DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 8iÉ m él 4M, «1 él él mWmM m m, a m lil No. 242 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 12 OCTOBER. Rona Cacao. i ki M~iii in DE TELEPHOON IN STOCKHOLM. BINNENLAND. Het Kind en de School. SPROKKELINGEN. W//M WM 1 WM '/////M ALRMAARSCHE COURANT Dit nnmraer bestaat «tt S bladen. Cacao is een uitstekend© da gelijkscha drank, verre te verkiezen boven koffie en thee. Cacao- is opwekkend, zonder een nadeeiigen invloed op de zenuwen uit te oefenen. Vooral voor kinderen is deze drank daarom zeer aan te bevelen. In den strijd tegen het' misbruik van alcoholische! dranken is cacao een machtig wapen. Van Houten's' Kona Cacao neemt onder de goedkoope en goede soorten een eerste plaats in. RONA is in derdaad de volksdrank bij uitnemendheid. De smaak vrouwelijke engsiuitende costumes en tegen de stalen harnassen in staat zou zijn, valt nog te bezien. wijs is een vol jaar- en het omvat alle ziekten, waar aan het hond'engestel! onderhevig is, zoowel als een ge- zondheidsleer voor honden. Een emdi-examen ver- schaft den leerlingen een soort diploma. Een gediplo- j EN GELSCHE IIUMOR. meerde hondenzuster wordt dikwijls1 hoog betaald'. In j Een jongen verkoopt kranten bij een halteplaats van een Iers-ch blad werd onlangs een hondenzuster ge- j de tram. Een tooneelspeler spreekt hem aan„Zeg zocht, die een maandelijkseh tractem-ent van 180 gul- f eens jongen, wil je misschien een andere bezigheid den kreeg. In een land waarin voor honden duizen- 1 hebben?" „Ja mijnheer, wat is dat dan?" „Mijn den guldens- worden betaald, schijnt -zulk een traete- directeur heeft een nar noodig voor zij-n nieuwe thea- ment zelfs nog klein! Volgens de laatste statistiek waren in Stockholm ter!" „Och", antwoordt de jongen, „heeft hij er een noodig? Wil hij u bedanken, of wil hij -er twee hebben?" Jonny heeft gehoord, dat het dienstmeisje opgezegd is heerlijk. Dikwijls wordt de fout gemaakt, dat men j op den lsten Juli van dit jaar 76.848 telephoontoestel- - moet worden, omdat zij eenige malen zond-er verlof te veel cacao in een kop doet. Dat is bij dit krachtige len in gebruik, zoodat dus op elke vier inwoners een*s ya]1 zjjin inoecier 's avonds het huis heeft verlaten. 5 te veel cacao in een kop doet. Dat is' bij d-it krachtige product niet noodig. Ota een heerlijken kop te berei den, doet men in een kop eerst 2 a 3 theelepels suiker en dan een theelep-er Rona- caeao> (ongeveer 6 a 7 gram®f. Daarop giet men kokend water en roert daarna om, indien men waterchocolade wil maken. Wil men melkchocolade, dan- maiakt men van dë suiker en d'e cacao eerst met een weinig koude melk een papje en giet daarna den kop vol met kokende melk. Als men grootere hoeveelheden wil klaar maken, neemt men 2% a 3 eetlepels suiker (ongeveer 70 gram)1 en 1% a 2 eetlepels (35 gra-m); Rona- cacao op- 1 Liter melk. Men mengt d'it in een schaal tot een papje met wat kokend water en roert dit papje in de kokende melk. Zoo men wil kan men het nog een p-aa-r minuten laten doorkoken. Op een van deze wijzen toebereid ver krijgt men heerlijke ehocolad-e en dat dit een goedkoo pe drank is, zal voor ieder duidelijk zijn, want uit een kilo Rona cacao van 1.50 maakt men ongeveer 200 koppen. huis heeft verlaten. toestel kwam. Dit is een recordcijfer, d'at slechts nog „Mama", vraagt Jonny den dag daarna, „was het heel door Kopenhagen en Christiania met een apparaat op j erg wat Anna gedaan heeft?" „Ja, dat was heel leelijk, zoo iemand! kan ik niet om mij hee-n hebben, die moet ik meteen ontslaan." „Mama, wanneer zult iedere vijf en acht inwoner-s wordt benaderd. In Nieuw-York komt op ieder© 17 inwoners een- telefoon, in Londen op elke 20 en in Parijs o-p- iedere, 36 inwo- j u jan papa ontslaan?" ners een toestel, terwijl d'e verhouding in Herlijn nog j veel ongunstiger is. In Stockholm- heeft _dë tarieven- William komt met de vacantie van de Universiteit strijd, welken de particuliere maatschappijen tegen d© zjjn kieine vaderstad. Met wijde broek, een heel mo- Staatstelefoon voeren, het gebruik van de telefoon s derne jas en een gr0ote, bonte das treedt hij de stu- V....* TT"+ oikn.n- leerkamer van zijn vader binnen. Deze zi-e-t hem ver wonderd! en verschrikt aan, dan bromt hij: „Jongen, je buitengewoon goedkoop gemaakt. Het laagste abo-n nement per ja-ar bedraagt daar 25 Mark, het hoogste, met het recht op i0 K.M. afstand te spreke-n 80 Mark. ij Het gr uit als een dwazen aap!" De toestellen worden door de Zweedsche telefoonmaat schappijen ook bij verhuizing geheel kosteloos geïn stalleerd. Gemengd nienwa. UIT KOEDIJK. In de gistermiddag gehouden raadsvergadering was de heer Kramer afwezig met kennisgeving. Vaca ture-Jonker. Na opening door den Voorzitter werden die notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd vastge steld'. Medegedeeld werd1, dat den 27 September j.l. opgave gedaan was van boeken en, kas door den gemeente ontvanger. De ontvangsten over 1911 bedroegen 33390,79, de uitgaven 32373,73%, de inkomsten over 1912 23949,75%, de uitgaven 23991,32, zoodat in kas was- en moest zijn 975,49. Medegedeeld werd verder, dat de-n 30s(ten September de aanbesteding van het houwen van een gymnastiek- locaal had plaats gelhad. Het werk is gegund- aan den laagsten inschrijver, den heer P. Oostmulder, vo-or 1284. Nog deelde de Voorzitter mede, dat de noo- d'ige herstellingen aan den tor-en van -dien aard waren, dat- niet tot publieke aanbesteding -zou worden overge- gaan, daar de kosten hiervoor te gering zijn. Toch zullen deze door een geldleening moeten worden ge dekt. Ingekomen was een schrijven, houdende, mededee- ling, dat door den rijksbetaalmeester 1118,79 is uit gekeerd! aan den gemeente-ontvanger en bericht, dat -de rijksontvanger van Alkmaar-buitengemeenten 58,46 beeft uitgekeerd aan den gemeente-ontvanger op 3 October j.l. Van G-ed'. Staten, was bericht ingekomen, dat de ge meente 25,94 te goed heeft weige-nsi te weinig geno ten bijdrage in de kosten van bet openbaa-r lager on derwijs. Van hetzelfde college was nog ingekomen de mededeeling, dat het aandeel dter gemeente in de kwa de posten van grond)- en personeel© belasting 30,07 bedroeg. Al deze stukken werden voor kennisgeving aangeno men. Voor de betrekking van onderwijzer aan d© openba re lagere school (vacature Oreille) wast door B. en W. de volgende voordracht opgemaakt1. A. Scbilstra, onderwijzer te Heer Hugo-waard, 2. D. Kikkert, tijde lijk onderwijzer .te Bakkumi (gem. Castricum), 3. J. J. Janzen, tijdelijk onderwijzer te dën Helder. Na een bespreking der voordracht in geheime ver gadering werd na heropening tot stemming overge- gaan. Benoemd werd! de heer1 D. Kikkert met 4 stem men, de heer Schilstra kreeg 1 stem. De ingekomen geloofsbrieven va,n het nieuwbe noemde raadslid, den heer- D. van der Woudë, werden nagezien door de heeren Geus en Bruijn en in orde bevonden, mitsdien tot toelating werd! geadviseerd. B. en W. stelden voor naar aanleiding van een schrijven van den Voorzitter van Ged. Staten, het be sluit van 30 Augustus j.l. in te trekken en art. 75 der Alge-meen-e Politieverordening te lezen als- volgt. „Er zullen 6 brandmeesters zijn en 1 opper'bran-dïneesr-' ter. Ze worden benoemd, geschorst en ontslagen door B. en W. Bij ontstentenis' van dën opperbrandmees- ter fungeert als zoodanig de oudste in jaren"; en d-e eerste alinea van art. 17 te doen luiden: „Alle dienst plichtigen zullen bij brand aanwezig moeten zijn." De Voorzitter zeide, dat Ged. Staten er tegen wa ren de leden van den Raad! formeel vrij te stellen van dienstplicht. Conform het voorstel van, B. en W. werd besloten. Goedgekeurd1 werd! het voorstel van B. -en W., om aan de ri.jksve]dwacht voor verleende hulp dezelfde gratificatie toe te kennen als vorig jaar, n.l. 15. De Voorzitter vroeg, of het niet wens-chelijk was een bliksemafleider te plaats-en op het -huis- van den dokter. Besloten werd het Dagelijksch Bestuur op te dra gen daaromtrent een onderzoek in te stellen. Hierna- werd' de vergadering gesloten. ZEDEN OP MADAGASKAR. Een Engelseh missionaris, James Sibr-ee, die- vijf en dertig jaren als missionaris op Madagaskar verblijf hield, vertelt in zijn boek: „Madagascar before the conquest" eenige gebeurtenissen uit zijn verblijf als zielverzorger op het eiland. Toen hij op een Zondag in een met inboorlingen dicht gevulde kapel preekte, verscheen plotseling in de deur eeu kleine geheel naakte dwerg va-n, drie of vier jaar, om zijne moeder te zoeken. Zij bem-erkte hem ook weldra, wikkelde zijn „Sam- ■ba", die naast haar lag, tot een 'bal samen en, wierp die over d'e hoofden van de gemeente naa-r haar spruit, i die zich toen met waardigheid van een volwassen p-er- soon in zijn wit kleed hulde en met het ernstigste ge- zicht ter w-ereld zijn plaats naast zijn moeder- innam, i In den tijd, toen de mode va-n de krinoline ook onder de vrouwen van Madagaskar haar slachtoffers had ge maakt, bemerkte de Engelsoha missionaris bij meer dan een gelegenheid, dat de daar geboren schoonheden Op dit oogen-blik komt een oude vriend en studi-e- jj genoot van Williams vader in de kamer. Zoodra hij I William ziet, loopt hij naar hem toe, schudt -hem de hand en zegt: „Jongen, je ziet er vandaag waarach- i tig uit als vader, toen bij 20 jaar was en met mij sa men studeerde!" - „Ja", meent William, „dat heeft mijn vader ook jui-st gezegd-!" Koos: „Toen ik B-ertha vroeg of zij de mijne wor den wilde, wierp zij zich aan mijn 'borst en snikte als een klein kind. Ten slotte sloeg zij haar armen om mijn hals en" Clara„Houd maar op, ik ken die geschiedenis. Ik heb het haar toch geleerd." DE WAARDE DER PRöBEL-IDEE VOOR DE LAGERE SCHOOL, a. De Idee. 't Is al ruim veertig jaar geleden, dat mij de Ge schriften van Pröbel, uitgegeven door W. Lange in handen vielen. Weldra Ifreeg ik een studiegenoot in een collega, en - - 't gevolg was, dat Fröbel onderwerp werd! van onze da- haar hoepelrokken voor de kerk ongegeneerd uittrok- j geijjksche gesprekken, en we beleefden een heerlijken ken en ze -buiten aan een spijker ophingen in dien tijd, voorai toen het op d'e praetijk aankwam en wij on tijd hadden namelijk -slechts! weinige kapellen in het ze gebreken zagen zoowel als die van anderen en die land zitplaatsen. De gemeente zat op den grond, en in deze houding zouden de krinolines' toch te lastig ge weest zijn. Na den godsdienst echter kropen die-ge- f nen, -die in het bezit van een hoepelrok waren, weer trotseh erin, hoezeer' hij hen ook in hu-nne bewegingen belemmerde. Aan de Europ-eesche laarzen met hooge I hakken -echter kon zieh menigeen niet gewennen, en I zij gaven- er daarom de voorkeur aan, zich van. de schoenen te ontdoen ©n deze onder den arm te dragen. Tot hare niet juist aangename verrassing bemerkten de vrouwen van de missionarissen dikwijls- dat haar be- dienden en wasehvrouwen eenige van haar witte ser vetten -en bedd'elakens aan de inboorlingen als kerke lijke Zondagstooi, namelijk als „Sambas" in leen ga ven. Op hoo-ge feestdagen, in het bijzonder bij het Kerstfeest, hi-elden de inboorlingen het voor hun Cbristelijken plicht, bijna zonder uitzondering i,n plechtige Europeesohe kleeding te verschijnen; de mannen in zwarten rok en hoogen ho-ed, de vrouwen, voor zoover hunne middelen haar dit veroorloofden, in fluweel en zijde. 1 ZIEKENZUSTERS VOOR HONDEN. Een nieuw en goed betaald vrouwenberoep is in den laatsten tijd in Engeland ontstaan. Aan d'e groote belangstelling, welke d'e Engelschman voor de hon denfokkerij voelt, dankt het zijn ontwikkeling. De „Hondenzuster" is- op het oogenblik eene, in Enge land, zeer begeerde persoonlijkheid. Het best worden die hondenverpleegsters betaald, die vakonderwijs in een der instituten hebben genoten, waarvan Engeland er reeds verscheidene bezit. Da duur van he.t onder- DE INVLOED! VAN TABAK OP HET GEZICHTSVERMOGEN. Eerst in de laatste jaren hebben zich de doctoren met het onderzoek van den schadelijken invloed bezig gehouden, welke zeker© giften op het gezichtsvermo gen uitoefenen cn in het bijzonder met de verandering gen, die in de zenuwcellen van het netvlies door de werking van methylalcohol, quinine en het -extract van varenkruidwortel ontstaan. Een in Philidelphia wo nend oogarts, professor von Schweinitiz, heeft in een Amerikaanseh medisch tijdschrift een aantal gevallen beschreven, waar een gezichtsverzwakking middellijk of onmiddellijk door d'e werking van alcohol, tabak en nog eenige a-ndle-re gift bevattende -stoffen veroor zaakt was. De ondervinding leert, dat -bij gevallen van gezichtsverzwakking, di-e uitsluitend aan een rij kelijk genot te wijten zijn, ten slotte zekere chroni sche storingen in den maag optreden, waarbij zuren gevormd worden, die in verbinding met d'e nicotine en andere schadelijke bestanddeelen van die tabak e-en ge vaarlijken invloed op het organisme, en voor alles- op het gezicht uitoefenen. M)0 DE-DWAASHEDEN. De strijd tegen de mode-dwaasheden voerdë koning Friedrich Wilhelm I s-oms met de wapenen van den spot. Toen ©ens de Fransche gerant, graaf Rothen- burg, overigens een Pruis van geboorte, bij de parade in Franschen dracht met groot© pruik, driekantigen steek enz. verscheen, liet Friedrich Wilhelm zoo spoe dig mogelijk zijn regimentsbeulen met reuzenpruiken, die tot op den grond' reikten, en met hoeden van 1% Meter doorsnede, op het exoercitieveldl verschijnen. Trompetters verkondigden hun nadering en in plechti- gen optocht stapten de beulen, tot groot vermaak van de toeschouwers, voorbij den opgetooiden Fra-nschman en zijn begeleiders. De koning had namelijk heel juist gedacht, dat de graaf in -het gehate uniform zou verschijnen, en, daar hij vreesde, dat de mode aanste- kelijk zo-u werken, had hij ter rechter tijd de pruiken en costumes voor den paradedag laten maken. Maar ook de uitwerking van den grap had de koning goed ingezien; hij had de zaak tot in het belachelijke over dreven en daarmee de navolging voorkomen. Zelfs de graaf von Rothenburg verscheen van dien tijd af in eenvoudige Duitsche kleeding. De koning streed echter slechts tegen dwaze heerenmodes; of zijn -ener gie ook tot het uit den weg ruimen van de moderne poogden te verbeteren. Toch duurde het nog een jaa,r of 15, ©er ik alles in mijn hoofd doorwerkt had, zood'at ik een Maandblad kon schrijven zonder eenige hulpbronnen dan die der gevormde ideeën. De -schoone tijd der studie was haast geëindigd, want niet alleen Fröbel, ma-ar ook Wilhelm Wuna't, Darwin, Hugo da Vries, Alexander Bain, Kant, Schopenhauer -en Herbert Spencer waren geraadpleegd. Fröbel had! zich in den laatsten tijd van zijn leven vaak in korte gezegden geopenbaard'. Iemand, die hem b.v. ergens tegenkwam en vroeg, wat -hij -eigenlijk wil de, antwoordde hij eenvoudig: Precies het omgek-eerde vau 't geen gij wilt. Soms ook (het was nadat hij al! zooveel geschre ven en gedaan had)i sprak hij in drie woorden zijn gedachten uit: 1. Leben, Thun, Lernen. Zegt men dit in een volzin, -dan beteekent het: „Het naar ontwikkeling strevend© kind (ook een uitdruk- ng van Pestalozzi)- moet met d© leerstof werken en daardoor leeren- en ontwikkelen." Opm.: Fröbel was e-en vijand' van uitleggen, verkla- I ren en duidelijk maken, en vooral va-n ledige handen. 5 2. De deelen der leerstof zullen tegenstellingen be- j vatten, en tevens verwantschap, overeenkomstig zijn j „Gesetz der G-egensatze undl deren Vermittelung." Opm.Vereenvoudigd, en mij beroepende op vele denkers, heb ik die wet als volgt gesteld: „Het verschil moet spreken." Daarna wordt het 1 overeenkomstige gezocht, alweer d!oar verschillen, j 3. De onderwijzer moet het kind! de reeks zijner ontwikkelings-trappen laten doorloopen, zoover n.l. de leerstof betreft. Alzoo brengt hij het kind van het - onbewuste tot het bewuste, ook wat het denkvermogen 'i betreft. b. IN DE SCHOOL. „De Jeugd het troetelkind der Schepping," zoo dach- I ten Pestalozzi en Fröbel over het lieve school volk je, j dat in zulk een ontaarden toestand verkeert volgens zooveel onderwijzers' als er zijn, die met een onheil spellend gezicht voor de kla-s-se staan. Maar die beide paedagogen, die in een glinsterend licht voor ons staan, waren uit roeping bij 't onder- j wijs gegaan: De Jeugd riep- hen. 1 Een eeuw geleden waren ze te Yverdun bijeen, waar zooveel kweekelingen kwamen uit and-ere landen om door hen ingewijd te worden in de leer der aanschou wing. Doch Fröbel, die als gouverneur met een paar jongens naar de school van Pestalozzi toog, kon wat meer wijsheid verdragen. Zoo dan werd er gesproken, dat de aangeboren natuur van het kin-dl d'e grondslag zou zijn van het onderwijs; „want," leerde Pestalozzi, „de kunst van onderwijzen is: de na-ar ontwikkeling strevende jeugd de behulpzame hand te bieden." Het kind werd dus het voorwerp van aanschouwing voor Fröbel. Zoo b.v. -bestudeerde hij de speeldrift. „Het kind speelt zijn toekomstig leven," dacht hij, doch 't maakt verschil tus-schen spelen en ernstigen arbeid, waaruit te leeren valt. Verder het streven naar onderzoek, vaak met schijn va-n vernielzucht. Het streven naar arbeid! en een product der handen, de weetgierigheid, zich openbarende in vragen, enz. enz. Eerst met zijn 30ste jaar nam Fröbel het onderwijs van eenige kin-deren zijner familie voor zijn rekening en uit dit kleine en liefderijke begin groeide later het gymnasium te Keühau. En terwijl dit bleef bestaan, begon hij sedert de laatste 20 ja-ren van zijn leven de streng methodische leer- en speelmidd'elen te bedenken voor de jonge jeugd van de eerste zeven of acht le vensjaren. Fröbel was 40 jaren lang als onderwijzer de man van de praetijk zijner theorie die hij voortdurend herzag en aanvulde. W. HAANSTRA, Leiden. (Wordt vervolgd.) VOOR DVMES. Kijkjes in de Modewereld. Wat verandert de mode toch menigmaal! Ieder sei zoen wordt er iets anders op het gebied der kleeding uitgedacht en toch ziet men telkens weer modellen eü. kleuren verschijnen, die voor tientallen, twintigtallen of soms voor honderdtallen van jaren ook mode waren. Kleeding -en mode zijn dan ook twee begrippen die on afscheidelijk a-an elkaar verbonden zijn. Wie zal uit maken, wa-ar de Meeding ophoudt en waar de mode be gint? Kousen, handschoenen, hoeden -en, schoenen werden eertijds bes-chouwd als Meedi-ngs-tukken, thans evenwel zijn het modeartikelen geworden. Daarente gen zijn 'b.v. pruiken, die nadenBartholomeusnachtvan Frankrijk liun weg naar Engeland vonden, i-npla-ats van mode-artikele-n kleedling-stukke-n geworden, die kaalho-ofd'igen in den winter dragen, in den zomer af zetten. Eenige pogingen om in plaats van d'en rok de. dames een broek te laten dragen stuitten af op despotternijen van de menigte, in enkele gevallen, moest de politie zelfs dames-, die zich in den broekrok buiten waagden, in bescherming nemen. De dames in Sia-m hebben wat dat 'betreft een schreefje voor, want da-ar behoort evenals in het Oosten een broek tot de bovenkleeding der vrouwen. Het corse-t hebben wij te danken (of te wijten?) aan de 16e eeuw, het heeft zich nog steeds weten te hand haven en de crinoline, die ook ongeveer aan dien tijd haar opkomst te d'anken heeft, zal waarschijnlijk spoedig opnieuw haar intrede doen, want in de laatste maanden hooren en lezen we er weer telkens van en als het terrein klaar is en de stemming vo-or d'eze dracht er eerst door de mode-daimes is ingebracht, zal i het wel niet lang diuren, of de crinoline zal weer ge^ dragen worden. „Les extremes se touchent" geldt ook in d'e mode en daarom zal het wel niet zoo lang meer duren of de moderne nauwsluitende kleeding zal ver anderd worden in ballonvormige toiletten. Door alle tijden heen is de mensch- reeds- een slaaf geweest der mode, die met hare grillen geen enkel lid der maatschappij met rust liet. Dikwijls heeft zij bo vendien ziekten op ha-ar geweten d'oor haar onverstan dige Meeding; de mode b.v. om gedecolleteerde toilet ten te dragen, heeft al- heel wat dames ernstige ver koudheden en longontsteking doen oploopen. De vraag, wie de mode maakt is niet gemakkelijk te beantwoorden. Tegenwoordig worden de meeste nieu we modellen geschapen d'oor dë chefs van de groote Parij-sch-e modehuizen; wanneer zij echter het licht zien, blijkt bij nauwkeurige beschouwing evenwel dik wijls, dat het nieuwe slechts namaak is van zeer oude modellen. „Er i.s niets nieuws o-n-der zon" geldt ook in de mode. Wassen poppen en levende modellen zijn echter niet meer voldoende omi de door kunstenaars en kunstenaressen uitgedachte modellen aa-n het publiek te la'ten zien. Honderden mode-bladen brengen in duizenden exemplaren iedere nouveauté naar alle oor den van de wereld; verder zij-n het tooneel en het the ater de plaats-, waar d'e nieuwe scheppingen van ko ningin Mode het eerst het levenslicht aanschouwen. Uit Parijs halen de chefs van de overige voorname Europeesche -en de Amerikaans-che ateliers hun inspi raties en voor veel geld kunnen zijn er dikwijls kostba re modellen ko-open, die d'oor hen dan weer worden nagemaakt om de damesi in hun land in. verrukking te brengen. Ingezonden stukken. 23 October 1908 gelukte het ondergeteekende Uw probleem-redacteur te bewegen, 's avonds op de gewonen speelavond der Alkmaarsche Schaakclub in het lokaal van Mej. de Wed. v. Tellingen, een partij Schaak (blind) te spelen. Zeker dachten ik en meerderen onzer Club dat ZEd. het niet zou kunnen, doch wij werden verrast, daar hij dien avond niet één, maar twee partijen (blind) speelde en beide met succes; de eene partij wist hij met de 23ste zet mat te geven en had een gewoon verloop, zoo dat ik die niet voor publicatie geschikt achtte. De andere partij daarentegen wist de blindspe- ler met de negende zet mat te geven. Een zeer aardig partijtje, wat werkelijk waard is aan de vergetelheid te worden onttrokken. v. Eelde (blind.) Wit. 1. e2e-4 2. Pgl-f-3 3. Lf 1 c4 4. Lc4X«6 5. d2d4 N. N. Zwart. e7e5 d7d6 Lc8e6 f7Xe6 Dd8—f6 6. d4Xe5 d6Xe5? 7. Lelg5 Df6—g6 8. Ddld8—J— Ke8—f7 9. Pf3xe5±. Toen ik hem met het succes feliciteerde kwam er een glimlach op zijn facie, doch toen biggelden er geen droppelen der transpiratie gemoedelijk langs P. J. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 11