DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 254 Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 26 OCTOBER. Deze Courant wordt eiken avond, behalve* op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. De Kamer van Koophandel. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. POLDER O VERDIE EN ACHTERMEER. COURANT. ^Hl A"1 HM Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ALKMAAR, 2G October. Ia het nummer van gisteren werd een bijlage opge nomen van Burgemeester en Wethouders, waarin als bericht en raad" wordt medegedeeld, dat het college geen vrijheid kan vinden den Raad) voor te stellen het op de gemeentebegrooting voor 1913 uitgetrokken be drag van 175 voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken to verhoogen. Het advies beteebent dus een afwijzende beschikking op het verzoek van de Ka mer d.d. 11 September om voor de bestrijding van ha re uitgaven 500 ter harer dispositie te stellen. Indien we, alvorens eenige opmerkingen in verband met adres en advies te maken, in het algemeen ver klaren, dat de Kamer van Koophandel zich in deze gemeente niet mag verheugen in de bijzondere belang stelling van het gemeentebestuur noch van de belang hebbende ingezetenen, dan hebben wij zeker geen te genspraak te duchten. Welke is de bestemming van de „Kamers van Koophandel en Fabrieken"? Artikel 2 van hef Algemeen Reglement geeft op die vraag het volgende antwoord: A. aan heb algemeen bestuur en aan de provinci ale en gemeentebesturen binnen welker gebied zij ge vestigd zijn, hetzij op daartoe haar te kennen gegeven verlangen, hetzij uit zich zelve, inlichtingen te geven, adviezen uit te brengen, of voorstellen te doen over onderwerpen van handel en nijverheid. B. aan hen, die bij handel en nijverheid! betrokken zijn, zoodanige mededeelingen te döen, als de gezegde besturen zullen verlangen, of als zij zeiven in het be lang van die takken van bedrijf nuttig zullen achten." Uit deze omschrijving volgt, dat de Kamer van Koophandel zooals wij' haar kortheidshalve maar zullen blijven noemen een belangrijke taak is op gedragen, dat zij nuttigen arbeid verrichten en in vloed uitoefenen kan op den handel en nijverheid in het algemeen en op de desbetreffende plaatselijke aangelegenheden in het bijzonder. Zij zal bet lands-, het provinciaal- en het stadsbe stuur van advies bunnen dienen bij al de te nemen maatregelen, welke invloed hebben op bedrijf, handel en marktwezen, in den ruimsten zin des woords. Zij is hef orgaan, waardoor pfficieele bestuurslichamen aansluiting kunnen vragen of krijgen met handelaren en nijveren. Men zou zoo zeggen, dat de personen, wier belan gen zij kan behartigen, er prijs op zouden stellen, den hun gegeven invloed op de ■samenstelling der Ka mer te gebruiken. Maar wat. zien we in deze gemeente? Dat er slechts 158 namen op de lijst van kiesgerechtigden zijn geplaatst, waarschijnlijk in deze stad, met haar vele ingezetenen, die in den groot- en kleinhandel en de nijverheid hun bestaan vinden, het kleinste deel van de personen, die er op zouden kunnen staan. Hieruit volgt dus, dat waarschijnlijk het grootste deel der kiesgerechtigden het niet eens de moeite waard ach te zich even schriftelijk op te geven! Een tweede bewijs van gebrek aan belangstelling kan worden afgeleid uit het geringe aantal stemmen, dat bij de verkiezing voor leden der Kamer wordt uit gebracht: van de 158 kiesgerechtigden verschijnen er laat ons zeggen een twintigtal kiezers aan de stem bus. En eindelijk blijkt uit hetgeen van de handelin gen der Kamer openbaar wordt, dat er uiterst zelden uit de kringen van handel en nijverheid te Alkmaar voeling met dit lichaam wordt gezocht. Kernen we bijv. hot laatste jaarverslag der Kamer ter hand, dan zien we daarin van geen enkel dusdanig geval mel ding gemaakt! Wie geregeld de middenstandsorganen en de dag bladen volgt, weet, dat bet in andere gemeenten te dezen aanzien heel anders gesteld is. In de laatste vergadering van de Algemeene Gro ninger Winkeliersvereniging deelde bijv. het bestuur mede, dat voor de aanstaande verkiezingen van leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken overleg Wordt gepleegd met de Vereenig-ing van Handelaren en de Vereeniging „De Beurs," dbor dé Utrechtsche Handelsvereniging werden de periodiek aftredende leden van de Kamer van Koophandel candidaat ge steld, in de laatste vergadering van de Handelsvere niging Yeendam werd samengaan met de Kamer noo- dig geacht, om verbetering te brengen in den post dienst. Wat echter de Alkmaarsche Kamer het vorige jaar voor de handels- en nijverheidsbelangen deed vra gen om een betere lokaliteit voor het kantoor der di recte belastingen, steunen het verzoek van Alemaria om sen sneltrein naar en van Amsterdam, vragen om verbetering van de groentenmarkt -deed zij op eigen initiatief. Er is ongetwijfeld heel1 wat meer te doen. En de Kamer zal een voortstuwende kracht kunnen zijn in dien zij meer dan tot dusverre hier geschiedde in de goede richting gedreven wordt. Ook hier zal de ge organiseerde middenstand een dankbaar terrein te ontginnen vinden, zal hij zijn invloed kunnen doen gelden op de oplossing van plaatselijke vraagstukken, welke zijn belangen raken. Maiar dan beginne hij al vast met belangstelling voor de Kamer van Koophan del te toonen. Tot dusverre, meenen we, strekte al leen de R. K. Kiesvereeniging „Vrijheid en Recht" haar bemoeiingen tot de Kamer uit, maar de commis sie, welke uit haar midden werd benoemd om -een sta tutenwijziging voor te bereiden heeft voorgesteld de ze bepaling te schrappen een besluit is nog niet genomen maar 't is te hopen, dat men op het voor stel zal ingaan en het verkiezingswerk zal overlaten aan dé organisatie, welke er zich mee dient te belas ten de middenstands-organisatie. En waai' de Ka mer geen poHtieken invloed bezit mag/de wensch wor den uitgesproken, dat- politieke overwegingen bij deze verkiezingen zooveel mogelijk zullen worden geweerd en er tussehen de beide middènstandsvereenigingen ook op dit punt' samenwerking zal komen. Wat nu de verhouding van de Kamer tot de Ge meente betreft zij is niet zoo intiem als die tot het Rijk. Men ga maar eens de handelingen der Ka mer na en zal zien dat een groot deel van de inko mende en uitgaande stukken het Rijk betreffen. In het afgeloopen jaar werd' door het gemeentebestuur enkel het advies der Kamer gevraagd inzake het plan voor het maken van een nieuwe brug. En meer dan eens hebben we in onze ra-adsoverzichten de opmer king kunnen plaatsen, dat aan de Kamer van de zijde van het gemeentebestuur naeea* aandacht had1 kunneu worden geschonken. Wij komen thgns tot het uitvoerig adres, dat de Kamer de vorige maand! aan den gemeenteraad zond, waarin allereerst wordt gezegd, dat het de Kamer de laatste jaren herhaaldelijk (spatieering van ons) gebleken is, dat zij1 meermalen (idem) niet bij machte was om in het belang van handel en nij verheid te verrichten, wat door haar noodzakelijk of wenschelijk werd geacht en zij ook had kunnen en willen doen, wanneer de daarvoor vereischte uitgaven konden worden bestreden. Deze klacht is niet nieuw. Reeds in 1898 werd1 op hetzelfde motief door de Kamer 7 100 gevraagd zij kreeg toen 25. En we meenen, dat het in dit jaar was, dat de leden der Kamer uit eigen zak 52 bij pasten omdat ze heb .toegestane credief hadden over schreden Stonden B. en W. destijds 25 procent van het ge vraagde toe, ditmaal zijn ze niet voor eenige verhoo ging te vinden, daar „het op de gemeente-begrooting ter bestrijding van de uitgaven der Kamer uitgetrok ken bedrag van 175" hun „niet onvoldoende" voor komt. Kader toegelicht wordt deze meening niet. In het adres wordt de gevraagde Salarisverho-oging van den secretaris der Kamer gemotiveerd door te wijzen op de „salarissen aan tal van betrekkingen en functies verbonden,die in de laatste jaren telkens en telkens verhooging hebben ondergaan, ten einde die in overeenstemming te brengen met gewijzigde opvat tingen en veranderde tijdsomstandigheden" en op de salarissen van andere secretarissen van Kamers van Koophandel (Roermond, Gorinchem, H'arlingen 200, Vlaardingen, Schiedam 300 en f 350, enz.). Over de salarissen van de secretarissen elders zwij gen B. en W., maar zij meenen, dat de secretaris van de Kamer geen ambtenaar is, doch geacht moet wor den „evenals zulks met de leden dier Kamer het ge val is, voor de behartiging der belangen van den han del zoovéél te gevoelen, dat hij zich tevreden stelt met een matige vergoeding, gelijk dit ook met de secreta rissen van andere commission het geval is." Een dergelijke opvatting is zeker aanvechtbaar. Zij steunt niet op het reglement, dat veeleer van een tegenovergestelde opvatting blijk geeft. Artikel 19 spreekt uitdrukkelijk van „de bezoldiging van den se cretaris en verdere beambten" en zegt: „de leden ge nieten geene bezoldiging." En artikel 18 bepaalt, dat een secretaris uit de Kanoer benoemd ophoudt lid te zijn. Is de bedoeling van den wetgever geen an dere, dan B. en W. verklaren? Moet daarom ook niet bij de overweging of salarisvenhooging gewenscht is, alleenlijk de vraag gelden, of die werkzaamheden van den secretaris haar noodzakelijk maken en dient daar bij zijn gevoel voor den handel' niet buiten bespreking te blijven? Voor de beantwoording van die vraag stellen B. en W. Woensdag den Raad, waar,Id slechts een lid van de Kamer, n.l. de heer Think Mplenbrink zitting heeft Tenslotte zij gewezen op de volgende, clausule van het adres der Kamer: „Wij zijn dan ook van oordeel, niet meer voldoende onze roeping te kunnen vervullen en aan onze bestem ming te kunnen beantwoorden, indien wij niet over meerdere fondsen kunnen beschikken, dan tot Reden het geval is geweest." Een dergelijke besliste uitlating laat aan duidelijk heid uiets te wenschen over. En de Raad èn de Kamer van Koophandel zullen dan ook haar noodwendige consequentie hebben te aanvaarden, indien Woensdag overeenkomstig het ad vies van Burgemeester en Wethouders wordt besloten. TWEEDE KAMER. De algemeene beschouwingen over het wetsontwerp tot geldelijke verzekering van arbeiders tegen de ge volgen van invaliditeit en ouderdom werden gisteren voortgezet. De heer Troelstra (S. D. A. P.), zijn Donder dagavond afgebroken rede voortzettende, besprak de houding der sociaal-democraten in Duitschland en in Frankrijk en hij gaf dan het standpunt van de soci aal-democraten aan ten opzichte van de ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering, en ten opzichte van do ouderdomsverzekering. Bij de eerste drie ligt het z. i. in den aard der zaak, de premie door de werkgevers te laten betalen. Bij de ouderdomsverze kering echter staan arbeiders en werkgevers beiden tegenover het kapitaal, hoewel in de eerste plaats de arbeider tegenover het kapitaal staat. Ook de kleine werkgever moet evenwel zijn rente aan de geldschie ters opbrengen. In het stelsel van den minister zal de grond-eigenaar niets te betalen hebben. Met betrekking tot het tussehen armenzorg en staatspensionneering gezochte verband zei spr., dat het hier niet alleen de armen en ellendigen betreft, doch ook een deel van de strijdende arbeidersklasse. Voor deze laatste categorie zal ontheffing van pre mie-betaling geen verslapping van energie met zich brengen, al zullen zij niet van honger sterven, als daartoe niet wordt overgegaan. Van spaarzin zou volgens spr. bij dwangverzekering in geen geval iets kunnen komen; de premies worden automatisch van het loon afgehouden. Spr. verdedig de daarom nogmaals het staatsepnsioen en bracht in verband hiermede zijn vroegere motie in herinnering. Spr. oefendei critiek uit op de concentratie der vrij zinnige partijen op het/punt! van staatspensionneering en zeide, dat dit vraagstuk voor de sociaal-democra ten den doorslag bij de herstemmingen niet geven zal. Hij gaf de door hem urgent geachte denkbeelden aan en meende ten slotte, dat een eve-ntueele overwinning- der vrijzinnigen op den grondslag van een voorloopige pensioensregeling en grondwetsherziening een voor deel kan zijn voor de arbeidersklasse. Kadat besloten was1 ook Dinsdag- en Donderdag avond te vergaderen, kwam de heer De Visser (C.-H.) aan het woord, die voor de samenkoppeling van invaliditeits- en ouderdomsverzekering is en gaar ne de risico-overdracht in het ontwerp belichaamd zou zien. Spr. richtte zich tegen de staatspensionneering, die z.i. geen spaarzaamheid aankweekt en achtte de vrij willige verzekering niet mogelijk. Spr. keerde zich tegen de bezwaren, die tegen do samenkoppeling van invaliditeits- en ouderdomsver zekering geopperd zijn. De heer Duys (S. D. A. P.) verdedigde den eisch der sociaal-democratie, dat voor de verzorging van de arbeiders moet worden gereserveerd een deel der meerwaarde van hun arbeid. Kiet krachtens- zijn christelijk beginsel, noch in het persoonlijk belang der arbeiders, noch in het openbaar belang heeft de mi nister dit ontwerp ingediend, doch alleen in het be lang van de bescherming en het behoud van den kapi- talistischen staat. Spr. zefte met talrijke voorbeelden uiteen, dat door voering van het beginsel „kooper van een kans" tot absurditeiten leidt. Spr. constateerde, dat ten aanzien van dit verzeke ringsbeginsel in de vrijz.-dem. partij de meest hopeloo- ze verwarring heerscht. Dinsdag zal de heer Duys zijn rede voortzetten. Aangenomen werd o.m. een wetsontwerp tot ont eigening van een strook grond in de gemeente Bloe mend aal voor een weg en een open leiding voor duin- waterleding van Amsterdam. GEEK BELASTINGBETALING VOOR VER PLICHTE PEKS1 OENSTORTING. Bij den gemeenteraad van Vlissingen is ingekomen een adres- van 158 personen, alle verplicht tot het doen van stortingen voor hun pensioen, waarin zij verzoeken, de verordening op de heffing van den hoof- delijken omslag zoo te wijzigen, dat verplichte pensi oenbijdragen niet langer als belastbaar inkomen wor den aangemerkt. HULP VOOR DEN BALKAN. Vanwege de Vereeniging „Het Oranjekruis" te Amsterdam is aan het bestuur van het diaconessen- huis „Bronovo" Den Haag verzocht om uitzending van verpleegsters naar den Balkan, a-an welk verzoek waarschijnlijk wel gevolg zal kunnen gegeven worden. werk van mr. A. Bruce-Joy. Dg totale kosten zullen 300 pond bedragen, van welke reeds 250 pd. door Sir William M-ather werd toegezegd. (Vad.) Gemengd nieuws. DIEESTALLEK IN DE KAZERNE, {n de laatste dagen schijt de Menno van Coehoorn- kazerne te Haarlem een brut-alen dief te. herbergen. In 't begin dezer week vermiste -een milicien een kostbaar gouden horloge met dito ketting, ter waarde van minstens 100. Een streng onderzoek door militaim autoriteiten en door de recherche had niet het minste resultaat. Nu Donderdag heeft een korporaal mede aangifte gedaan van vermissing van een zilveren horloge met ketting, dat hij 's morgens had! opgeborgen in zijn kastje en dat 's middags verdwenen was. De recher che doet ijverig onderzoek om den dief te vinden. Strenge maatregelen zijn genomen, doch nog geen enkel spoor is gevonden. DOOR DE TRAM GEGREPEN. Gisteravond is op de Steenstraat, te Arnhem, een heer, woonachtig aldaar, bij het willen oversteken van die straat door een wagen der electrische tram gegre pen. De ongelukkige viel achterover, kwam met het hoofd tegen een boom terecht, maar zoo, dat zijn voet nog op de rails bleef liggen en daardoor werd! hij nog ongeveer 14 M. meegesleurd. De heer M. werd in een apotheek binnengebracht, waar hij na eenige minuten overleed. De heer M. was aan één oog- blind. Volgens ooggetuigen heeft de wagenbestuur der geen schuld. EEN GESCHENK VOOR HET VREDESPALEIS. Het Committee of the Peace Society heeft besloten een marmeren buste van nu wijlen Koning Ed-wavd aan het. Vredespaleis te schenken. D» buste, die treffend gelijkend! moet zijn, i» het Door het Bestuur van den Polder Overdie en Ach- termeer is het plaatsen van een Diesel Motor met Centrifugaaïpomp opgedragen aan de Nederlandsche fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel te Am sterdam. Het werk zal worden uitgevoeird! onder leiding van het Instituut van werktuigen en gebouwen te Wage- ningen. LOTERIJ-WET. De Ambtenaar van het O. M. te Den Helder, die in hooger beroep ging van het vrijsprekend vonnis tegen M. I., Directeur der N. V. „De Tijdgeest", verdacht van overtreding der loterijwet, heeft dit hooger be roep ingetrokken. UIT STOMPETOREN. De godsdienstoefening begint morgen om half tien en niet om tien uur, zooals gisteren werd ver meld. UIT PURMEREND. In de heden gehouden raadsvergadering werd- de ge meentebegrooting over 1913 in ontvang en uitgaaf vastgesteld op 193258.34. Het bedrag aan hoofde- lijken omslag te heffen werd daarbij bepaald op 41000 of 7000 hooger dan het vorige jaar. De begrooting van de gasfabriek beliep in ontvang en uitgaaf 935.85. UIT St.-PANCRAS. Ten huize van den heer H. Gerritsen trad de too- neelvereeniging „Cicero" van Noordscharwoude op met het blijspel „Groote stadslucht." Voor een wel niet talrijk, doch aandachtig publiek werd het stuk uitstekend weergegeven, en de opvoer- ders hebben daardoor veel succes behaald. Om den geestigen inhoud, zoo juist weergegeven, werd dikwijls hartelijk gelachen. UIT OUDE-NIEDORP. Donderdagavond hield' het nut „Ons Genoegen" in het lokaal van den heer A. Mijts zijn eerste vergade ring. De heer Woutman opende als vice-voorzi-tter dezo bijeenkomst, waarna lezing d'er notulen volgde. De rekening over het afgeloopen jaar werd- onderzocht en goedgekeurd met een voordeelig saldo groot 1.75. Ontvangen was G6.875, uitgegeven 65.12°. Een nieuw lid! werd' bij acclamatie toegelaten. Tot bestuursleden werden benoémd in de plaats van de heeren Woutman en Pereboom, die niet. herkiesbaar waren, de heeren C. Rempt en D. Kriller Hz. Daarop volgde de lezing, die door den heer A. Mijts werd gehouden, getiteld: „Daantje plukvet is zoek." Met zeer veel aandacht werd! deze aangehoord, wat ook het geval was met. de bijdragen door verschillende daiues en heeren ten beste gegeven. Deze waren ge titeld 1„Do fietstocht van Bootsman Arie," „Vrouw volk aan boord," „De knappe dokter," „Er in geloo- pen" en „Een scheeravontuur." Nadat bepaald' werd dat de volgende bijeenkomst op 21 November a.s. ge houden zal worden in het lokaal van den lie-er T. de Jong, werd de werkelijk gezellige vergadering met woorden van dank door den voorzitter gesloten. KORTE BERICHTEN. In den laatsten tijd was- het. aan den Zuidersin- 'gel te Groningen niet' pluis. Daar doolde een onbe kende -rond, die zich er op toeleg-de1 de mantels van jonge dames stuk te snijden. Gisteravond heeft hij een meisje zelfs pijnlijk aangerand. Het is de politie mogen gelukken den dader te ontdekken. Het is eea 24-jarige man, die vroeger al! eens in een krankzinni gengesticht in België verpleegd werd. Tc SehiMwolde zijn vele kinderen lijdende aan kinkhoest: 3 kleinen, waarvan 2 uit één gezin, zijn reeds aan de gevolgen overleden. De heer F. R„ geschorst predikant bij de Geref. kerk te Enter, is door de classis Deventer van de Geref. Kerken uit de kerkelijke bediening ontzet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1