ONZE opvatting van zakendoen heeft tot uitkomst STEEDS GROOTEREN OMZET, ondanks meerdere concurrentie. ei mn lllïlfl ■11 Boterspeculaas SchoenmagazijQ i fljiiitepiijpr it I U ITNO ODIGING! VAN HOUTEN's CACAO. HCL BON. van eene Dienstbode. maar de «Hf 40-50-60 cent per 5 ons, W, G. E VALK, T© k©©p aangebeden een TWEEDE MEISJE R. K. Huishoudster gevraagd' Vanaf heden en de volgende dagen wordt geprojecteerd van zijn 9 terwijl de prijzen «.aajcci latagr zijn» HOlTCI8»fi.WAO«EB8Mient 10, ALKMAAR. verplaatst is van Nieuwesloot naar Baangracht 6 H. BOSSERT Hz., LAAT, hoek BOTERSTRAAT, Firma H. S. CLOECK, MAT, boek BOTERSTRAAT, Ingericht op Hollandschen grondslag. Degelijke Stoffen. Soliede bewerking. Verkoopsprijs in juiste verhouding tot de qualiteit- IS öÊÈj tra era cxa Fil. Stat.str. Tel. 286. Kost en Inwoning f 50*— ter» leen» Het bouwen van twee bergplaatsen voor slan genwagens. Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Jawel, maar die van WIJDEMAN zijn beter en goedkooper goedkoop WEL ZEKER I Tof een bezoek wordt men beleefd uitgenoodigd. Bioscoop - Koningsweg. Goed voor hoog- stens 3 personen Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Eigen werkplaatsen a.h. uiagazUn. Kleed ermafeers Alkmaar, Tel. 212. «ag »a «as CV( eo «a^ co tad co &JD cö c3 «as so sa bes sa "eb "So tra tra tra ""Sb q=3 t=a as M «as so co «oS «33 ^<33 ea «as co so cö CO e—i tas -tacS SO «as ca, S3 «as «as «as «as «as a) C=3 «as s— «a> «a «as «as <a> ADVERTENTIE N. Ém. een aankomend BINDER en een LEERJONGEN geplaatst worde». I.lefst engelinwtl. TE heeft de eer aan zjju geachte begunstigers kennis te geven dat z|jn Werkplaats met ingang van HEDEN" TelefoonnummersWoning 429, Werkplaats 241, Beleefd aar bevelend. In de Zaak van Mej. de Wed. M. F. BEUDEKER, Nieuwesloot No. 47 te Alkmaar, wordt op Zaterdag 12 en Maandag 14 October van 10—5 uur Melkchocolade uitgeschonken, bereid van Voor iedere huisvrouw is het inderdaad van groot belaDg dezen uitschenk te bezoeken. Men kan zicli daar persoonlijk overtuigen hoe uitstekend de kwaliteit van deze Cacao is en hoe uiterst goedkoop men daarvan heerlijke Chocolade kan makeD. De Penning meester der Ont- zetvereeniging verzoekt spoedig Huigbrouwerstraat D 11. de KINDER- en FAMILIE VOORSTELLING Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.h. miigjiT.y h. i SSWÉÉN*" 3— OO ff— ff—I <33 CO S=! CO 33 33 «as «as «3 „iseö «as <33 ff—4 CO ff—i <33 ff— <33 ff—i <33 C3 <33 SO O a so C/Q 33 g-a» SS—s CVJ so ff— <33 «as f—. r=o E=3 ff— «3S sa fcsS 33 ff—I <33 £=3 cu ff—i 33 o> <S3 «as cO S-— <33 ff—i CSJ ff—i ff—i ■n TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 11 October. Medegedeeld door het Koninklijk NederlancUch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 12 October. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.3 te Hamburg. De laagste .standi van d!en barometer 748.8 te Sey- disfjord. VERWACHTING. Zwakke in het noorden zwak tot matige winden uit zuidelijke richtingen, toenemende bewolking, weinig of geen regen, geringe kans op nachtvorst, iets zachter overdag. !-.!!#; Burgerlijke Stand. Ondertrouwd: Willebrordus Johannes Huijs-t mans en Jaantje Boekei, Herbert Pieter Constant van de Ree en Dieuwertje Schuitemaker. Jacobus Martin us van der Werff en Maria Elisabeth van. 't Hoff. Hendrik Nicolaas Swan en Maria Catha- rina Ros. Philippus Keasler en Erederika Berendina Weber. Geboren: 9 Oct. Cornelia Veronica, dochter' v. An toni us Ruiter en Trijntjê Schagen. 10 Oct. Hermanus Franciscus Leonardus, z. v. Jo- han Jacob Clemens Woltering en Maria Elisabeth ILu- bertina Wackers. 11 Oct. Maria Elisabeth, d. v. Willem Admiraal en Maria Elisabeth Roobeek. Marktberichten. Yoorloopig kaasbericht. ALKMAAR11 Oct. Kaas. Kleine volvette met rijkamerk fkleine fabriekskaas f 32.50, kleine boerenkaas f 32,50. commissie f 33.middelbare f 34.Aangevoerd 350 stapels wegende 190000 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel vlug. ALKMAAR, 11 Oct. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 5133 H.L. Tarwe f 5,a 8.25, rogge f 6.25 a 6,50, gerst f 5,40 a 6,25, id. chev. f 7.a a 7.60 haver f 3.— a 5.paardeboonen f 7.75 a 8.15, bruine boonen f 13,a 16,25, citroen dito f 17, a 18,50, duiven dito f 0,witte dito f 18,25 a 92, rood mosterdzaad f 19,a 21.karwijzaad f 15,37s, blauwmaanzaad f 18.— a 18.50. Erwten: groene f 9,a 22,50, grauwe f 13.— a 22.50, vale f 13.— a 16.-. BO VENKARSPEL, 10 Oct. Groote muizen f 0.— a 0.kleine f 0,a 0, blauwe f 1,80 a 1 90. Bloemkool (le soort) f 10.a f 12.50, 2e soort f 6,a 8.60, Roode kool f 4.a f 5.25, witte kool f 4.50 a 6.50, gele f 2,75 a 4.25, bieten f 3,50 a 7. uien f 0.40 a 0.50. NOORDSCHARWOUDE10 Oct. Groote muizen f 0.90 a 0.95, drielingen f 0.60 a 0.70, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 0.a 0.Eigenheimers f 0.90 a 1.blauwe f 0,60 a 0,80 per 85 Kg. Aanvoer 0 zak. Zilveruien f 0,— a 0.—, Drielingen f 0,—a 0,— grove f 0,a 0,gele nep f 0 80 a 0.95, drielingen f 0,40 a 0,60, grove uien f 0,70 a 0,80 per 50 K.G. PURMEREND, 9 Oct. Afslag-vereeniging BEEM- STEEPURMEREND en OMSTREKEN. Op da af- slagmarkt werd heden verhandeld SlabooLen f 0,48 a 0,60, Snijboonen f 0.a 0.—, Peren f 0.90 a 2.30, Appelen f 0,85 a f 2,10, Spruitjes f 0,60 a 0,75 p. dubb. mand. Handel matig. BROEK OP LANGENDIJE. 11 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen Schoolmees ters f0.a 0.Blauwe f 0.65 a 1.05, aanvoer 127 zak845 baal gele (nep) f 0.75 a 0.90, 676 baal uien f 0,70 a 0,950kilo siaboonen f 0,a 0, p. 50 K.G., 12000 bieten f 5,a 7,70, 400 baal wor telen f 0,30 a 0,40, 18900 bloemkool le soort f8. a 16.40, 2e soort f 1.80 a 2.50, 8700 bos wortelen f 0.80 a 1,50, 62100 roode kool f 2,40 a 7.30, 12500 gele f 2,50 a 7.10, 20300 witte f 3,- a 6.50, 1000 ram menas f 5,70 a dagelijks verscls. AAKGEBODEN voor net PERSOON. Te bevragen bureau van dit blad. Beschaafde DAME te Alkmaar vraagt door om standigheden van particulier Conditiën nader te bespreken. Br. onder letter R 252, bureau van dit blad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op DONDERDAG 24 OCTOBER a.s., des nam. te 11/2 uur, ten Stadhuize aldaar, in het openbaar aanbesteden Aanwijzing zal geschieden op Maandag 21 Oc tober as,, des nam. te 2]/2 uul' hjj de voorm. Schermerpoort. Bestek en teekening zijn tegen betaling van f 0.50 ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. De gezegelde inschrijvingsbiljetten, door den aan nemer en twee solide borgen persoonlijk ondertee kend, moeten op den dag der besteding vóór des nam. 1 uur ter gemeente-secretarie bezorgd ajn. Inlichtingen geeft, desverlangd, de Directeur der gemeente-werken Burgemeester en Wtthouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz., R B. DONATH, Secretaris. Telefoonnummers 439 en 499. Verschaft credleten en neemt gelden A déposito. Ma gdelenenstraatl6 (Schapensteeg), Alkmaar een goedbeklant VÖI.KSl.OfilOlEJfT op eon der netste standen te AMSTERDAM tegen billijken prijs. Fr. br. lett. K 20, adv.-bur. J. B. REIJNDÓRP, Amsterdam. Mevrouw VAN VEEN,f Langestraat 90, vraagt tegen 1 November voor heele dagen, Zich aan te melden 's avonds tusschen 8 en 9 uur. Mevrouw MUS, Vier Staten 3, vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, met 1 Nov. Loon 1 HO,en I 2®,— woscligeld. met Kerstmis of eerder, liefst met de boerderij bekend, bij D. HOOGLAND, Schagerwaard. tusschen 30 en 40 jaar bij een Weduwnaar met 2 Kinderen (10 en 12 jaar). Brieven onder letter P 252, Bureau van dit Blad. Ter BOEKBINDERI J van de N. V. HERMs. COSTER ZOON kunnen geplaatst worden. Aan de Fabriek van gasartikelen voor verwarming „West-Frisia" te Enkhuizen, kunnen legen koog loon, bekwame Het Eucharistisch Congres DE DIRECTIE. m 1 L E fiifl RONA 0 ppen. - - Te bevragen hifi Notaris WEEM, Koningsweg» voor op Zatcrtkg 12 October a.». Aanvang 2 aar. Met bijbetaling voor kinderen 10 cent en begeleiders 15 et. p. persoon. Uitknippen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3