DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1® No. 251 Honderd on veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 28 OCTOBER. Engelsche Brieven. bTnn e n land. Dit nummer bestaat uit S bla«Sen. VAN HOUTENS ALKMAAR CODRANT. Londen, 21 October 1912. Er is zooveel sentimenteels geschreven over het huiselijk leven van Koningin Victoria, dat het goed doet eens iets te lezen, dat wat pittiger, gezonder en natuurlijker is. Hetl scheen wel alsof iedereen er op uit was de Koningin in haar jeugd! voor te stellen als een overgevoelig schepseltje, dat bij alle gelegenheden in tranen uitbarstte, hetzij vreugdetranen, hetzij tra nen van droefheid of medelijden; tal' van schrijvers en vooral schrijfsters schenen een- pen te voeren, die, om het zoo uit te drukken, boordevol snikken zat. Trou wens 'het is bekend van e.en beroemd predikant, dat hij in zijn preekstoel den zakdoek maar voor den dag- be hoefde te halen, om te makeni dat de geheele gemeente zijn voorbeeld! volgde, reeds hij voorbaat- dankbaar voor de heerlijke emotie, die hij ongetwijfeld! bij haar zou opwekken. De correspondentie van Sarah Ladiy Lyt telton, die bij den beroemden uitgever Murray dezer dagen verschenen1 is, herinnert er ons aan, dat we die huil- en sndkperioden, waarvan onze moeders en grootmoeders genoten, achter den rug hebben. Lady Lyttelton, die met de opvoeding van de kin deren der jonge Koningin tot! 1850 belast was, slaat in haar brieven een gansch anderen toon aan en1 uit haat brieven blijkt, dat zoowel Koningin Victoria als haat- gemaal, prins Albert, en hun kinderen! gezonde, na tuurlijke menschen waren. Misschien ook krijgen we, dezen kijk op heti Koninklijk gezin, omdat Lady Sarah zelf gezond en natuurlijk is. In den beginne vond zij het hof buitengewoon stijf en vervelend en ze spreekt- er haar voldoening over uit, dat dte jonge Koningin, nadat ze met haar hofdame er- gene een visite had gemaakt, met allen ernst in het rijtuig in een leerboek gaat zitten lezen. „Dit was zeer aangenaam, want nu behoefde men niet te pra ten." Uit allerlei kleine dingen blijkt, dat, d© ongeveer acht tien jarige Koningin buitengewoon plechtig voor haar leeftijd) was, vol beis^f vau het gewicht van haar positie, erg eenzelvig, altijd! behoedzaam in haar woor den en altijd deftig in manieren. Dan volgt: „Het kindje van de prinses van Oldenburg was dol o-p de Koningin, ze greep haar in 't haar en kraaide en lacht te en sputterde zoo gauw ze haar zag. Men zegt, dat alle babies dit met baar doen en in het minst niet door haar deftigheid geïmponeerd worden. Men ziet hieruit, hoe innig menschelijk deze brieven zijn. Koningin Victoria; is te veel geprezen en te hard beoordeeld. Op haar buitengewoon hoogen leeftijd heeft ze een i.ndnik achtergelaten, die niet buitenge-; woon interessant was, van iemand, die zich in liaar grootheid afzonderde. Doch in deze brieven vindt meu. een meisje van twintig- jaar, dat precies voelt zooals een meisje van twintig jaar; dat het heerlijk vindt om nu en dan een flink te stoeien met «en stuk of wat kleine jongens, zonder dat hun) moeder of gouvernante het zag; die er erg trotseh op was, dat men haar een autoriteit vond op het punt van zuivere uitspraak van het Engelsch en die flink verlegen was, er lustig op los bloosde en somtijds trilde. Eigenlijk jo,ng is ze eerst geworden na haar huwe lijk en Lady Lyttelton maakt een eind aian al de.fraaie verhalen, alsof prins Albert en zijn jong vrouwtje een paar poppen op gekleurde kerkvensters waren, die hun leven sleten in) vroom gebed!, een versuikerde waan voorstelling, die even onwaar is als het verhaal dat ze aanhoudend kibbelden en keven. Volgens Lady Lyt* telton- leiddteu ze het leven van een jong, gezond paar menschen, die flink op elkaar verliefd zijn en die even gelukkig zouden zijn geweest, wanneer ze hadden moeten leven in een goedkoop, villatje in een voorstad van Londen. Wie aan de verhalen over prins Albert denkt, die hem. als een stijven saiaiem man voorstellen, is aangenaam verrast hier te lezen, dat hij op een goeden dag bezig was de rekening van het huishouden na te zien, doch af en toe, onr zich warm te houden, •er een horlepijp tussehen door danste. Men had da 'Koningin verteld, dat ze bij een bezoek aan d'e stad Coburg koel en boos had! gekeken en zo vroeg den prins: „Hoe moet ik dan in het vervolg doen?" Hij antwoordde, dat ze kijken moest als een balleteuse van do opera en al haar tanden laten zien. Natuurlijk ber geleidde hij dezen raad! met. een reuzen-pirouette en een ontzéttendien grijns, terwijl hij aan het slot op •een voet bleef staan en met een voet in de lucht. Ook de kinderen worden in deze brieven geschilderd, alsof ze levende wezens en geen popperige prinsen of prinsessen zijn. Het oudste kind', de latere keizerin Erederik en moeder va.n keizer Wilhelm II, blijkt een lastig manr aardig kind! te zijn, zeer begaafd maar met een allergeweldigst opvliegend) humeur, ze kreeg altijd straf, ze werd altijd naar haar kamer gestuurd, ze had altijd' huilbuien en beet eens haar gouvernante, waar op ze haar excuus maakte mot de woorden: „Het spijt me erg, dat ik het gedaan heb, maar den volgenden keer ben ik toch weer even ondeugend." Men begrijpt, dat Ladiy Lyttelton met zoo'n kweeke-i lingetje haar handen vol had. Maar het was aardig, dat die stoute prinses (zo leerde gauw genoeg af stout te wezen toen ze in de wereld kwam van keizerrijken; en keizers) juist door haar stout zijn het middel was, om e.en prettig licht te werpen op het karakter van ha>ar broertje, den prins van Wales (later Koning Edu~: ar<i VII). Wat deze vorst ook moge geworden zijn !met zijn heen en weer gevlieg door Europa, zijn le-| vomswijze en zijn eigenaardige opvatting van zijn plichten als Koning, het d'oet iemand goed! te weten-i dat, t-oen hij 'n kleine jongen was, zijn lief gezichtje; heelemaal bleek werd, als zijn ouder zusje zoo stout (was, treurig doolde liij rond!; en als ze naar haar ka mer werd gestuurd, ging hij naar haar toe, om met haar te babbelen en keek naar zijn eigen speelgoed niet om. De Koningin zelf was nu niet zoo heel gemakkelijk, omdat ze een gewóón lief vrouwtje was, dat eigenlijk misplaatst was in een) buitengewoon en zeer moeielijke positie. Koningen en koninginnen hebben niet 't recht menschelijk to zijn; als ze dat zijn-, passen ze niet voor eein leven, dat eigenlijk de incarnatie van een reg-ee- ringsbureau is en waarvoor ze aangekleed worden als of ze poppen) zijn. Ze vond niets aangenamer en heer lijker clan wanneer ze af en toe haar dokters kon beet nemen eu bewerken, dat d#»» haar afraadden naar ftONA RQHA 70 jaar oordeelde, hij veel te hoog, wat spr. aantoonde met een beroep op de cijfers dor volkstelling'. NAAR SERVIë. De heer A. J. Bogaerts, gebreveteercl Neder- kunlseh aviateur, heeft zijn diensten; aangeboden aan i de Servische regeering, die dit aanbod aanvaard heeft. De lieer Bogaerts zal binnenkort naar Servië vertrek ken. Dr. A. van Tienhoven, arts te 'seQraivenhage, zal zich in dienst stellen van het Roode Kruis by het Ser vische leger. Naar aanleiding van den Balkanoorlog is dezer dagen de vraag gerezen, of het Nederl. Roode Krui# een ambulance naar het oorlogstooneel zou zenden ter verpleging van zieke en gewonde soldaten. Naar echter van goede hand vernomen wordt, bestaat tot dergelijke uitzending het voornemen niet. Londen te gaan, om de een of andere vervelende func tie waar te nemen. „En hoe de dokters er 'haar ooit weer toe zullen krijgen om te gaan weet ik niet," schreef Lady Sarah. En verder: „Zooals alle jonge moeders is ze zeer veeleischend1, denkt altijd, dat de baby niet genoeg aankomt en ndhit zoet genoeg is. Ik ben heel blij dat er een tweede op de komst is." Zoo lezen we ook, dat Koningin Victoria zes stui vers verloor aan prins Albert met „écarté" en het eer lijk betaalde ook. Een hofdame, die eenmaal twee stuivers aan hem verloor bij het kaartspel, was ver plicht de munt eerst met Spaanselie zeep te wasschen, .voordat die geschikt was om door koninklijke handen te worden aangeraakt. Ook in Engeland! is men verre geraakt, vau de da gen) van liet koninklijk goddelijk recht en „het ko ningschap bij de gratie Gods;." Er zijn1 meer menschen die vinden, dat „tlhe king cam do no right" dan dat hij „can do noi wrong." Loyaliteit tegenover koningen) is een eigenschap, waarvan het moeilijk valt een verkla ring te geven; doch wanneer men een hoek leest als van deze ede'lvrouw uit het beroemd© geslacht der Spencers, dan hindert het niet, dat we niet meer ge- Jooven aan „het koningschap hij de gratie Gods." Zulk een boek maakt hen sympathieker voor ons, wij beginnen van hen te houden en het doet ons aange naam aan, het treft ons, wanneer we zien, dat ko ningen en koninginnen van den 'liuidigen dag zulke door en door menschelijke menschen zijn. Hetzelfde geldt van Koning George en Koningin Mary en hun kinderen. Hun levenswijze is geheel ver schillend van die van Koningin Victoria, die, vooral nadat ze weduwe was geworden, zich meer en meer afzonderde, ten slotte, geheel stond buiten het leven der natie en nauwelijks, voeling hield) met den hoogen Engelsehen ade'l. Hun leven is ook geheel verschillend! van dat van Koning Ed'uard, wa'arover het niet noodig is nader uit te wijden. Er is, gelukkig voor zijn nagedachte nis, in het laatste jaar geno-eg verschenen, oim ons het recht to geven tot de overweging, dat, hoe hij gedwaald moge hebben, het niet geheel en al eigen schuld is, die hem gemaakt heeft-, zooals hij ten slotte was. En het i.s voor de jonge prinsen en prinsessen een ongeëvenaard geluk, dat Koningin Mary een schran dere, scherpzinnige vrouw is, met flink en vast karak ter, die de eisehen begrijpt-, die het tegenwoordig nati onaal leven stelt aan de koningen der toekomst. TWEEDE KAMER. De a'lgemeene beschouwingen over het wetsontwerp tot verzekering van arbeiders tegeni de geldelijk© ge volgen van invaliditeit en ouderdom werden gisteren voortgezet. De heer Rutgers (a.-r.) zijn Vrijdag afgebro ken red© voortzettende, besprak op uitvoerig© wijze drie stelsels van staatspensioen: het' burger-pensioen, het arbeiderspensioen en het armenpensioen. De twee eerste stelsels zag spr. verlaten. Met bet-rekking tot het tweede pensioen zei hij echter o.m., dat uit een door de Engelsche regeering ingesteld onderzoek is gebleken, dat d© groot© Duitsche werkgevers onver deeld gunstig over de werking der Duitsob© wet ©or deal ear en gaarne de premies betalen. Hij keerde zich ook tegen de ontheffing van premiebetaling door de arbeiders, die lage loon©n trekken en meende, dat de energie er door verslapt zal worden. In- Duitschlamd wordt de premiebetaling' door arbeiders als de gewoon ste zaak van de wereld beschouwd, ook door sociaal democraten. Spr. kwam dan tot het armenpensioen, den to'estand, zei spr., in Denemarken en Engeland. 'Elk pensioen, dat gegeven wordt bij „behoefte," valt z. i. onder ar menzorg. Ook het in Nederland verdedigde staats pensioen zou een armenpensioen zijn, al achtte spr. armenzorg op zich zelf volstrekt niet. vernederend. Het staatspensioen echter, is slechte armenzorg. Spr. wees op de nadeeiige gevolgen) daarvan in Engeland. Het verslapt even'eens de energie. Spr. kwam daarna tot de voorgestelde dwangverze kering en daarmede in verband behandelde hijlo. het karakter der verzekering, 2o. het zegelstelsel, enj 3o. de zgn. onvoldoendheid van het ontwerp. In verbandl met het eerste punt zei 'hij, dat het eco nomisch verband tussehen pr'emio en uitkeering om- noodig is bij sociale verzekering. Spr. verdedigde dan ook het zegelstelsel en wraakte het verwijt van onvol doendheid van de regeling. Met geestdrift zal spr. daarom voor het ontwerp stemmen. Dc heer Te ens tra (V.-D.) zette zijn persoonlijk standpunt uiteen. Hij vond' weinig lof voor het ont werp, noch voor de indiening lieeft spr. dien, noch voor d'e redactie, noch voor de onbegrijpelijke; toelich ting. Zijn grootste grief is echter, dat d'e invalidi teitsverzekering verbonden is aan de ouderdomsverze- kering; spr. wil gene aan de ziekteverzekering ver binden. De gewraakte samenkoppeling komt ten na deel© van het platteland', dat veel minder beeft aan de invaliditeitsverzekering dan de industrie. Den leef tijd van 70 jaar achtte .spr. voor de uitkeering ook te hoog, den leeftijd voor de weezenrente te laag. De pre mies zijn z.i. te hoog, de uitkeeringen te laag en de administratie te omslachtig, terwijl vooral het gemis van de weduwenrente te betreuren valt. Bovendien wordt jaarlijks 30 millioen aan de in dustrie onttrokken. Bij staatspensioen komt, zei spr., aan de maatschappij ten goede, wat hij d'e dwangver zekering slechts voor een klein gedeelte geschiedt. Dan meende spr., dat het ontwerp schriel is uitge rekend met betrekking tot de verhouding van premie eu uitkeering. Spr. kritiseerde do berekening op een rentevoet van öla percent en betoogde, dat aan het stelsel der ge- dwongeh verzekering vastzit, dat de zwakkeren voor de sterkeren betalen, terwijl door niets is gemotiveerd, dat de werkgever de helft der premie moet betalen. Tot staatspensioen is spr. gekomen) uit practischt overwegingen. De bezwaren daartegen zijn niet zoo groot, doch men wil het staatspensioen) niet, omdat men het geld er niet voor over heeft. Spr. besprak hierna de cijfers door den heer Rut gers genoemd! omtrent het district Zuidhorn. De heer Vliegen (S. D. A. P.) behandelde d< practische bezwaren tegen het ontwerp, allereerst de premiebetaling. Spr. berekende, dat er hierdoor eer. gemiddelde belasting van 12.50 per gezin komt. De hulp voor invalieden oordeelde spr. bij het ont werp zeer onvoldoende. Den uitkeeringsleeftijd van GRAAF VAN BYLANDT. De oud-voorzitter der Tweed© Kamer was gisteren voor d© eerste maal na zijn ernstige ongesteldheid we der tegenwoordig in de-vergadering der Kamer. Van alle zijden word) de afgevaardigde voor Apeldoorn go- lukgewensebt met zijn herstel. tieuiengd uleoHt). DE MOORD IN DE VAN IIOGENDORPSTRAAT TE AMSTERDAM. Van B., die terecht heeft gestaan wegens moord op zijn drie kinderen te Amsterdam, is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. I)o eisch was levenslange ge vangenisstraf. DE DIEFSTAL IN DE BALYE VAN UTRECHT. Door de recherche te Utrecht- is reeds een giroot deel der gestolen voorwerpen uit het gebouw der Balye van Utrecht opgespoord. De concierge van bet gebouw heeft gisterochtend bekend, den, diefstal gepleegd te hebben. EEN VERG1 FT IG ING SQU AESTIE. De Rechtbank te Assen heeft Antje Philips, be schuldigd van poging tot vergiftiging van haren echt genoot Roelof Abhing, buiten vervolging gesteld, mot last tot invrijheidstelling. Zooals iuen weet, werd zij in hechtenis genomen op beschuldiging van haar man, als zou zij in zijn soep vergiftigde bestanddettlen gedaan hebben. UIT HEER-HUGOWAARD. V er vol g Gemeen tera adszi 11 i ng. In verband met liet verzoek van; den heer P. 11 ast er, gemeente-veldwachter, stélden B. en W. voor het voor stel, waarover dei vorige vergadering de stemmen staakten in te trekken en verder om H. op. uiterlijk 65-jarigen1 leeftijd! vanwege de gemeente een pensioen van 300 te garandeeren en hem een bijdrage van 25 per jaar te geven voor he.t onderhoud van zijn rijwiel, Deze regeling werd! algemeen goedgekeurd. In behandeling kwam, nu het- aangehouden adres met 240 handt eek eni ogen van ingezetenen, die, zonder zich definitief uit te spreken over hun persoonlijke mede werking tot aansluiting, hun sympathie uitspraken voor aansluiting van de gemeente bij de Electriscke Centrale voor West-Friesland. D© voorzitter zeide een schrijven te hebben ontvan gen van den heer van der Hegge Zijnen. Deze wees er o. m. op dat, de Commissaris der Koningin een nieuw plan wenschte te ontvangen voor de aansluiting van 13 gemeenten. Er zijn vele goed werkende electri- sche centrales/b.v. te Leeuwarderadeel, Assendelft en Nijmegen. De voorzitter zeide, c^at. de heer v. d. H. Z. over de minder goed werkende met een groot-en stap heenloopt. Spr. is met den heer Met naar Wi-tmarsum geweest, om daar de centrale te bezichtigen. Deze, op coöpe ratieven grondslag, was vooraf van. aansluitingen ver zekerd en goed rendabel. De heer Blauw merkte op dat de heer v. d. II. Z. er op wees, dat de- minder rendeeremde centrales van ouderen datum zijn. De heer Met uitte zijn bevreemding over het inge komen adres, dat slecht voorbereid is. Het heeft geen waarde en mag niet van invloed) zijn op de raads leden. Spr. oordeelde dat het een kwestie van tijd was of er een centrale zou komem Was het adres duide lijker omschreven, dan zou spr. een- voorstel doen, doch nu wil hij zicli er van o-nthouden. De heer Molenaar had! een berekening der kosten gemaakt. De kosten) voor exploitatie bedragen pl.m. 65000. De rente hiervan a 41/4 berekend is 27621-2. Spr. heeft voor de berekening een iets hoo- ger bedrag genomen, n.l. 70.000; d'e rente wordt dan 2975. 't Lijkt spr. toe, dat er een ja.arlijksche aflos sing moet plaats hebben. Wordt deze op 2000 per jaar gesteld', dan duurt het 30 a 35 jaar. Met) de in terest wordt het een jaarlijksch bedrag van ongeveer 5000. Nu telt Heerhugowaard! 3500 inwoners en stelt; men als de heer v. d. H. Z. in zijn brochure een huisgezin op 5 personen, dan komt men tot 700 huis gezinnen, welke) misschien' niet eens alle belastingbe talende zijn. Blijft men) 700 huisgezinnen rekenen, dan wordt dc omslag gemiddeld! 5000 700 is een 7 per huisgezin. Dit lijkt spr. nogal bezwarend. Spr. is van meening, dat den meeaten menschen in de ge meente de exploitatie-kosten en1 de jaarlijksche kosten niet zullen meevallen. Spr. oordeelt het derhalve niet wensehelijk op het verzoek van Heerhugowaards Be lang om aansluiting in te gaan. De heer Schilder achtte het adres van heel weinig- belang, het is zeer vaag. De voorzitter wees; er op, dat van hot nieuwe plan, dat Ged'. Staten; wensehen nog niets bekend is, zoodat het dus weer een tasten in het duister wordt. De heer Blauw was met den heer Met van meening. dat de electriciteits-kwestie er maar ééne van tijd is. Spr. meende, dat er niet, gauw een1 betere gelegenheid zou worden aangeboden dan deze. Het nieuwe plan zal wel niet minder zijn. Over het verzoek van Heerhugowaards Belang om te besluiten tot aansluiting bij de Electrische Centrale voor West-Friesland, waaraan door het adres adkaesie werd betuigd, werd! hierna gestemd. Met 10 tegen 1 stem, die van den heer Blauw, werd besloten, niet tot aansluiting over te gaan- Bij de rondvraag wee» de heer Blauw op den slech ten toestand van den weg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1