DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 258 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG 31 OCTOBER FEUILLETON Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Gemeenteraad van Alkmaar Telefoonnummer 3. ROMAN VAN PAULA BUSOH. 70) -o— AL&MAARSCHE COURANT ga. ..•■huiiim—»«M<—a t—mtmm1 1 11 11 1111 «m i i« mmmmrnmm VERGADERING van den op Woensdag 30 Oct. 1918, 's nam. 11/2 nur. Voorzitter de burgemeester G. RIPPING. Secretaris: de heer C. D. DONATH. Tegenwoordig 16 leden. Afwezig de beer van Buij- sen met kennisgeving, de heer Glinderman en de heer van den Bosch. Do notulen der vorige vergadering werden goedge keurd. Aan de vergadering wordt medegedeeld, dat is in gekomen a. oen adres d.d. 25 October 1.1. van J. W. Kockx, ar chitect te Egmond1 aan Zee, houdende het verzoek op een terrein aan do Groote Kruislaan to mogen bouwen zeven heerenhuizen, van welke zes met eene huurwaarde van 400 en een hoekhuis met eene huurwaarde van 4S0; Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. b. alsvoren, een schrijven d-d. 9 October 1.1. No. 17 van de Gedeputeerde Staten, houdende goedkeu ring van het raadsbesluit d.d. 11 September 1.1. No. 2 (besloten zitting) tot aankoop van de ter reinen der voormalige schouwbrug „Diligentia." Voor kennisgeving aangenomen, c. alsvoron, een schrijven d.d. 23 October 1.1. No. 80 van de Gedeputeerde Staten, houdende bericht van ontvangst van de op October 1.1. vastgestelde Al- gemeene Politievel-ordening. Alsvoren. d. alsvoren, een adres d.d. 28 October 1.1. van B. Beek man c.s. bewoners van den Voordam, houdende het verzoek, in verband met het maken van eene nieu we Schapenbrug, eene eenvoudige hulpbrug- voor voetgangers over dat water te doen leggen. De voorzitter was aanvankelijk van plan voor te stellen dit verzoek in handen te stellen van B. en W. Na gehouden besprekingen echter zou de voor zitter willen voorstellen liet- verzoek in te willigen en in overleg met de commissie van publieke werken een hulpbrug te leggen. De heer Dorbeek vraagt of het mogelijk zou zijn die brug ook begaanbaar te stellen voor lichte voertuigen. De voorzittel- ontraadt dit, waarna conform het voorstel van den voorzitter wordt besloten. BENOEMING INGENIEUR BIJ DEN DIENST DER GEMEENTE-WERKEN. B. en W. bieden den Raad eene aanbeveling aan ter benoeming van een Ingenieur bij den dienst der gemeente-werken, opgemaakt in overleg met de com missie van bijstand voor de gemeente-werken F. H. Bakker, civiel-ingenieur, wonende te Harlin- gen. H. van Zjjll, bouwkundig ingenieur, wonende te 's-Gravenhage. P. Verhagen, bouwkundig ingenieur, wonende te Utrecht. Zjj noodigen den Raad uit tot eene benoeming over te gaan en te bepalen van den datum der infunctie treding aan hun college over te laten. De voorzitter doet, nadat op zijn vraag nie mand: het gewenscht acht nog in besloten zitting te gaan, mededeeling van den brief van den heer Van Buijsen. Deze, door een dienstreis verhinderd! de vergadering bij te wonen, zegt daarin, dat hij de benoeming van een civiel ingenieur meent te moeten aanbevelen bo ven een bouwkundig ingenieur, die zich wat water werken, bruggen enz. betreft, daar nog moet inwer ken. Een bouwkundig ingenieur beeft hoofdzakelijk zijn opleiding genoten met het oog op groote bouw- werken. Voorts wordt door den Voorzitter nog mede gedeeld, dat door een der voorgedragenen, den heer Verhagen, hem een nader bezoek is gebracht. Deze deed daarbij het verzoek, daar het aanvangssalaris van 1700 hem te laag is, om hem terstond het maxi mum toe te keunen. De voorzitter heeft daarop geantwoord1, dat- het hem voorkwam, dat de Baadl daar niet- op ia zou kun nen gaan en heeft hem per brief bevestiging van dit gesprek gevraagd. In verband met deze.n brief ook ontraadt de Voor zitter het. maximum toe te kennen. Voorts wordt nog medegedeeld, dat de commissie voor publieke werken ook een civiel ingenieur aanbe veelt. en den voorgedragen heer Bakker den meest ge- schikten candidaat acht. De heer dien Boester d bestrijdt de meening dat men behoefte zou hebben aan een civiel ingenieur, 't komt hier meer op het aestetische aan en daarom is een bouwkundig ingenieur meer op zijn plaats. De heer Ringers beveelt daarentegen een civiel ingenieur aan. Benoemd) wordt daarop de heer Bakker met IS stem men. Op den heer Verhagen wordt 1 stem uitgebracht. BENOEMING REGENTES BURGERWEESHUIS. Ter vervulling der bestaande vacature van regentes van het Burgerweeshuis, ontstaan door het verleend eervol ontslag aan Mevrouw W. J. Teljer-Druijvesteijn, is de volgende aanbeveling opgemaakt: 1. Mevrouw C. H. Nugteren—Ben them, 2. Mevrouw L. Prefer Wegener. Benoemd Mevrouw Nugteren-Benthem met 11 stemmen. Ox> Mevrouw Preijer waren 3 stemmen en 2 waren blanco1 uitgebracht. HERZIENING JAARWEDDEN ONDER WIJZERS AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN. De Voorzitter deelt mede, dat hem van ver schillende leden het verzoek is gedaan dit punt thans niet te behandelen, doch uit te stellen tot de volgende vergadering, ook met het oog op de afwezigheid van den heer Van Buijsen. Alzoo wordt besloten. VERHOOGING JAARWEDDE COMMIS SARIS VAN POLITIE. B. en W. adviseeren den Raad: Aan hare Majesteit de Koningin voor te stellen de jaarwedde van den commissaris van politie alhier, met ingang van 1 Ja nuari 1913, te verhoogen met 200 -en alzoo te br«n- gen op i 2200. Goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat hem is gevraagd het voorstel betreffende de Langelaan te behandelen, na punt 15, inzake de Pabrieksweg. De heer van der Feen de Lille zegt, dat hij dit verzoek heeft gedaan, omdat de zaken eigenlijk bij elkaar behooren. De heer Boel mans ter Spill verklaart niets tegen deze wijziging in de agenda te hebben, al gaat hij met de motieven niet geheel mee. Daarna wordt het punt uitgesteld tot na punt 15. Aan de orde ia thans: WIJZIGING DER VERORDENING TOT REGE LING VAN HET OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. De plaatselijke commissie van toezicht op het La ger Onderwijs heeft B. en W. in overweging gegeven te willen bevorderen, dat wijziging worde gebracht in den duur en den omvang van het berhalingsonderwijs in deze gemeente. „Nu ben ik toch eerder teruggekomen dan eigenlijk mij a plan was en dit geluk heb ik alleeu aan mijn ongeluk to danken," babbelde Mira voort, Hoe blij was- zij, hoe oneindig blij en zalig! Zij hoorde ternauwernood, wat de beide, anderen spraken, Zag sl-echts glimlachend van den een naar de andere en stelde zich met eenige opmerkingen tevreden. Daar bracht juffrouw Tompsen reeds de koffie; zij zette een blaadje met vier witte, met goud1 versierde koppen evenveel keukenborden neer, en Mira dekte haastig de kleine tafel. Triömfeerendi zette de oude vrouw een koek in het midden der tafel en zeide vol trots: „zelf gebakken!" Olly dacht slechts „het zou mij veel liever geweest zijn wanneer Mira dat gedaan had." Maar deze schonk hem de koffie in en sneed! hem een stuk koek af. „Groot genoeg?" vroeg zij schertsend. „O neen, moet ik dat alles opeten?" „Het zal wel gaan, het moet1 gaan!" troostte zij en liep vroolijk de kamer op en neer. „Maar, Mira, gij moet, je mot het been nog wat in acht nemen," zeide juffrouw Tompsen. „Och wat, ik mag thans zooveel springen als ik wil. Ik heb hedenmorgen weer koord geprobeerd en o vermorgenavond moet ik optreden. Het is immers belachelijk! Bij eiken pas, die ik doe, zegt tante Tompsen: pas op, wees voorzichtig-! Alsof ik een kreupele was, ©en complete kreupele!" „Maar juffrouw Mira, daarvan kan in het geheel geen sprake zijn, als men u verzoekt een weinig voor zichtig te zijn. U moet nu nog niet werken!" zeide Olivier. „Ik moet werken, omdat ik niet bedelen kan en van anderen wil afkappen." Olivier beet zich op de lippen. Het liefst zou hij haar gezegd! hebben, dat het! zijn vurigste wensch was haar in het geheel niet meer in) het circus te zien op treden. Heden wilde hij echter nog zwijgen. O, hij zou het haar eenmaal' zeggen, alles zeggen, wat -zijn hart be zwaarde. Zoo babbelde hij nog over een en ander op- pervlakkinig met de drie dames- en ging toen weder hoen. „Dus overmorgenavondi ziet u mij weer op het koord dansen, beste mijnheer Olly!" riep Mira hem nog op de trap na. „Mocht ik vallen, dan kan ik u veel werk geven, omdat ik thans zeer hoog werk en zonder net." Olivier Brandes draaide zich in plaats- van te ant woorden nog eens om en zag haar ernstig en verwij tend- in de oogen. Den geheelen nacht had- Mira van 01-ly gedroomd. Ach, en het afschuwelijke, dat zij hem gisteren schert send! op de trap had nageroepen, was in den droom vervuld. Zij zweefde hoog in de manége, daar brak plotseling het koord en zij viel di-ep, steed's- dieper als van een ho-ogen toren. Beneden lag zij met gebroken ledema ten en wentelde zich op dén grond- als de ongelukkige Violet; ja zij zelve waande zich eensklaps Violet, de leeuwentemster, en een kolossale gele klauw lag op haar borst en woelde zich steeds dieper daarin. Naast haar stond een- clown en lachte daarbij, lachte zoo schel en vreeselijk als de arme Paeschkoff op dien avond en dan was de clown weer verdwenen en op dezelfde plaats stond wie? de oude Lewandéwsky, neeu Francois, de knaap en boog zich over haar heen en fluisterde: „kleine Mira, geef mij een kus!" Ach, toen schreeuwde zij luide om Olly en op het zelfde oogenblik schoof hij den brutalen knaap op zijde en zij zag in zijne ernstige oogen, die niet zoo verwijtend als des namiddags de hare zochten, maar treurig en liefderijk op haar nederzagen. Toen zij ontwaakte, was het niet vroeg meer. Juf frouw Tompsen was reeds- lang opgestaan en ook Natalina kad r«»d» kaar movg«ntoilet geëindigd. Nadat ter zake door B. en W. 't advies was ingewon nen van de hoofden der op-enb. en bijzondere scholen voor lager onderwijs, alsmede van de onderwijzers be last met de leiding van het berhalingsonderwijs, werd het gevoelen gevraagd1 van den Districts-s-choolopzie- ner, die bij schrijven van 12 Juli 1.1., No. 12/574, ver klaarde zich met de voorgestelde wijziging geheel' te kunnen vereenigen. Ingevolge het medegedeelde aan het slot van be doeld schrijven werd bereids, ter uitvoering van het raadsbesluit van 31 Juli j.l., No. Ie, de vrijstelling be doeld in art. 17 sub 3, 4o, van de wet op bet Lager Onderwijs aan H. M. de Koningin verzocht en werd bij K. B. van 11 September 1.1., No. 43, tot 1 Mei 1917 aan deze gemeente vrijstelling verleend van de ver plichting om meisjes gelegenheid te verschaffen om buiten de avonduren 90 uren in het jaar berhalings onderwijs te genieten. In verband met het bovenstaande stellen B. en W. den Raad thans voor over te gaan tot wijziging van de artt. 6 en 7 der verordening van 9 April 1902, opge nomen in het Gemeenteblad No. 143. De Voorzitter deelt mede, dat dit voorstel een gevolg is van de vrijstelling om voor de meisjes bet onderwijs buiten de avonduren te laten vallen. Het voorstel wordt goedgekeurd. TOELAGE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Bij schrijven d.d. 11 September jl„ No. 500, heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze ge meente zich tot den Raad gewend, daarbij in over weging gevende, en verzoekende eene som van 500 op de gemeente-begrooting te brengen om ter disposi tie te stellen van de Kamer van Koophandel alhier, .ter bestrijding barer uitgaven. Bedoeld schrijven werd in de raadsvergadering van 9 October j.l. in handen gesteld van B. en W. om be richt en raad. Daaraan voldoende, berichten B. en W. dat tegen de inwilliging van bedoeld verzoek, naar de meening van het college, eenig bezwaar bestaat. Het op de gemeente-begrootiug ter bestrijding van de uitgaven der Kamer uitgetrokken bedrag van 175 komt hun niet onvoldoende voor. Ten aanzien van het salaris van den Secrcetarie kunnen zij het gevoelen van de Kamer niét deelen. Eene vergelijking toch van dat salaris- met de salaris sen van ambtenaren, om te betoogen dat eene verhoo ging van bedoeld salaris van 50 tot 200 noodzake lijk is, gaat hun inziens niet op. Ambtenaren genie ten in hun t-ractement eene belooning voor hunne werkzaamheden als zoodanig en vinden daarin ge woonlijk hun bestaan. De werkzaamheden van den Secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken kunnen daarmede niet op één lijn gesteld worden. Deze is geen ambtenaar. Hij staat de Kamer ter zij de bij bare werkzaamheden van admini&tratieven aard en mag, nanr.de meening van het college, geacht wor den, evenals zulks met de leden dier Kamer het geval is, voor de behartiging der belangen van den handel zóóveel te gevoelen, dat hij zich tevreden stelt met eene matige vergoeding, gelijk dit ook met. de secreta rissen van andere commissiën het geval is. B. en W. kunn-en dan ook geen vrijheid vinden den Raad voor te stellen het op de gemeente-begrooting voor 1913 uitgetrokken bedrag van 175 voor de Ka mer van Koophandel en Fabrieken te verhoogen. De heer Th om sen vraagt voor de behandeling van dit punt een zitting met gesloten deuren. De Voorzitter stelt voor deze zittiDg te tiouden na afhandeling der agenda. Nog op denzelfden namiddag ging Mira naar het circus, om haar koordi te probeeren en zich een weinig te oefenen voor het naderend debuut, O, hare presta ties waren zeer verbeterd! in den tijd, dat zij weg geweest was. Zonder net had zij vroeger in Weenen nog niet- gewerkt. Voordat zij zich in haar kleedkamer verkleedde, bracht zij haar lieven doctor Schander nog' een bezoek op zijn kantoor. De arme man zat weer, diep in re kening-boeken verdiept, door hoopen brieven, die nog alle. beantwoord moesten worden, omgeven, achter zijn schrijftafel en krabde zich den grijzen lokkenkrans met zijn penhouder. Hoe verhelderde zijn gezicht, toen Mica hem goeden dag zeide. „Ho© verheug ik mij, dat mijn kleine zonneschijn weder hier is," riep hij haar toe en gaf haar 'de hand. „Ja, waarde- doctor Schander. ik verheug mij ook zeer, met den geleerden man eiken dag weder een verstandig woord te kunnen spreken. Zal mijn leer meester weer een- uurtje voor mij over hebben? Ik zou zoo gaarne nog wat willen loeren, ik heb zoo schrik kelijk veel vergeten", zeide zij lachend. „Ja, eiken namiddag, zult gij je les hebben." En Mira nam. hem bij zijn hand, want het. was haar in ern-st erom te doen nog veel te leeren. En al vroeg zij zich in het geheim af, waarom zij zoo leergierig was, zoo moest zij zichzelve bekennen, dat zij het voor Olly deed. Zij voélde, dat het gebrek aan ontwikke ling ec-n te groote klove tussehen hém en haar was, en zij wenschte zoo vurig hem ook op geestesgebied, al ware het eenigennnte, te kunnen volgen. Hij moest zich over zijn vriendschap voor haar. eene van het circus, niet behoeven te schamen. Dat, wat de ver waande dames uit de hoogere kringen zich verbeeld den te weten, dat wilde zij ook leeren. Dr. Schander, die precies wist, wat zulke joug-e. meisjes plachten te leeren, beweerde, dat zij heden reeds meer wist dan de meesten van haar. Met deze en. dergelijke gedachten was zij haar kleed kamer genaderd. Niet. ver daarvan stond een kleine, sierlijke dame in zeer opvallende Weeding. Tfij draai- YERIIOOGING SUBSIDIE VOOR DE OPENBA RE LEESZAAL EN BOEKERIJ. Het bestuur der Vereeniging tot oprichting en in standhouding van eene openbare leeszaal en boekerij te Alkmaar heeft zich bij adres d.d. 14 September j.l., tot den Raad gewend met het verzoek aan- de bedoelde vereeniging wel een verhoogd subsidie te willen ver- leenen van 900 per jaar. Bedoeld adres werd in de raadsvergadering van 9 October .jl. in handen gesteld van B. en W. om be richt en raad. Waar de vereeniging, volgens- haar adres, dringend behoefte heeft aan eene betere huisvesting ran de door haar beheerde instelling, zullen B. en W. gaarne overwegen of, met het oog op de ontruiming van de lokalen der Ambachtsschool' en der Burgeravond school, alsmede van de daarnaast gelegen woning, er ge-en gelegenheid bestaAt in de. toekomst een geschik te loealiteit. in een gemeente-gebouw aau te wijzen. In afwachting daarvan stellen zij voor den post op de begrooting voorloopig op hetzelfde bedtag te laten en van een en ander aan het bestuur dier Vereeniging mededeeling te doen als- beschikking' op zijn verzoek. De heer Meienbrink wil zich in betrekking tot deze zaak niet binden. De voorzit ter: U bindt u tot niets. Daarna wordt bet voorstel goedlgékeurd. VERKOOP STUKJES GEMEENTEGROND TEN ZUIDEN VAN DE OVERDIESTRAAT. het verrichten der opmetingen van den grond afgestaan aan de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar" is gebleken, dat de eigenaren van erven ten zuiden van de Overdiestraat gelegen, reeds sedert geruimen tijd een gedeelte van de door hen in verloop van tijd gedempte sloot, die langs het perceel Sectie F No. 1952, dezer gemeente lag, te goeder trouw in gebruik hadden, zoodat de gemeente in deze perceelen als mede-eigenares geboekt staat voor stukjes grond, varieerende in grootte van 3 tot 16 centiaren. Waar deze grond voor de gemeente slechts een ge ringe waarde vertegenwoordigt, komt het ons regel matig voor er toe mede te werken, dat deze aan de verschillende belanghebbenden wordt overgedragen op een wijze dat zulks voor de gemeente hoegenaamd geene kosten zal medebrengen. Zulks kan geschieden door de bedoelde stukjes grond aan de verschillende eigenaren over te dragen tegen een prijs van f 0 20 per centiare, uit welken koopprijs dan de kosten van de op te maken notarieels akte kunnen worden be streden. B. en W. stellen voor in dien zin te besluiten. Goedgekeurd. WIJZIGING VERORDENING OP DE SA MENSTELLING EN INRICHTING DER PLAATSELIJKE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS. Onder dagteekening van 1 October 1912 is bij den Raad ingekomen een schrijven van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs van den volgenden inhoud: De Commissi© van Toezicht op het Lager Onder wijs te Alkmaar heeft bij deze de eer UE.A. in over weging te geven de Verordening op de samenstelling en inrichting onzer Commissie (Gemeenteblad No. 2.30) te wijzigen als volgt: 1. In de eerste alinea van artikel 1 wordt in plaats van „acht leden" gelezen „tien leden"; 2. De artikelen 0 en 7 vervallen. De toelichting tot dit voorstel kan kort zijn. de haar den rug toe en scheen zich met de beide jon gelieden, die voor haar stonden, te onderhouden. De grootere, sterkere der beide mannen, hadi Mira aangezien en nog toen zij de kleedkamerdeur achter zich sluiten wildé, volgde, zijn blik haar. Bij de on gunstige belichting had! zij liet gezicht van den jon gen man niet duidelijk kunnen waarnemen, en toch kwam de geheele verschijning' haar bekend voor. Toen zij uit de kamer kwam en naar hem uitzag, stond hij er niet meer. Zij begaf zich in de manége en klauter de langs een touwladder tot- haar koord op. Zij had wel een kwartier geoefend, toen zij beneden in den manége-ingang het drietal weer bespeurde. Deze gezichten kende zij toch deze vrouw! Hoe nieuwsgierig keken zij naar haar! Eiken, pas, dien zij maakte, schenen zij met de levendigste belangstelling te volgen. Nog een kwartier oefende Mira, dan hield zij het echter geen seconde meer uit. Zij moest die beneden nauwkeuriger aanzien zenden zij misschien? Maar neen. die zouden toch eerst overmorgen aankomen, had madame Favre haar gezegd. Zoo daalde zij behendig af als een eekhoorntje en toen zij naar de ijverige toeschouwers omzag, bespeur de zij nog alleen den grootcn, sterken man. Hij zag' haar een oogenblik aan en naderde haar dan met groote passen. „Ik ben Francois Lewandowsky, ik heb gehoord, dat u hier zijt. u kunt slechts juffrouw Mira Verconi zijn." Hij gaf haar hartelijk de hand. Mira zag een weinig verlegen tot hem op, want het kwam haar eigenaardig voor, den eens zoo versmaden vriend der jeugd plotseling aks man voor zich te zien. En dan dacht zij aan haar vlucht, en den rechtmati- gen toorn, die zich toen van den knaap had moeten meester maken. Maar in zijn ziel scheen alle haat en wrok verdwenen. Reine vreugde haar weergevonden te hebben, straalde uit zijne oogen. Die oogen zagen, Mira eveneens aan als toen, wanneer hij desi avonds bij ha.ar iti de keuken kwam. Zij begon bij het den ken daaraan te beven, alsof haar plotseling de angst van toen overviel de kinderangst. En hij verheug de zich over haar blozen en vatte het als een gunstig teeken op. Wsrdt vetvelgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1