DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 259 Honderd en veertiende Jaargang 1912 VRIJDAG 1 NOVEMBER. FEUILLETON. De Begrooting dienst 1913. BINNENLAND. ALKMAARSCHE COURANT. Aan. het algemeen rapport dei' sectievergaderingen van den gemeenteraad van Alkmaar over de.gemeen te-begrooting, dienst 1913, met de memorie van ant woord' van B. en W., waarvan we gisteren in 't kort een en ander mededeelden, is het onderstaande ont leend. Bij de algemeene beschouwingen zegt één lid in de le sectie het te bejammeren, dat de buitenwegen niet beter worden onderhouden, terwijl dat lid! tevens klaagt over den slechten toestand1 der beplantingen op die wegen. Naar het B. en W. voorkomt, verkee- ren de buitenwegen der gemeente in' vrij voldoenden staat van onderhoud. De klacht omtrent den toestand der beplantingen is in zulke vage termen verrat, dat B. en W. meenen te mogen verzoeken nadere aanwij zing van de plaatsen waar' de toestand! der beplantin gen zooveel zoude te wenscben overlaten. De le sectie acht het wenschelijk de loonen der werklieden te verhoogen' met 1 per week. De 3e en 4e sectie deelen de idee van B. en W., dat verhooging der loonen van alle gemeente-werklied'en wenschelijk is. B. en W. doen, nu de afdeelingen van den raad' zich hebben uitgesproken! over het voornemen van B. en W. met betrekking tot het verhoogen der loonen van de werklieden der gemeente, het voorstel de loo nen van alle werklieden met 1 per week te verhoo gen. Wordt dit voorstel aangenomen, dan zal een jaarlijksch kosten-bedrag van pl. m. 4200 op de ge- meente-begrooting komen te drukken, terwijl de be grooting van het gemeente-slachthuis met pl.m. 260 en die van de gemeente-gasfabriek met pl.m. .1700 zal worden bezwaard, zoodat met deze zaak in het geheel pl.m. 6200 gemoeid1 is-. De le sectie geeft in overweging- om zoo min moge lijk werken in eigen beheer uit te voeren. Te dezen aanzien achten B. en W. het raadzaam daaromtrent geen meening te vestigen, zoolang niet aan den Baad het oordeel van den heer Wouter Cool over deze aan gelegenheid is bekendi gemaakt. In de 2e sectie wordt de aandacht er op gevestigd, dat in deze begrooting niet wordt aangetroffen eene som voor een eventueel' te benoemen keurmeester van levensmiddelen. B. en1 W. zijn van meening, dat voor het uittrekken op de begrooting van een jaarwedde voor een keurmeester geen aanleiding bestond, wijl de Baad zich nog niet heeft- uitgesproken over het op richten van een keuringsdienst in1 deze gemeente. In de 4e sectie is de vraag gesteld, hoe het staal met de ingediende motie-van Buysen omtrent het grondbedrijf. B. en W. antwoorden, dat dit onder werp reeds meermalen een punt van' beraadslaging bij hen heeft uitgemaakt, zonder dat zij tot de gewe.nsch- te overeenstemming konden geraken omtrent hetgeen aan den Band behoort te worden voorgesteld. Voor- loopig- moet dé zaak, naar de meening van B. en W., Boman van PAULA BÜSCH. 71) -o- Hedenavond was het debuut van juffrouw Mira Vorconi op het programma aangekondigd1 en de jonge kunstenares verheugde zich niet weinig de lieve Wee- neus met hare nieuwste kunstukken te kunnen verras^ sen. Vroeger dan anders- had' zij, geheel gecostumeerd', haar kleedkamer verlaten en ging naar de zadel plaats. Frangois, die zich in afwachting of Mira niet spoedig verschijnen zou, af en toe achter het gordijn begaf, kwam dadelijk, toen hij haar gewaar werd, op haar toe, „Ik mag u wel opleiden en u zoo mogelijk een wei nig behulpzaam zijn?" vroeg hij. Lachend knikte zij hem toe en) zag hem zonder ver legenheid aan. Ongetwijfeld! waren er nog de grove trekken, de rechte neus en de -sterke kin, zooals de f' rangois van eertijds die had' en toch was hij veel knapper geworden, rarest zij bekennen. Hij scheeni zich ook in haar aanblik te verdiepen en ongeveer hetzelfde te denken. „Nog veel moo-ier dan toen!" fluisterde hij haar in en zij draaide hem om zijn vermetelheid den rug toe, hoewel zij het niet on gaarne gehoord had. „Eugène", riep hij thans tot een jongen man, die hen haastig' voorbij liep, „Eugène, hier is Mira, juf frouw Mira De aldus aangesprokene, maakte een korte buiging voor het jonge meisje en scheen geenszins zoo geluk kig over een ontmoeting met! haar te zijn als het he denmorgen zijn broeder geweest was. Zij voelde zich nu verplicht fatsoenshalve naar de ouders van beiden te informeeren. Toen moest zij hooren, dat papa. Lewandows-ky reeds lang aan deliri- wed'er blijven rusten met het oog op hetgeen te Am sterdam is geschied. Die gemeente had' in 1906 het bekende uitbreidingsplan-Zuid, ontworpen door den heer Berlage, vastgesteld' en tot onteigening in het belang der volkshuisvesting van alle in dat plan ge legen gronden, die nog niet haar eigendom waren, be sloten, welk laatsite besluit de Koninklijke goedkeu ring had verworven. Meenende aldus in bet- bezit dier gronden te zullen komen, is zij bij de ïechtbank op een geheel onverwachten hinderpaal gestuit, want bij haar uitspraak in eenige uit de onteigening voort gesproten procedures overwoog de rechtbank, dat de vordering moest worden afgewezen, omdat het ont- eigeningsbesluit onwettig is, daar het uitbreidings plan slechts- is goedgekeurd! om te dienen als grond slag- voor de onteigening van de voor straten, grach ten en pleinen noodige gro-nden en het Koninklijk be sluit van goedkeuring terecht overweegt, dat het voor de overige gronden geen Rechtsgevolg krachtens de woningwet kan hebben, terwijl desniettegenstaande ook deze gronden worden onteigend, hoewel' de niet voor straten, grachten en pleinen bestemde gronden volgen-s de gewone bepalingen der onteigeningswet zonden moeten worden onteigend! (n.l. voorafgaande verklaring van het' algemeen nut bij de wet). Daal de rechtbank niet de noodige gegevens heeft om te kunnen zi-en, welke grondën voor straten, grachten of pleinen zullen worden bestemd, moet zij voor alle gronden de vordering niet ontvankelijk verklaren en heeft dat ook gedaian. Op dit oogenblik is de zaak bij het Hof aanhangig. Mocht in hoogste instantie d-e Ilooge Baad zich met deze zienswijze van de recht bank vereenigen, dan wordt het omteigeningsreeht volgens de woningwet dus beperkt tot de gronden voor straten, grachten en pleinen, die dan nauwkeu rig op het uitbreidingsplan zijn aan te geven. Mede op grond vanJ de ongunstige resultaten welke, naar de dagbladen hebben medegedeeld, het Ha-ageche grondbedrijf heeft opgeleverd, verdient het geen aan beveling, zeggen B. en W., in zake het oprichten van een grondbedrijf in deze gemeente op spoed! aan te dringen. Naar aanleiding van den post „niarktgeJden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen," waarvan de opbrengst door B. en W. op 55000 is geraamd, vraag-t één lid van de 3e sectie of het niet wenschelijk zou zijn, dat een geschikte gelegenheid wordt gemaakt tot het we gen van runderen e-n het tarief daarvoor te herzien. B. en W. zeggen daaromtrent gaarne een onderzoek te zullen instellen. De 2e sectie wenscht den post- van 900 voor het schilderen van den Waagtoren met 700 verminderen, da-ar ze genoemden post te hoog acht. Door B. en W. wordt er op gewezen, dat niet voor het verven, d'och voor het steigeren 900 is uitgetrokken. Eén lid van de 3e secti-e vernam van bevoegde zijde, dat voor het werk van den Waagtoren gebruik kon worden ge maakt van hangstaigers, waardoor aanmerkelijk kon worden bezuinigd'. Door B. en W. wordt de steiger noodzakelijk geacht. Deze moet tevens dienen voor een algemeene inspectie, welke om d-e 10 jaar voor den torenbouw wordt nood'ig geacht. Voor linoleum voor het kantoor van den Dir. der Gemeentewerken is 120 uitgetrokken. Naar aan leiding hiervan maakt een lid) der 3e sectie de op merking, dat in 't algdmeen linoleum voor beneden verdiepingen niet gewenscht is, met welke opmerking- de sectie zich vereenigt. Hoewel B. en W. zich er ook mee vereenigen, wordt nochtans- in dit bijzonder geval' linoleum niet misplaatst geacht. B. en W. meenen, dat aan het verzoek om het thans nog begrinde gedeelte va-n den Tienenwal te bestra ten, voorshands niet kan worden voldaan. De le sectie vraagt of die toestand van den Tienenwal niet kan worden verbeterd door het wegnemen der hoornen, waarop B. en W. antwoorden, dat- dit denkbeeld aan de Commissie voor de plantsoenen ter overweging zal worden gegeven. Tevens vestigt deze. sectie de aan dacht op de bestrating van den Geestersingel, vanaf de Bergerbrug- tot aan Arendshof. B. en W. zeggen, dat de, Commissie van bijstand) P. W. dé- gelden niet konden worden gevonden, om welke reden dit weTk niet op de begrooting is gebracht. De kosten daarvan zouden eventueel ruim 2300 bedragen. urn tremens bezweken was, terwijl de moeder nog al tijd bij de zoons) woonde. Mira nam zich vast voor een ontmoeting met madame Lewandowsky te vermij den, en, daar zij vooronderstelde, dat deze denzelfden wen-sch koesterde, zou het niet moeilijk vallen haar voornemen uit te- voeren. Thans kwam Olly o-ver de zadelplaats. Hij beschreef een boog om haar en groette uit de verte. Er bleef haar geen tijd! meer daarover na te denken, waarom hij niet op haar afkwam, en haar goedenavond wenseh- te, daar zij dadelijk in de manége verschijnen moest. Frangois geleiddé haar op. Hoe verbaasde zich het publiek, toen het de jonge kunstenares zonder net zag' werken! Velen, die daar hedenavond aanwezig waren, kenden haar, waren cm harentwille gekomen. Zij, die van de jeugd af tot dé stam-artisten van hot huis gehoord) had, was- ook al tijd een lieveling van. het publiek geweest. Zij waren nieuwsgierig de eventueel© vorderingen te zien, welke zij in hare afwezigheid1 gemaakt had. Zij moesten bevredigd zijn, want een donderend ap plaus, dat zich over het gehoede circus voortplantte, beloonde de kunstenares. Meer dan één corbeille werd haar nagedragen. Maar van alle bloemen-arrange- menten had zij slechts- een klein rozenbouquet in haar hand genomen. De stalmeesters s-tortüen en haie op gesteld en als een Koningin ging Mira in haar wit gewaad door de rijen. „Juffrouw Verconi is schoo ner, nog veel schooner geworden dan zij reedis was!" dacht wel menige heimelijke vereerder en niet het minst Olly, die! zich als een kind verheugde, dat Mira juist zijn bouquet nam. Zij liep hem voorbij en wenkte hem met de bloe men toe, want zij kende den gever wel. Hij was met zichzelf in tweestrijd, of hij haar volgen zou. Ia het volgend oogenblik reeds stond) hij na-ast haar. „Ik wil u alleen zeggen', dat ik heden g'roote angst over u uit gestaan heb. Zeker, het- is moedig- en een beroemde kunstenares waardig zoo te werken, maar kunt u niet ook een beetje aan anderen, aan een ander daarbij donken?" Mira »ag Immm «matig aan, .'.Mijn vriend, mijn ar- Eën der leden van de 3e sectie vraagt, of d© klin kers in de Oude Emma-straat wel van voldoende kwa liteit zijn. Ook wordt de vraag gesteld .-of het niet wenschelijk zou zijn, om bij vervanging van keien scoriae bricks te gebruiken in plaats van klinkers. De klinkers in~-dé Oude Emmastraat zijn, naar B. en W. mededeel-en' bij het verwerken tegengevallen. Toch is de steen over het geheel taaier dan hij er uit ziet. Bingovensteen schijnt echter geen beste klin kersoort te zijn. Deze steen zal, hoezeer de prijs- laag is, niet meer worden gebezigd! zoolang het materiaal geen verbeteringen ondergaat. Scoriae bricks zijn ongetwijfeld! beter bestand tegen een druk verkeer dan klinkers- -en de prijs komt onge- yeer met die van keien overeen. Ook kan deze steen soort niet anders dan een mooi en goed' materiaal ge noemd' worden. B. en W. willen dan ook gaarne de wenschelijkheid1 beamen om scoriae bricks te bezigen waar klinkers moeten worden vervangen. Echter bou de men rekening met de klachten van rijtuigbestuur ders. De bestrating- van d-e Langestraat met scoriae brieks^heeft tot vrij wat ontevredenheid aanleiding- gegeven. De post „onderhoud! havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken" is door B. en W. op i 3693 geraamd, 580 voor die gewone en 3113 voor de buitengewone werken. Naar aanleiding hiervan vraagt één lid der 3e sectie, of één man wel voldoende hot noodige baggerwerk kan uitvoeren. Ilij meent, dat men dienaangaande niet te zuinig moet zijn. B. en W. antwoorden, dat sedert dé gepensionneerd'e baggerman bij de gemeen te-reiniging niet vervangen is, het baggerwerk door den baggerman der gemeen tewerken wordt uitgevoerd. Van te groote zuinigheid kan geen sprake zijn. In bijzondere gevallen worden voor speciaal aangewezen bnggerwerken gelden op de begrooting aangevraagd. Naar aanleiding van een vraag van dé 4e sectie of het niet wenschelijk is, om langzamerhand verande ring te brengen in de wijze van vervoer naar de reini ging, zeggen B. en W. dat, indien hiermee bedoeld wordt het vervoer te water, he-tl dan overweging- zou verdienen de aan te schaffen vlet. van een motor te doen voorzien. Wijziging van het vervoer te land met motorwagens- wordt ontraden om de hooge kos ten. De 3e sectie geeft in overweging B. en W. uit te noodigen, om pogingen in het) werk te stellen tot v-erlaging van den post „onderhoud der brandspuiten, brandladders enz." welke op 4465 is geraamd. B. en W-. zeggen gaarne de wenschelijk geachte pogingen te zullen aanwendon. Eén der leden van de 3e sectie verheugt zich over het .voorstel van B. en W. tot herziening der ja-arwed!- den van het onderwijzend personeel, doch acht dit niet voldoende. Eén der leden van de 4e sectie vraagt of de post „kosten van het instandhouden van schoollokalen en onderwijzerswoningen," welke op 2179.50 is ge raamd, niet moet worden verhoogd met het oog op het Kon. Besluit van 25 Juni 1912 (Staatsblad 192). De zaak is, zoo deelen B. en W. mede, eerst sedert kort bij hen in onderzoek. Voorstellen tot verhooging van dezen post, in verband! met de eischen in het aangehaald Kon. besluit gesteld, konden niet worden gedaan. Eén der leden der 4e- sectie geeft als- zijn gevoelen te kennen, dat verbeteringen aan schoolmeubelen in de 4e Gemeenteschool noodzakelijk zijn. B. en W. zullen hieromtrent een onderzoek instel len en. des noodig- geacht met het schooltoezicht in overleg treden. De le sectie kan zich vereenigen met de verhoo- ging der jaarwedde van den concierge van 't Gymnasi um met 50. Dezelfde sectie verneemt met genoegen van den-voorzitter, dat de post „renten van gel'dlee- ningen" met- 350 kan worden verminderd. De 3e sectie geeft i-noverweging het bedrag, groot J 5000, geraamd voor „rente van opgenomen kas geld" te verlagen, omdat het waarschijnlijk niet ge heel benood'igd zal zijn en een hqoger bedrag desnoods toch gevonden kan worden door overschrijving van den post „renten van geldleeningen." B. en W. zeg- beid! mag toch door geen gevoel beïnvloed worden." In plaats van elk antwoord vatte hij hare kleine, blanke hand1 en d'rukte een kus- daarop. Zij onttrok die hem en sloop de kleedkamer binnen. Toen hij zich omwendde om te gaan, bespeurde hij op eenigen afstand! Frangois, die hem met een doordrin genden blik opnam. Ilij ergerde zich over dezen bru talen persoon, die het gewaagd' had! hem na te slui pen. Ilij had het wel bespeurd, hoe gene tevoren met Mira op de zadelplaats zoo levendig- had gesproken, hoe hij haar later in de manége geleidde en elke- harer bewegingen met angstige attentie volgde. Hoe, was dat. ijverzucht Hoe belachelijk ook voor een oogenblik de gedachte te laten opkomen van een mededinger! Hij wist- toch, wien Mira liefhad. Den anderen morgen was Mira vroeg opgestaan, liet was eeu schcone, zonnige Zondagmorgen, veel te mooi, om tehuis te blijven. Natalina en juffrouw Torripsen bespeurden echter niet den minsten lust zich naar buiten te begeven en alleen wilde Mira ook niet gaan. Zij nam het ro- zenbouquet van Olly uit de vaas, waarin het des nachts gestaan had en stak het op de- borst. Hoe be koorlijk zagen die lichtrose bloemen er uit op die wit te kanten blouse! Hij moest haar zoo zien, dacht zij in het geheim en bloosde reeds bij de gedachte alleen. „Er is- pas gebeld, dat moet de brievenbesteller we zen. Zie eeru?, wie van ons wat gekregen heeft", zei Natalina. Mira liep de kamer uit eu maakte de deur onstui mig open. Iloe schrikte zij evenwel, toen niet de brievenbesteller, maar Olly in levenden lijve voor haar stond! Ilij bespeurde hare- verlegenheid en trachtte haar met. eenige woorden te kalmeeren. Goeden morgen, lieve juffrouw Mira wat zegt u van zulk een indringer? Maar het weer is werkelijk te mooi, om thuis te blijven. Willen u en de uwen he den niet een weinig van de lue-ht, genieten?" „Ach, ik had wel lust, maa-r de anderen «jn zoo gen, dat bij de raming van dit cijfer rekening ia ge houden met de opbrengst van kasleeningen, waarvoor een bedrag van 200.000 is uitgetrokken. In de eerste plaats hebben B. en W. daarbij het oog gehad op da electrificatie van Alkmaar, die 1 Mei 1 1913 voltooid moet zijn en waarvan de kosten ge- raamd zijn op 97000. Maar bovendien is er op ge- rekend, dat voorzien moet worden in buitengewone uitgaven, die in dén loop van het jaar noodzakelijk j kunnen blijken; gedacht is hierbij o.a. aan dé verdere demping van de Zandersloot en aan de terreinophoo- g-ing en stratenaanleg om- en bij dé ambachtsschool. En nu de gemeente eigenares is geworden van de ter reinen van den voormaligen schouwburg „Diligentia," zullen voor déze kosten en die welke daarmede nader verband zullen houden, de noodige gelden al' mede tijdelijk moeten worden opgenomen. Een bedrag van 5000 aan rente zal daarvoor ver moedelijk niet! toereikend zijn. In dé rente van 11000 van de te sluiten definitieve leening voor de uitgaven, is begrepen de rente van een te sluiten tij delijke leening voor de werken uit te voeren aan de Kanaalkade, in rondcijfer geraamd op 73000. Do le sectie vraagt, of aan de voorwaarden, aan het verhoogd) subsidie aan do Huis-houd'- en Industrie school verbonden, ook voor 1913 zal worden voldaan. B. en W. merken op dat de Provincie hare subsidie hoeft verhoogd met J 250, zoodat déze thans 1750 bedraagt. Het Bijk blijft echter 6000 geven eai meent, dat het overige door de gemeente en particu lieren behoort te worden bijeengebracht. Derhalve is aan de voorwaarden van 's raadsbesluit! van 10 April 1912, No. 10, niet voldaan en zal deze post met 500 moeten verminderd worden, tenzij de Baad, in het, belang- der school, zijne gestelde voorwaarden wil wij zigen. De le sectie is van meening, dat de subsidie voor de openbare leeszaal niet verhoogd behoort, te worden. Zooals men weet is Woensdag door den raad' goed gekeurd het voorstel van B. en W. om aan het be stuur der Ver een i ging tot oprichting en instandhou ding van een Openbare leeszaal' en boekerij- als be schikking op zijn verzoek om een verhoogd! subsidie van 900 per jaar te verieenen, medé te deelen, dat zij gaarne zullen overwegen, of, met het oog op de ontruiming van de lokalen der Ambachtsschool en der Burgeravondschool, alsmede van de daarnaast gele gen woning, er gelegenheid) bestaat in de toe,- kómst een geschikte localiteit in een gemeentegebouw aan te wijzen. TWEEDE KAMEB. Gisteren werd) de behandeling van de Invaliditeits- en Ouderdomswet voortgezet. De heer Goeman Borgesius (U.-L.) vervolgde zijn Woensdag be gonnen rede, waarin hij d« techniek van het ontwerp critis-eerde. Spr. betoogde nader, dat de financieel*» grondslagen niet deugen. Dan kwam ook spr. tot de twee grievenhet ont breken van weduwerenten, en de hooge leeftijd' van 70 jaar voor ouderdomspensioen. Spr. wilde de ouder domsrente op 65-jarigen leeftijd) doen ingaan. Dat is mogelijk, als de minister maar af wil gaan van zijn id'ée fixe dat er geen blijvende staats-bijdrage mag zijn. Spr. betoogde, dat naar mate de vrijwillige verzeke ring- onder vigeur van dit ontwerp zal toenemen, ook het financieel bankroet van de Bijksverzekeringsbank zal toenemen. Spr. kwam vervolgens tot de risico-overdracht, en drong op uitbreiditig van dit instituut aan. Ten slotte besprak de heer Borgesius de staatspen- sioneering, waarbij hij zijne aanvallen richtte op do heeren Lohman en de Visser. Hierna kwam minister Tal'ma, aan het woord'. Hij verdedigde, dat! dé invaliditeitswet voor de Ziektewet wordt behandeld'. Na eenige bijzondere punten te. hebben besproken, kwam de minister tot de verdediging van het ontwerp. Hij stelde in het licht, d'af wij in het ontwerp heb ben te doen met een arbeidersverzekering. Het is ver zekering, d. w. z. het ontwerp beveiligt een groep van personen, die bedreigd worden door gebeurtenissen die vervelend en willen niet. Maar, Olly, kom binnen!" „Iloe, ook u zult heden niet van de mooi© zon ge nieten?" vroeg Brandes aan Natalina na de begroe ting. Zij schudde slechts moede het hoofd. „Mag ik dan uw zus-ter medenemen. Ik moet haar een wan deling hedén werkelijk van een zuiver geneeskundig standpunt uit aanraden Natalina glimlachte om dat geneeskundig stand punt. „Natuurlijk, gaat heen in vrede, maai- blijft niet to lang weg," zeid-e zij en voordat nog juffrouw Tornp- sen haar zegen daarop kon geven, was- het jonge paar reeds gevlogen. Hij had voorgesteld met de electrische tram naar Dornbach te rijden en dan te voet in het prachtige bcsch te wandelen. ,,lk weet niet, of ik er goed' aan gedaan hém met u z'io alleen de wijde wereld' in te gaan", zeide Mira, toen zij zich om te rusten onder, een grooten beuk ne derzetten. ..Wanneer wij vrienden der jeugd' het recht daartoe niet, hadden, dan zou ik niet meer welen, wie men toespreken mocht", antwoordde de ander. „Ach, ik weet ook, dat u rnij nooit misverstaat, maar menigmaal kwellen iemand zulke gekke gedach ten." ..En ik ken die gedachten, Mira. Gij houdt mij voor een slechten kerel, die iets anders van je wil dan hij voorgeeft," Hoe toornig fonkelden zijne donkere oogen „Vergeef mij, maar de wereld, de menseken, die ik heb leeren kennen, hebben mij zoozeer teleurgesteld," „Ja, ja, ik wist, dat gij daar buiten niet zulk een lichten strijd zoudt hebben. Maa,r evenmin als ik he den, nu ik je 'teruggezien heb, a.a.n je twijfel, u- ge loof, dat, gij elke verzoeking weerstaan hebt, evenmin moogt gij mij wantrouwen. Wij willen toch eerlijk voor elkander zijn. Laat alle anderen elkaar bedrie gen, wij willen het niet! Gelooft gij, dat ik, die voor je gebeden heb, dat gij onbedorven mocht blijven, dat ik uwe reinheid zou bezoedelen?" Hij vatte haar hand en bedekte die met vele kussen, li.' ük.jji. :'l t. i ËKordt WTolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1