DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. Groote Najaarsveemarkt No 257 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 30 OCTOBER. Uitbetaling Vergoeding Landweerplichtigen. FEUILLETON. te ALKMAAR, op Maandag 4 November 1912. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. /a Telefoonnummer 3. (Werd* vwrolgdi Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kentnia van belanghebbenden, dat de uitbetaling der vergoeding-, toegekend ingevolge art. lóbis der Landiweerwet, zal geschieden ter ge meente-secretarie en noodigen belanghebbende land weerplichtigen uit zich, vergezeld! van hunine echtge- nooten, zoo spoedig mogelijk daartoe aan te melden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 20 October 1912. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeens kennis, dat ter gele genheid van de groote najaarsveemarkt op- MAAN DAG, -1 NOVEMBER a.s. het vee, dat niet per rij tuig naar de markt wordt gebracht, ALLEEN AAN GEVOERD mag worden langs den HELDERSCHEN WEG, over de HEILOëRBRUG en over de ERIE- SCHE BRUG. Het vee, aangevoerd over d« Boompoortsbrug, zal geleid moeten worden langs Voormeer en Bierkade om over de Vlotbrug eu langs den Kanaaldijk de Friesehe brug te passeeren. Het vee, per VAARTUIG aangevoerd, zal moeten worden gelost aan de KANAALKADE op de door dén Havenmeester aan te wijzen plaats. Aanvoer van vee over de Geesterbrug, de Emma- brug, de Nieuwlandérbrug, de vlotbrug' en de rustieke brug is VERBODEN. GEEN VEE MAG TER MARKT GEPLAATST WORDEN VÓÓR 's MORGENS VIJF UUR EN VOOR DAT HET DOOR DESKUNDIGEN OP DE AANWEZIGHEID VAN EENE BESMETTELIJ KE ZIEKTE IS GEKEURD. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Roman van PAULA BUSCH. 69) -o- Ilet liefst had zij hem van zich gestooten en was weggegaan. Maar was zij zichzelf niet zooveel be- heersching schuldig? Haar rol mocht toch niet on der een dergelijke situatie lijden. Zij moest dus het liefhebbende, zwijgende bruidje kalm verder spelen en niemand iets van haar partner's vrijpostigheden la ten merken. Ja, dat kostte overwinning. Heden avond uog wilde zij de rol afspelen, en op den volgen den dag- wilde zij zich over Helge bij de directie, be klagen. En terwijl zij dit besluit nam, bespeurde zij nauwe lijks, dat de rooverhoofdman haar reeclsi in het zadel getild1 had, om de cascade op te galoppeeren. Zij had heden zulk een afschuw van den man, dat zij ver zuimde zich tegen zijn borst te vlijen en hem met ha re armen te omvatten, zooals zij het tot haar eigen veiligheid had moeten doen. Het paard struikelde, kort voordat het 't tooneel bereikte en door dien plotselingen ruk werd zij uit 't zadel geslingerd en bleef bewusteloos op de cascade liggen. Met groote behendigheid slechts konden de volgenden hunne paarden op zijde trekken, om niet over Mira heen te rijden. Helge, die in het zadel gebleven was en het paard dadelijk weer opgetrokken had, steeg nu af en liep naar Mira, die als dood! op den grond lag. TT ij tilde haar op en droeg haar op het tooneel. Hier wenkte hij eenige requisibeuren. Nu werd Mira behoedzaam naar haar kleedkamer gebracht. Juffrouw Tompsen, die in alle kalmte reeds het costuum voor het derde bedrijf had klaar gelegd en DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij hun college is ingekomen een verzoekschrift van J. KAAN DORP, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcohol houdenden anderen dan sterken drank in het perceel Nieuwpoortslaan E 1. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwa ren worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, den 29 October 1912. ALKMAAR, 30 October. Het verslag van het onderzoek van de Ilaagsche gemeentebegrooting in de af deelingen is dit jaar een merkwaardig stuk werk. Drie sociaal-democratische leden van dein Raad werden door de afdeelingen tot rapporteurs gekozen én het algemeen, rapport geeft hiervan een weerslag. „Meerdere leden" d. w. z. de sociaal-democratische leden '-ineenen, dat drin gende verbeteringen der maatschappelijke toestanden in het leven geroepen moeten worden, dat nog lang niet genoeg gedaan wordt om de gemeente baar soci ale taak te doen vervullen. Zij vragen een gemeen telijke broodbakkerij, een gemeentelijke schoenmake rij, een gemeentelijke kleedermakerij, enz. enz. De Ilaagsche Raad, in zijn meerderheid nog niet sociaal-democratisch, zal zicli zeker nog wel eens een tijdje bedenken, voordat het gelden voor deze zaken voteert. Wie echter geregeld de Duitsclie bladen volgt, weet- hoeveel tegenwoordig bij onze oostelijke buren over gemeentelijke exploitatie ook van liet klein bedrijf wordt gesproken. Men mag tegenover bet leveren van levensmiddelen en waren door de gemeente aan de verbruikers principieel staan zooals1 men wil, men zal moeten erkennen, dat er in de gegeven omstandig heden alle aanleiding voor de gemeentebesturen was, om vleescli tegen goedkooperen prijs1 voor de ingeze tenen beschikbaar te stellen. Noodi breekt wet en bij noodstand' dient hulp te wórden verleend. Maar nu doen zich stemmen hooren, welke deze gemeente- levering- tot een blijvende instelling willen maken. Zelfs heeft de heer Baèserman, de bekende leider der nationale liberalen, Zondag op den partijdag voor Oost- en West-Pruisen te Koningsbergen verklaard, dat de gemeentebesturen de verzorging der steden met levensmiddelen blijvend! ter band moesten nemen. Deze opvatting van een liberaal en nog wel een nationaal-liberaalgaat lijnrecht in tegein het be sluit, dat onlangs op een, bijeenkomst van vertegen woordigers van Duitsehe steden werd genomen. In daaraan nog het een en ander vastmaakte, schrok bij den onverwaebten aanblik van haar lieveling niet weinig. Zij legde het jonge meisje op dé sofa en spreidde een mantel over haar uit. „Het kan niet erg- zijn", zeide een van de mannen, „zij is van het paard gevallen en heeft- zich alleen een beetje pijn gedaan." Maar juffrouw Tompsen wist te goed, wat „pijn dóén" in de circustaal beteelsende. Het breken van den nek werd eveneens met pijn doen aangeduid1 als een kleine verstuiking. De circusdokter kon de oude vrouw ook niet troos ten. Toen hij het jonge meisje onderzocht, was hij van oordeel, dat de linker knieschijf niet onbelangrijk gekneusd' was. Mira moest dadelijk naar het zieken huis. „Goede hemel, misschien zal zij nooit meer kunnen koorddansen", jammerde de oude vrouw. „Zulke gevallen heb ik reeds meer dan eens geheel genezen", troostte baar de dokter. „Misstehien is het een beetje vervelend, mem moet geduld! hebben." Nu opende een jonge dainseres de deur en zeide tot juffrouw Tompsen: „Excuseer mij, de balletmees- ter zendt mij. Ik zou het costuum van juffrouw Mira halen en baar rol in het deirde bedrijf vervullen. Mis schien bespeurt hét publiek het niet, dat het een an dere is en dan kalmeert hek zich en denkt het, dat juffrouw Mira zich' in het geheel niet heeft' bezeerd." v fe V -, j V- VIer weken had Mira in het ziekenhuis in gipsver band gelegen en toen bracht men haar in haar wo ning. Mijnheer de directeur had! haar opgezegd en zoo lag zij hulpeloos. Haar engagement aan het circus Sempach was maar voor dén tijd! van het Ko- penhaagsche seizoen ge woest, en nu was dit ongeluk over haar gekomen, dat luaar nog een geheele. maand belette op te treden. Nv. w as er geen circus meer in Kopenhagen en zij moesk natar een nieuw engagement die bijeenkomst toch werd' aangenomen, dat foutein in de economische politiek niet door gemeentelijke poli tiek mogen worden hersteld, dat maatregelen, zooals bij den vleeschnood terecht werden genomen, slechts een tijdelijk karakter mogen dragen, enkel uitzonde ringsgevallen mogen betreffen. De nationaal-liberalen denken er anders over. Zij zijn blijkbaar van meening, dat de gemeenten de prij zen voor vleesch en brood en waaro-m ten slotte ook niet voor kleeren en andere koopwaar? moeten voorschrijven om aldus- de ingezetenen in staat té stel len goedkoop te koopen. Gelijk men weet, is iets der gelijks in de middeleeuwen reeds beproefd. De gilden tijd. de tijd, waarin de steden feitelijk door de gilden werden bestuurd leert, hoe een dergelijk stelsel leidt tot dwang- in het bedrijf en dwang op liet publiek en hoe de persoonlijke vrijheid' en de individueele kracht aan banden werd gelegd. Toen kwaan de tijd van liet lant-maar-waaien. Het bedrijf kwam tot opkomst eu het koopend publiek profiteerde ervan. Maar de vrijheid had ook haar onaangenamen kant, leidde tot buitensporigheden. En daarom is er teg-enwoordig een streven, dat de overheid niet slechts reglemen- teerend, maar zelfs- bedrijvend' wil doen optreden. Niet enkel een socialistisch streven, maar ook, zooals boven is gebleken, Ln Duitscbland zelfs een liberaal streven. Nu kan men echter dit wonderlijke Duitsehe liberale standpunt wel begrijpende nationaal-libera len zitten in den knol. Het invoerverbod, de sluiting der grenzen, zijn voor hen pijnlijke zaken. Ze gaan er liever voorbij, zooals een kat langs de heete pap gaat. Hoe veel gemakkelijker is liet voor hen, de gemeente aan liet werk te zetten, dan een efnde te maken aau het proteetie-stelsel en de grenssluitingi Hiér g-nat, het eigenbelang voor het beginsel en daar om de socialistische voor de liberale opvatting. ITTnn e n l a n d. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer behandelde gisteren, verscheidene wetsontwerpen van kleinen omvang. Allereerst het ontwerp tot wijziging en aanvulling van dé Muntwet, er; dat tot nadere regeling van het Ned.-Indische muntwezen, waarbij de heer Cremer (U. L.) waar schuwde tegen te veel aanmunting van zilveren pas munt voor Indië. Hij vreesde dat ten gevolge van deprecieering Nederland schade zal lijdén. Hij be pleitte de invoering van, den gouden standaard' voor Nederland, den zilveren voor Indië, en eigen muntslag- voor Indië. De beer Van Nierop (U. L.) maakt ook be denking- tegen toeneming van de zilver-circulatie. Spr. durfde tliams de vraag niet te beantwoorden, of inderdaad scheiding van het muntwezen in Indië eu in Nederland gewenscht is. maar het vraagstuk be hoort te worden onderzocht. Do heer Van den Berg (A. R.) steunde den heer Oremer, wiens bezwaren liij geenszins denkbeel dig- achtte. Als de goudbeboefte in Ind'ië toeneemt, zou liet zilvergeld kunnen déprecieeren. Minister Kolk m a n zeide, dat, de regeering zelve doordrongen is van de noodzakelijkheid, den zilveren muntvoorraad' -niet te groot te doen worden. Nadeelen voor Nederland' vreesde hij van de ontwer pen niet. 1 omzien. Maar welke moeite zij ook deed, zij kon niets ge schikts vinden. Ja, ware zij nu alleen geweest, dan was zij er wel doorheen gekomen; maar dlaar waren nog Natalina en juffrouw Tompsen, voor wie zij zor gen moest. Directeur Sempach had! haar na den val nog een maand gage toegestaan; daarvan leefden zij nu nog-. In haar hoogen nood vond zij den moed aan dé Fa- vre's te schrijven, hun haar toestand' uiteen te zetten en om engagement te vragen. Zij wilde niets van hen geschonken hebben, zij wilde niet bij hen wonen en hen op eemigerlei wijze tot last zijn, alleen werken wilde zij. En madame Favre antwoordde haar veel vriendelij ker dan zij het verwacht had. Voor de volgende maand was zij nu met een gage van 3000 mark te Weenen.ge ëngageerd. Haar hart- jubelde dat zij na de lange scheiding de zoo geliefde stad en de lieve, bekende gezichten zou terugzien. Slechts eene mededeeling- in den brief van madame Eavre had haar minder vreugde bereid. Zij stelde Mira een ontmoeting met die Lewandowsky's, die in de volgende maand te Weenen zouden optreden, in uitzicht. Frangois en Eugc-ne zouden op het gebied der lucht gymnastiek groote kunstenaars geworden zijn. Een onbepaald gevoel van afschuw vervulde haar, wanneer zij aan die gemeens vrouw, den man en den razenden knaap Frangois dacht. Ach, en hen allen zou zij terugzien. Zij had in den langen tijd bijna het leed uit haar kinderjaren vergeten, maar wat haar nog bijgebleven was, was voldoende om haar deze menschen te doen haten. Zou zij echter daarom haar veilig toevluchtsoord mijden? Kon zii dat volk niet uit den weg gaan? Met walk een vreugde wa» aij u«av Wwn«i terug- De minister van koloniën zette uiteen, dat het Indische ontwerp de strekking heeft, met zoo vele woorden in de wet vast te stellen betgeen reeds geschiedt. De minister betoogde verder, dat verlies voor Ne derland onmogelijk kan ontstaan uit het voorstel tot aanmunting, dat nu wordt gedaan, ook niet, wanneer deze wet eenigen tijd in werking zal moeten blijven. Tegenover het argument van den heer Van Nierop en den heer van deu Berg omtrent, de teragvloeiïng van de overtollige zilveren munt naar ons land, merk te de minister op, dat, indien we Indië niet hadden, die overtollige munt in ons land ware gebleven en ontmunt had moeten worden, zoodat wij bet verlies op de ontmunting zouden hebben geleden. Na replieken werden het wetsontwerp t-ot. wijziging van do Muntwet en dat tot nadere regeling van het Ned. Indische muntwezen z. b. s. aangenomen. In behandeling kwam daarna het wetsomt.we.rp tot aanwijzing van de artillerie-inrichtingen als staatsbe drijf, naar aanleiding Waarvan door den beer van Nierop (u. 1.) eenige opmerkingen werden ge maakt. Minister Col ij n zette uiteen dat er alle reden is, om de artillerie-inrichtingen in te richten nis een gewoon bedrijf. De vergadering werd hierna verdaagd tot heden morgen. 1 S$: ijjfcj TWEEDE KAMER. De algemeene beschouwingen over het wetsontwerp tot verzekering, van arbeiders tegen geldelijke gevol gen van invaliditeit en ouderdom werden gisteren hervat. De heer Duys (S. D. A. P.) zijn Vrijdag j.l. on derbroken redevoering- voortzettende, richtte zich te gen het stelsel van ver doorgevoerde differentieering, dat door den heer Bos en den minister ook voor de 'sociale verzekering gewenscht wordt. Aan commerci- eele anti-sociale tendeuzen moet deze verzekering worden onttrokken, zei spr. Bovendien worden de ri sico's niet bepaald' naar zakelijke geva.renkemmerken, doch men laat een andere factor gelden, die spr. zou willen noemen het subjectieve gevaarkenmerk, in ver band met de samenstelling- van bet personeel. De be drijven met veel gehuwden en onde arbeider® zullen te zwaar belast worden en de werkgevers zullen die arbeiders dan ontslaan. Ként men deze bedrijven, daarentegen abnormaal lage premies toe, dan ont staat een tekort bij dé Rijksverzekeringsbank. Zoo wordt, zei spr., de sociale verzekering een vloek voor de arbeiders. Daaruit volgt volgens- hem, dat de kos ten niet mo-eten worden gedfagen door de werkgevers, doch door de industrie. Spr. wees op dé inconsequentie om de differentiee ring van de risico's niet bij de Ongevallenwet, doch wel bij de andere verzekeringen toe te passen. Hij zocht de verklaring daarvoor in liet gevoel van klasse- belang bij den minister en betoogde, dat dit tot een onbillijke behandeling van de arbeiders naast de werkgevers zal leiden. De minister jongleert met zijn eigen principes. Na het zcgelstelsel te hebben gecritiseerd, betoogde spr. dat de minister de gevarenclassificatie had' kun nen invoeren, waarvan naar sprekers meening- het nut en de noodzakelijkheid vast staan; zij toch draagt bij tot het nemen van hygiënische maatregelen en liet geven vaa veiligheidsvoorschriften. Nadat besloten was gister- en hedenavond te ver gaderen, betoogde de beer Duysi verder de wensche- lijkheid van een gevaren-classificatie. Voorts tracht te hij met cijfers aan te toonen, dat het ontwerp van den minister handel1 en verkeer onevenredig zwaar gekeerd! De Eavre's hadden haar met de equipage van het station gehaald! en voor haar een lieve, klei ne woning in de nabijheid van hun eigene gebuurd. Nu was zij een gestadige gast bij het directeuren- paar, maar zij kon zich in hare onbeperkte zelfstan digheid verheugen, daar zij een eigen huishouding had. Juffrouw Tompsen was gelukkig weder eens alleen voor huis en hof te kunnen zorgen en niet van een andere hospita op elke wijze afhankelijk te zijn. Hedenmiddag had Olivier Brandest zijn bezoek bij Mira aangemeld en zij was zeer gelukkig, dat zij hem zooveel eerder kon terugzien dan zij had' durven ho pen. Er waren twee jaren verloopen- sedert hun laat ste bijeenzijn. 1 ntixsscheii was hij assistent-genees heer in het stedelijk ziekenhuis geworden. Indertijd, als student, had hij dikwijls met haar gebabbeld en geschertst als een gelijk staande, lieve kameraad hoe /.ou dat echter heden zijn? En. circusdokter was hij er ook nog- bij! Frans had hem ondanks zijn jeugd dezen verantwoordelijken post opgedragen. Of hij thans haar niet als eene van het circus zou verachten? Terwijl zij zoo over alles nadacht, werd er gebeld en juffrouw Tompsen, die in de keuken bezig was, liep naar de deur. Mira schrikte, en Natalina, die op de sofa tegenover haar zat, glimlachte even. Dus nu komt de vriend uit uw jeugd, van wien gij mij reeds zooveel verteld hebt Ik moet zeggen, dat ik zeer nieuwsgierig ben hem te leeren kennen", zeide zij. Juffrouw Tompsen opende de deur en liet een groo- ten, slanken man binnentreden. Mira stoud! haastig op en stak hem bevend hare beide handen toe. Hij vatte die even onstuimig als zij hem toegestoken wer den eu drukte ze zacht. „De tijd is mij lang geval len", zeide bij. En nu wendde Mira zich tot Natalina: „Dat is mijn zuster, mijnheer Oily, die u reeds uit mijne laat ste brieven een weinig moet kennen." Hij naderde .Natalina en kuste haar eerbiedig de hand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1