If E.W.Vet, De Alkmaarsche IJzer en Melaalgieterij Draaiers en Plaatwerkers. J. KOOT. Soliede en werkzame Agenten BEAGIT licht. M. A. ERKAMP, Landbouwcrediet, Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient. MIENT 1-21 Japongarneering, Handschoenen, Costnmnflnweel. fj&iécilii (V-etJtcuie /O— &a£JeJ Aan alle Theeverbruikers. JLIU in de nieuwe verpakking. Ihi N.V. Het Landbouwhuis, Tot en met E. W. VET, MEIJER PELS s G. van Nieuwkuyk, BAAN's ALCMABIA CACAO Besparing Huishouding. een pond boter twee pond boter. Biijsf StDom-Leitrtnai. Aankomende IJzerwerkers, M. EGMOND, Zaadmarkt C 80, ALKMAAR. Belangrijke Vraagt prijs en inlichting omtrent ALKMAAR, Fnidsen 115a. SAFE DEPOSIT. De nieuwe Herfst- en Winterstoffen, Het meest gesorteerde adres in Alkmaar. Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. waardoor de verpakking het artikel thans VOLKOMEN beschermt. Voor den Graanbouw. NOVEMBER alkmaar, Schoenenmagazijn 36 Hectoliter AARDAPPELEN. E. W. VET's kan plaatsen in de fijnste Engelsche en Duitsche Dessins, Na jarenlange proefnemingen is het ons mogen gelukken voor onze theeverpakking eene papierstof te vinden die geheel luchtdicht is, Vraagt uwen winkelier: 1 de soorten van 18, 20, 22, 25 Cts. per ons en hooger, I DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE. N.V. HET LANDBOUWHUIS. Langestraat - Alkmaar. dertig maal bekroond* H. BOSSERT ZOON, K. SCHERINGA, Apotheker, Vraagt steeds Langestraat, Alkmaar. lielst bekend met scheepswerk, kunnen op goede voorwaarden direct geplaatst worden aan de Werf .Conrad" te Haarlem gedipl. Piano- en Zangonderwijzeres, Mient C 29, Alkmaar. Wej. W. S. SCHILLIM6 Speciaal in het onderhoud van Zuivelfabrieken en Motoren. Voor den verkoop van PRIMA KWALITEIT ZADEN aan Land bouwers, particulieien enz. worden gevraagd, tegen FLINKE provisie, door een bekende algemeen inge voerde firma. Prachtig, helder licht, beslist geen brandgevaar. DEPOSITO KENTE 3 Eerste klas maatzaak voor HEERENKLEEDING. in ruime keuze ontvangen. Telefoon 544. a&éész, isis eruo. voor de huisvrouw, bij de tegenwoordige duurte van het vleesch, is Hoe kom ik met mijn huishoudgeld rond Zij kan bezuinigen en toch goed koken, wanneer ze Maggi's bouillonblokjes gebruikt. Daaruit kan ze voor weinig geld, en op de eenvoudigste wijze (slechts kokend water erover gieten) het vleeschnat bereiden, dat voor de soep of saus noodig is. Een blokje voor 2|10 liter bouillon kost slechts 2% ct. Alkmaar, Zaadmarkt. Dorschmachines, (voor hand- en paardenkracht). Rosmolens, Wanmolens, Graanschoppen, Wannen, Zeeften, Dorschknuppels, enz. Aanbevelend, VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. worden alle Regenjassen met 20 pCt. korting verkocht. hebben beschikbaar particulier kapitaal tegen 41/4% op landerijen. 5 SIGAREN GRATIS OM CLIEN TÈLE te WINNEN, met de bekende sterke IJsvilten Zo len, zijn evenals de kameelharen Pan toffels in alle maten te verkrijgen in het groote van Telefoon 59. Houttil 17. mm Model en afwerking het beate. i^T" Alleen bij ons verkrijgbaar, Schriftelijke aanbiedingen te zenden aan de Directie. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. - van STOOM- en andere WERKTUIGEN, Handel in MACHINEKAMERBEHOEFTEN. A a n 1 e g van STOOM-, GAS- en WATERLEIDING. KUNST- SMEEWERK, HEKWERK en GROF-SMEEWERK. Beleefd aanbevelend Brieven franco lett. A A 9664, Alg. Adv.-Bur. D. IJ. ALTA, Amsterdam. N OOR DHOIIASDS6H HOOFBKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOORN, EJfKHUlM, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, VGBATMHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee milllwen Galden, geheel geplaatst en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt gelden lil déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatiën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. J. LIND Hz., De verkoop van Handschoenen Is uitsluitend MIENT 21. over de Steenenbrug. K" Prijzen zeer concnrreerend. Staat op 30 Juni 1912. Loopende Credieten Deposito's Reserve De Vi«e-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. «.156.624.S1 1.312.513.31 276.477.42 De Directie, J. F. MOENS. Mr. M. MOENS. groots kwestie - V- E'i I O-.-.- -v-ivt- --'. 15 SMT" SJWEBD YPMA, Ondegracht. 216. Magazijn Plano's, Orgels. zenden wij hun die postw. zenden gr fl. 2, fl 2.50* of fl. 3 voor lOO beslist lekkere Sigaren. 3e© van dezelfde, kwaliteit gratis. FILKEMA's Sigaren fabriek, Leeuwarden. (Slechts geldig tot 1 Nov. 1912). NIEUW! NIEUW! De Pathéfoon zingt zonder naalden, het apparaat zonder hoorn, kan nu ook met hoorn bespeeld worden, komt zien en overtuigt u hoe dat werkt, de nieuwste opnamen voorradig. Alkmaarsche Naaimachinehandel, Zaadmarkt 66, Alkmaar. Speciale inrichting voor reparatie. Telef. 236. Beleefd aanbevelend, A. HIN DERING. Prijscouranten op aanvraag. REGENTEN van het STADSZIE KENHUIS te ALKMAAR zijn voorne mens AAN TER ESTEDEN de levering van De inschrijvingsbiljetten met monsters moeten ten huize van den binnenvader worden ingeleverd vóór of op DONDERDAG 17 OCTOBER 1912 's avonds 7 uur. Inlichtingen worden verstrekt door den Binnenvader. Namens Regenten, J. VAN DER VEEN Secretaris. Alkmaar 9 October 1912. in de Van maakt men Inlichtingen verstrekt de alleen-verkooper voor ALKMAAR en OMSTREKEN Hntghron wetstraat.. (Chemisch zniver), is verkrijgbaar bij voorheen A. H. TELJEB. N.B. Men lette er op, dat een dergelijk artikel even als andere geneesmiddelen alleen in de Apotheken onder Rijkscontróle staat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 14