/, 565 245 370 556 217 221 511 165 217 184 871/4 80 32 42 I 250 93 88 285/g 26 765/,* 598/4 10»4 5D/2 86 951/2 1250 1088/g 1108 221/4 851/4 281/4 62 29 357/g 1114i/g 275/i«. 11011/,6 295/8 1171 43/4 84 110615/J IOI1/4 80i/I4 1211/2 1127/g '163 470 174 156 128.75 86 514 675 261 558 220 222 513 156 1851/4 80 661/s 32 42 250 883/, 29i/a 26 777/8 60i/4« ÖV4 20 66 10*/4 518/4 108 221/s 86 i/j 28i/4 627/8 295/, 8 271/4 291/, 1718/4 5 1061/3 79i5/i8 mom-ent levendig tr i-v v., tt' eon 1-Ük echtpaar uit Kahforme dit voorbeeld! gevolgd. Op den trouwdag Kwam bet g-eheele bruiloftsgezelsehap in het bioscoop- atelier byeen. Het altaar werd opgericht, de geeste- lijke, het bruidspaar., de bloedVei-want-en en gasten na- Ieder détail werd hex- Ex-divid«üd. Koer® van het geld. Mededeelingen. De Oliemarkfc was Prolongatie 33/8 pCt. ren hun plaat® opnieuw in. aanvankelijk vast gestemd'. Geconsolideerde openden op 260. Ko ninklijke op 515, liepen midden beurs terug en sloten na vele schommelingen op 222 en 513. Amerika beter gestemd, speciaal voor Steels. Tabakken konden zich flink m prijs verbeteren. Mijnen .onveranderd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2