Bouwterrein Nieuwe Boeken voor de Jeugd. E Stads-ü urwerkmaker, Hartkloppingen uit v zenuwzwakte. De Lange de Moraaz, WONING-BUREAU, 2 II h tncUÉut Tn'igmd e er C Verheus, 10! DAALDERS I Wed. Jac. van Beek, Schoutenstr. 18. Pms het! BA NO De Salonboot „Alkmaar" BERN. SMIT Ja, 4 Pet. Geldleening groot f 220000 nominaal, Herms." COSTER Zn. Heerenstr. 7, BESPAART VEEL PIJN "eÏsFGELD! over Kiesrecht en Beschaving. Na elke proef met een ander merk, zult ge de kwaliteit van nog meer waardeeren dan ge reeds deedt» l o s Langestraat 39. Telefoon 169. 0 Q. J. H. Willers, UITGEWOGEN. VraagGONO.' Hollandsche gerookte PALING. Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-M««n v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. a&n den Wester weg, Nassau laan, Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. KIEVIET. Toen Dik Trom een jongen wasf 3.90 VOORDAM C 9. Int. Tel. No. 3. ALKMAAR. Scholl Engberis Scholten Imitatie Jaeger Borstrok f Imitatie Jaeger Pantalon f 2.25 2.25 Telefoon 297. Commissionnairs in Effecten, belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs. Dr. L. HELPMAN Gzn Rheumatiek Catarrh Hardlijvigheid NieuwesIootB 36, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste x W oning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOYERS, Schoutenstraat bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT, Les in Handenarbeid (Slöjd). Dinsdag 15 October, in d© Sociëteitzaal van de Harmonie. Prof. Dr. B. D. EERDMANS Entrée f 0.10. Jaeger en gebreide Ondergoederen, Handschoenen, Cachenez, Kragenbeschermers, Sokken, Autoshawls. NOOiT Scheikundig Rappor! in iedere bus. FIJNSTE DELICATESSE OP BROOD,BESCHUIT,GEBAK. vaart voorlooplg: 10 uur» van Alkmaar» en 2.15 van Amsterdam. Eerste soort ten laste der gemeente HOORN. Te bevragen bij A. Gr. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. ■■«■IIWIIII Hl Mi l l LIGTHART SCHEEPSTRA. Het boek van Piet van Damf 3 90 SINCLAIR. De wandelende driekleur 1 3.90 VAN ABKOUDE. De Padvinders van Dnin- w«k i" 1.90 VOORHANDEN in den boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.h. ALMELO. O) ZUIVER WOLLEN ONDERKLEED INQ. (mbrjaaat wjansïn) verkrijgbaar Verdronhenoord 117 achter de Vischmarkt, Alkmaar. 0 O) 0 L ALKMAAR Sgjgttinqvqr onnoffcJdllk fOtMlACO" 13 ét. Menumm in n i iiiiiiitiHiiiiwiiwiiiimnnininiMM Door tusschenkomst van onzen verkooper, den Heer H. O. WEEBER te Seheveningen, ontvingen wij onderstaande dankbetuiging 0nderget6ekende, echtgenoote van J. VER BAAN, Dirk Hoogenraadstraat 54, getuigt dat zij veel baat gehad heeft van de Sanguinose. Ik leed aan hartkloppingen en gebrek aan eet lust do Sanguinose heeft mijne hartkloppingen genezen en mijn eetlust weer hersteld. Mej. J. VERBAAN. Het staat er zoo eenvoudig„de Sanguinose heeft mijne hartkloppingen genezen". Maar het is een groote zaak voor iemand die er last van hadwant dat is een zwaar lijden. Doe gij maar uw voordeel met bovenstaande ervaring, en wanneer gij aan zenuwzwakte lijdt, en last hebt van hartkloppingen, probeer het ook eens met de Sanguinose. Maar zorg dat gij de echte krijgt, .van De Eiemerstraat 2c/4. Den Haag VAN DAM Co. SANGUINOSE kost per flacon van 300 gram f 1.50; 6 fl. f 8.-; 12 fl. f 15.-. Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Diogisten. Te Alkmaar bijN1ER0P SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINOH en MES MAN, Apothekers; Heiloo bij O. JONGEJAN Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFF Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuidschar woude O. LUITINÖ; Winkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELS Anna-Paulowna H. DEN ENGELSCHENOud karspel H. HART, J. TIMMERMAN; St. Pan eras R. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAK KUM PASTOOR. Genezen door een gemakkelijk toe te passen methode. Elk deeltje geïllustreerd f 0.40. De 3 deeltjes samen f 0.90. Alom bij den boekh. of, na ontvangst v. postwissel b/d Hollandia-Drukke- ij, Baarn. i. 1 TB HOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, «taande mn der drukste «.tanden van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, 'keu- 6'ail£> boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met i mme zolder en achter het huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt vaor lentenier. Staande Lindenlaan. Koopprijs billijk. Solide geldbelegging. UIT DB HAND TE KOOP i Zes in goeden staat verkeerende BURGERWOON- 1IUIZI.N, allen verhuurd. Uit de hand te koop of te hunr ongeveer gedeeltelijk beplant met Aardbeien en verder zeer ge schikt voor Bloembollencultuur. Daarbij een zoo goed als nieuw Hnrgerwoonhni», met Kapberg en Schnnr, waarin stalling voor 6 koeien. Alles ge legen aan den Rijksstraatweg te Heiloo. Aanvaarding naar verkiezing. Te bevragen bjj J. C. DE WIT te Heiloo. U n r werk maker, VRAAGT CONDITIES. H. DB HAAN, Straatweg C 89, Alkmaar. der afdeeling Alkmaar van de op 'savondg 8 unr, Spreker nit Beiden, BLOOKER'S CACAO tmir „Jiiifflfitiii". Yraagt SOECKER's Boterspeculaas. Len flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWÖNTNG, Verlengde Landstraat, Een ria^ nie-uw gebouwd HEERENHUIS met H verRRurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor «oliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabnekster-» rein of landingsterrein voor heeren Aviateura Een degelijk IIEERENHUIS, staande aan de Oudegracht nabU het R-teeyoprt. Aanvaarding bij oy^eenkoiust, - Een allerprachtigst gelegen IIEERENHUIS voor lem. gezin aakr den Keimeimerstirantweg. Een nieuw solide gebouwd' IIEERENHUIS met pi aeiitig uitzicht op dijn Alkm. Hout én landkiéht aam Oen Kennemerst jaatwog. Een nieuw gebouwd WINKELHUIS, staainde aan d« Steinslbraat te Alkmaar, roor vele zaken geschikt Drie BURGERWOONHUIZEN, soliade gebouwd met roor eu achter girond, veTlmuitl tegen 2.— per week. huuropbrengst al'zco 312 per jaar. Koopsom 3300. Een BURGERWOONHUIS, verhuurd t©g©n 2.7» per week, waarvan de helft der koopsom «ls 1st® hy potheek op het perceel gevestigd' kan blijven tegen ©en rente ran 4pirojeent, TB HITCBi Een BI RGERWOONHU1S, «taande Schoolstraat. Huurprijs J 2.75 per week. Aanvaarding direct. Een flii k ruim WINKELHUIS met ruime boven woning, in 't centrum der stad, op goeden stand, ge schikt voor divers» zaken. Te aanvaarden overeen komst. Een AKHUIS, Paardenmarkt. Aanvaarding di rect. Een flink PAKHUIS, slaande Bleelrer«l«an. Huur prijs I 1.76 per reeek. Een HEERENHUIS, staande Kennemerstraatweg. Huurprijs 313 pes jaar. Aanvaarding bij overeen komst. Een nieuw gebmwd HEERENHUIS, staand© aan de Lamoraalstraat te Alkmaar, bevattende 2 kamers en suite, serre, tuil;-vestibule, gang en keuken, beven 4 kamers, zolder en dienstbodekamer. Alles soiled af gewerkt. Aanvaarding naar verkiezing. Een HEERENH1TIS, van Everdingenstraat, voor zien van diverse kamers, tuin, gas en waterleiding. Huurprijs 300 per jaar. 2 nieuwgebouwde HEERENHUIZEN op mooiea stand met prachtig uitzicht. Huurprijs1 billijk. Aan vaarding direct. Ter overcame aangeboden de huur van een HEERENHUIS, staand© Prins-Hen drikstraat. Aanvaarding direct. Huur loopend* t»t 1 Moi 1918. Te bunr of te koop: Een HEERENHUIS, Nieuwlandersingol bfj de Emmastraat, E 52, huurprijs 500 per jaar, bevatteo- do t kamers, dienstbodenkamer en sousterrain, direct te aanvaarden, tevens te bevragen KAnheimstraat 39. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS, bevat tende vestibule, gang, keuken, kamers ensuite en ser re met voor en achter tuin met bergplaats en vrije steeg. Boven 2 groote en 2 kleine kamers met ruimen zolder en dienstbodenkamer, staand© op prachtigen si and. Aanvaarding direct, huur 350 per jaar. Een nieuw gebouwd RENTENIERSIIUTS, bevat tende beneden 2 kamers en suite mot serre, boven 2 kamers, verder voorzien van kelder en keuken met mooie tuin, reeds aangelegd. Prachtig ruim uitziidit, huur en koopprijs billijk. Aanvaarding direct. Een WINKELHUIS, staande op de Laat. Huur prijs 8 gulden per week. Koopprijs billijk. Aanvaar ding bij overeenkomst. Dagelijks fijn gebakken SCHOL en BOKKING. Tevens 't juiste adres voor heerlijke ROLMOPS en andere Vischwaren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Hoorn geven hiermede kennis, dat inschrijvingen op boven genoemde leening, bestaande uit 819 schuld brie ven van t 1900, en,8 schuldbrieven van 1 500, doch op welke leening ook voor het geheele bedrag tegen één schuldbekentenis kan worden ingeschreven, bjj hun college worden ingewacht vdtir Donderdag 17 October 1918, 's middags 1 nnr. Storting 2 Januari 1913. Aflossing in hoogstens 84 jaren» Plans en inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ter Secretarie der Gemeente Hoorn en bij de Firma J. H. DE BUSSY, Rokin 60 te Amsterdam. Hoorn, 7 October 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, II. W. DE JONCHEERE. De Secretaris, W. VAN WANING. Druk N. V. v/h. HERMA COSTER au Zn.,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4