DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Schetskaartje van den Balkan. Af.-l v* Bijvoegsel van de Alkmaarsche Courant No. 242 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 12 OCTOBER. Rona Cacao. w. p jvi /u e o q-***■% ~<£ZLeg eesch 'J !3» weien.' v mT/t wsren/Du w x zee o.n t rss van ZATERDAG 12 OCTOBER 1912 SPR OKKELINGEN. ALKMAARSCHE COURANT. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Cacao is een uitstekende- dagelijksehe drank, verre te verkiezen boven koffie en thee. Cacao' is opwekkend, zonder een nadeeligen invloed op de zenuwen uit te wijs is een vol jaar en het omvat alle ziekten, waar aan het hond'engestel! onderhevig- is, zoowel als een ge zondheidsleer voor honden. Een eind-examen ver- i schaft den leerlingen een soort diploma. Een ged'iplo- j meerde hondenzuster wordt dikwijls hoog 'betaald. In i een Iersch blad werd onlangs een hondenzuster ge- zocht, die een, maaudtelijksch tractement van 180 gul- ;j xIati Icrppcr Tn pp.n la_ru3l waarin vntip -Hon rtavn rlln-.izAn- vrouwelijke engsiuitende costumes en tegen de stalen harnassen in staat zou zijn, va.lt nog te bezien. E1STGELSCHE HUMOR. Een jongen verkoopt kranten bij een halteplaats- van de tram. Een tooneelspeler spreekt hem aan: „Zeg .eens jongen, wil je misschien een andere bezigheid hebben?" .Ja miinheer. wat. is dat. dam?" „Mijn iwe thea- hij er ■er twee °Pi0c5jrj t-Kt'Sr »Oje wD O'i TSjOfA aoeifc/is •fCK ui» i _j 7 VKmmr v «o'jjur» i /u f m Rc R firl CP'. wUokh JMm». w K Rtt rJ 4 opgezegd ;r verlof verlaten. ii het heel ivas heel >bben, die leer zult Liversiteit heel mo de stu- hem ver engen, je ;n stud'ie- >odra hij hem de waarach- ït mij sa- lat heeft njne wor- aikte als ■men om lenis. Ik VEfiKlA Rl NG T c. i fv 0a i\t ms fOCUwtiUN H i v i e n e. n IC'j^PAJgtN AFJC H PftOV INC I ES >R DE ij de Ge- Lange ollega, en onze da- heerlijken m wij on- ;n en die alles, in laandblad jl die der die was laar ook Alexander ser waren :ijn leven die hem nlijk wil- igekeerde geschre den zijn iet: „Het uitdruk- erken en verkla- handen. ingen he ftig zijn mg." op vele >rdt het len. :s zijner r n.l. de van het vermogen Fröbel was 40 jaren lang als onderwijzer de man van de practijk zijner theorie die hij voortdurend herzag en aanvulde. W. HAANSTRA, Leiden. (Wordt vervolgd.) VOOK DAMES. Kijkjes in de Modewereld. Wat verandert de mode toch menigmaal! Ieder sei zoen wordt er iets anders op het gebied der kleeding uitgedacht en toch ziet men telkens weer modellen en kleuren verschijnen, die voor tientallen, twintigtallen of soms voor honderdtallen van jaren ook mode waren. Kleeding en mode zijn dan ook twee begrippen die on afscheidelijk aan elkaar verbonden zijn. Wie zal uit maken, waar de kleediing ophoudt en waar de mode be gint? Kousen, handschoenen, hoeden en schoenen werden eertijds beschouwd als kleedimgstukken, thans evenwel zijn het modeartikelen geworden. Daarente gen zijn b.v. pruiken, die nadenBartholomeusnachtvan Frankrijk hun weg naar Engeland vonden, inpla'ats van mode-artikelen kleedingstukken geworden, die kaalhoofd'igen in den winter dragen, in de.n zomer af zetten. Eenige pogingen om in plaats van den, rok de, dames een broek te laten dragen stuitten af op de spotternijen van de menigte, in enkele gevallen moest de politie zelfs dames, die zich in den broekrok buit-en waagden, in bescherming nemen. De dames in Siam hebben wat dat 'betreft een schreefje voor, want daar behoort evenals in 'het Oosten een broek tot de bovenkleeding der vrouwen. Het corset hebben wij te danken (of te wijten?) aan de 16e eeuw, het heeft zich nog steeds weten te hand haven en de crinoline, die ook ongeveer aan dien tijd haar opkomst te danken heeft, zal waarschijnlijk spoedig opnieuw haar intrede doen, want in de laatste maanden hooren en lezen we er weer telkens van en als het terrein klaar is en de stemming voor deze dracht er eerst door de mode-dames is ingebracht, zal het wel niet lang duren, of de crinoline zal weer ge dragen worden. „Les -extremes se touchent" geldt ook. in de mode en daarom zal het wel niet zoo lang meer duren of de moderne nauwsluitende kleediing zal ver anderd wordten in ballonvormige toiletten. Door alle tijden heen is de menscb reed® een slaaf geweest der mode, die met hare grillen geen enkel lid der maatschappij' met rust liet. Dikwijls heeft zij bo vendien ziekten op haar geweten door haar onverstan dige kleeding; de mode b.v. om gedecolleteerde toilet ten te dragen, heeft al heel wat dames ernstige ver koudheden en longontsteking doen oploopen. De vraag, wie de mode maakt is niet gemakkelijk te beantwoorden. Tegenwoordig worden de meeste nieu we modellen geschapen door de chefs van de groote- Parij-sche modehuizen; wanneer zij echter het licht zien, blijkt bij nauwkeurige beschouwing evenwel dik wijls, dat het nieuwe slechts namaak is van zeer oude modellen. „Er is niets nieuws o-nder zou" geldt ook in de mode. Wassen poppen en levende modellen zijn echter niet meer voldoende om de dOor kunstenaars en kunstenaressen uitgedachte modellen aan het publiek te laten zien. Honderden mode-bladen brengen in duizenden exemplaren iedere nouveauté naar alle oor den van de wereld'; verder zijn het tooneel en het the ater de plaats, waar de nieuwe scheppingen van ko ningin Mode het eerst het levenslicht aanschouwen. IJit Parijs halen de chefs van de overige voorname Europeesche en de Amerikaansehe ateliers hun inspi raties en voor veel geld kunnen zijn er dikwijls kostba re modellen koopen, die d'oor hen dan weer worden nagemaakt om de dames in hun land in, verrukking te brengen. Ingezonden stnhken. I 23 October 1908 gelukte het ODÖiergeteekende Uw probleem-redacteur te bewegen, 's avonds op de gewonen speelavond der Alkmaarsche Schaakclub in het lokaal van Mej. de Wed. v. Tellingen, een partij Schaak (blind) te spelen, i Zeker dachten ik en meerderen onzer Club dat ZEd. het niet zou kunnen, doch wij werden verrast, daar hij dien avond niet één, maar twee partijen (blind) speelde en beide met succes; de eene partij wist hij met de 23ste zet mat te geven en had een gewoon verloop, zoo dat ik die niet voor publicatie geschikt achtte. De andere partij daarentegen wist de blindspe- Ier met de negende zet mat te geven. Een zeer aardig partijtje, wat werkelijk waard is aan de vergetelheid doeugeKeuro! weren net, voorstel1 van 15. en w., om aan de rijksveldwaeht voor verleende hulp dezelfde gratificatie toe te kennen als vorig jaar, n.l. 15. De Voorzitter vroeg, of het niet wenschelijk was een bliksemafleider te plaatsen op het huis van den dokter. Besloten werd het Dagelijksch Bestuur op te dra gen daaromtrent een onderzoek in te stellen. Hierna werd de vergadering gesloten. ZIEKENZUSTERS VOOR HOUDEN. Een nieuw en goed' betaald' vrouwenberoep is in den laatsten tijd in Engeland' ontstaan. Aan de groote belangstelling, welke d'e Engelsehman voor d'e hon denfokkerij voelt, d'a,nkt het zijn ontwikkeling. De „Hondenzuster" is op het oogenblik eene, in Enge land, zeer begeerde, persoonlijkheid. Ilet best worden die hondenverpleegsters) betaald, die vakonderwijs in een der instituten hebben genoten, waarvan Engeland er reeds verscheidene bezit. De duur van het onder- -»-vvü wvuo \j»o mwmwuo gciaut, giaai L-liCUL- burg, overigens een Pruis van geboorte, bij d'e parade in Fransehen dracht met groote pruik, driekantigen steek enz. verscheen, liet Friedrich Wilhelm zoo spoe dig mogelijk zijn regimentsbeulen met r-euzenpruiken, die tot op den grond reikten, en met hoeden van IV2 Meter doorsnede, op het excercitieveldl verschijnen. Trompetters verkondigden hun nadering en in plechti- gen optocht stapten de beulen, tot groot vermaak van de toeschouwers', voorbij den opgetooiden Eranschman en zijn begeleiders. De koning had namelijk heel juist gedacht, dat de graaf in het gehate uniform zou verschijnen, en, daar hij vreesde, dat die mode aanste kelijk zou werken, had hij ter rechter tijd de pruiken en costumes voor den paradedag laten maken. Maar ook de uitwerking van den grap had de koning goed ingezien; hij had de zaak tot in het belachelijke over dreven en daarmee de navolging voorkomen. Zelfs de graaf von Rothenburg verscheen van dien tijd af in eenvoudige Duitsche kleeding. De koning streed echter slechts tegen dwaze heerenmodes; of zijn ener gie ook tot het uit den weg ruimen van de moderne soo dach- oolvolkje, j volgens a onheil- insterend 't onder- jen, waar den om lansehou- een paar jongens naar ae scnoor van festaiozzi toog, kon wat meer wijsheid verdragen. Zoo dan werdl er gesproken, dat de aangeboren natuur van het kind! de grondslag zou zijn van het onderwijs.; „want," leerde Pestalozzi, „de kunst van onderwijzen is: de naar ontwikkeling strevende jeugd de behulpzame handl te bieden." Het kind werd' dius het voorwerp van aanschouwing voor Fröbel. Zoo b.v. bestudeerde hij de speeldrift. „Het kind speelt zijn toekomstig leven," dacht hij, döch 't maakt verschil' tussch-en spelen en ernstigen arbeid, waaruit te le-ereu valt. Verder het streven naar onderzoek, vaak met schijn van vernielzucht. Het streven naar arbeid) en een product der hand'en, de weetgierigheid, zich openbarende iu vragen, enz. enz. Eerst met zijn 30ste jaar nam Fröbel het onderwijs van eenige kinderen zijner familie voor zijn rekening en uit dit kleine en liefderijke begin groeide later het gymnasium te Keilhau. En terwijl dit bleef bestaan, begon hij' sedert d'a laatste 20 jaren van zijn leven de streng methodische leer- ern speelmidd'elen te bedenken voor de jonge jeugd) van de eerste zeven of acht le vensjaren. i te worden onttrokken. A. v. Eelde (blind.) Wit. 1. e2e-4 2. Pgl-f-3 8. Lf 1 c4 4. Lc4)<[e6 5. d2—d4 N. N. Zwart. e7e5 d7d6 Lc8e6 f7Xe6 Dd8—f6 >iT7 6. d4Xe5 d6Xe5? 7. Lelg5 Df6—g6 8. Ddld8—j— Ke8—f7 9. Pf3 x e5 Toen ik hem met het succes feliciteerde kwam er een glimlach op zijn facie, doch toen biggelden er geen droppelen der transpiratie gemoedelijk langs. P. J. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 9