Langeslraat. Telefoon 417. Achterstraat. Broodbakkerij met Erf en Tuin. SliM«SfFilll S. KROM Dagmeisje. Vergunning te koop. Noordhollandsch -8 Landbouwcrediet CK EDI ETEN. Boterspeculaas DE DIRECTIE. W, G. E. VALK, Ontvangen een groote partij DAMES- en HEEREN PAR A- PLUIES van de eenvoudigste tot de meest luxe soorten. uit êm hmnd te kc*£?p a vraagt een flinken JONGEN, E NGELICH. 40-50-60 cent per 5 ons, Bioscoop Gevraagd een KELLNER LEERLING-OPERATEUR. Fil. Stat.str. Afsluiting"Scheepvaart. Maandagmiddag a.s. te 12 uur ADVERT E nYTË N. Om ruirrrte te maken voor de St. Nicolaas-étalage vestigen we de aandacht op de étalage in de Achterstraat^ waar o, m. zijn uitgestald: ENGELSCH. Koningsweg. Tel. 286. Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. •loketten. STADSNIEUWS. SCHETSKAARTJE VAR DEN BALKAN. 98s/4 1001/4 96i/a 174 1057/g 156 128.75 170 676 288 844 591/s 86 514 575 251 870 558 220 222 518 156 217 1851/, 80 661/2 82 42 260 93 280 48 V, 843/4 498 565 241 «44 214 207 499 161 207 178 BUITEN LAN~D. De Balkan-Oorlog. Portemonnaies van 21, 33 en 66 ets., uitzoeken; Damestasschen vanaf 31 ets. tot 3 gulden Theepotten, décors, 29 ets.Blauwe Kop en Schotels 18 ets.Melkbekers 13 ets.Kapjes voor Schemerlampen vanaf 29 ets. Schrijfmappen 33 ets.Gezondheidsspenen 6 ets.Lijstjes voor druk op den knop 35 ets., dubbele 8 ets.Waschstellen vanaf f 2.25 Vazen met Coupes en Schoorsteenpullen met 30 pCt. korting; Mondorgels vanaf 8 ets. Schaak-, Dam- en Dominospelen vanaf de meest billijke prijzenSpeel kaarten vanaf 4 ets. per spelPrima soort Pijpen uitzoeken voor 26 ets. Spaarpotten 6 ets.Krulstellen 36 ets. Tumblers, gemerkte glazen, 75 ets.; Bierglazen 45 ets,; Drankglaasjes 58 ets.; Kristalwaren met 30 pCt. korting] KOLENBAKKEN, EMMERS en -SCHOPPEN, LAMPENGLAZEN, en qualiteiten. BRANDERS en KOUSJES in diverse soorten smmsmsBBBiismsè ÏSëfs; Door verandering van werkkring de van ouds en vele jaren bestaan de best beklante Mevrouw Johanna van der Wissel Mejuff. WORM, Houttil 64, vraagt Brieven onder lett. T 252 bnrean van dit blad. Conversatie, literatuur, handelscorr., examenopl. MEJ. A.WILH.SiEZEN dagelijks versch. W. WEB EB. DERDE IIULLEBROEOK-AVOND. Aangenaam is het ons te kunnen mededeelen, dat wijbinnenkort onzen abonné's een derden Hulle-broeck- avond hopen aan te bieden. Wij hebben in overleg met den minstreel uit Vlaanderen," die het afge-loo- pen jaar tot zelfs in Rome schitterende lauweren be halen ging, een avond' uitgezocht, die een zeer bijzon dere belooft te worden. Wij wilden hierover heden uitvoerige medodeelin- gen doen maar onze adverteerders maken het, hoewel wij drie volle bladen hebben, onmogelijk. Onze lezers zullen dus hun nieuwsgierigheid! moeten opschorten tot hot volgende nummer, waarin we nadere mededee- lingen over dezen, avond en zijn bijzonder karakter zullen doen. Onze abonné's ontvangen bij het nummer van heden een schetskaartje van den Balkan, dat het hun ge makkelijk zal maken do berichten over den oorlog volgen. Waar wij af en toe wel gelegenheid zullen hebben, in artikelen en berichten naar dit kaartje te verwijzen, leek het ons- beter, het niet in de courant op te nemen, doch het afzonderlijk te geven men bewaart het dan immers eerder en heeft er dus meer aanWij vestigen er de aandacht op, dat het kaartje wel meer „overzichtelijk" wordt indien men de land grenzen even met een blauw of ander potlood aandikt. fk 0, 247 magere schapen f 14.k 28.,0 vette id. f 0 k 0, lammeren f a 0 vette var kens, per ned. pond 0 a 0 ct., 48 magere id. f 19 k 36, 208 biggen f 11.k 15.25, 18 bokken en geiten f 3 a 6, 0 kleine bokjes f 0k 0.boter, per t/a ned. pond hoogste prjjs f 0.85, middelprijs f 0.80, laagste prjjs f 0.70 aangevoerd 4608 kop, kipeieren f 6.k 7.eendeneieren f 0. HOORN12 Oct. Tarwe f 7.50 k 9.50, rogge a 0.k gerst f 5.75 h f 7.25 haver f 3.50 k f 5.25, witte erwten f a f groene dito f 12.k f 15.grauwe f 17.k f 22.vale f 14.k f 20.50 bruine boonen f 18.k f 15.50 karweizaad f 15.50 k f 15.75, mosterdzaad f 17.50 k j S f 20.50, paarden f 0 h f 0, 19 koeien f 150 k f 230, 182 schapen f 18.h 28.lammeren f h 0 kalveren f k f var kens f k f 0 zeugen f h f 191 biggen f 8.k f 14.- kippen f 0 k 0.—, kipeieren f 6.25 k f 6.75 eendeieren f 0.h f 0 1700 kop boter 75 k 775. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH Li NDBOÜWCRED1ET. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld Koers van pCt. 31/, 21/, BENOEMD. Bij resolutie van den Minister van Koloniën is be noemd tot onderwijzeres 3e klasse in Ned.-Indië onze vroegere stadgenoote mej. G. Akkerman, thans te Driehuizen, gem. Z.- en N.-Schermer. EVANGELISCHE UNIE. Het Bestuur der Vereenigiug van Vrijz, Hervorm den verzoekt ons te willen bekend maken, dat a.s. Zon dag 13 dezer, 's avonds te 7 uur, de eerste der Gods dienstige bijeenkomsten in dit seizoen zal gehouden worden in de Kapelkerk en d'at ale spreker hoopt op t.e treden de WelEerw. Heer A. J. Werner, Herv. pre dikant te Assen. BU1TENLAN». Bulgarije Tabaksleening pCt. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr, 41/, Finano. enlnctustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 41/, 4 Ned. Handelmaatschappij resc, div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. aaad. 11 Oct 913/4 VOETBAL. Morgen voor onze beide voet'balvereenigingen c belangrijke voetbald'ag. Alcmaria Victrix I trekt naar Utrecht om daar te spelen tegen Hercules, een zwaren tegenstander, die echter niet zoo sterk is als 't vorig seizoen. De verde diging is goed, doch de voorhoede moet zeer zwakjes zijn. Twee wedstrijden heeft Hercules nu op eigen terrein gelijk gespeeld. Twee tegenstanders hebben Hercules een puntje ontfutseld. Hiertoe zijn onze Alkmaarders ook in staat. Holland) speelt hier tegen „Wilhelmina Vooruit" uit Amsterdam, een aardig elf tal dat zich door zijn Wedstrijden op het ALcmariater- rein oen zekere mate van populariteit heeft verwor ven. Velen zullen morgen deze spelers opnieuw in ac tie willen zien. Of zij het echter tegen Holland' zullen bolwerken? Wij gelooven het niet. EEN ONGELUK. Twee dames uit Bergen aan Zee reden gistermid dag omstreeks half 5 per fiets langs de Wognumsche buurt, toen één barer, die de kunst nog niet al te goed machtig scheen, voor een handkar wilde uitwijken en door een ruit van de woniüg van den beer P. Bijl viel. De ruit werd geheel verbrijzeld, terwijl de dame hevig bloedende wondfen aan het hoofd opliep. In het café van den heer Bijl werd een verband' aangebracht. De dame vervolgde per rijtuig haar tocht naar Bergen aan Zee. 77 >7 pCt. 4% aand, div. 881/0 102 457/8 841/3 845/g 841/8 84s/^ 981/3 82l/4 98 HET SEVCIK-K W AR TE T Het concert van het Sevcik-kwartet is bepaald op 25 October (Vrijdag), om half acht, daar bet met het oog- op bezoekers van buiten uiterlijk kwart voor tien ge ëindigd zal worden. Kaarten zijn van heden af aan de Harmonie krijgbaar. Wij komen op dit interessante concert nader terug LI J NKOEKEN-LEVERANTIE. De levering van 116000 st. K.G. Lijnzaadkoeken ten behoeve der vereenigiug tot onderlinge aankoop van Lijnzaadkoeken alhier is gegund aan de heeren van Hengel en Lensvelt te Doesburg A 12.40 per 104 st. 101 K O. HE IJERMANS- ENSEMBLE. Naar wij vernemen zal de N. V. Tooneelvereeniging (artistieke leiders de heeren Heyermnns en Verkade) Woensdag a. st. hier een voorstelling geven in de Ilar- VERBETERING. Men verzoekt ons als verbetering op te nemen, dat de Doopsgezinde Kerk morgen, 13 October, 011 de vol gende Zondag-en in October nog aanvangt t.e 10 uur en niet te IOV2 uur. Er is heel weinig nieuws. De. oorlogsverklaringen van de andere Balkanstaten hangen nog steeds in de lucht maar ze komen toch dichterbij. Hoe graag Griekenland! ook terug wil, het schijnt thans niet meer terug te kunnen. Er zijn een reeks overwinningsberichten uit Montenegrijnsche bron. Hieruit blijkt, dat er op bet oogenblik twee gescheiden militaire operaties zijn, welker gemeenschappelijk doel is den opmarsch naar bkoetari (op ons kaartje vlak bij de T van de groote letters „Turks-ehe Rijk"). Verder wordt er gevochten bij Berana, dat onze le zers op de kaart kunnen vinden boven de laatste 0 van Montenegro. De werkelijke of verzonnen heldendaden der Monte- negrijnen hebben echter in geen geval groote beteeke- nis. Of de Turken hier overwinnen dan wel verlie zen, of de Montenegrijnen onder de aanvoering van hun dappere prinsen een of andere heuvel bestormen, beteekent voor het verdere verloop der zaken niemen dal. Zoodra in Sofia de beslissing valt zoodra dus Bulgarije gereed is, want daar is hot wachten op wordt het treffen van veel grooter gewicht. Marktberichten. ALKMAAR11 Oet. Kaas. Kleine volvette met rjjksmerk fkleine fabriekskaas f 32.50, kleine boerenkaas f 32,50. commissie f 33.—, middelbare f 34.—. Aangevoerd 350 stapels wegende 201912 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel vlug. ALKMAAR, 12 Oct. Aangevoerd 9 paarden f 100 k 300, 0 veulens f 0 a 0, 67 koeien en ossen f 210 k 400, vette kalveren f a per ned. pond f 0 a 0.—, 85 nuchtere kalveren f 8 k 24, 0 ezels Westersuiker Adam Deli Langkat Idem pref, A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Üeli-Maat,schappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. n pref, Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cj. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent 3 Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleenlngen. Holl. iJz. Sp.-Mij. Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg u u AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Erie Kansas City South. n 7' Pref Miss K. Texas C. v. A ew-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway B Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premicleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-cred. BELGIE Antwer-pen 1887 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staataleening 1860 RUSLAND. 18. .4 Koers van het geld. Prolongatie 3x/% pCt. Mededeelingen. De geheele beurs verkeerde zeer flauwe stemming. Ook de Berlij-nsche was heden sterk door de Balkanquaestie en vrees voor verdere verwikkelingen beïnvloed terwijl de Lon- densche beurs een paniekachtig aanzien had. Olie waarden openden hier aanzienlijk lager. Koninklijke op pl.m. 499 en Geconsolideerde op 2-09. Na verdere daling herstelde deze markt op ongeveer openings koersen. Noteering Koninklijke 492500, Geconsoli deerde 202-211. De Amerikaansohe markt leed' voor alle waarden eveneens gevoeliger verliezen. Tabakken eveneens zeer gedrukt. Prolongatie ruim op 3% pCt. 4 21/, 4 5 5 5 291/a 26 777/8 601/4' 184 51/4 20 66 103/4 51»/4 86 951/s 250 108 108 221/3 351/3 281/4 627/8 293/16 357/8 1141/3 271/4 11011/16 291/4 1713/4 5 84 1061/3 IOU/4 7915/16 1211/3 1127/8 168 470 10 Oet. 911/4 653/4 871/3 8 2 ï/g 821/4 98 8H/2 98 174. 1561/3 128.75 231/3 84i/s 267/s 611/4 275/j 85 25Vi. 109 278/4 169 5 heden beurs TELEGRAFISCH WEERBERICHT. VERWACHTING. Zwakke tot matigen, aanvankelijk zuidelijke later zuidwestelijke wind, toenemende bewolking, weinig of geen regen, stijging van naohttemperatuur. Burgerlijke Stand! Ondertrouwd: Adrianus Johannes Bunk en Theodora Maria de Rover. Geboren: 10 Oct. Trijntje, d. v. Hendrik.Boer winkel en Maria Dubbeld. Overleden: 11 Oct-. Sophia Antonia Bergen, gehuwd met Johannes Hackman, 70 jaar. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALKMAAR BRENGEN TER ALGEMEENS KEN NIS, DAT HET WATER VAN DEN VOOEDAM VAN AF TOT NADERE AANKONDIGING VOOR DE SCHEEPVAART ZAL ZIJN AFGESLOTEN. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Ondertrouwd: PHILIPPUS KESSLER en FREDERIKA BERENDINA WEBEK. I 10 October 1912. Huwelijksvoltrekking 29 Oatober 1912. H. JANSEN, geliefde onze Pa en KiUIJA en P. M. BINSJSWUZKSSD hunne ISi/g-jarlge Eclitvereeutglng herdenken. Hun liefhebbende kinderen HILLEBRAND JOHAN. GRIETJE MARIE. Zuid-Sehermer. te October 1912 hopen onze geliefde Op ouders W. GROOT en P. OLIJ hunne 1312jari«:e Eehtvereeulglug te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Starnmear, 12 October 1912. Te bevragen bij J. BEEMSTER te Benningbroek. niet ouder dan 16 jaar. O ndertrouwd: A. J. BUNK Az. en T. M. DE ROVER. Den Haag, Alkmaar, j Huwelijksvoltrekking 80 Oct. 1912. 11 Oct. 1912. Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde echtgenoote, moeder, behuwd- en grootmoeder Sophia Antonia Bergen, in den ouderdom van 70 jaar. Uit aller naam Alkmaar 11 October 1912. J. HAAKMAN. Voor de deelneming betoond bij het overlijden van weduwe van den Heer D. KAT, betuig ik mijnen dank. Namens de familie, J. A. HOEKMEIJEREx-Test. Alkmaar, 12 Oct. 1912. DANKBETUIGING. Voor de talrijke bewijzen van belangstelling onder vonden bij zijn 25-jarig jubileum, betuigt ondergetee- kende zijn karteiijken dank. H. J. HUIZER. Alkmaar, 12 October 1912. met Kerstmis of eerder, liefst met de boerderij bekend, bij D. HOOGLAND, Schagerwaard. tegen UTovemtoer ol later, een net J. B. r. IHEROFGEir, LAMORAALSTRAAT. Leeraar a. h. gymnasium. Een Heer vraagt ENGELSCH E LES, met bedoeling in korten tijd te- kunnen cönverseeren. Br. fr. letter U 225 met opgaaf van prijs bureau dezer courant. DIPUOMAPFANO N.T.V. F» A V G L O P 13 THEORETISCH EN MUZIEK EN PIANO PRACTISCH O N O E F? W I O S en een Aanbiedingen in persoon bij den Directeur Telefoonnummer 489. Alkm. Bioscoop-Theater. OPERA FAUST.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6