ST AH STAM verft. m m 11 Holland Argentinië Hypotheekbank. ai Nieuwe zendingen: In de bekende elegante Coupe, solide afwer king en uiterst billijke prijzen. J. H A, KlIHL, Hof B 43, Alkmaar ro Aanbevelend J. M1 O Hz,. mTewt^i. Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws. Atdeeling E: Schriftelijke Taalcursussen. KENNISGEVING. Rosmolens. Wanmolens Dorschgereedschap Ploegen, Cultivators, Falu's Gierpompen, Lijnzaadk oeken, MERK (TC) tatti- tl SMIif M. Nederlandsch-Spaansch Woordenboek HUIDEN en LEDER worden steeds DUURDER, MEIJER PELS, LANGESTRAAT li, ALKMAAR, HOOI en STROO. Mm Globe Ruime collectie stalen, Pelterijen. Artikelen van Vertrouwen. Poets alleen mét as c as as Zondags tot 4 uur geopend. 3 Indien U prijs stelt op KWALITEIT zult U voor Uwe schoe nen een HOOGEREN PRIJS moeien besteden. m i s Ga na: der werkzaamheden DE LANGE DE MORAAZ, HOF B 43. ALKMAAR. O UI Domisaisons, Fantasie Ulsters, Raglans, Pardessus, Regenjassen, Cape's, Fietsjop- pen, Jekkers^ Rijjassen en Kin der jakjes. voor goederen naar maat steeds ter inzage O 0 0) 0) gevestigd te AMSTERDAM. Wij publiceeren verschillende schriftelijke taalcursussen. Zij worden wekelijks den leerlingen toegezonden en worden geleid door de volgende bekende docenten voor Hand- en Paardenkracht Zuivere murwe Firma A. F. KERREBIJN. In 15 lessen goed loopend schrift, Donderdags Ö-IO1^ uur Hotel Langenegger te SCHAGEN. I). LEEUWENKAMP, Alkmaar. Breed 28, Hoorn. Breed 28, Hoorn. Pepets 3 Gestoomd wordt iederen werkdag. K \RPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden lk 2 maal per week gestoomd. 'GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd, ook laneastergordiinen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Ite Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRASDONK. |-te Limmen, J. H. WILLERS. jte Castr'cum, v. BEN THEMLüte. jte Heiloo, P. DE GROOT, te Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirkshorn, P. WINK te Warmenhu'zen, A.SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER. Telegram-Adres: HOLARGYP. Int. Telefoon No. 1021. Gevestigd te DORDRECHT. Volgestort Maatschappelijk Kapitaal f 1.000,000. De bank stelt verkrijgbaar 5 °|0 PANDBRIEVEN, groot f 1003.—, f500— en f 100. tot den koers van 101 °|0. COUPONS verschijnen 1 Mei en 1 November. -2 combinatie Peek Cloppenburg. cn 0 "0 O "O co' 0 co" O 15 c/> 0 Z5 0 Ol O VOORRADIG een groote keuze PELTERIJEN, zoowel in de gewone als betere soorten. REPARATION. MOTZUIVERING. Groote sorteering HANDSCHOENEN in stof, glacé en peau de Suède. FKANSCH, D. DE LANGE, leéraar aan de 2de H.B.S. met 3 j c. te Amsterdam DUITSCH, J. J. II. L\MBERM0N, leeraar aan de 2de H.B.S. met 5j. c. te Amsterdam. ENGELSCH, H. JANSONIUS, leeraar aan de Handelsschool te Rotterdam. IT AL IA ANSC H, Mej. MARTINA G. DE BOER, leerares M.O. te Amsterdam. J5PAANSCH, Dr. A A. FOKKER, privaat-docent aan de Universiteit en leeraar aan de Handelsschool te Amsterdam. DEENSCH-NOORSCH, Dr. J. M. HOOGVLIET, privaat-docent aan de Universiteit te Utrecht. .BUSSISCH, Dr. J. M. HOOGVLIET, privaat-docent aan do Universiteit te Utrecht. De nieuwe cursussen beginnen half October. Opleiding in één jaar. Ook examen-cursussen. Conditiën f 20.per cursus. Spoedige aanmelding gewenscht. Vraagt ons prospectus. BureauxSingel 276, Amsterdam. De Directie. Kantooruren: 10—12, 2 4 Telefoon 10789. Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Bascules, Kookpotten, en verdere Gereedschappen voor den Graan- en Zaadoogst, Tuin-, Akker- en Landbouw. Landbouw-werktuigen. Dijk. lEkm^ai*, Dijk. Vraagt prijscouranten. fabrieksmerk gedeponeerd van Koog K. d. Za&o. Marmerglas voor naam- on reclameplaten Glazen deurplaten en etaleerplaten. Vergulden van lijsten. Opnieuw verzilveren van Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. Slecshfe Sohrijwor»®. 5. BAKKER Leeraar in bet schoonschrüven, HOF T^To O- Verschenen Dr. A. A. FOKKER, ook het ARBEIDSLOON stijgt. van vaste goederen. Agent der Veendammer Hypotheekbank te Veendsm, plaatst en bezorgt ge?d order Hypothecair verband op landerijen en buizen.' Hebben, beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld, geld van levensverz.-maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal; zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten belasten zich met aan- en verkoop van landerijen administreeren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. Alkmaarschö Stoom- Steenhouwarij. Kantoor Luttik-Oudorp 23. 'w- Het beste Metaal-Poetsmiddel Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoederen dus desverlangd binnen 24 ■uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Aanbevelend, Uw dw. dnr., 3ML STAM. 1) Verkrijgbaar ten Kantore der Bank en te Alkmaar bij de Heeren atnmede bij hare overige Agenten in de voornaamste p'aatsen des Hijks. EJ.'H. A.Kuhl, nma| Stoa -l'\ Aanbevelend TT:" G 'l'- "'.'C Alle PELSARTIKK1.KS, bij mij gekocht, worden deagewenscht den volgenden zomer gratis door mij bewaard tegen mot en ander bedert. orsGiiwerKiiiipn Ohmstede Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Saftdmarkt «I Fnidaen 4tl-1 W door Leeraar in de Spaansche taal aan de Openbare Han delsschool te Amsterdam. Gebonden t 2.50. Verkrijgbaar in den Boekhandel van de N.V. Boek en Handelsdrukkerij v.h. HEKHs. tONTEB A Zn., Voordam G 9, Telef. No. 3, Alkmaar. 1 81B Di Mini; kidifl feltta Ma KERKPLEIX 4, ALKMAAR. - Voortdurend in voorraad verschillende soor ten KOE- en P AARÖEA HOOI, TARWE-GER8T en HAVERSTROO tegen scherp eoncurreerende prijzen. I Let vooral op wicht, en kwaliteit. Groote keuze. Nette bewerking. Teekeningan en Fotografische af beeldingen op aanvraag. WW is-. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 13