B» J« BALDER -t- Danifsklwriiiaker §poor§traat 30< rt i i*il J Schouw. E. W. VET, EB. laas Exportears De ECHTE „FROMYTOL" Boterspeculaas, Honig-Taai. S. ELTE, Laat 105. op het Laödgoed „Kranenbroek" te Alkmaar. Groote Nationale en Internationale Harddraverijen IBKfllL Boomen, Heesters en Rozen. eo Mei Lipton Thee. Vraagt Brommer's Polder Overdie en Achtermeer. SD Soyaboonenkoeken merk W. L. Leest dit aandachtig! 1e Kwaliteit W. VAN AMSTEL. tl [Firma H. W. HOLSMULLEB.| SPAART TIUD, ARBE3D EN GELD. m H i b|nn¥-nT-£ - J DE LANGE Corns» Jobs. Zn. Kassier en Commissionair in Effecten, K. ACKEMA, s a WES8ANEN St LAAN. LIJNZAADKOEKEN, Zondag 20 October 1912» om prflzen tot een gezamenlflk bedrag van f 500. Agentschap te vestigen. Jongens gevraagd, fijne VLEESCHWAREN. rolpens! Stokpaardjes- Ir -Zeep VERLAAT OP <m -w,,, *wm' %m m. Boekaankondiging. PRACTISCH, ELEGANT, Handelscredieten, Beleeningen. Handelsmededeelingen. A D VERTE N T I EN." -3 M KUNSTTANDEN. 8. 8 Er Het Bestuur van den Polder Over die en Achtermeer brengt by dezen ter kennis van belanghebbenden, dat WOENSDAG 16 OCTOBER, v.m. 10 ure a.s., de schouw over de slooten zal worden gehouden. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. de bediening van een Cellulair rijtuig over het jaar 1900 dertien met één jaar optie. Markt jassen Marktkielen Slageisjassen, Manchesterjassen, Manchester broeken Eietsbroeken, Oliejassen, Stofjassen, Bakkersbuizen, Ketelpakken, Schildershemden, eigengemaakte Werkmansbroe ken, enz. enz. Langestraat, Alkmaar. I middel ter conserveering van kaas", vervangt de lijnolie, en is beduidend goedkooper. Vraagt prjjs en monsters gratis aan de 4énigö Impor teurs voor Nederland en Koloniën THE ANTWERP OIL TRADING COMPANY, 312 Amstel, Amsterdam Telephoon 423. 's namiddags HALF 2 UUR, Entrée f 0.50 en f 1. Wilt U den tuin veranderd of aan gelegd hebben, dan is het nu de ge schiktste tijd. Leverantie van alle soorten van VRAAGT PRIJSOPGAAF. een aankomend BINDER en een LEERJONGEN Verkrijgbaar bij de voor naamste Winkeliers in prij zen van EN GROS. ROOKWORST. HAM. HAMSPEK Stokpaardjes-Leüenmeik-Creatn Zwart speelde nu 914, doel een mooie slagzet kan voorkomen als zwart hier speelde als volgt: 1. 17—23 2. 21 12 3. 12—17? 4. 10 27 5. 18 7 6. 24 33 7. 13 22 8. 26 48 9. 48 30 2. 28 3. 48- 4. 27—21 5. 32 12 6. 33—29 7. 38 18 8. 37—31 9. 30—25 10. 35 4 42 10. 22—28 11. 415 en wit wint. Ter oplossing- voor deze week. Probleem 204 van Payette (Montréal). WS/M. Zw. 5, 8, 11, 12, 13, 17. 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 80. 45 W. 15, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 42. 43, 46, 48, 49. Opl. voor of op 17 October, b. v. d. blad. De Holland!» drukkerij te Baarn, die C'arlyle's woord, dat het Boek de I niversite'it is van onze dagen, tot leuze heeft gekozen, dienvolgens met haar uitgaven „university extension" wil! geven en de belangrijke vraagstukken op het gebied1 van godsdienst en wijsbe geerte, van staat, kerk en maatschappij laat behande len door mannen van naam, zond ons ter aankondiging een drietal aardige boekjes. Ze zijn geschreven door di. L. Helpman Gzn. en geven aan hoe Bheumatiek, Hardlijvigheid en Catarrh door een eenvoudige en ge makkelijk toe te passen methode, kunnen worden gene zen^ De boekjes laten zich prettig lezen, terwijl tee- keningen de voor- en beschreven oefeningenduidelijk aangeven. De schrijver verzuimt niet, lijders aan de genoemde kwalen, zoo deze een ernstig karakter dra gon, mot nadruk aan te raden, zich tot een geneesheer te wenden, zoodat san deze serie niet de gevaren ver bonden zijn. welke dergelijke leeken-boekjes dikwijls opleveren. Lijders- aan de genoemde kwalen kunnen er uit leeren wat ze t-e doeu e-n te laten hebben! Wij ontvingen van den uitgever W. Versluys te Amsterdam, een boekje over de Van Eeden-kolonie in .Noord^Carolina in het Oosten van de Veree-nigde Sta.- ten van Noord-Amerika gelegen. Het boekje dat tal van kiekjes van bovengenoemde kolonie bevat, bevat inlichtingen voor aspirant-kolonisten met een schrij- i ven van dr. Frederik van Eoden. Uit de beschrijving- van de kolonie blijkt, dat het land bij uitstek geschikt is voor kolonisatie en de Car-Trunk-Maatsóhappij dan ook succes heeft met hare ontginningen. De voor 2 jaar gestichte kolonie-Van Eeden is het meest inte ressant, zij is ongeveer 400 II.A. groot, de bodem vau Van Eeden-Colony is van goede kwaliteit. De kiekjes, die den tekst begeleiden, geven een dui delijk beeld! van de woning-en, welke er gesticht zijn, en van het werk, dat er uitgevoerd wordt, zoo zien we o. a. in beeldl gebracht het wegruimen van boo-men, 'het ploegen van land, het ontginnen, het rooien van aard appelen. oenstitel niet in twijfel zou hebben getrokken. ..Hoog land is de wereldkampioen" en alle Ned. dammers er kennen hem gaarne als zoodanig. „Het Damspel" van October is weer een uitnemend verzorgd nummer. Het bevat in de eerste plaats twee fraaie foto's, één van H. Hoogland Jr. voor het dambord en een van de deelnemers aan het concours te Rotterdam benevens de regelingscommissie. Verder een artikel over „De intern, wedstrijd." Mooie slagen en standen uit den intern, wedstrijd. Hoogland te Utrecht, Kroniek en twee partijen, waarvan een uit den jongsten wedstrijd gespeeld tusschen Weiss en Hoogland. De heer Hoogland! behandelt deze partij, ook in zijn wekelijksehe rubriek en heeft daar bij den 33en zet van zwart een opmerking gemaakt, die wij in het tijd schrift mis-son en wel den volgenden stand! na den 33en zet van Wit (Weiss). Gemengd nieuws. DE BALKAN-OORLOG EN DE HANDEL. Daar bij het lezen van de berichten over den Balkan oorlog allicht bij onze lezers de vraag zal rijzen of ten gevolge van dezen oorlog de Ams-terdainsche handel directe nadeelen ondervindt, hebben wij ons tot enke le terzake-deskundigen met deze vraag g-ewend, die ons echter terstond1 al geruststellen konden. Wat b.v. den graanhandel betreft, zoolang de Dar- dan-ellen niet gesloten zijn, ondervindt men weliswaar moeilijkheden, b.v. door liet stijgen der vrachtprijzen, doch verder ondervindt dei handel geen last. Lu daar Rusland niet in ieder geval nog niet bij den oorlog betrokken is, gaat de graanhandel op Zuid-Rusland ook rustig zijn 'gang, behoudens enkele moeilijkheden.' Naar de directie van de Koninklijke Nederlandsehe Stoomboot-Maatschappij, die met de Zwarte Zee een geregel den dienst onderhoudt, ons mededeelde, heeft de vaart tot dusver nog geenerlei vertraging tengevol ge van den oorlog, ondervonden. (Tel.) DE HEER VAN KOL IN EEN TYPHOON. De lieer Van Kol schrijft uit Tsurug-a aan het „Vad.": Een zware typhoon (wervelstorm) had ons op de Japansche zee te pakken. Vele schepen vergingen. Spoor en telegraaf te land' zijn afgesneden, bruggen vernield, huizen ingestort. Wij kwamen er genadig af. De waterketel werd weggeslingerd, banken over boord, onze koffers zweefden door db hut. Neptunus werd overal aangebeden. Doch wij kwamen na 10 uur stoomens uit dien koers te zijn geslagen, heel huids, doch weinig friseh in Japan aan. éêts stuk vervaar digd, is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkoeper dan| het wnscklown voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: IMHüLSEN HOYER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, Mient 25; •L C. THEISSLING, Langestraat 7. BONI) VOOR STAATSPENSIONNEERING. Het verleden week geïnstalleerde -comité van actie voor de verkiezingen van 1913 is- met bekwamen spoed aan den arbeid gegaan. Tot voorzitter is gekozen de heer C. van, de Velden, te Rotterdam, tot secretaris de -heer H. J. Hagelen, te Arnhem en tot penning meesteres, mevr. Le Grand-Goudschaal te Rotterdam In algemeene trekken is de werkwijze vastgesteld waarbij besloten werd vooral in die districten, waai de kans groot is een voorstander verkozen te krijgen, de krachten te concentreeren. Met de vorming- van een strijdkas, waarvoor de grondslag werd gelegd op de algemeene vergadering van den Bond, zal nu een begin worden gemaakt. Aan de afdeelinge-n van den bond zal zoo spoedig mogelijk een uitvoerig plan van actie worden gezon den^ terwijl tevens gevraagd zal worden, dat elke af- deeling één harer leden zal aanwijzen om voortdurend met het comité in relatie te blijven, EEN KIND ZONDER NAAM. Het Hrl. Dag-bl. ontving een schrijven van een inge zetene van Haarlem, waaruit blijkt, dat op 14 Juli 1912 in het St. Elizabeths-gasthuis aldaar een doch tertje van^ hem werd' geboren, dat tot op -heden geen naam heeft, omdat de directie van het Gasthuis ver zuimde het kind binnen den daarvoor bestemden tijd ten bureele van den Burgerlijken Stand aan te geven. Het blad heeft, aan het Gasthuis een onderzoek in gesteld; daarbij bleek, dat inderdaad door drukke be zigheden of anderszins in -het St. Elizabeths Gasthuis verzuimd werd het kind tijdig bij den Burg. Stand aan .te geven. De dokter, die 'bij de geboorte tegenwoordig was, gaf als naar gewoonte een briefje af aan de verpleegster; haar taak was, dat aan den portier ter hand te stellen ■en de laatste gaat dan aangifte doen bij den Burger lijken Stand. Maar de verpleegster gaf -het briefje te laat aan den portier en toen deze daardoor aangifte deed na verstrijking van den daarvoor aangegeven tijd, weigerde de ambtenaar van den Burgerlijken Stand de inschrijving, vóórdat de Rechtbank daartoe een vonnis had gewezen. De Haarlemsohe Rechtbank heeft op 1 October j.l. vonnis gewezen en zoo kon het blad aan de ouders mededeeling doen, dat hun kind sedert 1 October 1912 niet meer naamloos is, doch in de registers van den Burgerlijken Stand staat ingeschreven als Imke Wil- helmina. Dat de vader van dit vonnis gisteren nog geen ken nis droeg, ligt wellicht in het feit, dat de wet nog een teimijn toestaat, voor het gaan in hooger beroep. f 0,30 per regel. GRAAI RUMFORD, de bekende "staathuishoud kundige en filantroop, hadl aan het einde dor 18de eeuw een soep samengesteld', die naar hem genoemd werd. Hij wilde in den toenmaligen duren tijd de be- vo king- een goedkoope do-ch tevens voedzame en sma kelijke soep verschaffen. Zijn doel bereikte hij, want de Rumfordsoep viel algemeen in den smaak. De hoofdbestanddeelen waren gort, erwten en aardappe- en. In d'en loop der tijden heeft de voedingsmidde- len-iii dus trie het recept verfijnert, en vooral de beken defirma Maggi brengt een Rumfordsoep in den han del, die, wat smakelijkheid) en voedingswaarde 'betreft, onovertroffen is, en daarom ten zeerste aanbevolen kan worden. Men verlange echter uitdrukkelijk MAG- a' Rumfordsoep. Pk ÏO CM «+-< c3 P cg P P -M 0Q P P Speciale inrichting voor het plaatsen van KUNSTTANDEN volgens nieuwste vinding ('zaai- Peterstraat 77, Zaandam. Zitting te Alkmaar iederen Donderdag vaa 2 tot 4 uur bij den Heer X,. ÖE ROVER, Sigarenwinkel, Rit^evoort 1. Let wel Voor levering of herstelling van Kunstgebitten wordt alleen dan betaling gevor derd indien het volkomen naar genoegen is. Pijnlooze behandeling. 99 Ms OS O- O to CK5 e g p P 09 095 3 3 o>a o 3* C. NOORT, Voorzitter. W. VAN DE POL, Secretaris. Opgericht 1766. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Het College van Regenten over de ge- vangenissen te Alkmaar ia voornemens op IMiisUttg 83 October 1913, des namiddags ten 3 ssnr in de Regentenkamer in de strafgevangenis al daar, onder nadere goedkeuring van ZEx. den Minister van Justitie, aan te besteden: De voorwaarden liggen ter lezing in de strafgevan genis van s morgens 9 tot 's namiddags 4 uur. De biljetten, op zegel geschreven, moeten zijn onder teekend door den aannemer en twee borgen en zijn ingeleveid op den dag der aanbesteding vóór des na middags 3 uur in de bus, aanwezig in de strafge vangenis. Het College van Regenten voornoemd, Mr. N. H. DE LANGE, Voorz. DONATH, Lid en Secretaris. HET BESTUUR. Oude Binnenl. Brandverzekering-Ma&tsheappij met concurreerende premiön, wenscht te Alkmaar nog een Flinke provisie. Sollicitatiën met iulichtingen wor- den ingewacht onder letter S 252, Bur, van dit Blad. 14 tot 17 jaar voor opleiding tot pakknechten in de slagerij. N.V. Kennemerland, Alkmaar. Aanbevelend BLOEMIST, Vrouwenstraat 10. L- WOUTERS, Van Everdingenstraat 11. Ter ROEK RIK GERIJ van de N.V. HERMs COSTER ZOON kunnen geplaatst worden. Verblindend schoon wordt de ge- laats kleur, jeugdig en frisch wordt het uiterlijk door t dagelijksch gebruik van van Bergmaan Co., Arnhem Fabrieksmerk„Stokpaardjes» alleen echt in rood-gele (hollandsche) verpakking., Prijs 40 cent per stuk, verder maakt het roode, ruwe en opengesprongen huid in een nacht blank en fluweelzacht, Tube 35 cent bij; LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat, Firma NIEROP SLOTHOUBER, Drogisten, Langestraat, J. SCHOUTEN Co., Hui gbrouwere tra at, J. A. BA STE, Coiffeur, Payglop, F. BERG. drogist, Hofplein 58, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2