DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 268. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 6 NOVEMBER. FEUILLETON. Engelsche Brieven. BIN NENLAND. ALKMAARSCHE COURANT. Nadruk verboden. Londen,, 4 November 1012. VROUWEXKIE SRECHT Ee,n vriendelijke oude dame was getuige van een gesprek, waaruit bleek, dat er vereenigingen van man nen waren opgericht, die zich erg veel moeite gaven1 om vrouwenkiesrecht te krijgen. Het goede menseh begreep maar niet, waarom men zich zoo druk maakte tegenover die heeren, „want," zei ze „als nu die man nen met alle geweld vrouwenkiesrecht willen hebben, geef het ze dan." En een andere dame, die hoorde, dat er zooveel mannen waren, die, beweerden, dat zij en zij alleen den staat goed konden regeeren, riep uit „Als de mannen denken, dat er iets? in de wereld is, dat ze kunnen d'oen zonder dat' wij ze erbij helpen, laat ze het dan asjeblief in 's hemels? naam doen." Het komt mij voor, dat deze beide anecdotes vrijwel den geest weergeven, waarmede men hier in Londen, en waarschijnlijk niet in Londen alleen, de beweging gadeslaat, die onder de mannen ontstaan is en steeds krachtiger wordt, zoowel vóór als tegen vrouwenkies recht. Met de laatste, dé beweging er tegen, behoe ven we ons op het oogenblik niet bezig te houden; doch ook in Nederland trekt de zaak zoo algemeen be langstelling' en de Ned'e?r]and|ché pers doét zoo van jia'rfe mee'oui die belangstelling te bevredigen, dat ik gelóóf dézen brief wel eens? te mogen wijden aan het Internationaal Congres, dat we de vorige week hier gehad hebben. ixièt in Engeland alleen zijn vereenigingen van mannen opgericht, die ?ieh ten doel «tellen kiesrecht yoor vrouwen ih te voeren; in bijna geheel Europa vindt men die tegenwoordig. Iedereen weet, hoe dp luitenant-kolonel Mansfeldt een dorgelijkeni hond' in Nederland heeft opgericht en hoe ook die langzaam maar zeker in kracht en omvang toeneemt. Welnu, dezelfde overste Mansfeldt heeft het initiatief geno men om alle die vereenigingen yan mannplijke voor standers van vrouwenkiesrecht tot één geheel te vor men door een internationaal congres te organiseeren. Er waren gedelegeerden van dien bond.' uit tal yap landen; uit Nedprlatidl dp heer E. Suermondt uit Utrecht; Frankrijk had1 den heer Ferdinand Buisson gestuurd! en ook den lieer M. J. du Breuil de St. Ger main; uit Hongarije waren de heeren Zsombor Szasz en dr. Megyery dp Megyeri gekomen, uit do Veree- nigde Staten de heer Reginald? W. Kauffman, iuf Zweden de heer M. Ernst Beekman, uit Duitschland de heer Franz Lehnho.ff,, uit Denemarken d'r. A. Munch Petersen, uit Noorwegen de heer II. L. Braek- stad en uit Finland dr. Tekla? Huitin. Bovendien wa ren ér tegenwoordig, hoewel niet als gedelegeerden, doeh als bezoeksters, fraulein Rosikg Schwimmer, de begaafde, geestdriftige, en geestige leidster der Jïon- gaarsche vrouwen en uit ons land' mevr. Mansfeldt en mej. Martin-a Kramers, de secretaris van den Interna tionalen Vrouwenbond1 en redactrice van hef bekende blaadje „Jus Suffragü," Zooals bij dergelijke congressen altijd de gewoonte is, had men ook nu weer het nuttige met het aange name weten te verbinden. Men begon met een zeer welgeslaagde receptie en een even welgeslaagd diner in het hotel Cecil, waar men gelegenheid had' met el kander kennis te maken en waar d'e voornaamste spreker was, de ook in Nederland' welbekende auteur Israël Zangwill. Den dag daarop begonnen? de werk zaamheden in ernst met een druk bezochte vergade ring in de Internationale Club voor Vrouwenkiesrecht jn Grafton Street, die hare localen voor liet congres ver beschikking had gesteld, Terwjjl dien. ayopd een openfearp vergadering werd gehouden in „Portman-s Rooms" boven Baker Street Bazar. Op deze vergadering spraken een liberaal en et*n socialistisch parlementslid, terwijl graaf Russel, een lid van het Engelsche Iloogerhuis, presideerde. Het is niet noodig van hunne toespraken hier uitvoerig ver slag' te geven, want ze bepalen zich voor het grootste gedeelte tot een herhaling van de argumenten ton gunste van vrouwenkiesrecht en het in het licht stel len van wat, zoowel de liberale als de werkliedenpartij, ten bate van dat recht in Engeland! hebben gedaan. Alleen was? het opvallend, dat de socialist, de heer Roman van PAULA BUSCH. 75) -o- Juffrouw Tompsen bekommerde zich niet om het gesprek van d'e beide zusters-, maar le-gde Mirn's cos- tuum uit en de bloemen en de linten, welke haar he den zouden tooien. Zou het gele Olly bevallen? dacht Mira. en zij beschouwde het' nieuwe fantasie^costuum met aandacht. Het was in elk geval' smaakvol, alleen met goud had' Xatalina een eigenaardigen boord erop geborduurd, welke zeer mooi uitkwam. De rok was iets langer dan gewoonlijk. Zij vermoedde, dat Olly het, misschien netter zou vinden, want. naar hem wilde zij zich in elk geval voegen. ergeet de rozen van den heer Brandos niet op de borst te steken! zeide Natalina tot- haar zuster, toen deze zich in den spiegel beschouwde. „Ja, die komen aan het slot. „Het beste komt al tijd het laatst", zeidé Mira lachend? en ging voor Na talina staan. „Zeg' eens, zie ik er goed' uit?" „Zouder je to willen vleien, gij bevalt mij heden hij zonder. Manneer het kunstje zoo goed is als gij er uitziet, zal ik zeer tevreden zijn." Mira nam nu de rozen in de hand! en daar zij zag, dat zij noch door Natalina noch' d?oor juffrouw Tomp sen bespied werd, drukte zij het. bouquet aan de lip pen. „Gij zult mij heden geluk aanbrengen", fluis terde zij en zij stak ze op de borst. Nu stond zij reed's achter het roode gordijn en staarde vast daarop. Wat zij dacht, wist- zij zelve niet, en liet had! toch den schijn, alsof zij op het oogenblik zeer veel dacht. Iemand liep haar haastig' voorbij. Zij wendde zich werktuigelijk om en zag in een paar zwarte duivels- oogen, die zij kende en wier blik zij ook wist te ver klaren. Maar als ejsn schim was dé vrouw haar,' voor- Snowden, aanhoudend in de rede werd gevallen door de zoogenaamde militanten, de dames, die zich bezig houden met huizen in brand? te. steken, glazen- in te gooien, vrouwen te vermoorden en dergelijke kwaad aardige schandalen meer. Deze afdeeling, die der zoogenaamde suffragettes?, is namelijk tot de ontdek king gekomen, dat ook de werklieden-partij te, veel en te nuttig werk doet voor de zaak van het vrouwen kiesrecht; ze gaat nu ook de leden van die partij te lijf, volgens haar stelsel om iedereen te plagen, te hinderen en lastig te vallen, die het met haar ee-ns? is. Den volgenden morgen? waren de verschillende ge delegeerden aan. het woord, om te vertellen, wat er in d'e verschillende landen gedaan werd! en gedaan was en hoe de kansen voor de zaak overal staan. Uit de discusLsies? bleek o.a., d'at, overal, waar vrouwen kiesrecht i-s ingevoerd', de loonstandaard? is1 verhoogd en een -einde gemaakt aan den wedijver tusschen man en vrouw op de arbeidsmarkt, die elders tot zooveel verbittering aanleiding geeft. In den namiddag waren de gedelegeerden in- dp gelegenheid? het stuk van Bernard! Shaw: „Earytiy's First Play," te zien, dat tot op zekere hoogte met hst onderwerp van? het congres verband houdt. Fanny is namelijk de zeer geëmancipeerde dochter van een hoogst: öudei'wetschen vader, die haar, heer tegen zijn zin, heeft toegestaan in Cambridge te studeeren. Zij heeft een toofièeïstuk geschreven en in dat tuyneoi stuk ontwikkelt zij het denkbeeld, dat- meisjes even goed als jongelui behoefte gevoelen? aan grooter vrij heid! in doen ©p laten. Het lijdt geen twijfel of zij istelt dé perken voor die vrijheid buitengewoon ruim en het m de vraag of in het werkelijke Ipven jonge meisjes, die 's? avonds, op haar eentje "naar Empire of de Alhambrg gaan, en niet een heer, 'die ze daar tegen het lijf Tooperi, een publiek bal' (in Covent- Garden 1>. v.) bezoeken, er zoo góed afkomen ais hier? Doch Shaw heeft van hpt geraamte van het stuk gebruik gemankt óm allerlei wijze en geestige dingen te zeg gen aan het adres? van- benepen ouder®, dip van hun kinderen verlangen, dat deze alle neigingen onder drukken, waaraap die ouders? zelf in hun jeugd zoq graag hadden toegegeven, doch die ze ala „zoncte" hebben? leeren beschouwen. Het is een zeer moderne en zeer menschkimdig© behandeling van het oude Eransehe spreekwoord „Chassez le naturel» U rpyient au galop." Den ayond brachten wc door in het paleis van Lord Brassey, wiens echtgenoot© ons ontving met mevr. FawcetL Deze receptie werd? g-yooteudcels aan mu ziek en gezelligeu kout gewijd. Oyer oen tocht naar Oxford -en een openlucht vergadering in Uydepark ge loof ik niets te behoeven mede te deele,n. Do voornaamste vergadering- was? de laatste, want daarin werden de statuten van den' Internationalen Bond van Mannen vereenigingen voor Vrouwenkies recht vastgesteld en een aantal moties behandeld, die met de zaak rechtstreeks of zijdeling^ in verband staan, zooals d'e handel in blanke slavinnen, d'e in vloed van vrouwenkiesrecht op verbetering van liet ras en vermindering- van. kindersterfte, zooals die in Australië blijkt. Verder werd besloten het volgend congres- in Budapest te houden. Zeer belangrijk was de vergadering die 's ayondsi gehouden we-rd in Caxton Hall; niet. alleep belangrijk, doeh oiok buitengewoon interessant en gezellig. Het was een receptie door de „Women's Freedom League": er werdi uitsluitend! gezongen; Engelsche meisje* dansten met dé meeste gratie Zweedsche, Spaansche en Indische dansen. Doch, het belangrijkste van den avond was epn kprte rede van on?ze landgenoot© mej. Kramers, waarin zjj op voortreffelijk, heldere wijze uiteenzette, wat de Internationale Bond van Vrou wenverenigingen reeds ten) bate van het kiesrecht had gedaan en waarom het voor die beweging zoo buitengewoon nuttig en noodig is, dat ook de mannen daaraan deelnemen. Volgens haar is- het in) het be lang van do mannen zelf, dat de bijna 50 millioen vrouwen, die in Europa) wat men noemt „de loonen bederven," politiek dezelfde rechten krijgen als man nen, omdat in landen, waar ze die hebben verworven, zoo als ik reeds- heb opgemerkt, de ongelijkheid? tus schen die loonen voor een? groet deel verdwenen is?. Behalve deze prineipieele reden, stelde de spreek- bijgezweefdl en toch had? zij alles? gezien, wat zich op dat gezicht afspiegelde. Mira schuddie zich. Niet aan deze lieden denken. Zij had! thans moed noodig en niets, wat haar de geringste vrees kon inboezemen. „Kind, hoe'gevoelt gij je?" klonk plotseling- de vriendelijke stem van madame Favre in haar oor en dankbaar antwoordde Mira haar, want zij was blijde, dat haar nu juist iemand! uit die sombere gedachten rukte. „Een beetje vermoeid) ziet gij- er uit", zeide de directrice, „Hebt gij nu hedenmiddag niet ge- 'rust?" „Ja, maar ik kon niet slapen." „Dat is bijna altijd! zoo, wanneer men een weinig lampenkoorts heeft", trachtte madame te verklaren. Daar kwam ook Olly op haar toe en drukte haar hartelijk de hand. „Ik wensch je van hart© alles goeds hedenavond", zeide hij en fluisterde haar in: „Maak het heden kort en laat mij niet zoo lang in angst. Als gij wist hoe bang ik steedis om je ben." „Maar Olly, ik werk toch met het net." „Ach, men kan zich ook ondanks? het, net pijn doen." En nu moest zij afscheid nemen -en zeide lachend: „Drukt allen den duim omlaag, anders? buitel ik en dat zou schande zijn na zooveel oefening!" Zij wierp juffrouw Tompsen de cape toe en liep al de stalme.es- j ters, wien het mooie, nieuwe costuum zeer scheen te interes'seeren, voorbij. I Ook Franqois, die onder de voorsten stond, had haar gezien, dat had zij snel bespeurd. Waren zijne oogen op dat oogenblik niet die van zijn moeder ge weest? Aan dezen blik bespeurde men, dat hij haar zoon was. Gisteren had hij geweigerd haar te hel pen, heden hield liij met een ander de touwladder vast, waarop zij naar boven klauterde. Glimlachend zag zij naar Natalina, die daar van den uitgang af haar vriendelijk toewenkte en met juffrouw Tompsen opgewekt babbelde. Nu zochten hare oogen Olly. Daar boven zat- hij in een loge, ach ter eenige dames, mot wie. hij scheen te spreken. Of de oudste zijn moeder was en de beide jongeren. zij wilde hem eens daarnaar vragen. Wat zouden de dames daar wel van haar denken? Zouden zij ver- ster in het licht de ultilistisc-he gronden voor de me dewerking der mannen; zooals de toestand: op het oogenblik is, kiezen alleen mannen de afgevaardigden en alleen mannen makeni de partij-programma's op, volgens welke die afgevaardigden moeten stemmen en de kiezers kiezen. Zij alleen kunnen dus der vrouw het kiesrecht geveu en waiar ze zichTereid too- nen daartoe mede te werken, ligt h-et voor de hand, dat de vrouwen die hulp met dankbaarheid! en waar- deering aanvaarden. Den laatsten dag' had? een korte, doch. zeer indruk wekkende receptie plaats, die zekere politieke wijding aan de geheele za,ak gaf. De leden van het congres, zoowel heeren als dames, werden to-en namelijk in het parleme-nts-g-ebouw ontvangen door leden van het Hoog-er- en Lagerhuis enl daar hebbqn deze dames in dat gebouw voor het eerst haar s-te-ni kunnen verhef fen om te pleiten voor de zaak, waarvoor de vrouwen wereld reed's? eert halve eeuw strijdt, D-e voldoening, die de vrouwelijke leden van het. congres? hierover ge voelden, was zeer grooten ze is zeer begrijpelijk, ik geloof, dat voor zoover het haar betreft, zij, voor haar eigen gevoel, dien middag het, meest op prijs hebben gesteld. De receptie werd? gegeven door het comité uit Ilooger- en- Lagerhuis, dat zich gevormd heeft om in die best uur§lichamen de zaak van het vrouwenkies recht te bevorderen en te bepleiten. Het slot van? het congres werd, evepals? het begin, gevormd? door een diner, ditmaal aangeboden door de „International M" ome-u's Franchise Club." Hier werd het presidium gevoerd door Lord? Lyt-ton, voorzitter van die club. Hij is een zeer sympathiek spreker, d'ie, evenals Lord? Bussel, jioh van den beginne af met hart en ziel heeft gestort in de beweg'img en wiens zuster yr, naar men zegt, goeddeels? haar gezondheid aan heeft opgeofferd. Hij wees er op, dat zich nu mannen van ally vangen en standen bij de-beweging- hadden aangesloten, zoodat het als het ware gaat als in het kinderversje, waarvan wij, Nederlanders, de woorden kennen: Tï— „Edelman-, bedelman, dokter, pastoor, Keizer, koning, sergeant-majoor en dat -Engelsche en Hollandsche meisjes gebruiken om te ontdekken met wien ze trouwen zullen. Ook wees hij er op, -dat ontevredenheid over maatschappe lijke toestanden den grondslag vormt vo,or de. bewe ging en waarschuwde er voor, dat ontevredenheid tot oneeuigheid voert. De heer Beekmaan, leider der liberale partij in het Iloogerhuis van Zweden, stelde in? het licht, hoe (le mannen, die zich voor de beweging interesseeren, zich eerst belachelijk hadden gemaakt, daarna de wereld hadden geschokt door het ongewone van hun, optre den, doch nu door diezelfde wereld gerespecteerd'- wer den. Hij eindigde met een? treffend woord van, dank aan de strijders, die reeds gevallen waren^ aan hen, die nog wel in leven, doch niet in staat waren het congres bij te wonen ep tyn, slotte aan de tallooze mannen en vrouwen, cfi© hard) en volhardend! ijveren voor de zaak, zonder dat ooit iemand? hun naam hoort en weef wie ze zijn-. De overste Mansfeldt wijdde een welverdiend? woord van hulde aan de wijzy, waarop Engeland? zijn propa-- clanda voert en sprak de hoop uit, dat Nederland in out opzicht, mocht leeren en het schitterend? voorbeeld, hier gegeven, navolgen. De Erynsche afgevaardigde Bruisson en de heer du Breuii- de St. Germain spra ken ook vol hoop en moed, hoewel op heit oogenblik in htm land de toestand! voor het ontwerp lang zoo gunstig niet staat als in) Engeland. Geestig was Brailsford, die een woord van Ibsen aanhaalde, met wien hij de zaak besproken had? en die hem vol geestdrift had! toegeroepen; „Wat een prach tige tirannie hebben jullie te bestrijden." Brailsford is d'e man, die zich vooral verdienstelijk heeft ge maakt om te trachten? de zoogenaamde verzoenings- wet er in liet parlement door te halen, een wet, waar voor niemand veel voelde, doch die in elk geval het beginsel van vrouwenkiesrecht zou ingevoerd hebben; en daarover sprekende, vertelde hij hoe zijn tafelbuur, mevrouw Beekman, hem getroost had met de wo?or- denJa, uw wet i-s wel gevallen, maar zij viel voor over. In liet Engelsch is de geestigheid duidelijker, want mevr. Beekman zei: „Your bill? felle forward." Juffrouw 'Schwimmer, als altijd) geestig, vertelde hoe zij in Xederlandsehe museums modellen van oude Holla.ndsch© huizen had' gezien en hoe het haar was Opgevallen, dat men dadelijk kon zien, waar de heer des huizes zijn plaats had, want er was? maar één ge makkelijke stoel en bij dien? stoel stonden tabakspot en pijp. Zij wees er ook op, hoe in het Lagerhuis vrouwen, als ze naar die debatten wilden komen luis teren, worden, opgesloten ais apen in een kooi achter ijzeren tralies? en hekelde op o.novertreffelijke geesti ge wijze deze zichtbar© overblijfselen van ongelijkheid tusschen man en vrouw. Tot slot, bracht de bekend© auteur Lawrence Hous- man een toast uit op de „Franchise Club," die. zulk eeu gulle gastvrouw was geweest. Hij wees in zijn toespraak er op, hoe alle mogelijke vereenigingen tee- ren op hetgeen ze gedaan! hebben en maaklte van de gelegenheid gebruik onx verschillende welbekende groepen en lichamen te Londen óp allerverma.kel.ijkste wijze te hekelen. Het is alleen jammer, dat. gebrek aan ruimte mij belet niet alleen den toast uitvoerig mede te deelen, maar vo?oral de daarbij onmisbare verklaringen? te geven. Hij wees er op, dat, waar al die clubs het verleden huldigen, „the Franchise Club" in en voor de toekomst leeft. Zoo is? dit. belangrijk congres? ten einde gekomen. at de toekomst ons brengen zal kan niemand zeg gen; doch wannieer wij nagaan, welke de invloed van de vrouw is in staten waar zij deelneemt a.an de re geering, daar is het niet te stoutmoedig de hoop te koesteren, dat ook Nederland! weldra: de goede gevol gen van dien invloed zal ondervinden. moeden hoe het tusschen haar en Olly stond? Als- zij ook maar vermoed had, de goede Mira, hoe precies zij het wisten en wat zij van haar dachten. De beide jonge meisjes, d'ie de voorste plaatsen bezetten, gichelden en lachten veel met elkaar. De eene was Olly's zuster, de andere haar vriendin. „Kijk een-s-, Maria, met dat menseh dweept mijn broeder nu...." Maria beschouwde reed's lang de jonge kunstenares, die daarboven in de hoogte, zweef de, met groot© aandacht. Nu echter nam zij de bino cle ter hand en scheen haar met de blikken als het ware te willen doorboren. Dat had haar een steek in het hart gegeven, in hei kleine hart, dat voor Olivier Brandes reeds lang in vuur stond. „Wat kunnen de heeren voor zulke per sonen van het theater of van het circus toch eene be wondering hebben", zeide zij schouderophalend. „Ja, die vrouwen zijn geraffineerd! en deze hier moet een bijzonder sluwe zijn, zoo zeide papa onlangs tegen mama, toen ik toevallig- in de zijkamer was. Zij moet hem reeds- zoo ver hebben, dat Olly haar trou wen wil. Hebt gij woorden daarvoor?" En daarbij gaf Olly's zuster haar vriendin tot bevestiging een zachten duw. „Niet mogelijk!" riep deze uit. „Wat zijn de man nen toch allen gelijk en wat laten zij zich toch door zulke laag staande schepsels bedotten. En ik heb toch Olly altijd voor een uitzondering op dezen regel gehouden," De moeder, die voor Emma zat, zag' streng en ern stig in de hoogte. Dus die daarboven, dat meisje in het gele rokje, was haar toekomstige schoondochter. Zij lachte bij de gedachte, maar vol verachting en spot. Olivier, die naast haar zat, zag haar aam Neen, nu wilde zij niets? tot hem zeggen, maar hedenavond dan wilde zij nog een ernstig woordje met hem spre ken. Thans had Mira haar oud nummer volvoerd en zij daalde behendig de touwladder weder af. De lieden hadden gisteren en heden reeds geoefend om in enke le minuten het net te spannen en bijna zonder pauze TWEEDE KAMER. De algemeen© beschouwingen over het wetsontwerp tot. verzekering- van arbeiders- tegen geldelijke gevol gen van invaliditeit en ouderdom werdén? gisteren voortgezet. De heer Sc haper (S. D. A. P.) hervatte zijn Vrijdag onderbroken repliek en kwam nog op ver schillende punten van het debat terug. Hij meende, dat ter aanvulling van het staatspensioen armenzorg vooral in den overgangstijd! noodig zal' blijken, doch dat er overigens bij staatspensioen van armenzorg geen sprake is. Spr. verdedigde het staatspensioen op 'uitvoerige wijze tegen de daarop va?n? de rechterzijde gerichte aanvallen. Spr. gaf als zij-n meening te kennen, dat het vrijzinnig concentratieprogram, zooals het nu is, nog' niet genoeg heeft. De? sociaal-democraten, zei hij, moeten van? den heer Tydeman, die da zwaarste vera ntwoordilng heeft, meer weten. Spr. had tegenstrijdigheid ontdekt tusschen de uit latingen van de heeren Tydeman en Goeman Borgesi- us met betrekking tot- dé vraag, aan wie men het staatspensioen moet geven? en hoe groot dit moet zijn. Er moet daarom zijns inziens -meer bekend? worden ge maakt over bedrag, leeftijd! en het begrip behoeftigen. Spr. kritiseerde d'an nog het gemis van een wedu werente in het ontwerp-Tahna' en het opnemen van den ouderdom onder de invaliditeit, terwijl de invali diteit zijns inziens' bij de Ziektewet ondergebracht •had! moeten worden. De heer Hugenholtz (S. I). A. P.) repliceer de met een bestrijding van? de dwangverzekering te geven en het staatspensioen aan de christelijke begin selen t-e toetsen. Nadat o.in. besloten was ook gisteravond) en mor genavond te vergaderen, vervolgde d'e lieer Hugen holtz zijn rede met eveneens een bestrijding van het zegelstelsel te geven. Spr. besprak nogeens- den toe stand in Huitsehland? en Engeland. Spr. kwam dan tot de kwestie van? vrijstelling van de laag'ste loonen en hij wees op de positie van deze arbeiders. De kosten van liet staatspensioen moet men zijns inziens halen van het kapitaal. Hij kwam dooi nog tot de leeftijdsgrens en de risico-overdracht en hield daqrna een zeer lang pleidóoi vöor staatspeu- waren onder Siella's leiding alle voorbereidende maat regelen voor het nieuwe kunststuk genomen. Maar hedenavond Stond Mira reeds een heele poos ongeduldig i?n dé manége -e-n wach+te op het net, zon der dat het kwam. Zij wierp Natalina en juffrouw Tompsen een wanhopigen blik toe en liep heen, om zelf te zien, waar d'e requisiteurs en stalmeesters, die met het spannen belast waren, bleven. „Maar is mijn net?" riep zij opgewonden. „Wij kunnen het nergens vinden. Yoor het num- mee heeft Schulz het klaar gelegd', en nu is het weg!" „Het is wc-g? riep zij nog woester, maar dadelijk weder trachtte zij liarc opgewondenheid! té bedwin gen. De lieden moesten niet denken, dat zij bang was hedenavond' zonder net te werken! Of zou zij het toch niet- wagen, heden voor de eerste maal! Eert oogenblik weifelde zij. Nu, zij moest ter wille van haar eigen eer en die van den directeur het aangekon digde kunststuk hedenavond uitvoeren. —Nu, dan werk ik zoo, mijne heeren!" verklaarde zij met. gemaakte kalmte en liep, zonder een woord meer te zeggen, de arena binnen. Hoofdschuddend volgden haar de stalmeesters. Het koord werd? naar beneden gelaten en het afhangend eind' werd over ee?n katrol geslagen en aangetrokken. Mira stond reeds boven op het plankier en probeerde met de teenen het koord. „Nog te los, vaster aan trekken!" riep zij naar beneden. Zij wilde nog Olly een bli'k toewerpen, voordat zij het, koord afgleed. Maar waar was hij nu? Hij had reeds de loge verlaten. Daar aan den ingang' stond hij, bleek, bevend! en hield haar als afwerend' de hand toe, alsof hij luide wilde schreeuwen: „doe het niet!" Mat zagen Xatalina en juffrouw Tompsea wanho pig naar haar! Maar des te vermeteler wilde zij glimlachen en hun toewenken. Nog eens zette zij den voet om te probeeren op het koord. „Nog- vaster aantrekken!" riep zij en toen zij omlaag zag, bes?pe,urd©,zij, d'at Eranqois? het koord.over de katrol' trok. Zij huiverde even, maar zij riep ai haar moed te hulp en schold? zichzelf voor vreesachtig uit. Zij probeerde nog eenmaal. Het koord' was strak gespannen en nu zeide zij tot ziohzelve: „In 's hemels naam!" Moordt vervtdgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1