Zondag a.s. Holland I-Wilhelmina( l LANGESTRAAT bij de Steenenbrug. M LANGESTRAAT bijdeSleenenbrug. Alle Luxe- en Huishoudelijke Artikelen voor Verjarings- en Hu welijks-Cadeaux en Feestprijzen. HET ADRES. Prijzen door elkaar TO pCt. beneden elk ander. BAZAR ALCMAR1A. WILLEM SMIT. Openbare Verkooping. Boerenplaats, Openbare Verkooping Openbare Verkooping te Alkmaar, Uitgille van 8 Seriën 3°|o Spaarkas Obligation Koopt Spaarkas Briefjes. 1ste Rolterdamsche Spaarkas Obligatie Vereen. „Zonder Baatzucht". Fa brie ksterrei n gevra agd gepasteuriseerde Taptemelk en Roomkarnemelk, Ihaarscli Bioscoop Theater Tusschen Hemel en OPERA FAUST (b'litemn„Toon) DE W IJS en BROERS H. G. PREIJER, mmw schitterend programma, Notaris C. L. VAN DEN BERGH te Grootschermer uit de hand te kmep* De Spaarkas van Koningsbrugge maakt bekend, dat onderstaande nummers in vier seriën zijn geplaatst. voor de 401e Ned. Staatsloterij zijn vanaf beden verkrijg baar bij H.H. Hoofdagenten en Agenten in de meeste plaatsen van Nederland. Doorgefourneerd. Ook klassikaal verkrijgbaar. f 7,00 f 3,50 f 1,75 f 0,875 Hoofdkantoor: Plantageweg 86, Rotterdam. Bijkantoor voor Noord-Holland, Singel 69, Amsterdam. De Spaarkas is de eerste, de OUDSTE, de SOLIEDSTE, de EEN1GE particuliere Bankinstelling op dit gebied. Van Amsterdam gemakkelijk bereikbaar. Hrciotte 3 a 5 H.A. Voor de fabriek is noodig: goed vaarwater, spoorverbinding en als hoofdvereischte veel zeef water. Aanbieding met opgave van Prijs en Situatieteekening bij den Architect G. VAN ATRfiEL, Damrak 80—81, Amsterdam. LANGESTRAAT. Heden een buitengewoon prach tig Internationaal Programma. Als Hoofdnummers: Water, (in 2 Afdeelingsn.) Het Eucharistisch Congres te Weenen, III Met RITSEVQ0RT 35. Telef. 547. Overgsselsche Onderlinge Bran d waar borg-Ma atschappfl de Halssnoer eener Koningin, drie kavels Weiland de kapitale Boerenwoning met stal diverse perceelen Weiland en een perceel Bouwland Mr. A. P. H. DE LANGE, In de 5e klasse der Ned. Staatsloterij viel Op 13475 f 100.000. Op 6439 t 50.000. Op 20002 f 31.000. Op 16549 f 25.000 Op 4700 f 15.000 Op 20298 f 10.000. Gebr. GERRITSEN, Zwanenburgwal 24, Amsterdam. -L. PARSSER en M. DE VRIES, N.Kerkstr. 85i ALEX VAN LIER, Amsterdamsche Veerkade 11 den Haag. 2X geph H. J. EEKHOUT, Achterom 43, Delft. F. H. ZIRKZEE, Nieuwe Rijn 63, Leiden. ALEX VAN LIER, Amsterdamsche Veerkade 11, den Haag 2X geph A. H. POMPER, Teding van Berkhoutstraat 10, Haarlem. C. J. v. D. TOCHT, Damlaan 36, Veur hij Leidschendam. W. CORNELISSEN, Broerstraat 3, Nijmegen. J. VAN KLEEF, Valkenburgerstraat 199, Amsterdam. Gebr. TAS, Uilenburgersteeg 1, Amsterdam. L. J. JANSEN, Van Assendorperstraat 36, Zwolle. Wed. CLEOPIIAS, Benthemstraat 48, Rotterdam. II. J. EEKIIOUT, Achterom 43, Delft. 2Xgeplaatst. Gebr. BOSMAN, Meermanstraat 35, Rotterdam. A. KOLE, Ortheneinde 66—68, 's Bosch. W. ZIRLA, Lijnbaanstraat 30, Rotterdam. J. DE NIJS, Diergaardesingel 42, B. VAN KALKEN, Nadorststraat 45 G. MIDDEL WEERD, Zw. Paardestr. 18 De gelden werden onmiddellijk in contanten uitbetaald. VlO Vso 1*0 lüo Hoofdagenten en Agenten vinden bij de Spaarkas een zeer loonenden en blij venden werkkring Aanmelding spoedig gewenscht. N.V. Stoomzuivelfabriek ,,Wil- helmina" tj Bergen, zal vanaf DINS DAG 15 OCTOBER a.s in de middaguren te koop aanbieden prima tegen 4 cent per Liter, Deze producten zul len ook in 't vervolg aan het filiaal Laat 96 tegen den zelfden prijs beschikbaar worden gesteld. De DIRECTEUR. en verder nog eenige extra nummers. BAKT STOOFT BRAADT EET MEN HEERLIJK! PER 5 ONS WW CENT. opgericht in 1909 en gevestigd te ZWOLLE. Da Directie Tan bovengenoemde Maatschappij heeft de eer te berichten, dat zij tot opvolger van wijlen den Heer A. DE VRIES, tot haren Agent te ALKMAAR heeft benoemd den Heer Kassier en Commissionair in «ftleten aldaar, bij wien alle ioiichtingen omtrput genoemde Maat schappij en hare bij uitstek bi'lijke taritveu zf n te bekomen en verzekeringen, ook tegen VASTE PREMIëN, worden aangenomen. Zwolle, 11 October 1912. J. M. VAN VOORST TOT VOORST, Directeur. lm» li GEHOUDEN DOOR DE Vereeniging tot bevordering van den bloei der October-Paardenmarkt te SCHAREN op 10 October 1912, ten «verstaan van Notaris 0. L. VAN DEN BEEGH te Sclmgen. Uitgegeven aantal loten 12525. Als Hoofdprijzen zijn' gevallen op de Nos. 0782, een span zwarte ruinpaarden. 12059, 10220, 11168, 7907, een bruine merrie. 11667, 444-3, 10959, 9022, een bruine rui-n. 10414, een vosunerrie. 6617, 10147, 4723, G023, 8269, 473, 9063, 6399 9135, 7064, een hengstveulen. 7156, 4317, een merrie-veu len. 9712, een schoft en borst. 6133, 6976, 8166, een schoft. 2991, een ledikant. 9770, een rijwiel. De Commissie der Verloting: J. DE VEEB, Voorzitter. O. ASJES, Penningmeester. A. O. ROGGEVEEN, Secret. te SCHAGEN, zal op DINSDAG 29 OCTOBEE 1912, bij inzet, -en op DINSDAG 5 NOVEMBER d.a.v., bij toeslag, telkens des middags 12 uur, in de Landbouw- Sociëteit „CEEES", aldaar, ten verzoeke van den ei genaar, den Heer JAN GEIN Szn. te Wieringerwaard publiek verkoopen De zeer gunstig aanééngelegen aan de Twee Wegen te Wieringerwaard, bestaande uit HUISMANSWONING met BOET en EEF, benevens onderscheidene perceelen uitmuntend BOUW- en WEILAND, kadastraal bekend1 gemeente Wieringer waard, in Sectie D, Nos. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 264, te zamen groot 18.04.50 H.A. Te veilen in 13 perceelen -en in massa's. Aanvaarding: de Landerijen 2-5 December 1912, en de Gebouwen met Erven 1 Mei 1913. Betaling der kooppenningen 17 December 1912. Lasten vanaf 1 Januari 1913. Desverlangd! kan 20.000 van de koopsom onder le hypothecair verband van de plaats in haar geheel, te gen 4 pet. rente per jaar, op het verkochte gevestigd Wijven. Notitiën met kaart verkrijgbaar ten kantore va.11 genoemden Notaris. in de herberg „de Jonge Buiter" op Donderdag, den 81 October 1918, 'svoormiddags ten 19 ure, van in de NOOEDEINDEEMEEEgemeente Zuid- en Noordschermer, tusschen den Oostelijken dijk en den Middenweg, te zamen groot 14 Hectaren, 26 aren70 centiaren, en tevens bevattende ruime BEBGPLAATS voor hooi, afzonderlijke SCHUUE, EEF, TUIN en WEILAND te GROOTSCHERMER, in de gemeente Zuid- en Noord- schermer, groot 39 aren 65 centiaren, en in den polder MENNlNGWEEE bij het dorp Groot- schermer en in dezelfde gemeente, te zamen 20 Hec taren 67 aren 85 centiaren. Alles nader in biljetten omschreven en in eigendom behoorende aan den Heer P. OLIJ. De perceelen zijn in huur, de gebouwen met erf tot 1 Mei 1914 en de Landerijen tot 25 December 1913, zullende de huur penningen over het volgende huurjaar aan den kooper worden afgestaan. De perceelen zijn ook Te bevragen bfj den notaris P. A. DE GELDEE te Stompetoren in de gemeente Oterleek, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. op ZATEEDAG 26 OCTOBEE 1912, des namiddags 1 uur, in „het Gulden Vlies" van den heer W. MOOIJ, aan de Koorstraat, tn overstaan van den notaris van het aan het Die, in den Oosterzjj-Polder te H EI L O O, kad. sectie B, Nos. 486 en 487, samen groot 5.28.10 H.A. Te aanvaarden Kersttijd a.s. Eigendom van den heer S. BREGMAN. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden notaris. - Kennisgeving. DE DIRECTIE. HEDENATOM» ïitenw bestaande uit 9 nummers en als hoofdnummer een boeiend drama in 2 afdèelingen, gekleurd, A»nv»s»g nvoM<!» 8 uur. Zou<! g 1 aiir en S uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7