TULiBFOOM 24S. Steeds voorradig de nieuwste Modellen in: f NICO VAN VUURE, Jae. Lnyekx, Zaadmark t 50. - Nico van Vuure. M. MEIJER ZOON I Maison van Tuinen,I£ï5XïïZ r, „DE IvATOENBAAL", I HANDSCHOENEN. HANDSCHOENEN. I HANDSCHOENEN. Mtii; Hi; 2 Mm, Het Photografisch Atelier van C. van der Aa, LupsH, Imim, wamïm Mient 7 en 15, Smederij. Telefoon 76. Room Krullen, Stuttgarter Jodenkranzen 20 Cent per Ons. Notaris J. YAN DER VEEN MaandagDinsdag Woensdag en Donderdag Banketbakkerij. Marktkielen. iarktjassen. Zwarte Linnen Jassen Brabantsche Kielen STEEN WIJ K. 38 H.A. TUINGROND, ZAADMARKT 50. SMEDERIJ en IJ ZERMAG AZIJN. VULHAARDEN 18 IS te AMSTERDAM van 1771. Directeur en F. D. Bijleveld J. Smit Ez. KACHELS 81 88 KOOKFORNUIZEN. Nouveauté's voor het a.s. Seizoen. Alkmaar, t«h ssr en St. Maartensbrug. Costimmvak, Telel. 558. HOPTTIL 62. Telef. 558. I L, T, FRANSE MEIJER. #eooo<KM>o$ooooooao #eg9eaeea#oeoaffioe® POSITIE, actieve Agenten, te Egmond aan Zee. HOOFDPRIJZEN: 1. De prachtige nagenoeg nienwe Villa: HUIS TER DUIN, 2. De traaie Villa Margaretha, Totaal 500 kostbare prijzen. zal vanaf MAANDAG 14 a s. tot en met VRIJDAG 18 OCT. wegens nieuwe inrichting voor portretvergrootingen, voor op- name gesfoiest zijg*. BUERS - HoirHil. Mmtöwr I üieisw I Nieuw I Hieuw I N.V. Stoomzuivel- fabrSek „Wilhelmïna" Fijne Poedei*chocolade, A. BURGER, Banketbakker. te ALKIVIAAR Fnidsen 92. Telefoon 598. Boterspeculaas, Boterbanket. Botersprits. Appelbollen en diverse Gebakken. J. IMMING; Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-M«e" v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. m ties Fabrik.JAN JAARSMA - E. M. JAARSMA - JUNKER RUH - BECHT DYSERINCK - BECKER BONGERS Maatschappelijk kapitaal 11.000.000. Reservef 450.000. GROOTE SORTEERING. BILLIJKE PRIJZEN. berichten de ontvangst van de Mantels, Mantelcostuums, Costuumrokken en Blouses. (jf WINTER WINTER Stof, Castoor, Pt au tie Suède. bericht door deze dat zijn maga zijnen rnim voorzien zijn van alle mogelyke modellen Tot een bezoek beleefd uitnoodigend. tijn en licht, k 12 cent per ons. APHELSTEISO 1, Telef, 147. h 2!|2 cent per stuk. Aanbevelend, Je BANKETBAKKER. te BERGEN. Hiermede heb ik de eer aan het geachte pn- bllek van ALKMAAR te berichten, dat vanaf MAANDAG 14 OCTOBER a.s. de BOTER van de „Wilhelmina" ook verkrijgbaar wordt gesteld in de comestibleshandet „de Adelaar" van den Heer H. J. SCHWiiBZEB, Ritsevoort 40. Telefoon nummer 444. De DIRECTEUR. beter dan ieder ander merk, ver krijgbaar by berichtdat hy is belast met de waarneming van het Notariaat van den heer B. WIEL AND LOS te Uitgeest, en dat door hem, ten Kantore van genoemden notaris B. Wieland Los, zitting zal worden gehouden eiken van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 2V2 uur. Alkmaar, 11 October 1912. B. W. G. LI EN ESC H, Langestraat 43. Mantels, Mantelcostumes, gekleede Costumes, Blouses-Costuumrokken, Peignoirs, Aïondmantels enz. TE BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der ge meente STEEN WIJK brengen ter j^ennis van belang' hebbenden, dat de inlevering van gezegelde biljetten voor de verpachting van deel uitmakende van de door de Nederl. Heide-Maat- schappij ontgonnen polder „De Ooster-Meenthe" onder die gemeente, is verlengd van 15 October a.s. tot uiterlijk 22 October d.a.v., vóór des voormiddags 12 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H KROP, Lo. Burgemeester. KOCH, pl.verv. Secretaris. Steenwijk, 11 October 1912. De Directie bericht, dat zij tot AGENT voor ALRHiAR en OMSTREKEI wegens het over lijden van den Heer Th. J. SCHRADER, heelt aan gesteld den Heer Kinheiingtrnat 45 te ALKNiAR. De verzekeringen worden gesloten tegen de gevaren Van Brand, Hemelvuur en ontploffen van Gas, als mede van Inbraak op roerende en onroerende goede ren, tegen vaste, doch billijke premiën. Amsterdam, 12 October'l912. Beleefd aanbevelend, ".A" die zich willen bekwamen in het zoowel in liet patroouteekenen, knippen en naaien, gelieven zich aan te meiden Prjjs van den geheelen cursus slechts t 25.— Gok gelegenheid voor eenige nette MEISJES om net naaien te leeron aan eigen werk, 's morgens van tot 12 nnr. w//////a£. Een goed ingevoerde Levens- en Ongelukken Ver- zekering Mij. vraagt tegen vast salaris en provisie. Brieven franco letter B D 4063, Alg. Adv. Bureau A. DE LA MAR Azn., Amsterdam. Groote Verloting Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 2 Maart 1912, No. 52. in het openbaar ten overstaan van Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris te Alkmaar. (er waarde van 11.000 galden. Deze op eersten stand gelegen en zeldzaam mooie Villa, bevat ÏO Kamers, Serre, Keuken, bijkeuken enz., en is verhuurd voor 750 (zeven honderd vijftig) gulden 'sjaars. ter waarde van 4500 gnlden. Deze, op een verrukkelijk schoon punt gelegen Villa is verhuurd voor 30Ö gulden 'sjaars. Voorts Salon-, Eet- en Nlaapkamer-Amen- blementen, BUwielen, Naaimachine*, Pendu les enz. 50.000 Eoten- Loten verkrijgbaar bij het Comité der Egmondsche Verloting 1 gulden, 11 voor 10 gulden, benevens" bij de Agenten, waar afbeeldingen van de Villa's te zien zijn. Het ComitéA. C. BOS, Voorzitter. J. A. VERDER, Secretaris. S. PLUIMGRAAFFPenningm. HET ALLERBESTE ADRES i v v,v s r*l. 1 _.a Aanbevelend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8