DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. </an Houfen's Cacao No. 249. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. MAANDAG 21 OCTOBER. Cursus voor Pensionhoudsters FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Alkmaarsche Huishoud- en Industrie school. Dames-Kookcursus. Telefoonnummer 3. Lesgeld f 30. Aanvangende half November. Lesgeld f 25. -\ Uitstekende dagelijksche drank, verre te ver kiezen boven koffie en thee. Opwekkend en zenuwsterkend. Vooral voor kinderen zeer aan te bevelen. Machtig wapen in den strijd tegen misbruik van alcoholische dranken. BINNENLAND. AL&MAARSCHE COURANT Bij genoegzame deelneming zal een geopend worden aan de De lessen vangen aan half November e.k. Duur van den Cursus pl,m. 80 lessen. Nadere inlichtingen bij de Directrice M. W. ARBEITEK. ALKMAAR, 21 October. De oorlogszuchtige Balkan-s-taten hebben hun zin gekregen, de thans zoo bij uitstek vredelievende groote mogendheden hebben het uitbreken van den oorlog niet kunnen verhinderen. Met den aanvang van het oorlogsspel is het"spel van onoprechtheid geëindigd. Het eerste en grootste onoprechte voorwendsel was wel de verzekering, dat het den kleineren Balkan-s-taten, die naar het zwaard wilden grijpen, enkel te doen was om verbetering te brengen- in het lot dér Macedonische Christenen, het laatste de nota aan Turkije, waarin het onmogelijke werdi geëischt, en waarvan men te Sofia en te Belgrado evengoed als te Konstantinopel wist, dat van inwilliging geen sprake kon zijn. In- tusschen deed men het in Bulgarije, in Servië, en in Griekenland voorkomen, al-sof men den vrede wenschte en bereid was in onderhandelingen te treden- over her- vermingen in Macedtenië. Achttien dagen heeft dit komedie-spel, dit verbergen der ware wenschen en bedoelingen, geduurd. Natuur lijk werd er enkel mee beoogd, maatreg'elen te treffen tot- den oorlog, die van den aanvang af aan het doel der Balkan-staten is geweest. De oorlog, die Donderdag verklaard werd, zal de Macedonische kwestie tot oplossing moeten brengen, het antwoord moeten geven op de vraag, of Turkije het grootste deel van zijn- Europeesch gebied zal verliezen dan wel behouden. Wel hebben de groote mogendhe den verzekerd, dat, hoe de einduitslag ook moge zijn, Turkije geen grondgebied) mag ontnomen worden, maar dergelijke verzekeringen hebben evenmin waar de als de overige, welke die Europeesche diplomatie in de laatste weken heeft gegeven. Reed's- nu gaf men in Rusland te verstaan, dat al het geredeneer over het status-quo dwaasheid is. Geen macht ter wereld, zegt men aan de Newa, zal Bulgarije den prijs ontnemen, wanneer het dte poorten van Konstantinopel zegevie rend is binnengedrongen en krijgt Bulgarije het groot s-te deel van Macedonië, d'an zal het ook zijn bondgc- nooten niet met leege handen thuis laten komen, ter wijl -ook Roemenië in dat geVal wel een nota zal -aan bieden. Roman van PAULA BUSCH. 61) -o- „Juist sleepten de bediende en de impressario van dame X. door den zijingang een groote mand' binnen, di-e tamelijk zwaar moest zijn", zeide Asta- geheimzin nig en legde daarbij den vinger op den mondt. „Daar zullen wel de kostbare toiletten, spiegels en poudre-doozen van de comtesse in zijn", zei juffrouw Tompsen op een toon, die geheel' aanpaste bij dien van Asta. „Wie weet?" zeide het jonge meisje schouderopha lend. „Maar ik zal niet eer rusten, voordat- ik dit ge heim doorgrond heb. Wie doet. mede?" „O, ik", zeide Mira- vol' geestdrift. „Het is -eigenlijk ongehoord, dat men ons, oudere artisten, zoo wil bedotten. Alsof wij zooiets niet ge waar worden!" zeide Karolly lachend! en zeide daar mede de beide dames zijn bondgenootschap toe. »Maar willen wij nu niet liever binnengaan!" zeide juffrouw Tompsen. „Wij komen anders, wanneer alles voorbij is. „Nu, de .eerste maal zullen wij er wel niet achter komen, want daartoe behoort dikwijls veel geduld", zei Mira, die thans1 ook een weinig nieuwsgierig werd. Zij hadden boven op de tribune plaats genomen en spoedig kwiamen ook de andere artisten, wier nummer het toeliet, boven. Jungmann stond met Karolly aan den opgang naar de tribune en sprak druk met hem over het te verwachten nummer. i Ja, heden in de vroegte heb ik den ballon nauwkeu rig beschouwd, toen die op het tooneel werd geplaatst. Hot is een kleine ballon en een gewoon mandje daar onder. De ballon wordt over den draad, die onder dien Van juffrouw Mira vastgemaakt is, eenvoudig heen en weer getrokken, want vliegen kan hij niet," zeide Jungmann. RONA Inderdaad valt er niets te zeggen tegen de meening, dat er in den Balkan-oorlog alvast een overwonnene isde Europeesche diplomatie. Of Europa ook nog met de wapens in dit conflict zal worden gemoeid? Brengt de vrede wijziging in de verhoudingen op den Balkan, dan is daarop alle kans. Oostenrijks gedrag is in dit opzicht onrustbarend! genoeg! Dat de Europeesche diplomatie verslagen is, leert de geschiedenis van Kreta, welke zich deze week heeft afgespeeld. Totd-usverre wisten de Groote mogend heden èn Griekenland èn het eiland! Kreta, dat het Turksche juk wilde afschudden en Grieksch w-enschte te worden, steeds in toom te houden. Maar nauwelijks is het oorlogsspel begonnen, of de nog altijd geweerde Kretenzer afgevaardigden worden plotseling tot de Grieksche'Kamerzitting toegelaten en daarin wordt plechtig afgekondigd), dat Kreta met Griekenland is vereenigd. Door deze annexatie wordt niet slechts Turkije, maar worden ook de mogendheden getrotseerd. Een eerste daad van verzet. En als straks eens de oorlog zonder Europeesche inmenging mocht zijn ge ëindigd, Turkije verslagen positief valt hieromtrent evenwel niets te zeggen en de overwinnende mo gendheden komen grondgebied opeischen, dan zullen de Balkanstaten kunnen wijzen op het Kretenzer ante cedent, dat aan het- begin van den krijg werd ge duld.... Door het sluiten van den- vrede met Italië heeft Turkije de handen vrijer gekregen tegenover de vijan dige Balkanstaten. Het was dan ook eenigen tijd ge leden, toen het eerste bericht over den vrede uit Thans werd1 het gordijn opgetrokken en voor het pu bliek boog eene slanke, groote gestalte in -licht blauw costuum met verguteel voorzien. De blonde, losse ha ren vielen in lichte golven over de schouders. „Waarom heeft zij het masker voor?" vroeg de een aan den ander. „Omdat zij zoo voornaam is," antwoordde de een. „Neen, om het geval nog wat pikanter te maken," zeide een tweede. Het gordijn- werd weer dicht getrokken. Een poos bleef het kalm daarachter; dan werd het gordijn slechts even, zoodat de ballon te voorschijn kon komen, teruggeslagen, en in een gondel, die zoo groot was als een schotel van middelbare grootte, vloog de comtesse door d-e manége. Waar had! zij de beenen, die straks nog zichtbare, mooie, lange beenen verborgen? De figuur was geens zins veranderd. De slanke taille was duidelijk 'geble ven, de geheele houding zoo ongedwongen en gracieus. De handen bewoog zij levendig om te groeten en zij wierp uit een mandje, dat zij in de hand hield, bloe men neder op de verbaasde toeschouwers. „O, dat zal met spiegels gaan," merkte een lieer in een loge op. „Wel neen! Waar zou zij dan met spiegels werken? En dan werpt zij ons ook nog bloemen toe," zeide zijn buurman. Mira stond vol stille verbazing en wist geen verkla ring. „Zoo had ik het mij toch niet voorgesteld," fluisterde zij Asta in. „En wij willen het spoedig gewaar worden," zeide de andere. „Nog steeds heeft zij het masker voor, wat zou dat beduiden; zij is misschien ook zoo leelijk, dat het beter is," merkte Karolly op. Juist bereikte de ballon het andere einde en bewoog zich nu weer langzaam terug. „Een prestatie van beteekenis -is het niet, zoo kalm daarboven te rijden; m-aar het publiek zal zich er toch mede bezig houden," was Asta's oordeel. „Ja, het is een van de moderne sensatie-nummers, welke ons ernstige, echte circuskunst «naars nog geheel Ouchy kwam en Turkije na de ninandenlan-ge weige ring om de Italiaansche souvereiniteit over Tripolita- nië en Cyr-enaika te erkennen, plotseling van houding veranderde, wel te voorzien, dat de Balkan-oorlog on vermijdelijk moest- zijn. En omgekeerd stond het bij de ernstige oorlogsmaatregelen ondanks het dralen op het laat-st we-1 va-st, dat Turkije het met Italië eens zou worden. Een jaar en tien dagen hééft- de Italiaansch-Turk- sche oorlog geduurd, Italië heeft Turkije overwonn-en, maar het zal nu moeten doordringen in het veroverde gebied en dit zal niet naar de formule „pénétration pa- cifique" vredelievend, doch met de wapens in de hand moeten geschieden. Italië zal een- kolonialen guerilla- oorlog tegen de Arabieren hebben te voeren, die waar schijnlijk langer dan een jaar en tien dagen duurt! Op den heer Roosevelt, die midden-in de verkie zingscampagne zit zooals men weet stelt hij zich voor de derde maal voor het presidentschap beschik baar is te Milwaukee een aanslag gepleegd:. De ex- president werd door een kogel in de borst getroffen, welks kracht was gestuit door de papieren van een redevoering, welke hij in den zak droeg. Ondanks de zen kogel, werdi de redevoering toch dadel-ijk uitge sproken. Er zit iets van heroïsme in een dergelijk op treden, vooral waar het hier iemand betreft, die zijn voorganger Lincoln bij een aanslag sterven zag. Men voelt, dat bij dezen merkwaardige n man de proef op de som der „Moreele Kracht" niet zou mislukken, dat hij kalm den dood in de oogen durft zien-, dat hij niet en kel woorden-held is. Maar ook speurt men theater- verdringen zullen. De lieden willen heden nu nonsens zien. Onzen arbeid begrijpen zij spoedig niet meer," meende Karolly. En inderdaad- ging de comtesse terug zooals zij ge komen was, met dezelfde gelijkmatige kalmte, met vriendelijk knikken en wenken. Een geheimzinnig' ge fluister ging- er onder dé toeschouwers- en men zag met de binocles, lorgnetten en monocles tot haar op, of men toch niet op eenigerlei wijze- den sleutel van het geheimzinnige kon ontdekken. En dat zelfs de verstandigste koppen niet -tot een resultaat kwamen, maakte het nummer dubbel interessant en tot het ge sprek van den avond. Toen dame X dan, nadat d© ballon een poos achter het gordijn verdwenen was, voor het publiek een bui ging maakte, was- de bijval' slechts- gedeeld. Zij, die over het raadsel ernstig nadachten, waren d'ralend met hun applaus en beschouwden bij-ma -skeptisch de glim lachende blonde, terwijl eenigen, die het denken over bodig achtten, haar met groote geestdrift toejuichten. „Ik moet haar eens van nabij beschouwen," zeide Mira tot haar vriendin en was ook reeds in het vol gende oogenblik de trappen af. Zij liep, zoo snel zij kon- naar haar kleedkamer, om daar de aankomst der comtesse, die haar domicilie daarnaast had opgeslagen, af te wachten. Een geheime onrust had zich van haa-' meester gemaakt -en haar hart bons-de, toen zij de veel besproken dame de gang- zag afkomen, dicht in haar mantel gehuld. Het masker had zij afgenomen, haar volgde iets -lang zamer de impresario en de bediende, dié de mand droegen, waarover Ast-a straks gesproken had. Snel ging Mira in haar kleedkamer, want zij wildé niet verdacht worden van spionnage. „In de mand, in d-e mand zit een deel van het ge heim en- wanneer ik eerst weet, wat daarin is, weet ik alles." zeide zij tot zichzelve en daarbij kwam zij zich geenszins nieuwsgierig' voor. Nu vertoefde dit raadsel reeds een week onder hen en niemand wist meer dan op den eersten avond. Asta en Mira hadden zich bij hare onderzoekingen alle denkbare moeite gegeven den sluier eea weinig op te bloed, reclamezucht, het1 pogen om zich zelf te plaatsen in het helden-licht: wat is het t-oonen van het bloed bevlekte hemd anders Gelukkig heeft de daad van een krankzinnigen soci alist, Schrank geheeten, tot dusverre geen ernstige gevolgen gehad" en wanneer er geen bloedvergiftiging door infectiestoffen plaats- heeft, zal de heer Roose velt van dezen aanslag wel geen blijvend nadeel on dervinden. Zijn populariteit zal eT stellig door win nen, doch of zijn politieke vooruitzichten er ook door worden vermeerderd zal de toekomst leeren. Intusschen bewijst deze aanslag evenals- de tal- looze bedreigingen, welke de heer T-aft' ontving hoe fel de verkiezingsstrijd! wordt gevoerd en hoe gehaat de candidaten zijn. Immers juist wijl zij voortdurend hooren en lezen, dat de can-didaten het land ten on dergang zullen -leiden, gaan de ontoerekenbaren tot dergelijke betreurenswaardige daden over. INVALIDITEITSWET. De Commissie van voorbereiding dér thans bij dé Tweede Kamer in behandeling zijnde Invaliditeits wet hield Zaterdag in het gebouw der Kamer een bij eenkomst met de voorstellers- van amendementen op die wetsvoordraebt. BERNER. CONVENTIE. Aan den Zwitser-schen Bondsraad is, naar de „St. Ct." thans meldt, kennis gegeven dat Nederland, met ingang van 1 November e.k., tot de herziene Berner Conventie toetreedt onder de bekende reserves. Met de formaliteit van deze kennisgeving is dan eindelijk de aansluiting van ons land tot dte Berner Conventie een feit geworden. Zooals bekend heeft- d« Regeering met deze kennisgeving gewacht, tot dte in werking treding der Auteurswet, die deze maand is afgekondigd, en van kracht wordt op den éérsten van d-e daarop volgende maand. - I NEDERLAND EN DE OORLOG. Het Haagsehe Correspondentiebureau verneemt, dat Nedterland ook tijdtens- den oorlog in den Balkan een strikte onzijdigheid1 zal bewaren. De neutraliteitsver- klaring zal weldra ambtelijk worden medegedeeld. GRAAP VAN BYLANDT. „De Nederland-er" herinn-ert er aan, d-at het Vrijdag 30 jaar geleden was-, dat de heer graaf Van Bylandt tot lid der Kamer werdi gekozen. Op den 19en Novem ber d.a.v. werd hij als lid- toegelaten, precies 5 jaren na den heer Borgesius, die op 19 November 1877 werd toegelaten, hoewel op 17 October reeds gekozen. Ds heer Van Bylandt herdacht dezen dag buiten de Ka mer, wegens zijn nog voortdurende ongesteldheid. tJemengrt nieuws. DE VELPSCIIB INBREKER-SBENDE. Na een instructie van maanden, is eindelijk het on derzoek inzake de Velpsche inbrekersbende, aan wier hoofd, zooals men weet, de beruchte Bartje Beerendsen stond, geëindigd. Den 29en dezer zullen vijf personen voor de recht bank te Arnhem terecht staan. Bartje Beerendsen zelf zal alleen in een volgende zitting zich te verant woorden hebben. Bijna twee jaren lang beeft deze bende Arnhem's omstreken onveilig gemaakt. Ze was de schrik der dorpen. Velp, Huissen, Ellecom, Westervoort, Duiven waren het operat-ieterrein. Met buitengewone brutali teit heeft dit troepje twee jaar lang justitie en politie om den tuin geleid'. Nauwelijks was de eene inbraak lichten, maar ook zij hadden tot heden geen uitsluitsel gekregen. Zij hadd-en het zelfs niet versmaad aan den wand, een dunnen wand van planken te luisteren; maar daarnaast was het doodstil geweest. De comtesse ver kleedde zich stil en verwijderde zich dan, gevolgd! door de omineuse mand-, die haar weder op een zekeren af stand! werd nagedragen. Mira zat alleen in haar kleedkamer en dacht over dit schijnbaar niet op te lossen vraagstuk na. Zij had nog een half uur, voordat zij zich kleeden moest en zoo peinsde zij in stilte. Asta en Karolly hadden reeds in liet onderzoek allen lust- verloren, maar juist haar nieuwsgierigheid was niqt bevredigd. Pas had comtesse X gewerkt en was daarnaast bin nengegaan. Maar heden sprak zij daarbinnen luide en opgewonden, alsof zij twist had. Met wien? Had zij dan nog een kamenier bij zich? Mira had er nooit zoo eene gezien. Hoe ruw en weinig- aristokratiseh- klonk haar stem! Een teedere, bijna huilerige antwoordde haar. Mira stond op en sloop naar den wand, om dui delijker te hooren. „Maak dan toch open, wat ik u bidden mag. Wat heb ik u gedaan, ik, arm wezen? Ik houd het hier binnen niet m-eer uit," klonk de gedempte stem en da delijk daarop lachte de andere brutaal. „Nu, nu geduld! Ik ben toch niet alleen voor je be diening op de wereld." „Maar ik bezweer u, ik houd het niet meer uit, ik. ik. stik. ik ben zoo ellendig. Geef mij een droppel water!" „Ja, ja! Wees dan toch een oogenblik stil dat ge jammer is zoo akelig! Vooreerst moet- ik water halen, hier is niets," zeide juffrouw X. „O, snel, snel ik ben zoo ellendig t-e moede!" „Nu ik kan toch niet ongekleed wegloopen." „Maak dan althans open!" smeekte de andere. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1