Openbare Verkooping op. DINSDAG 26 NOVEMBER 1912, PERCEELEN Warmenhuizen. de vruchtbare WEILANDEN Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Huismanswoning, Huismanswoning, Openbare Verkooping Openbare Verkooping BOERENPLAATSEN, reukloos Jachtwater Heerluigowaard. Aanbesteding. C Verheus, P. J. LAURMAN Brie akkers uitmuntend te HEER-HUGOWAARD De BOERENPLAATS 3 De][BOERENPLAATS Openbare Verkooping Openbare Verkooping BELANÓRTJK BOELHUIS 26 stuks [HOORNVEE, Eenig Huisraad en Inboedel. Openbare Verkooping 1. DE BOERENWONING 2. HET WEILAND 3. EEN HUIS EN ERF, Mr. A. P. H. DE LANGE, Twee kapitale ANS1NGH MESMAN, Notaris H. B. HO TT MER, te BROEK OP LANGENDIJK Mr. A. P. H. DE LANGE, AL KM AAR. Notaris GOUVERNE te Alkmaar, Openbare Verkooping Wegens sterfgeval. te AKERSLOOT, Mr. A. P. H.;DE LANGE, met SCHUUR, ERF en uitmuntend WEILAND, Mr. A. P. H. DE LANGE, met SCHUUR, ERF uitmuntend WEILAND, Onmisbaar voor kinderen is het Oudorp— Schermerhorn. HUISMANSWONING WEILAND, uitmuntend WEILAND De Notaris H. DE BOER, te Hoogwoud, aan te besteden: aan Se besteden in de herberg „De WITTE ZWAAN", ie Alkmaar, Mr. A P. H. DE LANGE, Mr. A. P. H. DE LANGE te ALKMAAR, Mr. A. P. H. DE LANGE, te Alkmaar, en J. WAGEMAKER, te Andijk, op Donderdag den 31 October 1912, op Donderdagfden 7 November 1912, 10 hectaren, 33 aren, 70 centiaren. te HEER HUGO WAARD, ie RINNEGOM, gem. Egmondbinnen, op Woensdag 6 November 1912, op Woensdag 13 November 1912, 11 hectaren, 61 aren, 72 centiaren. te SINT MAARTENSBRUG Mr. A. P. H. DE LANGE, te BURGERVLOTBRUG (gem. Zijpe), te OBDAM, De Notaris P. BOS te Hoorn met SCHUURERF en diverse perceelen uitmuntend na bekomen rechterlijke machtiging Diverse perceelen WEILAND. Wam?* REGENTEN van het DIACONIEHUIS 1W der NED. HERV. GEMEENTE te A L K- MAAR, zijn voornemens op Maandag 21 Octo ber 1913, 's avonds 7 uur, a Zoete Meik, Karnemelk, Kruide niers- en Grutterswaren, Zeep, MargarineAardappelen en Groenten, b. Rund- en varkensvleesch. 'saaaag—diakenen der nep, hf.rv ge. de levering van het in 1913 benoodigde WITTEBROOD voor de bedeelingen en het Diakonie- huis. een perceel sloot- en aardewerk (molenkolk te RUSTENBURG) Schouten straat bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. des middags 1 uur, bil OPBOD, AFSLAG en COMBINATIËN, van den heer N. DE WAARD, ten «verstaan van den te AI/KMAAïi gevestigd en Notaris van de volgende Gemeente Broek op Tangen dijk 1. Het, bonwland met water, genaamd „de Ad miraal". groot 26 a. 30 c.a. 3, Twee perceelen bonwland en water, aan de Smidsloot, te zanten groot 50 a. 30 c.a. Gemeente Znid-Seharwoude Het bouwland met, water en ert, aan de Kardinaalsloot, Schagersloot, Jurjensloot, Dirk Jonge- lingsloot, Burggracht en Corns. Bakkeraloot, zarnen groot 3.03.04 Hektaren. Te vellen iu diverse percelen. Te aanvaarden Kersttijd 1913. Behoorende tct den boedel van wijlen den heer 0. WAGENAAR J.Gz. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar, alwaar tevens teekeningen verkrijgbaar zijn. notaris te S choorldam, zal op Dinsdag 15 Ou tober 1913, 's avonds 6 uur, in het koffiehuis „de Moriaante WARMENHUIZEN publiek ver knopen 1. Een goed onderhouden Bentenierswoniug met Schuur en ert, op een der mooiste standen, nabij de R.C. Kerk, te Warmenhuizen, groot 5 aren 46 centiaren. 2. Een goed onderhouden Huis en Ert, achter per ceel 1, groot 1 are. 3. 3 perceelen uitmuntend Bouwland, gem. War menhuizen, gen. „de Tatew id", groot 35 a. 10 c., „de Paardeweid", groot 47 a. 30 c. en „de Paarden weid", groot 42 aren 40 centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van mej.de wed. A. BAREMAN. te ALKMAAR zal verkoopen te EGMONDBIN- NEN. in het Café van VAN DER MOLEN op WOENSDAG 23 OCTOBER 1912 to EGMONDBINNEN in den Stammerpolder, aan het zomerdijkje in de Rinnegommerlaansamen groot 13,42,40 hectaren. Eigendom van den heer WOUTER BALTUS en te aanvaarden met Kersttijd a.s. ZIE DE BILJETTEN. te WARMENHUIZEN, in het café „de Mooriaan", op DONDERDAG 24 OCTOBER 1912, des avonds f» uur, ten overstaan van den Notaris P. J. O. VAN TOORNENBÜRGH, te Alkmaar, van: te WARMENHUIZEN, aan en bij de Weenerslootj en in den z.g. Duivelshoek, samen groot 73 Aren 80 Cen tiaren. Breeder bij biljetten omschreven. Aanvaarding 25 December 1912. Eigendom van den heer H. J. VONK te Alkmaar, en thans nog in huur bij G. JONKER te Warmenhui zen. op MAANDAG 21 OCTOBER 1912, bij opbod, en op MAANDAG 28 OCTOBER 1912, bij afslag en combi natiën, telkens 's avonds 6 uur, in het café „Central", aldaar, ten overstaan van den Notaris L. TOP, van de volgende perceelen te ALKMAAR: 1. Een HUIS en ERF, aan de Ramen No. 10, groot 60 Centiaren. Verhuurd' aan Volkers1 voor 2,50 per week. 2. Een HUIS met BOVENHUIS en ERF, aldaar No. 8 en 8a, naast perceel 1, groot 73 Centiaren. Ver huurd: het Benedenhuis aan Aris vooi' 1,50 per week en het Bovenhuis aan Kaarsenmaker voor 2,per week. 3. Een HUIS en ERE, aan den Koningsweg aldaar, No. 9, groot 62 Centiaren. Verhuurd aan Neef voor 2,50 per week. 4. Een HUIS met SCHUUR en ERF, aldaar, No. 11, naast perceel 3, groot 88 Centiaren. Verhuurd aan Berendsen voor 3,per week. 5. Een IIUIS met BONTENHUIS, SCHUUR en STEEG, No. 24 en 24a, groot 73 Centiaren. Ver huurd: het Benedenhuis aan Swier voor 2,40 per week en het Bovenhuis aan Pallemans1 voor 2,15 per week. Behoorende aan de Erven van den Heer B. DUITS en te aanvaarden bij dte betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoem de Notaris, te Bergen. op DINSDAG 15 OCTOBER 1912 bij opbod' en op DINSDAG 22 OCTOBER 1912 bij afslag en combina tiën, telkens des avonds 6 uur, in bet koffiehuis „Do Graanhandel" van- Mej. de wed. J. P. WAGENAAR, j aan het Luttik-Oud'orp, ten overstaan van den notaris j van de volgende perceelen Alkmaar 1. WINKEL en WOONHUIS met ERF, aan de Snaarmanslaan, No. 24, hoek Tuinstraat, groot 85 c.a. - Verhuurd aan Cli. A. Wolzak, voor 8.50 per week. 2. HUIS en ERF, aldaar, No. 26, groot 90 c.a. Verhuurd aan O. Bolweg, voor 2.25 per week. 3. HUIS en ERF, aldaar, No. 28, groot' 84 c.a. Verhuurd aan H. Jonker, voor 2.25 per week. 4. HUIS en ERF, aldaar, No. 30, groot 103 e.a. Verhuurd aan J. B. Oortmeijer, voor 2.25 per week. 5. HUIS en ERF, aan de Tuinstraat, No. 46, hoek 2e Tuin Dwarsstraat, groot 86 c.a Verhuurd) aan Tb. Boa voor 2.60 per week. 0. HUIS en ERF, aldaar, No. 46 a, groot 85 c.a. Verhuurd aan C. v. d. Meulen, voor 2.60 per week. Behoorende tot cle nalatenschap van den heer G. Joon. 7. HUIS, ERF en STEEG, aan de Verlengde Snaar manslaan, No. 74, groot 76 c.a. Verhuurd aan H. Herks, voor 4.— per week, tot 15 Deo. a.s. 8. HUIS, ERF en halve STEEG, aldaar, No. 76, groot 96 c.a. Verhuurd aan Jb. Dane, voor 4.per week tot 15 April 1913. Eigendom van den heer C. DE RUITER. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen onder gestanddoening der huren. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Netaris. op Woensdag den S3 October 1913, bij opbo^ en op Woensdag den 30 Cctober 1913, bij af' slag en combinatiën,, telkens des voormiddags 9 uur in liet koffiehuis „de Zwaan" van den heer D. PIJPER, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris van genaamd „VELDZICHT" te Heer-Hugowaard aan den Middenweg en Oostertocht, bestaande uit huis manswoning, schuur, erf, tuin en uitmuntend weiland, zeer geschikt voor bouwland of fijne groenteneultuur, te zamen groot 21 hectaren, 74 aren, 70 centiaren. Te veilen in diverse perceelen. genaamd „HET DRUIFJE", te Heer-Hugowaard, aan den Middenweg en Botertocht, bestaande uit huis manswoning, schuur, erf, tuin en'uitmuntend weiland, zeer geschikt voor bouwland of fijne groenteneultuur, te zamen groot 12 hectaren, 94 aren, 40 centiaren. Te veilen in diverse perceelen. Behoorende tot de nalatenschap van den heer Jb. SMIT. Het land is te aanvaarden Kersttijd 1912 en de gebouwen, erven en schuren den 1 Mei 1913. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden notaris aan de Breedstraat A 10. op Zaterdag 36 October 1913, des namiddags 1 nar, in de herberg „Het Gulden Vlies" van den Heer W. MOOIJ, aan de Koorstraat, ten overstaan van de Notarissen van A. De HUISM AKSWONIKG met RCHIII B, EBF en eenige perceelen uitmnntend WEI- L1ND en BOUWTERREIN, aan het Domi neeslaantje en den Rijksstraatweg te H e 11 o o, te zamen groot pl.m. 10.19.80 H.A. Te veilen in diverse perceelen. B. Het WEIEAND, genaamd „de Klaverweid", aan den Heerenweg te Bergen, nabij Alk maar, groot 3.76.80 H.A. Te veilen in 4 perceelen. Eigendom van de Familie BOEDER. Alle perceelen kunnen aanvaard worden Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemde Notarissen. bij opbod) en bij afslag en combinatiën, telkens des morgens 10 uur, in de herberg van den heer C. DEKKER, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris' van eene *£©r geschikt, voor bloembollencultuur, te Aker- s 1 o o t, aan de Molenbuurt, Wester Hoogeweg en Boe- kelerweg, te zamen groot Behoorende tot de nalatenschap van den heer J. 8INNIGE. Te aanvaarden: het land Kersttijd 1912- en de ge bouwen en erf 1 Mei 1913. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10, te Alk maar. op DINSDAG den 5 NOVEMBER 1912, des morgens 9 uur, ten huize van den heer O. MEIJER, aan don Middenweg, van: waaronder 13 Tijdkoeien, 3 Zomerkalvers, 3 Kalfvaar- zen, 1 Geldevaars, 6 Geldekoeien, 2 Graskalven, een Zeug met Biggen, Kippenhok met partij Kippen. Twee Paarden, 1 donkerbruine Merrie, oud 5 jaar, bekroond met den lsten prijs van de laatste tentoon stelling, 1 zwarte Merrie, oud 9 jaar, mak en ving bij den weg. Bakwagen, zoo goed als nieuw, driewielde Kar met Hooiraam en Ponder, Ierbak, Hondenwagen, Kruiwa gens, Trog met ketting, diverse Tuigen, Landbouwge reedschappen, Karnmolen met Karn, 3 Kaastobben met toebehooren, Weivaten, Botermout en Stelling, Botertijnen, Roomvat, Melkbussen, Melkkommen, Em mers, Kaasperseu voor groot© en kleine kazen, Makers, Zetters, Kaastafeltje, Kaasborden, Kisten en Schra gen, enz. enz. Twee Varkensboeten, Zeunissen, Mestplanken, Stal- schutten, Slijpsteen, Stalschelpen, Latten, Schuit, Konijnenhok, partij Suikerbieten en Bladriet, Brand hout. GELEGENHEID TOT STALLING BIJ HET OAFé VAN WESTER. ALLES OM CONTANT GELD. -Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. bij opbod en bij afslag en combinatie, telkens des morgens 10 uur, in d'e herbei^ van den heer C. VAN DER MOLEN, ten overstaan van den Notaris van de en eenige perceelen bijzonder geschikt voor bloembollencultuur, zeer gun stig gelegen aan den Heerenweg, nabij dé R. K. Kerk te RINNEGOM, gemeente EGMOND-BTNNEN, te zamen groot pl. m. Te veiled in 11 perceelen. Te aanvaarden: het Land Kersttijd' 1912 en het. Huis, Schuur en Erf 1 Mei 1913. Eigendom van den heer R. GROOT. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris DE LANGE voornoemd, aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar. op MAANDAG 11 NOVEMBER 1912 bij opbod, en op MAANDAG 18 NOVEMBER 1912, bij afslag' en combinatiën, telkens des morgens 11 uur, in de herberg van den heer SWARTHOP, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris van: met boomgaard, bouwland en water, aan het Noord- Hollandseh Kanaal, te Sint Maartensvlotbrug, ge meente de Zijpe, te zamen groot- 8.35.77 II.A. Te veilen in 21 perceelen. genaamd „De Weve", nabij den Ruigenweg en het Noordl-Hollandsch Kanaal, te Sint Maartensvlotbrug, gemeente de Zijpe, groot 2.40.70 H.A. Te aanvaarden: het Land Kersttijd 1.912 en het Huis en Boomgaard 1 Mei 1913. aan het Noord-Hollandsch Kanaal te Burgervlotbrug, gemeente de Zijpe, groot 2 Aren 40 c.A. Verhuurd aan P. DELVER, voor 1,25 per week tot 1 Februari 1913. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen on der gestanddoening der huur. Eigendom van Mej. de Wed. D. VETHMANBAS. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris. op DINSDAG 12 NOVEMBER 1912 b ij o p b o d1 su op DINSDAG 19 NOVEMBER 1912 bij afslag en combinatiën, telkens dee morgans 10 uur, in da herberg ren O. CONSTANT, ten overstaan van den Notaris van aan den Belkmeerweg, nabij de BURGERVLOT BRUG, gemeente ZIJPE, bestaande uit: 2 zoo goed als nieuwe HUISMANSWONINGEN, ERVEN, BOETEN en uitmuntend WEILAND, GE SCHIKT VOOR BLOEMBOLLENCULTUUR, res pectievelijk groot 17.84.30 H.A. en 22.54.80 H.A., en verhuurd aan de heeren A. ZEEMAN en K. ERIKS. Te aanvaarden de Gebouwen en Erven 1 Mei 1913 en het Land-Kersttijd 1912. Inlichtingen -en teekeningen worden verstrekt door genoemden Notaris, Breedstraat te Alkmaar. A 20 Ct. per FLACON van Apothekers en Drogisten. Magdalenenstrnat Telef. 458. zal op DONDERDAGEN 24 en 31 OCTOBER 1912 telkens 's avonds 6 uur, bij opbod en afslag, in het café „De Burg" aan de Ged. Nieuwesloot te Alkmaar ver koopen de perceelen te Alkmaar 1. Het WOONHUIS, (voorz. v. gas en waterleiding) met ERF aan de Zuidzijde der Oudegracht A 203, gr. 52 cA., verh. voor 3.50 p. w. aan Mej. wed. Kiestra. 2. Het WOONHUIS (voorz. v. waterleiding) met TUIN en EEF aan de Popelmanslaan, F no. 15, gr. 7 A. 22 cA., verh. voor 4 p. w. aan den lieer Jannes. 3. Het WOONHUIS (voorz. v. gas en waterl) met ERF aan de Snaarmanslaan E' no. 5, gr. 60 cA., verh. voor 2.50 p. w. aan den heer Deun. 4. Het PAKHUIS met ERF naast perc. 3 E no. 3, gr. 72 cA., verh. aan den heer Bot voor 2 p. w. Behoorende aan de familie De Wijs. zal op Maandag 31 October 1913, by opbod en op Maandag 38 Uclober daaraanvolgende, bij af slag, telkens des voormiddags lü uur, in het koffiehuis van den heer D. Leeuwenkamp, aan het Waagplein, te ALKMAAR publiek verkoopen Voor den heer G. ADMIRAAL en Echtgenoote te Oudorp. A. Een kapitale alles aan elkander gelegen aan en ten noorden van den Munnekenweg en ten zuiden van den Ringsloot, te Oudorp, te zamen groot 13 kectarei i 33 aren 80 centiaren. B. Diverse perceelen alles aan elkander gelegen aan den Zuid wijk in de Schermeer, gemeente Schermerhorn, samen lo kecta- ren 70 aren 40 centiaren. Te veilen in perceelen zooals bij biljetten breeder is omschreven. Nadere inlichtingen verstrekken genoemde Notaris en de Edelachtbare Heer G. BOS Wz., Burgemeester te Oudorp. nSHipïi De Notaris P. BOS te Hoorn, zal op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1912, voonnidriags 10 uur, ten huize „het Gulden Vlies", van den heer W. MOOIJ te ALK MAAR, publiek verkoopen: 1. Een KAPITALE BOERENPLAATS, bestaande uit HUIS met ERF, SCHUUR eu diverse perceelen uitmuntend WEILAND, alles aan elkander gelegen aan den Schermeerdijk in de Schermeer gem. Oter- leek, samen groot 21 Hectaren 70 Aren 60 Centiaren. In gebruik bij den heer S. DE WIT Jz. 2. Een goed onderhouden HUIS met ERF, aan den Huigendijk te Oudorp, groot 19 Aren 10 Centiaren. 3. Twee goed onderhouden HUIZEN met ERVEN, aan de Wognummer Buurt te Alkmaar, samen groot 2 Aren 84 Centiaren. Alles bij biljetten breeder omschreven en behoorende tot de nalatenschap vat wijlen den heer D. ZUUR BIER Kz. Nadere inlichtingen verstrekken genoemde Notaris Notaris M. GOUVERN). u Alkmaar. zal op DONDERDAG JU OCTOBER 1912, bij opbod, en op DONDERDAG 7 NOVEMBER d.a.v., bij af slag, combinatiën en eindtoewijzing, telkens dés na middags 1 uur, in het koffiehui® „de Zwaan", van den lieer I). PIJPER, te IIEEEHUGOWAARD, publiek verkoopen voor den lieer O. ZOMER te Alkmaar: aan den Jan Glijnisweg t« Heer ILugowaard, groot ongeveer 123/i Hectaren. Te aanvaarden met: Kerstmis a.s. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris, ten wiens kantore schetskaartje;® verkrijgbaar zijn. De levering gedurende liet jaar 1913 van De voorwaarden van aanbesteding, benevens de op gave der hoeveelheden, liggen van 14 October af ter lezing in het Diaconiehui» Inschrijvingsbiljetten en monsters worden inge wacht op den dag der aanbesteding tot uiterlijk 6 uur 's avonds. Jl^wlF MEENTE te ALKMAAR en REGENTEN van het DIAKONIEJIUIS dier gemeente zjjn voor nemens op DIN8DA6 23 OCTOBEB 1912, 's avonds 8 uur, De voorwaarden van aanbesteding liggen ter inzage vanaf 17 October'in het Diakoniehuis, alwaar inschrij vingsbiljetten en monsters worden ingewacht op den dag der aanbesteding, des avonds 6 uur. DIJKGRAAF en HEEMEADEN van den poldel' HEERHUGOWAARD zijn voornemens aan te be steden op Woensdag 23 October in het polderhuis te OUDORP, des nam. 3 ure. De aanwijzing zal geschieden Vrijdag 18 Oct. doer den Opzichter, den heer C. MOEJES te Oudorp, bij wien tevens nadere inlichtingen zjjn te bekomen. Bestekken aldaar verkrijgbaar a 10 ets. Ileerhugowaard, 4 Oct. 1912 M. KALIS, Dijkgraaf. G. BOS Wz., fd. Secretaris. Uurwerkmaker,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3