yf. t LXX "rfen- ","m''Ut L«™ na- fn «s i y(W> ur- ontklnd n8«fgnefD' t6 eefd6r WijI d00r hun Wordt ontkend, dat het hem overkomen ongeval hem voor BINNENLAND. trLw"„J0Ln": ke"ekki'« I-WtMT «ïf tife veel wordt »«"iaan dat. ei- DE TOELAGE AAN DE KAMER VAN KOOP- H AN DEL EN FABRIEKEN. .pp'Seord *°"18 k"" De Commissie achtte het reeds' Vöo-r ©enigen tijd wenschelijk, dat ook vrouwelijke leden in haar midden zitting zouden kunnen nemen, hetgeen wel' niet door de verordening bepaald was uitgesloten maar toch, blijkens de instelling der dames-oommissia van 'bij stand voor het toezicht op liet onderwijs in de hand werken buiten dia bedoeling lag. Wanneer de Raad zich hiermede zou kunnen ver- eenigen, dan zou in verband daarmede het bestaan dier afzonderlijke sub-commissie niet langer noodza kelijk zijn. liet voorstel tot uitbreiding der commissie met twee leden, - waarmede de commissie gewacht heeft tot na afloop der zomervacanties heeft dan ook de bedoeling, dat reeds aanstonds, nadat de verordening zou zijn gewijzigd, twee vrouwelijke leden in de com missie zouden worden benoemd. B. en W. stellen den Raad voor te besluiten: A. op te heffen de dames-commissie van bijstand voor het toezicht op het onderwijs in de handwerken en in verband daarmede aan de dames Rocquette Muntinghe-Swij ter, Brunner-Brouwer, Wisselink-Itz, de Regt-Hoos en Krak-Bleeber een eervol ontslag te verleunen als leden der genoemde commissie van bij stand, onder dankbetuiging voor de in die betrekking aan cie gemeente bewezen diensten; B. te nemen het volgende besluit: do bovenbedoelde verordening te wijzigen als volgt: plaatselijke commissie van toezicht op het la ger onderwijs bestaat uit tien leden (onder welke minstens twee vrouwelijke leden), van welke jaarlijks op 31 December twee aftreden. De artikelen 6 en 7 komen te vervallen. Conform bt sloten. niet andere. O,ok daarom meent hij, dat het niet aan gaat don Commissaris alleen met alle® te belasten. Hij heeft thans met een oproeping gewacht, totdat ueze regeling van het salaris was aangenomen, daar voor het oude salaris geen goede keuze was te doen. De heer M e 1 e n b r i n k ia het thans met den oorzitter eens. Daarna wordt het voorstel aangenomen. VERBETERING TOESTAND F A BRIERS WEG. Onder dagteekeniug vail 1 October j.l. heeft de heer 1 A. do Lange, directeur der N.V. Kennemerland, fa briek van verduurzaamde levensmiddelen en fijne vleeschwaren te Alkmaar, zich tot den Raad gewend met een adios, waarin hij verzoekt den in hot. uitbrei dingsplan der gemeente opgenomen fabrieksweg den winter te doen beharden De verbouwing van het stadhuis heeft doen ontdek ken, dat ©en gedeelte, dat niet in den verbouw is be grepen m zoo'n deplorabeien toestand verkeert, dat die onmogelijk langer mag voortduren. Na bespreking met de architoeten, de lieeren Loo- mau cu Stui.it is door B. en W. deu voorzitter opge dragen, do zaak te bespreken met de commissie voor de Grwt dp ll6erei1 LeeUit' VaU den B<^'h en en voor voor 7 «*/V* rioleering te doen zorgdragen en daarvoor alsnog een post te willen plaatsen op de gemeente-beg<rooting. Bedoeld adres werd in de vergadering van 9 Octo ber j.l. in handen van B. en W. gesteld om bericht en raad. BERGER INGEVOLGE DE LAATSTE wwi? E VAN ART. 20 DER PENSIOEN- VERORDENING (GEMEENTEBLAD No. 208). By adres dd. 11 September 1.1. heeft J. F. Koo b:Ür' 6-el i ?nt?Iage" agGnt van P°Btie le klasse al- ïl uJlf1 7 gewend, daarbij, ingevolge de laatste zinsnede van art. 20 der Verordening, rege lende het verleenen van pensioen of wachtgeld aan gemeente-ambtenaren (Gemeenteblad no. 208) in be- wfFrl "°mendt Van 86116 beslissing van ons 'college, waarbij aan hem, op grond van liet bepaalde in art. toegekend bovenbedoelde verordening pensioen is Bedoeld adres werd in de vergadering van 9 Octo- «Tri VaD B' 6n W' gesteld om bericht Daaraan voldoende, berichten zij', dat aan adressant, als beschikking op zijn verzoek dd. 28 Juni 1912 door pen Burgemeester, met ingang van 15 Augustus d.av wegens lichaamsgebreken, ontstaan in, doch uit zifnTm 'i efn Tto1 ontskg is verleend uit zijne meergenoemde betrekking. R N1 W uitvoe,rige,'uiteenzetting der zaak komt het 7 a y°?r at het beroeP van adressant behoort de verdere waarneming zijner betrekking ongeschikt nw ru^m T^f8 t1h«,,Da het oogoval de gemeente nog ruim 12 jaren gediend. Ten overvloede leggen zij voor den raad ter inzage twee rapporten van een ter zake door het Hoofd der Politie ingesteld onderzoek, met den inhoud waarvan wij ons geheel kunnen*vereenigen. B. en W. stellen dan ook voor te besluiten .aan, 'L Kooman, eervol ontslagen agent van politie le klasse alhier, naar aanleiding van zjjn adres dd. 11 September j.l., daarbij in beroep komende van N/f beschikking van B. en W. van 29 Augustus j.l., no. 8, waarbij hem op grond van art. 3, sub c, der verordening, regelende het verleenen van pensioen J ™h g6ld Ean gemeente ambtenaren (Gemeenteblad iNo. W08) een pensioen is toegekend van f420'sjaars, te berichten, dat zijn beroep wordt afgewezen. Conform besloten. SUBSUME DRANKBESTRIJDING. ftdrea d;d- P September j.l. wendden de bestu- ïen van een 6-tal alhier gevestigde vereenigingen, de drankbestrijding ten doel hebbende, zich tot den Raad met liet verzoek den post subsidie voor drankbestrij der^ tot' f 500emeente beglOOtiDg V°°r 1913 te verho°" Bedoeld adres werd in de raadsvergadering van 9 October j.l. m handen van het college van B. en W gesteld om bericht en raad. Daaraan voldoefade berichten B. en W., dat zij geene vrijheid kunnen vinden den bedoelden post voor ver hooging voor te dragen. Het op de ontwerp-gemeente- begrooting geraamde bedrag van f 200 geeft op on dubbelzinnige wijze blijk van de belangstelling der gemeente in liet sympathieke streven dier Vereenigin gen. erder te gaan komt hun niet wenschelijk voor. en j stellen daarom voor aan de besturen der adresseerende vereenigingen te berichten, dat hun ver zoek om de gemeentelijke subsidie voor diankbestrij- vatbaar ;ve ogen tot f 500, niet voor inwilliging Conform besloten. HERZIENING JAARWEDDE INSPECTEUR VAN POLITIE. Naar aanleiding van een schrijven van den Bume- meester dezer gemeente, als hoofd der gemeente-politie, d.d. 20 September j.l., hetwelk voor den raad ter lezing is nedergelegd en waarmede het college van CL ,1 ln®temmen, wordt voorgesteld de jaar van van niet van hun B. en W. stellen thans voor te besluiten aan den beer P. A. de Lange, directeur der N.V. Kennemerland, fabriek van verduurzaamde levensmid delen en fijne vleeschwaren te Alkmaar, naar aanlei- dng van zijn adres d.d. 1 October j.l. te berichten, dat de gemeente bereid is den Fabrieksweg in beheer en onderhoud over te nemen en over eene breedte van d/2 M. te doen bestraten en van eene afwatering te voorzien, mits vooraf vaststaat dat door de belang eenden (P. A. de. Lange c.s.) een bedrag J 485 m de gemeentekas wordt gestort. De beer_ den Boesterd vraagt, of men er verzekerd is, dat morgen of overmorgen de weg in beslag zal worden genomen door uitbreiding bet stations-emplacement. De Voorzitter antwoordt daarop, dat de bewo ners daar dan toch een uitweg zullen moeten hebben. De heer v. d. I een de Li 11e vindt, dat dit geen motief moet zijn. Men wist bij het bouwen, dat men aan een weg bouwde, die geen eigendom der gemeente was. De heer Dor beck is dit eens. Dan zullen de be- \voners aan bet rijk een uitweg' moeten vragen. i? i.r-r° f Z 11 4 11 me6nC dat door verjaring dat reebt blijft bestaan, wat de beer Dorbeck niet eens is. Het voorstel wordt daarop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. VERBETERING LANGELAAN. t>. eu stellen den Raad voor te besluiten: aan de heeren P. Hammes c.s., naar aanleiding van n adres d.d. 9 September 1.1. te berichten, dat aan hun verzoek om verbetering te brengen in den toe stand van de Langelaa®, niet kan worden voldaan, omdat deze laan onder de gemeente Heiloo ligt, zoo- dat op die gemeente, en geenszins op de gemeente Alkmaar de verplichting rust dezen verkeersweg be hoorlijk te onderhouden. De heer v d F e e n d e L i 11 e heeft met genoegen gehoord de beslissing ini zake den Fabrieksweg. Hij zou li. en VVin overweging willen geven met de be woners in onderhandeling te treilen. De weg behoort aan Heiloo, doch Heiloo heeft gee.u belang bij dien weg. De ïnenschen betalen hier belasting in Alk- maar en zulle®, wel bereid) zijn om mede te werken. De V oorz itt e r acht het dan beter dat de bewo- neis zich wenden tot- de gemeente Heiloo, dan kan Heiloo zach tot Alkmaar wenden om subsidie. vimlen 7 r,d'.Feen de L i 11 6 zou dat uitstekend vinden, doch hij meent, dat men zich reeds tot Heiloo heeft gewend. Hij hoopt, in het belang der bewoners, dat men tot een verbetering zal kunnen komen. ue oorzitt er merkt op, dat de belanghebben- j c.' d' e®n de Li 11e vindt, dat dit van den Fabrieksweg ook kon worden gezegd, waarop de V o o r z ïtter opmerkt, dat dit niet hetzelfde is, de r abriekaweg'^ lig-t in de gemeente. 9e„ hPr r tTu n dTin«t er ook op agin, dat de toestand van de Laan verbeterd! wordt en zegt, dat verkeerdelijk ln liet. verslag van den Raad van Heiloo in de Alkmaarsche Courant is gezegd, dat Heiloo be reid was den weg over te doen aan Alkmaar. Hij acht den weg daar voor verschillende zaken even be langrijk als de Fabrieksweg en noemt den toestand onhoudbaar. De v o o r z 111 er zegt, dat het niet zoo erg is. Al- een misschien1 is het den laatste® tijd) wat erg Hii verklaart ten slotte dat B. en W. bereid! zijn met adressanten nog eens in overleg te treden, misschien dat men dan ook tot. een nader overleg met Heiloo kan geraken. Do heer v. d. F e e n d e L i 11 >r den voorzitter in daar het gemeente Die bespreking heoft plaats gehad en is om de groote verantwoordelijkheid geschied in tegenwoordig heid van de deskundige leden van den Raad, de hee ren Ringers en den Boesterd. Verschillende verga deringen zijn gehoudeD. Gisteravond werd de slot vergadering gehouden. Van het onderzoek in loco is een uitgebreid rapport opgemaakt, dat behalve dooi de leden der commissie ook is onderteekend door de heeren Ringers en den Boesterd. Voor den aanvang van deze zitting zijn de leden van den Raad in de ge- temmen toestand zelf in oogenschouw Naar aanleiding van het rapport vragen B. en W. een buitengewoon crediet van 19000. __Het uitvoerig rapport werd doo: zijn geheel voorgelezen. Daaruit blijkt dat een bedrag van 15500 wordt noo- g'e,Lt o.a.voor de vernieuwing van de kap boven de raadszaal, die moet worden verhoogd en ƒ3500 voor de aansluiting aan het electrisch kabelnet, in de bedoeling ligt bij electrificatie d'er het stadhuis onmiddellijk aan te sluiten. Na de voorlezing van het rapport herhaalt de voor zitter, dat dezo zaak voor het dagelijksch Bestuur een groote tegenvaller is. Er valt echter naar het. hem voorkomt weinig over te zeggen. De Raad zal het even hard betreuren als bij, dat bet noodig is dit cre- i 1 J° Sprier geeft echter de verzekering aat. dit bedrag' de uiterste grens is. De heer de Groot heeft den toestand op ver zoek mede onderzocht. Met al wat in het- rapport ge zegd werd, gaat spreker volkomen mee. De zaak is zeer urgent, We zitten eenmaal iu het schuitje en moeten mee. Indertijd heeft spreker iu het zoogenaamde „onder onsje gezegd Men moet bij deze verbouwing rekenen op een ton. De eerste raming was 80.000: daar heeft men te 20,000 op bezuinigd, zpodat- het ten slotte 00.000 was. Spreker heeft er toen echter op gewezen, dat- het wel hooger zou worden, omdat bij oen oud gebouw als 't stadhuis- wel weet begint maar niet waai' men eindigt. t Is hem dus niet tegengevallen. Omdat spreker dan ook destijds voorzag, dat de kosten wel een ton zouden bedragen, heeft hij tegengestemd. Het voorstel werd echter aangenomen. En nu de zaak eenmaal zoover is, nu is de voorgestelde vernieu wing zoo urgent, dat ze geen uitstel kan lijden. Nu gaat sprpker dus volkomen mee. De voorzitter herhaalt, dat het B. en W zeer onaangenaam is dit voorstel thans te moeten doen. Evenwel men zal' het moeten toestemmen, ook a was met tot do thans plaats hebbende verbouwing besloten, dan toch zou een onderzoek hebben geleerd, dat do vernieuwing van de kap onvermijdelijk was. Ue kap hangt ui hoogst gevaarlijken toestand: do bal ken zqn verteerd. Deze vernieuwing kan men dus be schouwen als afgescheiden van de verbouwing van het «m goeden toestand) verkrijgen, en al is deze vermeer dering van uitgaven eeu tegenslag, het indirect ge- ia- het wendig veel verbeterd is. Spreker verklaart voor voorspel te zullen stemmen. _H.et voorstel wordt daarop zonder hoofdelijke stem ming goedgekeurd. De» v o.a*e i 11 e r dankt don Raad voor zijn hou- dmg in (leze zaak en sluit daarop de vergadering met de mededeehng dat Woensdag n.s. de gemeent.ebe- grouting* zal worden bebandeld. Ingezonden mededeelingeu. men waar men stadhuis. De heer Meienbrink heeft vroeger ook al ge- zegil, dat verhoogmg van de raadzaal niet zou gaan, omdat alios zoo oud' is. Het doet hom genoegen, dat dat nu ook gebleken is. Destijdfe was hij tegen de voorgestelde verbouwing, daar hij dit als luxe be schouwde. Nu hij er van overtuigd is, dat de bedoel de kap en de voorgevel ook een herstelling noodig moii11' °U 1 niet anders daa daar voov stem- vindt e zou het gewenscht niet straatweg aan daar profiteeren toch van onze gemeente als ver- kMi, als dan ook eens werd nagegaan of het mogelijk is, dat de overkant van den Alkmaar kwam. Die menschen van verschillende dingen lichting, politie enz. De heer Boel mans ter Spill zegt, dat dit een kwestie van grensregeling is. Daarna wordt het punt- aangehouden met de toezegging van den Voorzitter. in verband B W»dde van den Inspecteur van politie aan eene her ziening te onderwerpen en deze met ingang van 1 Januari 1913 te bepalen op f 1100, met drie 3-jaar- lOksche verhoogiugen van f 50. De heer M e 1e n b r i nk merkt op, dat de inspec teurs-vacature al een paar maanden bestaat en de zaak marcheert. Vroeger, zegt spr„ had men geen in specteur, doch een hoofdagent en als de commissaris uit was, dan was de heer Verhoeff waarnemend- com- Si'nnen5' dat het ntl °°k nog' wel 200 zou zaflïHrth rzitte,r zfgt> dat de heer Meienbrink de zaak blijkbaar van do humoristische zijde bekijkt. Hn vraagt echter wat de heer Mdenbrink zou zeggen, in dien zijn bediende hem zeide: Vroeger bewaarde men den wijn in leer en zakken, waarom doen we 't nu in flesscben. Spr. heeft, die zaak ook ernstig overwogen. 1 we| waar' dat; de zaak marcheert, maar dat loet. de zaak ook als de Burgemeester of de Secreta- ns afwezag is. Op den duur gaat het echter niet. Do heer Meienbrink meent van wel De Voorzit te r wijst verder nog op andere ae- CcmlZ 8 ZaandamTon Bus sum, waar mennaastden Commissaris ook een Inspecteur heeft, en zegt ten slotte, dat hij zonder een Inspecteiu- niet kan instaan voor een goede controle op do straatpolitie De heer Boelmans ter Spill zegt, dat een zelfde opmerking als die van den heer Meienbrink is gemaakt in de sectievergadering. Hij gevoelde er ook wel iets voor, doch nadat hij op een vraag aan don Voorzitter of dezo do aanstelling van een Inspec teur bepaald noodig achtte, een volmondig „ja" had ontvangen, meende hij zich daarbij te moeten neerleg- gen mi daarom is hij voor dit voorstel Do heer v. d. Feen de Li 11e wijst er op, van hoeveel belang hot optreden van den heer Sepp is geweest m betrekking tot de zaak Egbergen. Daar- V21^01-,^ iü m'band hiermede, dat ffenlijli tot do taak d»r jusfiti* bokoort, doek kas MEUBILEERING STADHUIS hJ Zm lnrivht8n dT. gereed komende kamers in het stadhuis is liet noodig over te gaan tot het aan- schaffen eu vernieuwen van meubelen, gordijnen, klee- uen, 6nz. f ?Lnk0Sten V,an ,Pen en ander worden geraamd op t 3440, naar de daarvan door den directeur der ge- meente-werken opgemaakte begrooting, waarmede onze commissie van bijstand voor de publieke werken zich, behoudens enkele kleine wijzigingen, kan vereenigen. B. en W. stellen voor te besluiten: aan Burgemeester en Wethouders een crediet te Van teD h°-°gste f 3440 ten behoeve van het aanschaffen en vernieuwen van meubelen, gordijnen, kleeden enz. m het stadhuis. Goedgt keurd. De Raad gaat daarna over in geheime zitting ter bespreking van het voorstel inzake de Kamer van Koophandel en Fabrieken en ter beüandeling van het le suppletoire kohier der inkomstenbelasting. (De heer van den Bosch komt ter vergadering) heropening der deuren zé waren ongeveer een uur gesloten geweest werd aan de orde gesteld De v o o r z i t t e r deelt mede, dat naar aanlei ding van de gehouden besprekingen in besloten zitting f'inn j voorstellen die toelage, te bepalen op Lf u f"' daarbV de wenschelijkhcid' uitsprekende, dat het salaris) van den secretaris der Kamer zal wor den bepaald op 100. Den heer Van den Bosch doet het genoe- f®"' da^ B' w- met dit voorstel komen, omdat vco^de rr de «ympathie van B. en W. en den raad vow de Kamer van Koophandel. Hij hoopt, dat dit be vus van sympathie ook zijn invloed zal hebben naar buiten, en door de burgerij het werk der Kamer, die CREDIET VOOR DE VERBOUWING VAN IIl-T n STADHUIS. De voorzitter zegt, dat hy een mededeeli b t Vi°°r 1 Faad eTt,u onaangenaem i* tt ko»i-M. als TMi' k«»i *m u De lieer Ringers, zegt, dat het voor de deskun digen uit den raad, den heer den Boesterd en hem brengen1" der® Zaak Was in dezen adVies uit té Als jongste raadsleden wisten zij niet af van alle details, die vroeger voor het plan der verbouwing ter 2'Uitgebracht, ook waren hun de details der be grooting met bekend. Aan de andere zijde was het voor hen gemakkelijk, daar alleen hun oordeel ge vraagd werd, of de thans voorgestelde vernieuwing noodzakelijk was. En daarop heeft, spreker moeten verklaren dat de tegenwoordige toestand niet te be houdenis. Maar men thans toch aan het verbouwen is en de toestand op den duur zelfs gevaarlijk zou otden, heelt, spreker ook geadviseerd nu ook het an- c re te herstellen. erdér zegt spreker, dat in de ver gadering met de/comm. hij het zwaartepunt heeft la- Xn Jl n y da.tgcae' wat niet in begrooting staat en wat er toch m dient te staan, waar het een oud gebouw betreft. Er zijn daarbij van die dingen, die men met jgn te voren weet, .maar toch wel verwach ten tl"11'® ^7 hem voor' dat de beido architec- cn, die B en M. (met. deskundigen) moesten voor- hchten, dat niet met de noodige zorg hebben gedaan. Aiet het oog daarop had een post voor onvoorzien op de begrooting moeten worden uitgetrokken. An de zaak eenmaal is geschied, nu beeft spreker geen bezwaar gehad zijn hand onder het advies aan den Raad te zetten, te meer, waar liet plan bestaat de raadszaal hooger te maken. Men krijgt dan een groo te, behoorlijk ingedeelde zaal. fR«"worV«1i.M- j Gemengd nieuws. UIT WINKEL. Openbare vergadering van den Gemeenteraad op "I I1' ,0'' BWS. Tegenwoordig alle leden, uitgezon derd! de heer J. Breebaart Kzn. Van Ged. Staten was bericht ingekomen dat zij machtiging verleenen voor het treffen van een rege- ag, met -Nieuwe Niedorp voor de oprichting van een gasfabriek. levens werd teruggezonden de ontworpen overeenkomst met eenige wijziging die Ged. Staten voor do goedkeuring wenschelijk achten. ,1)(' voorgestelde wijzigingen zijn van dien aard, dat ieder er mee mode kon gaan aan het verlangen van Ued. Staten tegemoet te komen, en van deze beslis- snig- ook kennis te geven aan den Raad) van Nieuwe JNiedorp. -Met het oog op den finantieelen toestand' der ge meente en ter voorziening in de noodige uitgaven te beginnen in 1913, in verband met in de vorige verga dering genomen besluiten, stelden B. en W. voor de verordening op den Iloofdelijken Omslag te verhoo- gen van 4000 op 4500 en 5000 op 5500. Aldus werdl besloten. oorts stelden B. en W. voor terug te nemen het Ult',™ ter voorziening in de uitgaven voor 1912 te beschikken over 400 in batig saldo van 1911 eai te leenen 1000 en opnieuw vast te stellen, om voor uitgaven voor 1912 te leenen 1200, terwijl de ra batig saldo! 1911 blijft voor 1913. Aldus werd de 400 besloten. ei volgens stelden Burg. en Wetb. voor het besluit vaststelling der begrooting voor 1913 intet rekken en opnieuw in behandeling to nemen. De beslissingen der vorige vergadering hebben üurg. en Weth. een overzicht doen nemen van don t'i- nancieelen toestand en dat ia van dien aard) dat de oegrootrag voor 1913 wijziging behoeft, om tegenovar de hooger gebrachte uitgaven ook inkomsten te kun nen stellen. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd be slaten en na wijziging der begrooting voor 1913, deze /P28030 91™tgeSteW 'U °ntvang' en uigaaf op Overeenkomstig zijn verzoek werdl a-au J. vergunning verleend om voor het maken van een uit stalkast voor bloemen en planten door den bouwen Bij de uitgaaf Bijhouwer i een uit- rooilijn te bei enoemmg' van een nieuwen wegwerker is loor Burg. en Weth. ook een nieuwe instructie ont worpen, welke de voorzitter ter vaststelling aanbood. e artikolsgewijze behandeling gaf geen aanleiding tot op- ot aanmerkingen, en dé geheele instructie werd vastgesteld zooals ze is aangeboden. Bij de rondvraag informeerde de heer Meurs l'.et stond met de grindlevering. De voorzitter zeide hoe Daarna sluiting. een onderzoek toe. behoorlijk ingedeelde zaal, die werkelijk een sieraad van het stadhuis zijn zal, en al moge liet voor het pu bliek misschien lijken, doordat men er van buiten zoo weinig van ziet, dat de verbouwing niet geeft wat men er van verwachtte, zeer zeker toch mag gezegd worden, dut de inwendige verbouwing aan het doel zal j beantwoorden. t^IJ8 *17 B r b e c k zal de laatste zijn om zich tegen het voorste] van den voorzitter te verzetten Hy wenscht echter een opmerking te maken naar aanleiding van do laatste woorden van den heer Rin ger-. Deze heeft gezegd, dat de deskundigen S.tuyt en Loomun niet de noodige zorg hebben besteed aan de voorhehtmg van B. en W. Spreker meent, even wel, dat hun niet was opgedragen een apergu te ge ien van wat vve nu hebben gezien en dat. kouden ze ook niet. Er is dan ook tegenspraak in hetgeen de heer Ringers heeft gezegd. Verder gelooft hij dat iet. met aangaat de beide deskundigen er een verwijt van te maken, dat er geen post. van onvoorzien op de begroeting was. Indien aanvankelijk was besloten de raadszaal te verhoogen, dan zouden zij zeker wel een onderzoek naar dit gedeelte hebben ingesteld. Die wensch was met uitgesproken en daarom is de oprner- !ng 011 mag het den schijn niet hebben, het hier een omissie der deskundigen geldt. den Wijn Ter- Bak- door den heer is het met den heer Dor- De heer de Groot beek geheel eens. Den heer van den Bosch heeft het genoe gen gedaan te hooren wat Mr. Dorbeck heeft gezegd en wat door den heer do Groot is1 onderstreept. Ook spreker betreurt het, dat er thans groote kosten moe ten worden gemaakt. Do heer Looman heeft het mi- iJ L da^ bet gQed; was geweest een post van onvoorzien op de begrooting te zetten. Maar gestold dat er was uitgetrokken 2600, wat met to lichtvaardig zou zijn geacht, dan zou het thans toch gebleken zijn, dat die J 2000 in de verste verte met voldoende waren. Het laatste onderzoek heeft aangetoond, dat er dingen waren, die men vroeger niet zou hebben opgemerkt, doch die door de verbou- wrag aan hot hebt kwamen. Dat wasi bijv. het- geval met hot Charter. Wat daaraan mankeerde bleek, nu de boel eens goed voor den dag kwam. Spreker ver- "ft ♦T®'' <lat W» door at* verbouwing thans UIT OUDE-NIEDORP. De boerenplaats, eigendom van den heer Jb. Wit en cons, te Zijdewind, samen groot 17.65.98 H.A., gis ter by afslag ra het café van den heer P. Bruin te ydewrad door Notaris Göttmer geveild, heeft, op- gebracht als» volgt: Perc. 1—3 huis en erf samen groot 2.21.88 H A is gekocht door den heer C. Trompetter te N.-Scharwou- de voor 5785.00. tvPi7' tL42',samen/r°Ot 3.61.90 H.A. door de R.K. Kerk te t Veld' voor 9876.00. b3~15' ff «'ot 0.7^5.14 H.A. door heer D. Busker alhier voor 1961.00 Perc. 16 groot 0.29.37 H.A. door den heer C alhier voor 625.00. Perc 17, groot 0.22.66 H.A. door den heer C. beek, alhier voor 475.00- Perc 18, groot 0.45.33 H.A. door den heer J. «er te Harenkarspel voor 969.00. Perc. 19—22, samen gronfc 0.97.68 Quax te Alkmaar voor 1465.00. Perc. 2325, samen groot 0.60.39 H.A. door heer C. Schouten alhier voor 998.00. Perc. 26—30, samen groot 1.06.33 H.A. door heer J. Baars alhier voor 1766.00. Perc. 31—35, samen groot 1.33.43 H.A. door deu heer J. Baars, alhier voor 2660.00 Perc. 36 groot 0.20.06 H.A. door den heer C. Hout man voor 405.00. Per 37, groot 0.16.88 H.A. door den hoor W. Zat te ILirenkarspel 345.00. i Pe7 ,7'? samcn ffr°ot 0.34.95 H.A. door den ïeer \V. Blankendaal te N.-Niedorp voor 675 00 Perc 40, groot 0.11.28 H.A. door den heer A. Rui ter te Ilarenkarspel 215.00. Perc. 41. groot. 0.21.90 H.A. door den heer Jb. Wit alhier voor 503.50. Perc 42, groot 1.60.10 H.A. door den heer P. Veld man alhier voor 2946.00. Perc. 4316 samen groot 1.15.23 heer P. Dekker voor 2580.00. Perc. 4750 samen groot 1.26.26 H.A. heer C. Houtman alhier voor 2750.00 Perc. 51-54 samen groot 87 aren,' door den heer K. Lievendag alhier voor 1980.00. Totaal f 38979.50. De vorig* w*ek «U plaats |eld*a «#1.95,00 den den H.A. door den door den «ij opbod kon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2