DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. Aangifte.van Leerlingen. No. 242. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 12 OCTOBER. FEUILLETON. Damrubriek. Alkmaarsche Huishoud- en industrieschool. Tweide Westfries Praatje Sprookje voor zieke kinderen.) ROMAN MAN PAULA BUSCH. 54) -o- ALKMAARSCHE COURANT Dit nnmmer bcstnat uit 3 bladen. HUISHOUDSCHOOL. Opleiding Assistentie in de Huishouding Aanvangende 1 November e.k. Onderwijsvakken. Koken, voedingsleer, huishoudkunde, waschhehandeling, verstellen en vervaardigen van onderkleeding, eenvoudig costuumnaaien. Duur van den oursus 2 j»a»r. Lesgeld t 40.— per Jaar. INDUSTRIESCHOOL. Oursns van #V2 JHHr Aanvangende 1 November e.k. Onderwijsvakken I oortgezet onderwijs in Ned. taal, rekenen, verstellen en vervaardigen van onderkleedingteekenen en fraaie handiverkenstrijken en waschhehandelinguitgebreid costuumnaaien. Aanvangsleeftijd 12 liefst 18 jaar. Onvermogenden kosteloos. Schoolgeld f 25 per Jaar. Niet vermogenden t 20,115,I' 12,50, i 10,- t 4,— per jaar. Nadere inlichtingen geeft gaarne De Directrice M. W. ARBEITER. deur KEES. Omdat we ien van de hoofdprijze uit de Alkmaarse peerdelote-rij wonnen kadde, zou Trijn, mijn wijf, lest op 'n oggend 'n telegram stuure nei m'n zeun1 Dirk, die in Delft op de Hoogeskool is. Nou deer had ze zin an dat begraip je, eerstens om die prijs en twei- dens omdat ze metien weer effies 'n uitje had'. Ze trok er beste pak an, er kap en dek op, en toe ze klaar was zai 'k: „Trijn, al ben je nou ok zestig, zoo opkleed ben je toch maar 'n kant, piender wijf, dat ken der van zaid worre! „Ja Kees, dat skeelt nog zo-o veul1 niet hè", zaid ze, en nou ken je wel denke, om zoofn „snert-uitje" 't bes te pak an, maar 'k docht zoo in m'n aigen je weete toch nooit wie je op zoo'n teilegraafkantoor teugen koome kenne, deer komme toch meist allegaar deftige lui en nou wil ik gien steert bange lei te 1" Nou zjj der op of! 't Duurde wel 'n uur eer ze we- om kwam, en toen had je eter zien moet©! Zóó best in 't zin as ze der op of gaan was, zóó kwaad kwam ze werom. Wat is m© dat 'n hok!!" zaid ze. „Had ik dat weten, dan had 'k m'n verkleidersgoed antrokke, want m'n beste kleidje is nou van onSere lieelemaal bedur- ven deur die leeleke stoffige trap. „Maar, Trijn, je moste toch gein trap op zeker?" „Geen trap op Kees? Je weete ik hou niet van vloeke, dat doen 'k allien as 'k erg kw-aad ben, maar toen ik dteer kwam, en, die ijzere, ronde trap opging, docht 'k in m'n aigen, ver- d..me 'k ga de blauwe toch niet op! en toen 'k bo ven was, kwam 'k in zoo'n klein vierkant hokkie (nou oös achtereindje is mooier hoor!) met- nog zoo'n klein boute trappie, on deer stond 'k. Weer nou nai toe? Want je begraipe ik was wel 'n beetje van m'n stek kie. An 't lest- zag 'k den de deur weer 'k in most, en toe kwam 'k in 'n temet eiveliens hokkie, weer 'k den m'n telegram ofgeeve kon. Deer hei je den nou 'n skilderij van 't teete-graafkantoor in ons mooie Alk maar! dat nou net bai meikaar past as 'n vlag op 'n. Weet je wat 'k nou docht hew Kees? In je eerste praatje hei je de Burgemeister of di© aare, wie dat toekwamme 'ni pluimpie geeven, en even goed! as je ■i ...I,, --ti. Nu brak een Ware orkaan van bijval en applaus uit en na enkele oogenblikken kon de oude vrouw Mira den mantel om, de schouders werpen. „Welkom, Asia! Zijt gij er eindelijk?" riep Mira en schudde Ast-a krachtig de hand. Alle drie gingen nu langzaam naar de kleedkamer, waarin juist Violet met het kleed'en bezig' was. Maar san» géne maakt© zij open, toen juffrouw Tompsen toegang verzocht. Mira wierp den mantel af en zette zich op ,een mand. „Nu, ik ben moede, ik moet eerst wat op mijn verhaal komen, voordat ik denk aan aan- kleeden." En daarbij bengelde zij met de beenen als een klein kind!, dat er in het- geheel niet zoo moed'e uitzag als het zeide, iolet zat in een rose zijden friseermantel voor haar spiegel en liet. zich het haar door haar kamenier, oon jong, blond' meisje, opmaken. „Wat beginnen wij nu 'hedenavond, mesdames? Laat ons allen samen gaan -eten ik inviteer, ook u. lieve miss- Violet", zeid© Mira. Asta, die zich op eene op den grond staande voet bank had nedcrgelateu, nam de invitatie aan en ook miss Patison zeide: „dat isi lief van u, mil. Verconi. Ik doe natuurlijk mede. Ik heb weliswaar met- mijne leeuwen gedineerd, maar ben toch niet geheel verza digd." „Wij drie mooie meisjes stellen ons hedenavond on der mama Tompsen's hoede en boemelen later een weini-g 1" schertste Mira, zoodat- de oude vrouw haar met een verwijtenden blik aanzag. „Het zal je interesseeren, Mira, dat Bellini in den laatsten. tijd1 als dol was. Hij stelde zich in het circus bij de minste Weinigheid als een woest-aard aan, liep in gedachten rond, gl» hem niets in den weg kwam. ze 'n pluimpie geeve, mag je ze ok wel 'n standje gee- ve, as ze dat vei'diene en met dat leeleke ding, deer je teniet, bang in worre, hewwe ze wel 'n skrobbeering verdiend, en deerom wil ik nou ers hewwe, dat je deer ers 'n praatje over in de krant skreeve." „Trijn, Trijn! Wat leit je de molen weer deur de vang loope! Ik wil best- gel-oove, dat: 't ka.ntooT is, zoo as je zaid hewwe, maar weet je niet dat telegraaf en postkantoore deur 't Rijk maakt, worre? W© zaide vroeger altijd1 toen Koning Wullem III nog leefde: „Deer ken de Koning niks an doen!", maar hier ken nou do Burgemeister niks an doen, of niks? Ja, wat is nou niks? Ze kenne der natuurlijk altijd 'n stoot an geeve, en eer ik nou deerover in de krant skrijf wil ik dat mooie ding op de ien of aar© keer ok ers zien." Nou van de week1 ben 'k er weest hoor! Ik most ef fies nai 't postkantoor met een postwisseltje voor m'n zeun Dirk, en tpe docht 'k, den loop ik metien effies deur nai de Waag. Ik eerst nai 't postkantoor, want nai dein werk is 't goed rusten. Toe ik deer kwam was er wel 'n man of tien. Ik ging daadeluk nai 't hokkie weer postwissels boven staat, maar to© zaid er zoo'n menheer teugen me: „Ne© Kees" (das raar, maar ze kenne me hier Van haver tot gort) „niet voor je beurt, we dienen hier keu te maken 1" Keu maake menheer? dat ken ik niet! Dat ken Trijn best, die maakte ze vroeger altijd zelf, maar de perie's binne nou uit de mode! Nu zegt ie, je begrijpt me niet, het gaat hier op de beurt af dus1 jé dient achteraan to gaan staan. O! nou snap 'k je, je wil zegge, die 't eerst komt, ok 't eerst maalt. Nou ik achteran, ©n omdat 't niet in 'n amerijtje of 'n kikkemikkie m'n bourt was, gluurde ik de boel ders zoo'n beetje rond, en nou wil ik we-1 as mij,n miening zegge, dat 't post kantoor er nog wel niet zoo erg kwaad uitziet, maar toch veul te klein is, en op dut punt Alkmaar toch erg achter is bai aare plaase vergleeken. Omdat 't wel wat lang duurt had) eer ik klaar was, ging ik met 'n staande steert de Nuuwesloot op, de Skaipesteeg deur n ai't telegraafkantoor, en ik gaf Trijn subiet g'lijk; dat is verdikkeme, vooral die opgang', 'n hok! Voor jnense, dié er alle kikkemikke koome wel niet, want die benne der an went, maar die er zoo ia te hooi en te gras koome, zoo as ik nou, en al die engelse en ameri- kaanse, moet dat ding 'n erge slegte indruk geeve, waaragtig Alkmaar niet waardig', en deerom wordt 't imeer as tijd, dat er 'n nieuw post en teelegrnafkan- toor komt. Nou weet ik wel, dat ze 't bai 't Rijk al '11 jaar of wat in gedachte hewwe, en dat ze nou op de begroo- ting 10,000 uittrokken hewwe as eerste termijn voor de bouwkosten, en teffens dat ze nai 'n goed terrein uitkaike, maar van kaiken komt niks, dat hewwe zc nou al 'n paar jaar dain, en deerom wil ik B. en W. nou niet zoo as Trijn zai, 'n skrobbeering geeve, maar ze toch wel der» op 't hart drukke: „slaat nou ok ers in deuze zaak d© handl an de ploeg; 'n goeij© ploe ger weet wel, weer ie in 't belang van rin bouw de ploeg inzette moet, en den ken ie teffens z'n baas (in dut geval, 't Rijk) te reidl en deid baistaan. Nou denk Ik wel, dat ze dut skrijven van Kees, moar bai der zij neerrolle laite en dat 'k even goed 'n hen in de butter jaage kon, maar dat hindert main niks, as 'k wat op m'n lede hew, den moet 't er of; dat is nou beurt en deerom akei 'k er voor. deeze keer weer uit. door BERNARD CANTER. 'orood ophad, dan pikte hij nog do kruimeltjes van zijn bord en hij keek zijn moe daarbij zoo vragend aan, dat zij hem nog een dikke snee met zoete koek gaf. En nis hij die ophad, zat hij nog' stilletjes naar de stro op- flap te kijken, omdat hij nog wel een boterham met appelstroop zou lusten. En Slok kon zooveel drinken, dat zijn vader zei: Jongen, waar blijft dat allemaal bij jou. Want als hij een glas melk, een kop melk chocolade en nog een klein kopje chocolade t-oe hij zijn ontbijt had gehad, keek hij als1 zijn moe voor de poes melk op een schoteltje goot, verlangend naar de melkkan, alsof hij nog geen droppeltje had gehad. Op een dag zei do vader tot de twee jongens: „Kin deren, dat wordt te erg met jelui. Gaat samen de we reld in en zoek jelui fortuin." „Dat zullen we wel", zei Slok. „Dat zullen wij zeker", zei Slik. De moeder gaf Slik twee groot© bronden mee en toen hij aan de deur stond gaf ze hpni nog een zoete koek en twee kadetjes-. En Slok 'kreeg van zijn vader twee flesschen melk, een flesch koude cacao en toen hij aan do deur stond, nog een flesehje met frambo zen-limonade. De twee jongens namen afscheid en gingen op weg. Toen ze een eindje geloopen hadden zei Slik: „Slokkie, laten wij een oogenblik rusten. Want ik heb zoo'n meteen getrouwd. Slok ging nu alleen verder. Tot hij aan 't rijk van een koning kwam, die óók een eenigste dochter had. Zij zat op een troon van goud met blauw satijn in een roze prinsesse-kleed. Deze koning' had! een wet ge maakt, volgens' welke de prinses zou trouwen met den jongen, die 't meest kon drinken. Slok, dit hoerende, meldde zich dadelijk aan. En hij begon zóó te drinken, dat die koning verbaasd' was. Vier glazen melk; toen driekoppen chocolade; daarna een heele flesch frambozen-limonade. En toen nog een bord! dikke melk. De, koning was tevreden en Zijne Majesteit zei: „Slok, ik benoem je tot prins. En mor gen is de bruiloft. Je naam is voortaan Slok-op-de- Eerste." En het- prinsesje kwam van haar troon en kuste Slok op zijn twee dikke wangen. Toen waren ze met een getrouwd. Slok-op schreef aan zijn vader, dat hij dadelijk moest komen. En Slik-op schreef hetzelfde aan zijn moeder. Dat was een pleizier, toen de ouders en de twee jongens weer bij elkaar waren. En de prinsessen bevielen de oudere best. Toen gaven de twee 'koningen een groot feest voor het geheele volk van de twee landen. Alle mensehen mochten zooveel eten en zoo- honger." En zij gingen zitten en aten samen het eer- j veel drinken als ze maar lustten. En alle kinderen ook. ste brood op. Toen gingen zij weder aan den wandel. Toen roemden alle menschen en alle jongens en alle meisjes Slok-op en Slik-op. Want als de mensdhen genoeg te eten en te drinken krijgen, dan zijn ze al toos erg tevreden met het staatsbestuur. En als kindje nu ook flink eet en flink drinkt, dan zal ik het dadelijk aan do twee prinsesjes schrijven. GESCHIEDENIS VAN SLIK EN SLOK Slik en Slok waren twee aardige jongetjes. Hun vader was houthakker en hun moedér zocht bramen en kruiden in het hosch, welke ze later in de stad ver kocht. Slik kon heel veel eten en Slok heel veel drin ken. Als Slik vier boterhammen met kaas en rogge- 1) Doorgaans worden aan zieke of herstellende kinderen sprookjes verhaald, welke onaangename droo- men ten gevolge hebben. Ook de geestelijke kost voor het zieke kind! zij licht. Dit sprookje wordt als een proeve aangeboden. Maar na een poosje zei Slok: „Slikkie, laten wij een oogenblik rusten, want ik heb zoo'n dorst." En zij gingen zitten en dronken samen een heele flesch melk leeg. Toen wandelden zij weer verder. Na een poosje zei Slik weer: „Ik heb nog een klein beetje honger." E'n zij gingen weer aan den weg zit ten en aten hot tweede brood! op. Toen zei Slok: „Ik heb nog een beetje dorst." En zij dronken samen de tweede flesch melk op. Toen zei Slik: „Ik heb van dat drinken zoo waar weer honger gekregen. Die twee kadetjes kunnen er nog best, bij." En zij aten samen de cadetjes op. Daarna zei Slok: „Nu heb ik van dat eten weer dorst gekregen. We zullen nu de cacao ook maar opdrinken." En zij dronken samen de flesch met cacao teeg. Toen gingen zij in eikaars I armpjes liggen en lekker in de schaduw op 't zachte I mos slapen. Nadat zij weer wakker waren geworden, zei Slik: „Ik heb gedroomd, dat ik honger had. Laten wij gauw de zoete koek opeten." En Slok zei: „Ik heb gedroomd dat ik dorst had. Laten wij gauw de flesch frambozen-limonade opdrinken." Toen ze daar mee gereed waren zei Slik: „Nu zullen wij maar weer verder de wereld ingaan." En Slok zei: „Het is toch maar prettig in de wereld, als je genoeg te eten en te drinken hebt." Nadat zij een eind geloopen hadden, kregen zij weer honger en dorst. Maar nu hadden zij niets te eten en- te drinken en Slok zei: „Zouden wij maar weer niet naar huis gaan?" „Ja," zei Slik, „maar hoe ko men wij zonder natje of droogje thuis? De weg is lang." Dus liepen zij maar verder, tot zij aan het rijk van een koning kwamen, die een eenigste dochter had. Zij zat op een troon van goud! met rood satijn in een wit zijden prinsesse-kleed. De koning had een wet opge steld, volgens welke de prinses zou trouwen met den jongen, di© het meeste 'kon eten. Toen Slik dat hoor de, liep hij dadelijk naar 't paleis cn meldde zich als trouwlustige -aan. De koning liet hem- binnenkomen en hij moest een proef afleggen. Eerst kreeg hij vier roomhorens. Daarna zes dubbele schuiintaartjes. Toen zeven confituur-taartjes. Maar di© waren ver dwenen, voor da,t iemand er op bad gelet. Want Slik had door 't wandelen extra trek. De koning liet nu een groot© roomtaart brengen met confituren en ver zilverde suikererwten er op. Dat was voor Slik ook maar een kleinigheidje en toen hij de heele taart op- gegeten had, drukte hij zijn wijsvinger op de kruimels en bracht ze toen naar den mond. De koning lachte hartelijk en liet toen een twaalf stangen nougat-choco- lade brengen. Slik begon te knabbelen en at ze achter elkaar op. Toen was de kening tevreden en Zijne Majesteit zei: „S-li'k, ik benoem je tot prins. En mor gen is de bruiloft. Je naam is voortaan Slik-op-de- Eerste." En het prinsesje kwam van haar troon en kuste Slik op zijn twee dikke, roode wangen. Toen waren ze kortom, was onuitstaanbaar", zeide Asta, „Nu, nu, het zal hem toch niet naar het hoofd ge stegen zijn", zeide Mira de schouders ophalend. „Die?" zei juffrouw Tompsen op een toon, die boek- deelen sprak. - Een uur later zaten de vijf dames, Mira, Asta, Vio let en haar kamenier en juffrouw Tompsen aan een tafel in een burger-restaurant. Zij hadden zich alle met opzet eenvoudig gekleed, daar zij het weinig ge woon waren des avonds nog een lokaal in de stad! te bezoeken. Maar aan een zijtafel zaten twee heeren, die op onbeschaamde wijze de dames fixeerden. „Men merkt, dat men in een kleine stad is, waar het opvalt, als zich een vrouwelijk wezen eens in een restaurant waagt", zeide de Amerikaansdhe lachend. „Ik ben werkelijk zeer bang voor de zeereis", zeide plotseling juffrouw Tompsen, als uit een diep gepeins wakker geschud, en zij moest het zich laten welgeval len, dat de anderen haar hartelijk uitlachten. Maar uit beleefdheid! ging men op dit thema in. „Wat moet ik met mijne vete leeuwen zeggen, die ook allen op het schip moeten", zeide miss Violet. „En ik met mijn Hansje." „Hoe kan men zulk een dik panneau-paard Hansje noemen?" riep Mira. „Ja, Hansje heet mijn dikkertje nu eenmaal „Voor wien gij uit elk restaurant de suiker steelt", zeide Mira. „Stil nu, Mira! Gij werkt ook met draad en niet met dieren, zooals wij, nietwaar miss Pattison? Gij ziet wel, hoe lief men zulk een dier mettertijd krijgt. Ik zou voor Hansje nog meer doen dan suiker stoten." En de heeren aan de zijtafel stieten elkaar aan en de een fluisterde den ander in: „Heb ik je niet ge zegd, dat die van het circus zijn? Ik heb toch eergis teren de groote blonde met, de leeuwen en de kleine zwarte op het koord gezien." En nu beeldden zich de beide cavaliers in nog meer recht te hebben de dames te fixeoren. En daar dit alles niet hielp en de dames in het geheel niet reageerden, kwam de een op den in val zijn stoel een weinig achterwaarts te zetten, «om tegen Mira's stoelleuning aan te stoeten. Toen het jonge meisje zich verontwaardigd om draaide glimlachte hij witjes' en fluisterde: „pardon, schoon© juffrouw". Maar hij waagde het niet meer te zeggen, want de blik uit hare beid© donkere oogen was veelzeggend' geweest en beschaamd wendde hij zich tot zijn1 vriend, die stil voor zich uitkeek: „Zeg, met die ie niets aan te vangen." Hedenavond heerschte in het circus Lenz groote opwinding. De reis per boot naar Kopenhagen zon dien nacht plaats hebben. De directeur, die nog nooit ten zeereis met zijn gezelschap gedaan had, was be grijpelijkerwijze zeer opgewonden en verborg dat ook niet. Wel honderdmaal reeds was1 hij naar den sta-1 ge- j loopen en had! daar voor het- paardenvervoer zijne schikkingen getroffen. „Wanneer alle paarden niet beneden in het vrachtruim gaan, dan moeten er een paar op dek -maar zet daar alleen de artisten-paar- den, voor mijn part ook de leeuwen", prentte hij zijn stalmeester in. „Maar, mijnheer de directeur, miss Pattison heeft mij reeds hedenvoormiddag gezegd, dat hare leeuwen alleen beneden moeten staan. De dieren kunnen geen tocht verdragen." „Mijne arme paarden", jammerde Lenz. „Nu voor de vaart het zijn 36 uur zal het wel gaan." Terwijl de anderen sloofden en zwoegden, sprong Mira als een1 kind! de kleedkamer rond. O, wat ver heugde zij zich op een zeereis! „Liefs'te Violet, ik ga dezen nacht niet in de ka juit, ik blijf aan dek en wil van de vaart genieten!" riep zij d© leeuwentems'ter t-oe, die haar costuum, dat zij npg- pas gedragen had, in den koffer legde. „Nu, het zal je d'a.ar wel spoedig te koud worden. Ik geef de voorkeur aan een warm bed. En wi© weet, of' hot niet- zeer schommelen zal?" „Ik heb echter gehoord, dat men aan dek veel min der zeeziek wordt dan in de kajuit, nietwaar, tante Tompsen zeide Mira to* de oude vrouw, die op een AAN DE DAMMERS! Met dank voor de ontvangen opl. van probleem 208. Stand. Zw. 7, 8, 0, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 36. W. 25, 30, 31, 33, 34, 38, 39. 40, 42, 43, 44, 47. 49. Oplossing. 1. 23 45 2. 45 34 35 24 38 25 3. 15 4. 35 5. 27 6. 14 7. 17 28 8. 36 38 1. 3429 2. 44—40 3. 25—20 4. 39 80 5. 33—28 6. 38 20 7. 31 22 8. 4741 9. 43 1 en wint. Wij ontvingen goede opl. van de heeren: G. Cloeek, D. Gerling, J. Houtkooper, J. K, G. van Nieuwkuyk te Alkmaar, P. Bakker, Schagorwaard, S. Homan, Wijde Wormer, H. E. Lantinga, Haarlem en H. J. Toepoel, Apeldoorn. DE' TIJDSCHRIFTEN. De vorige week ontvingen wij bijna twee weken over den tijd het „fransche damtijdschrift: „Le Damier." Marcel Bonnard1 schrijft daarin een hoogst waardee- reud artikel over den gehouden wedstrijd! in Rotter dam. De regeling was volgens hem op buitengewoon keurige wijze verzorgd. De heer Dambrun schrijft over zijn telegraphischo uitdaging aan Hoogland' tot het houden van een ma tch om het, wereldkampioenschap met Molimard. Hoogland stelt zich in 1913 beschikbaar. De heer Dambrun is van meening, dat men zich onmiddellijk moet beschikbaar stelten. Bovendien hechte hij aan den titel van wereldkampioen behaald! in een rond- tournooi niet. veel waarde. Hij gaat zelfs zoover, dat hij aan 't eind van zijn schrijven verklaart: De sterk ste speler, de werkelijke kampioen is voor ons Moli mard. Wij roepen hem uit als wereldkampioen." Dat is nu toch echter o. i. al te belachelijk. Hoog land heeft zijn titel met- eere behaald. Heeft, schitte rend gespeeld1 en nu zou men in Frankrijk willen zeg- Igeu: „Ja, maar je bent toch geen wereldkampioen." Neen, dat gaat niet. Wij gelooven stellig, dat de heer Dambrun, ale Mo-limardl den eersten prijs gewonnen had, de billijkheid van een dergelijken wereldkampi- mand zat en hare reishandbehoenem stopte. „Ja, men zegt hef wel, maar, eerlijk gezegd, ben ik ook steedh veel liever des nachts in dé kajuit geble ven." „Laat ons nu spoedig naar het restaurant, gaan, an ders krijgen wij geen tafel meer. Een ieder zal heden in het circus eten", zeide Asta, die slaperig in een hoek zat en de oogen slechts met moeite open hield. „Zij heeft: gelijk. Meent gij, dat wij wat medé oop reis moeten nemen 36 uren varens is geen kleinig heid en wat er daar aan boord' te eten is, nu ik geloof, dat dit geen genot moet zijn", zeide Mira. „Nu, eieren heb ik reeds ingepakt en het eindje worst, dat ons nog van gisteravond' overgebleven is"', sprak juffrouw Tompsen. „Ik heb nog twee blikjes sardines, een kip en een hoeveelheid cakes", troostte Violet. Wanneer gij zeer hongerig zijt, krijgt gij er wat van." „Wij zulten wel zoo zeeziek worden, dat wij in het geheel niets eten kunnen", plaagde Asta en d'eed al ten rillen. De onde vrouw had! zich intusechen reed® naar het restaurant gespoed, waarin al bijna de geheele artis- ten-wereld bijeen was. Zij bemachtigde nog in een hoek een kleine, ronde tafel, die weliswaar voor vijf personen veel te klein was, maar toch mocht zij blijde zijn nog een plaatsje gevonden te hebben. Zij had eindelijk na, koeten strijd! drie stoelen gekregen en liet zich uitgeput op een ervan nedervallen. De heide laatste, dagen slechts versteld en gepakt- ja, dat moest iets voor hare oudé beenderen betec'kenen. Wat zagen de luidjes rondom haar eruit, alsof zij een Noordpool-expeditio ondernamen! Die doeken, shawls, mantels, pelsen, waarin zij deels gehuld daar zaten, en welke zij deels op den grond in groote bun- dols op elkaar gehoopt naast zich hadden liggen. De directeur en de directrice hadden zich onder de artis- tcn gemengd, zaten in hun midden aan een tafeltje en spraken vriendelijk met hen. Meer dan eens haalde de kleine, zenuwachtige man zijn horloge voor den lag en do weelderige directrice moest dikwijls haar arm op den zijnón leggen en hem influisteren: „het is nog lang geen tijd." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1