A.O. BROOD SSi m flgfr Openbare Vergadering Aanbesteding De verklaring over Kiesrecht en Beschaving, Vraag en aanbod. C. KAAIJ, Dinsdag 15 October, ADVE R T E N tTÉTn. Kooltuin 13, Alkmaar. Tel. 279. in cfe Sociëteitzaal van de Harmonie. Prof. Dr. B. D. EERDMANS Entrée f 0.10. benoodigdheden onderhoud der gevangenen. de levering van benoodigdheden voor het onderhoud der gevange nen, mot uitzondering van de harde groene zeep. Het roggebrood en de aardappelen voor het, eerste half jaar, de overige artikelen voor het geheele jaar 1913. ALKMAAR, 3 October 1912. Geachte Redactie, Er komen nog telkens personen bij mij, diie inlich tingen vragen omtrent de Militaire Tehuizen, öf dteze zijiru bepaald! Christelijk of niet, reden waarom ik U verzoek het volgende ta plaatsen. Bij voorbaat mijn dank. C. SWEERTS. TEHUIZEN VOOR MILITAIREN. Deze inrichtingen hebben nooit luidi van zich laten spreken. Dat was goed] oiok. Het gezinsleven moet al tijd iets intiems hebben, ook al is het nagemaakt, zoo als dat van onze Tehuizen. In den laatsten tijd' echter is er meer dan voorheen over deze inrichtingen gesproken en 'geschrleven. De verkoop van eten Oranjebloemetje, ten voordeele van de Tehuizen, gaf daartoe aanleiding. Nu meende elk er het zijne van te weten en te moeten zeggen. Sommigen maakten van deze onschuldige inrichtingen politieke tinnegieterijen en anderein weer bolwerken ter bescher ming' van het clerikalisme, en iedereen noemde ze Christelijk. Dit laatste was dan ook oorzaak genoeg om het voorgaande te bevestigen. Nu moet ik de menschen bij wie de christelijkheid van onze Tehuizen reeds vaststond, 't zij men die Christelijkheid1 go'edl of afkeurt, teleurstellen. De Tehuizen van den Ntedl. Mil. Bond zijn niet Christelijk maar Algemeen. De N. M. Bond' heeft den bijnaam Christelijk, noch voor zich, noch voor de Te huizen ooit aanvaard. Toen men vóór meer dan veer tig jaar reeds, de militaire vereteni'gingen heeft omge zet in Militaire Tehuizen meende men terecht dat het niet nood'ig is om de nationale vlag op je huis te zet ten ten bewijze dat je Nederlander bent. Met andere woorden: men meende dat het niet noodig was in een Christelijk landi een zekere inrichting speciaal Chris telijk te noemen en men is. daarbij gebleven. Men begreep dat een Christelijke bejegening voor onze jongens meer beteekeinde dan een groot Christe lijk bord' boven de deur, waarop elk die het wenscht te weten, wordt gezegd' dati bedoelde inrichting niet is Joodsch, Heidensch, Mohamedaarusch, of wat ook. De Tehuizen zijn Algemeen, en hoe men er b.v. in den Helder bij kwam om. er nog een, Algemeen Tehuis bij te openen, is nog voor velen een raadsel. Niemand! is ooit een plaats in onze Tehuizen gewei gerd. Niemand is ooit uitgenoodigd, nog minder ver plicht om lid' te wordén van de Bondsafdeelilng om ge regelde bezoeker te zijn of te blijven. Ieder was vol komen welkom1 wat hij gelooven mocht of weigferde te gelooven. Was hij gister de provoost uitgekomen als straf voor dronkenschap, vandaag werd hij in het Te huis verwelkomd alsof hij de braafste jongen van de wereld was. De naam Tehuis moest tot zijn recht komen. Dat is het eelnigsti verlangen gewteest van Bond en Afdeelingen om evenals, in el'k fatsoen lijk gezin vloeken en zedelooze lectuur te weren terwijl bovendien in alle Tehuizen alcohol verboden is. Maar er werd in eeln bij- of bovenzaal wel een® een psalm of godsdienstig gezang gezongen. Zeker, brave zielen, maar wiel niet mee wild'oen bleef in de eonversatiezaal, en las zijn, 'boek, of speelde zijn potje domino. „Maar zij moesten het dan toch ma,ar hooren." Zou ilc UBd. mogen uitnood'igen om naar de binnenlanden van Borneo te verhuizen, om daartegen volkomen gewaarborgd te zijn? Och, dat men niet zoo schermde met, zijn algemeen heid en neutraliteit. Tenslotte zij iteder verzekerd dat de Nederl. Mil. Bond geen Christelijke Tehuizen heeft, dat er in ons land maar één Tehuis is d'at ingericht is voor jongelui van een bepaalde religie en dat dit Te huis nog nimmer door d'en N. M. Bond ie gesubsidi eerd en dat de roomsche inrichtingen van dien aard geen Tehuizen zijn en dlien naam ook n'iiet dragen, maar dat ze zijn en heeten ,R. K. Militaire vereeni- gingen, waarvan men lid moet zijln om er geregeld ge bruik van te mogen maken. Het ware te wenscben dat vele ouders en ook tegen standers eens onverwachts in onze Tehuizen kwamen, ze zouden dan zeker Cjen heel prettigen indruk ontvan gen. De band tusschen mij en de tehuizen is althans nooit verbroken, hoewel htet ruim vijf en twintig jaren geleden is dat ik tot de vaste bezoekers behoorde. Hoogachtend, C. SWEERTS Stationsweg 8 Alkmaar. Alkmaar, 11 October 1912. In de heden gehouden Bestuursvergadering der af- d'eeling Alkmaar van Volksonderwijs werd1 vastgesteld, dat de Openbare Vergadering, waarin de heer KL de Vries, Algemeen Secretaris dlier vereeniging, zal spre ken over: „Een dreigend' gevaar voor de Openbare S-chool bij de i,n uitzicht gestelde Grondwetsfaerzite- ning" zal plaats helbhen op Dinsdag 22 October in de groote zaal der Harmonie, Dit hoogst belangrijke onderwerp verdient voorze ker niet alleen de belangstelling van allen, die prij» stellen op het behoudl van een school, waarin het on derwijs met eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging wordt dienstbaar gemaakt aan de ont wikkeling van dte verstandelijke vermogens der kinde ren en aan hunne opleiding toit alle christelijke en maatschappelijke deugden, maar evenzeer van lien, die met, warme belangstelling tegemoet zien, welke kansen het jaar 1913 aan de tegenwoordige minderheid in de Volksvertegenwoordiging brengen zal. Het onderwerp is dan ook alleszins. Waard, dat voor af nog eens nauwgezet word'e overwogen wat in de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, in Hoofdstuk 10, art. 192 „Van het onderwijs," word't ge zegd'; en ook dat de inhoudl van dat grondwetsartikel worde getoetst aan datgene, wat de meerderheid' dér Commissie tot Grondwetsherziening daarvoor in de plaats wil stellen en aan dat, wat 6 vrijzinnige leden van de minderheid dier Commissie in een afzon derlijk aan liet rapport toegevoegde nota als wen- schelijk beschouwen. Het Bestuur van Volksonderwijs meent niet beter te kunnen doen dan naast elkander te plaatsen: lo. uit het thans van kracht zijnd artikel 192: „Het openbaar onderwijs is een voorwerp van d'e aanhoudende zorg der Regeering. De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet gere geld. Er wordt overal' in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven." 2o. uit het Rapport der Staatsi-Commissie tot Grondwetsherziening „Het onderwijs is een voorwerp van de aanhouden de zorg der Regeering. Voor zoover zich eene 'behoef te aan ander algemeen lager onderwijs openbaart dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit onderwijs van overheidswege verstrekt. De inrichting van dit van overheidswege gegeven onderwijs wordt, onder eerbiediging van d:e godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen, door de wet ge regeld. „In de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door ingezetenen vrijwillig opgericht, wordt, onder voorwaarden volgensi regels door de wet te stel len, door de openbare kassen voorzien, op gelijken voet als zulks ten aanzien van dit onderwijs op scholen van de overheid uitgaande." 3o. uit de Nota der he,eren Van Doorn, Drucker, Van der Eeltz, Cort van der Linden, Oppenheim en Tydeman ,,IIet onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende iro- van dte Regeering. bevat cellulose in een voor de natuur lijke voeding juist gehalte en juisten vorm, regelt de spijsvertering en voor komt en geneest obstipatie, mits «Ij». gelijks gebruikt. Eisch origineele verpakking merk met contrölezegel van Ledden Hulse bosch. A. O. brood k ÏO cents per brood van 5 ons, verkrijgbaar te I k m j» j» r G. LANDMAN, B. REITSMA, N.V. Eerste Hygiënische ALKM. BROODFABRIEK. P. VAN DER SCHINKEL, Egmond a. Zee. Het openbaar onderwijs wordt geregeld' bij de wet. Het wordt zoodanig ingericht, dat nergens voor de in gezetenen de gelegenheid! ontbreekt, om hunne kinde ren in het genot te stellen van onderwijs, waarbij hun ne godsdienstige overtuigingen worden geëerbiedigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop ten be hoeve van bijzondere scholen g-eldelijke bijdragen uit 's Rijks kas kunnen worden gegeven." Met deze stof tot overdenking wordt de Openbare Vergadering van Volksonderwijs ten zeerste aanbevo len in de belangstelling van alle Alkmaarscbe mannen en vrouwen, die niet onverschillig willen staan bij voorstellen tót Grondwetsherziening, die moeten lei den tot algeheele verandering in de richting der groo te lijnen, waarlangs Onderwijs, en Opvoeding der Ne- derlandsche jeugd zich tot nu toe hebben bewogen. De secr. der afd. Alkmaar van Volksonderwijs F. J. AUKES. Naar het Deanseh, van HARALD TOMDRUP. Ik sidder! Als ik mijn hand op de schrijftafel leg beeft zij. Ik ril als ik de deur hoor open en toe doen. Jawel, u wilt zeggen dat u dat gevoel kent, dat het zenuwach tigheid is, nietwaar? Maar ik 'ben dertig' jaar en zoo sterk als een reus. He ben breedi in d'e schouders en heib een roodte kleur. Ik ben ongetrouwd en totaal onafhankelijk. En toch sidder ik. Het nieuwsblad! van Roskilde ligt voor mij en daar in heb ik het volgende bericht gelezen „Gisteravond laat is een aanzienlijke diefstal ge pleegd bij den heer Justesen, koopman in d'e Klara- straat. De heer Justesen, ha,d 's middags een' brief geschreven, waarin twee bankbiljetten van driedui zend kronen waren ingesloten, en geadresseerd aan de firma Soelberg te Kopenhagen. De brief zou heden morgen verzonden worden. Toen Justesen echter tegen twaalf uur naar zijn club ging, had hij de onvoorzichtigheid het raam van zijn kantoor, dat gelijkvloers gelegen is, te laten open staan en een voorbijganger heeft va,n de gelegenheid gebruik gemaakt om den brief te stelen. Het ledige couvert werd vanmorgen in een tuin gevonden. De politie heeft nog geen spoor van den d'ief kunnen ont dekken." Ik heb het bericht drie maal gelezen en ik lees het nog eens over. De courant ritselt in mijn 'hand. begrijpt ge waarom ik sidder? U meent zeker dat ik de dief ben?.Neen!. Maar waarom dan!. Ach beste man'! Ik ben koopman Justesen, de bestole neStil, de deur wordlt opengedaan. De politieagent zit tegenover mij. Hij heet Woede en 't is de beste man van de wereld. Woede en ik zijn beste vrienden. Llij kent, mijn om standigheden door en door; hij weet hoe ik in de klem zit. Een jo,ng koopman, die met niet® begint, heeft het niet gemakkelijk en d'e tijden zijn slecht tegen woordig. Heden echter gaapt er een afgrond tusschen Woede en mjj. ZijTr stem klinkt anders dan gewoonlijk, hij spreekt van ambtswege. „Vertel mij alle bijzonderheden", zegt hij...., „maar bedaard, houdt u bedaard! U siddert als een espenblad „Ja, ziet u. Ik praat maar door zonder recht te weten, wat ik zeg. Ik vertel dat ik geruïneerd! ben, wanneer het geld niet gevonden wordt. „Soelberg is een hardvoch tig mensch, die zijn geld bepaald hebben wil. Met groote moiete heb ik het gelei bij elkaar gekregen en nu is het weg." „Kunt u niet ergens een leening sluiten?" „Neen. Ik bezit niets meer, de citroen is uitge perst!" Begrijpt u nu dat ik sidder van ellende? Neen, ge kunt het niet begrijpen. Ge denkt dat ik bang ben voor een bankroet. Ach, het is iets veel, veelergers. Alles is gelogen! Gelogen de aanklacht bij de politie. een' voorgewende diefstal! Er zat geen geld in den brief en ik heb het' couvert zelf in den tuin geworpen. Eerlijk heb ik gestreden om mij zelf boven water te houden, maar alles was tegen mij. Die twee duizend kronen richten mij te gronde; mocht Soelberg medelij den met mij krijgen wanneer hij van mijn ongeluk hoort. „Het was onbegrijpelijk lichtzinnig den brief voor een open venster te laten liggen. Een man behoeft de handi maiar uit te steken." Het is Woed© die zoo spreekt. kortaf, verwij tend. Ik bied' hem een sigaar aan, maar hij zegt: „Neen dank u!...." „Een glas port?".... Hij schudt het hoofd. Hij wil mij te kennen geven dat hij hier niet tegenover mij zit als mijn vriend. Daar komt een telegrambesteller aan. Ik scheur het couvert open en lees. Wotede is opgestaan en komt naderbij. „Nu, wat isi er?" „Lees zelf", zeg ik. Hij leest en legt het papier op de schrijftafel neer. „Betaling tegemoet gezien. Anders faillietverkla ring. Soelberg." Ik ben vernietigd'. afgemaakt. Ik kan mijn oogen niet van het telegram afhouden. Ik lees en her lees het voortdurend. Allesi is dus te, vergeefs ge weest. ik beschouw het als een straf voor mijn be drog. Is een voorgewende diefstal dan zoo vreeselijk? De politie is zonder reden ontboden, ja, ach hemel! Zon der reden? Is dat niet een voldoende reden, dat een mensch zich voor een failliet wil trachten te redden? Maar men kan er voor gestraft word'e,nBestraft. nu zit ik al weer te rillen. Er vloeit ook geen druppel misdadigersbloed door mijn aderen! „Hoor eens' Justesen", zegt Woede. „Ja, ja!" ik kijk op. waarom staart (lie man mij zoo aan? Wat wil hij van mij, wat wil liij Nu zegt hij heel lang'zaam en met een zekeren na druk o,p iedere lettergreep: „Het is niets dan bedrog.Ge hebt den brief zelf genomen „Wat!.... Ik?.... Ik?...." Ge hebt den brief zelf genomen!" „Lieve hemel. Woede.oude vriend. wat zeg je daar?" Hij buigt zich heel d'idkt naar mij toe. „Je hebt den brief zelf genomen. en er is nooit geld in geweest." „Ach! ach!" Ik kerm van smart. Ik hang als een handdoek over de leuning van d'en stoel. Er is niet het minste weer standsvermogen meer in mij. Ik wil alles openlijk be kennen Daar gaat de deur open. De man, die nu binnenkomt, heeft donkere, scherpe oogen, en een spitsen neus, die veel van een snavel heeft. Hij heeft een snorretje en eem kleinen mond met een somberen trek. De man is goed! gekleed.- „Neem mij niet kwalijk", zegt hij, „ik kom van we- ge dten diefstal." Met een haastige beweging gaat Woed'e tusschen onsi bei,den in staan. „Ik ben bij dei politie", zegt hij. De man doet een stap zijwaarts, zoodat hij mij ach ter Woede om zien, kan. „Ik 'kom u het gestolen geld! terug bezorgen", zei hij. „U?" stamelde i'k. Wat meent hij daarmee? Zou het een hinderlaag zijn? „Onder één voorwaarde. U moet uw aanklacht in trekken." Woede draait' zich om en ziet mij deelnemend aan. Hij wil weer goedl maken dat hij mij verdacht heeft. „U neemt dat aanbod) toch zeker aan?" Ik knik. Mijn verstand staat. stil. Ik begrijp er niets meer van.en staar den, man maar steeds aan. „U mtoet het mij schriftelijk beloven", zegt hij en kijkt mij strak aan. „Natuurlijk", zegt Woede. Nu knoopt de man zijn jas los, steekt de hand in een binnenzak en haalt er een band! vol banknoten uit; hij ligt- ze op, tafel neer. „Llier! Telt u maar na! Het is: twee duizend kro nen. Om u de waarheid te bekennen! ik heb ze gestolen. Maar ik heb berouw eni als u doet wat ik u verzocht heb. Ja, het komt uit. Ik ga zitten en tel de bankbil jetten over.steeds over. Woede heeft een pen opgenomen en maakt een verklaring op die ik onder teekenen moet. Ik verklaar daarin dat ik twee dui zend kronen ontvangen, 'heb van den heer Ni'colaas Krayberg en hem niet langer zal vervolgen. Maar ik begrijp van dat alles geen woord'. alleen dit heb ik begrepen, dat een faillietverklaring mij be spaard is. Daarvoor is eenvoudig' geen verklaring te vinden! Nu ben ik een ander, een beter mensch -geworden. De crisis is voorbij en mijn zaak gaat goed. E'én ding alleen hindert mij. dat is de verklaring. Somtijds druk ik mijn vingers tegen mijn slapen om mijn gedachten te eöncentreeren, die door elkaar loopen als de mieren1 in eten mierennest. Waarom? Hoe zou het komen? En dan zie ik den man weer voor mij staan met zijn scherpe oogen. zou het de duivel in eigen persoon misschien geweest zijn, die mijn ziel heeft gekocht? Eens op een dag ontving ik een brief uit Zuid- Afrikn. Ik ken het schrift niet, draai het couvert om en om en lees Geachte Heer. TJ hebt u zeker in gissingen verdiept omtrent mij, nu wil ik u de geheele geschiedenis mededeelen. De menschen noemen mij een meesterlijken dief; nu ja, men mag wel een weinig trotsteh zijn wanneer men het zoo ver heeft gebracht in zijn vak, i'k ben inderdaad! een meesterlijke dief. Ik kwam juisit te Roskilde aan op den avond' dat u dat kleine eomed'ietje 'bedacht en opvoerde met dien brief met geld. Den volgenden, dag sprak de heele stad over u en geen mensch twijfelde er aan of het was een verzinsel. Ik zat in een hoekje van een res taurant en luisterdie. U beweerde dat uw brief tegen twaalf uur gestolen was en juist op denzelfden, tijd ongeveer had ik een aardig zaakje gedaan in Kopenhogen. Ik had! een ju welierswinkel in ©ogenschouw genomen en voor 80,000 kronen aan kostbaarheden meegenomen. Ziet u, dat is op grootere leest geschoeid dan uw onderneming. Ik haalde den nachttrein nog juist en vertrok om half twee naar Roskilde. Het is verstandig naar een klein stadje te vertrekken wanneer men zoo iets ach ter den rug heeft, en daar ee,n weekje te blijven, totdat de gemoederen eenigszins tot rust zijn gekomen; an ders loopt men gevaar aan de grenzen te worden gear resteerd,. Begrijpt u nu dat het voor mij iets waard, was en ik er wel twee duizend! kronen voor over had een attest in handen te krijgen, bekrachtigd door de politie, dat ik om twaalf uur in Roskilde, geweest was? Ik keerde, dienzelfden, avond! fier naar Kopenhagen terug eu werd natuurlijk a,an het station gearresteerd; die geheele geschiedenis in den juwelierswinkel werd mij toegeschreven, de heeren van de recherche kenden mij Maar wacht even! Ik leg uw verklaring op de tafel, zoo en zoo staat de zaakDe politie telefoneert naar Roskilde. Is dat in orde? Ja.. Alles klopt. Men 'kan niet op twee plaatsen tegelijk wezen, al is men een Piet in zijn vak. En nu zit ik hier en geloof dat ik toch eigenlijk een groot werk heb verricht, mits ge zoo verstandig zijt. u in de toekomst niet weer op mijn terrein te begeven. Met hoogachting, NICCLAAS KRAYBERG." Ik heb den brief verbrand en de asch tot stof ver pletterd en weggeblazen. maar niet waar? Er is voor alles een verklaring te vinden. Van 1 5" regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. 'JIE KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in vel schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. J.H* L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o* ningsweg 46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. J-£et beroemde TRAPPISTENBIER is van de eerste kwaliteit hop en mout gebrouwen en daardoor zeer aan te bevelen. Ook per halve flesch verkrijgbaar bij J. H. ALBERS, in den Bierkelder Verdronkenoord, ingang Kapelplein. ^JRAFSTEENEN SCHOORSTEENMANTELS enz. worden net en billijk geleverd door A. KALLANSEE, Steenhouwerij Korte Nieuwesloot B 1. jy^andel in nieuwe en gebruikte MachinerieënGe reedschappen, enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Kanaalkade 41. G. DOESCHOT en ZOON, Alkmaar. WINTERAARDAPPELEN. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van puik beste Winteraardappelen tegen concurreerende prijzen. Monsters worden gaarne aan buis bezorgd. Doelenstraat 14. H PASTOOR. Jjten flink PERSOON, die akte boekhouden leert, zag zich gaarne geplaatst op een kantoor of voor een voudige administratie, goed kunnende schrijven. Br. fr. letter L, Boekhandel Wed. J. B. DE JONGE, Bergen, N.-H. rjOIFPEURSLEERLING. Er kan terstond een Coif feursleerling geplaatst worden om in het vak te worden opgeleid. Brieven te bezorgen bureau van dit blad. TEMAND, veel vrijen tijd hebbende, biedt zich aan -*• voor verschillende werkzaamheden, o.a. WISSEL- LOOPER. Te bevragen bureau van dit blad. 1 dagelijks versch gekookte BIETEN ook voor we- derverkoopers tegen billijken prijs verkrijgbaar bij Doelenstraat 14. H. PASTOOR. Vriend Kaaij, 'k heb langen tijd geloopen, Maar een goede sigaar kocht ik niet; Nu 'k ze bij u ben gaan koopen Rook 'k lekker en zingt mijn Griet: Refrein Diedel-dom dijne, Diedel-dom dijne, Kaaij zijn sigaren dat zijn de fijne, Diedel-dóm-dijne, Diedel-dom-dijn, Kaaij zijn sigaren die zijn zoo fijn. 'k Stond laatst op den St. Pietersberg En naast mij een meisje met een jongen, 'k Keek in 't rond, zoo zonder erg, Toen op eens zij beide zongen: Refrein 'k Ging te Roermond' een koffiehuis binnen, Liep naar 't buffet, en was er pas, Of een man, op eens, zonder te verzinnen, Begon te brullen met een zware bas: Refrein Onlangs zat 'k bij de Utrechtenaren, Die waren met elkander uit; Zij rookten natuurlijk Kaaij's Sigaren En zongen daarbij overluid: Refrein Sigarenfabriek ,,«lo Concurrent", der afdeeling Alkmaar van de op 'ahvoikIk 8 uur, Spreker uit Lelden, Het COLLEGE van REGENTEN over de GEVAN GENISSEN te ALKMAAR zal op DINSUiG 22 OCTOBEK 1»12, des namiddags te 3 uur, in de strafgevangenis aldaar, onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, In het openbaar aanbesteden De voorwaarden der aanbesteding liggen in de straf gevangenis ter lezing, dagelijks, behalve des Zondags, van 92 uur. De inschrijvingsbiljetten, gesteld op zegel van f 0.226 en geteekend door den aannemer en zijne twee bor gen, moeten op den dag der aanbesteding zijn inge leverd, des namiddags vóór 3 uur, in eene daartoe in genoemde gevangenis geplaatste bus. Het College voornoemd, Mr. N. H. DE LANGE, Voorzitter. DONATH, Regent-Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 12