CLYSMA OLD MAN ave a Ingezonden Mededeelingen. NED CHR. GEH. ONTH. BOND ADD. ALK MAAR. BINNENLAND. BUITENLAND. De Balkan-oorlog. VEROORDEELD. keilers in consumptie-artikelen op 'te richten. In 1001 telde ze 7, thans over de 100 leden, verspreid over het heele land. 11e vereeniging heeft, een eigen magazijn ter waarde van 25000, geheel betaald1 met eigen geld, met een inhoud ter waarde van ruim dat bedrag. Elk der leden heeft aandeelen en een stem in het ka pittel. Ook in andere plaatsen zijn dergelijke, vereeni- gingen opgericht. De molenaars hebben een coöpera tieve inkoopvereeniging, welke nog slechts kort be staat, doch respect afdwingt. Er zijn 50 van de 180 leden van den Molenaarsbond' bij aangesloten en vele weken bedraagt de omzet 300 last ter waarde van 50.000. Wanneer spr. het heeft over de wenschelijkheid van Middenstands- en vakorganisatie, dan moet daar nog bij komen de vakopleiding. Er zijn velen, die den naam van het vak hebben, maar van liet vak niets we ten. 1 I I'll Spr. is van meening, dat het vakonderwijs moet uit gaan van het particulier initiatief. Wordt het dooi de overheid bekostigd, dan wordt de energie gedood, terwijl het onderwijs gestuurd wordt in een richting, die bureaucratisch, zal zijn. Voor het vakonderwijs dient in de toekomst ook te worden gevraagd naar de invoering van leerplicht. Het wordt dan in algemee- nen zin bevorderlijk aan het algemeen belang. Elke middenstander dient zich te organiseeren. Is een goede organisatie tot stand gekomen, dan dient de vakopleiding' ter hand1 genomen te worden. Het bakkersbedrijf b. v. is wat dé vakkennis betreft ach teruitgegaan, ook het gruttersbedrijf is allertreurigst bij vroeger vergeleken. Het vak dient te worden ver edeld, op hooger niveau gebracht. We moeten het vak kiezen met, ons gansche hart, aldus eindigde spr. onder applaus zijn rede. De heer Vet vroeg, hoe de heer Das dacht over de verhouding tussehen .middenstand en kapitaal. Vol gens spr.'s oordeel drukt het groot-kapitalisme den middenstand. Wat de kennis aangaat, het kapitalis me overtreft het verstand. De heer Oloeck drong er op aan, dat degenen, die een goedloopend© zaak hebben, ook lid worden van een Middenstandsorganisatie. Men ziet nu eenmaal, dat velen graag' aanloopen achter de ,,groote man nen", zoodat deze door zich aan te sluiten een goed werk doen. Spr. vroeg of de heer Das niet had ver geten ta zeggen, toen hij dten Bond] van Informatie- en Incasso-bureaux noemde, dat die Bond) in Januari 300 correspondenten zal aanstellen, waardoor meerde re inlichtingen kunnen worden gegeven. Ten opzichte van credietbanken stelde spr. de vraag of het niet mogelijk zou zijn, iemand aan geldl te hel pen alleen op grond van zijn gehouden hoek. De heer Wijdeman vroeg, hoe d'e spreker dacht, dat de staat moet staan tegenover het verleenan van cre- diet aan den middenstand en wat spr.'s standpunt was ten opzichte van oneerlijke concurrentie en de verval- sching van levensmiddelen. Wat de vraag van den heer Wijdeman aanging, merkte de heer Das op, dat hetgeen hij omtrent cre dietbanken zeide, geheel zijn persoonlijke meening is. Tot op zekere hoogte verleent, de Staat, reeds steun, n.l. in de oprichtingskosten. Er is echter geen besluit van Staatswege om de middenstands-credietbanken aan goedkoop geld' te helpen. Spreker dacht- wel, dat J dit zou 'kunnen komen. Den heer Cloeck kon spreker hier meteen beant- I woorden. Door sommige credietbanken wordt reeds geld gegeven op de boekhouding, n.l. op boekvorderin - gen, wat echter niet geheel1 hetzelfde is als de heer Cloeck bedoelt. Wat het standpunt van den Staat ten opzichte van oneerlijke concurrentie aangaat, zeide spreker te ge- looven; dat men op den goeden weg is. Bij de Rijk.s- reg eering wordt meer en meer een open oor gevonden, wanneer over dit onderwerp wordt gesproken. Oneerlijke concurrentie, zei spreker, zou in vele ge vallen met Staatshulp te bestrijden zijn, maar de rechtbanken zijn hier..al met werk overstelpt, zoodat. het lang duurt, eer een zaak behandeld wordt, en veel geld gaat, er mee gemoeid. Ook wordt dikwijls gehou den, voor.. oneerlijke concurrentie wat ougewenschte concurrentie is. Niettemin moet. er steeds gehamerd worden, om aan.de oneerlijke concurrentie paal en perk te stellen. het er algemeen over eens, zei spreker, dat er een Rijkswet op de vervalsching van levensmidde len moet komen. Spr. deelde eeuigo staaltjes van knoeierij mee. Wat betreft de mededeeling van den heer Cloeck, dat er 300 correspondenten zouden komen, zeide spr., dat hij een commissielid had gesproken, dat dacht dat j aantal 1000 zou bedragen. Deze, bond loopt dus in re goede Kin. Spr. meende, dat op do „groote man- non niet to vooi mocht worden gesteund'. Ook de vraag van den heer Vet- meende'spr. als zoo danig beantwoord! te hebben; de middenstand blijft van het groot-kapitaal' verstoken. De voorzitter sloot hierna met een woord van dank aan den spieker de vergadering. drank geroken te hebben: hij had! n.l. twee glaasjes brandewijn gebruikt op een visite; ook bekende hij gewaggeld! en gehakkeld te hebben. Deze beide om standigheden waren echter toe te schrijven aan een spraakgebrek en een lichaamsgebrek; wat op de zit ting dan ook duidelijk bleek. Hij liep een eindje de zaal op en neer en zijni gang was inderdaad wagge lend. Zijn spraak was hakkelend. Het slachtoffer van het te weinig ontwikkeld on derscheidingsvermogen van den agent, ontkende dan ook met klem dronken geweest te zijn, zoodat hij meende gerechtigd te zijn zich tegen de aanhouding te verzetten. Het O. M., er op wijzend, dat de man zich in ieder geval verzet had, eischte bevestiging van het vonnis. (Tel.) OP DE VOORDRACHT. Op de voordracht' voor een© te 'benoemen onderwij zeres aan de openbare lagere school te Driehuizen zijn geplaatst: de dames lo. T. A. M. Flens, 2o. O. Brou wer, beiden te Alkmaar; So. E. Timmers te Wormer- veer. ISRAëLITISCHE GEMEENTE. De heer A. de Wolff, leeraar bij de Israëlitische ge meente te Amersfoort, is in gelijke betrekking be noemd alhier. NIET DRONKEN. Een Alkmaarsch politieagent zag op een donkeren avond een man la/ngs de straat- waggelen: eerste aan wijzing, dat hij met een dronken man te doen had. De agent trad nadler en sprak den waggelaar aanhij antwoordde hakkelend. tweede aanwijzing. Weer deed de agent een stapje nader en rook brandewijn. Hiermee was de dronkenschap officieel bewezen en de politieagent pakte d'en „dronken man" op. Deze verzette zich en werd wegens wederspanuighcid door de Alkmaarsche rcciit'baD'k tot 7 d&gpcni ffoyansrenjis- straf veroordeeld op 30 Juli 1.1. Hiervan in appèl gekomen, stond hij gisteren voor liet Hof te Amsterdam terecht. Hij bekende naar BILJARTCLUB „ALCMARIA." Naar we vernemen zal het tweede gedeelte van den Wedstrijd! tussehen bovengenoemde club en „Haar lem" te Haarlem niet a.s. Zondag, maar Zondag 17 November in het café „Central" van den heer K. Willig alhier worden gespeeld. A. s._ Woansd'ag wordt in „Central" een 2e klas- wedstrijd tegen „Haarlem." gespeeld. Gisteravond zijn die leden die zich voor acht dagen na afloop der openbare vergadering in het gebouw „Waakt en Bidt" als lid opgaven, voor het vormen van een afdeeling van bovengenoemdieu bond, voor het eerst bij elkaar gekomen in een der lokalen van het Burgerweeshuis, tot het kiezen van een bestuur. Bepaald werd een voorloopig bestuur te kiezen. Als leden hiervan werden gekozen de heeren O. J. Tja- den, 1ste voorzitter, Kinheimstraat 28; W. Molenaar 2de voorzitter; J. H. Porck, Hekelstrnat C 10, secre taris; K. v. 't_Veen, penningmeester, Overdiestraat 32; W. J. v. Dijk, algemeen adjunct. TENTOONSTELLINfl^KUNSr" ZIJ ONS DOEL." Men verzocht ons er nog even de aandacht op te willen vestigen, dat Zaterdagavond en Zondagmiddag door bovengenoemde vereeniging op de bovenzalen van de „Unie een tentoonstelling gehouden zal wor den van de portefeuille de firma Artz en de Bois uit den Haag. Dat de portefeuille kostbare stukken be vat, blijkt wel hieruitdat zij verzekerd is voor f 25000. Onder de aquarellen en teekeningendie tentoongesteld zullen wordenkomen o.m. werken voor van bekende meesters, als Anton Mauve, Willem Maris, Johannes Bosboom, J. H. Weissenbruch, Flor Arntzenius, Constant Artz, enz. Zaterdagavond zal onder de leden en kunstlievende leden een gratis-verloting gehouden worden van een gekleurde ets van Robbe „Les midinettes", een ets van Leon Senf „Zomer" en een kopergravure van J. Aarts „Bedelaar alle in passende omlijsting. VERKIEZING KERKERAAD. In de gisteren in de consistoriekamer van de groote kerk gehouden vergadering van het kiescollege voor de Ned. Herv. Kerk werden benoemd tot ouderlingen de heeren Mr. P. van Heijnsbergen, H. J. Vonk en G. Vrij buig Pz., resp. met 59, 59 en 60 stemmen. Op de aftredende ouderlingen de heeren P. van der Ende, A. van Heerden en A. Mienis werden uitge- bracht resp. 15, 14 en 14 stemmen. Tot Diaken werden gekozen de heeren W. Holsmul- ler met 59 en D. Kistemaker met 59 stemmen in de plaats van de heeren N. van der Poll (16 stemmen) en W. Bruin (17 stemmen) en herkozen de heer C. Tuijn met 61, tegen den heer L. Spruit met 14 stemmen. In de plaats van den heer P. Admiraal, die be dankte werd tot diaken gekozen de heer F. W. Roo- derwijn met 59 stemmen. De heer Versteeg veree- nigde 16 stemmen op zich. Alle gekozenen zijn de vrijzinnige beginselen toege- daan, behalve de heer C. Tuyn, die ethisch-orthodox is. lingsvereenigmg „Zacheua", voor jongelingen boren 10 jaar. Zondagmiddag van 6V2 tot 7 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Uit de omgeving. Herv Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Groot, Herv. Gom. te Heiloo, 10 uur, Ds. Eilerts de Haan. Evangelisatielokaal te Heiloo, 10 uur, Da. T. Kloos terman van Alkmaar. Herv. gem. te Stompetoren, 9l/2 uur, Ds. Heep. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. F. W. J. v. d. Kieboom. Herv. Gem. te Sehermerhorn, 91/a uur, Ds. France te Grootschermer. Geref. kerk voorm. 9l/2 uur preeklezen. ALKMAAR's DUBBEL MANNENKWARTET. A.s. Zondag zal in de „Harmonie" een concert ge geven worden door Alkmaar's dubbel mannenkwartet, dat onder leiding staat van den heer J. N. Al. Na afloop zal er gedanst worden. H. M.'s „WODAN." Aan de Kanaalkade ligt. op het oogenblik de ka nonneerboot le klasse de Wod'an, welke een proeftocht maakt, van Haarlem hier gekomen is en Maandag weer naar den Heldter, waar zij gestatdomneerd1 is, ver trekt. Wij vernamen, dat zij voor belangstellenden wel te bezichtigen zal zijn. TWEEDE KAMER, De algemeene beschouwingen over het wetsontwerp tot verzekering van arbeiders) tegen geldelijke gevol gen van invaliditeit en ouderdom werden gisteren voortgezet. De heer Duys (S. D. A. P.) zijn Woensdag onder broken repliek hervattende, kritiseerde het, dat de mi nister voor de tijdelijke invalidlteitsirente niet gere kend! heeft met de meest recente: gegevens. De heer De Savornin* L ohm an (C.-H.), eveneens) repliceerende, verdedigde zich tegen eenige verwijten, o.a. daartegen, dat' hij door anderen be ïnvloed zou zijn. Ilij achtte het tusischen invalidi- teitsi- en ouderdomsverzekering gelegde verband) juist en meende, dat de staatspensiomneering een ontzet tende ramp voor ons laind zou zijn. Spr. vreesde voor omkooping bij de verkiezing en zag er een begin van toepassing van de sociaal-democratische theorie in. Daarom heeft hij zich aan het ontwerp-Tabna overge geven. De heer P a t ij n (U.-L.) besprak de houding van den heer Treub tegenover de vrijzinnige concentratie en het staatspensioen meer in heb bijzonder. Hij gaf zijn oordeel te kennen over de opvoedende kracht van de verzekering, met betrekking tot' welk punt men zijns inziens volstaan kan met de invaliditeits- en ziekteverzekering. De heer Patijn kwam dan tot de kosten en tot de vraag, uit. welke bron die bestreden moeten worden. Principieel bezwaar tegen een eenvoudige, matige pensioenbelasting zou hij niet hebben. Spr. meende echter, dat het stelsel van den heer Treub te zware lasten op de natie legg'en zou en ten slotte vroeg bij dien afgevaardigde, of hij alsr practisch staatsman geen keuze kan doen tussehen het Duitsche stelsel en dat van het concentratie-program. In de avondzitting voerde de heer Goeman Bor- g e siu s (u. 1.) het woord. Spreker noemde het con centratieprogram 'n grondslag voor een eventueel re- geeringsprogram. Spr. kwam op tegen de smalende wijze, waarop de heer Troelstra over den heer Treub sprak en hoopte dat deze in 's lands belang zou blij ven werken. Spr. en de zijnen zouden gaarne vóór de wet stemmen, maar ze is te slecht en te onbillijk. Minister T alma betoogde nogmaals, dat wat den voorrang' van deze wet voor de ziekteverzekering be treft, dat niet electorale, doch parlementaire motie ven hebben overwogen. Spr. verdedigde de samen koppeling van de Ouderdonrs- en Invaliditeitsverze kering. De algemeene beraadslagingen werden gesloten. Do artikelen 1 en 2 werden zonder hoofdelijke stem ming goedgekeurd. 's avonds: „Ik kom zooeven van Sofia. Tk meen te weten, dat Adïianopel zich Dinsdag onvoorwaardelijk heeft overgegeven, maar dat de Bulgaren het nog geheim houden uit vrees, dat- do mogendheden t-us- schenbeide zullen treden, voor Koustantinopel' geno men is." De Tri buna bericht dat vaststaat maar uit het Bul- gaarsche hoofdkwartier wordt geseind, dat generaal van der Goltz de oorlogsoperaties der Turken geleid heeft. Geen bijzondere aanbeveling! Aan het Berliner Morgenblatt wordt uit. Athene ge- .meld, dat volgens officieels berichten het onder com mando van Kroonprins Constantain staande leger na den slag bij Jenedsa naar Saloniki opgerukt en de door do Turken vernielde bruggen heeft hersteld en vervangen door schipbruggen, waarover het Grieksche leger de opmarsch voortzette en noordwestelijk van baloniki een sterke helling innam. De 'bij Saloniki saamgetrokken Grieksche hoofdmacht bestaat uit on- 'geveer 60.000 man. De stad' is volkomen van de wereld afgesloten en najr het heet zoo goed! al® .ingenomen. Aan de KölniSche Zeitung van hedenmiddag wordt uit Konstantinopel geseind: De Minister van Bui- tenlandsche Zaken heeft gisteren die gezanten der mogendheden tot een bespreking over den toestand genoodigd. Bij dit onderhoud was de groot-vizier me de aanwezig. Deze beklaagde zich er over dat de mogendheden zich ongerust maken over dteni toestand in de hoofdstad, wat de orde en veiligheid' aangaat, terwijl de regeering toch alle pogingen in het werk stelt om de orde volkomen te handhaven. De Minister deelde den gezanten mede dat d'e regeering zich ge noodzaakt heeft gezien een toeslag van 4 op de invoerrechten te heffen. En eindelijk seint' men ons uit Brussel: We vernemen, dat minister Poincaré aan de Belgi sche regeering gevraagd) heeft, of er bezwaar bestaat om de internationale conferentie voor tusschenkomst in de Balkankwestie te Brussel te houden. Hij zei in zijn brief, dat alle staten, die belangen in Turkije heb ben, deze conferentie moesten bijwonen. Aan het mi nisterie van buitenlandsche zaken kon men dit be richt bevestigen noch ontkennen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van A IJL MAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar zijn opgenomen de besluiten van den Raad dier gemeente van 9 October 1912 en 30 October 1912, waarbij zijn vastgesteld lo. eene verordening tot intrekking van onderschei dene verordeningen van politie (Gemeenteblad No. 380) 2o. de Algemeene Politieverordening der gemeente Alkmaar (Gemeenteblad No. 881); 3o. eene verordening op de samenstelling en inrich ting der plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs (Gemeenteblad No. 384); welke verordeningen, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd en aldaar tegen betaling resp. van f 0.05, f 0.50 en f 0.05 algemeen verkrijg baar zijn gesteld. Alkmaar, 8 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Sesretaris. Laatste berichten. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 10 November 1912. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Verwaal. Kapel, 10 uur, Da. de Pree. Avond 6 uur, Ds. Kloosterman. Heidelb. Cat. Zond. 43. Woensdag avond 71/2 uur, Ds. Verwaal. Evang.-Luth. Kerk, 10l/2 uur, Ds. Makkink. Doopsgez. Kerk, 101/2 uur, Ds. Westra. Rem.-Ger. Kerk, 10i/2 uur, Ds, A. H. Haentjes, te Haarlem. Geref. Kerk, 10 uur en avond 6 uur, Ds. Kerkhoff, van Souburg. Hersteld Apostolische Gemeente, Toussaintstraat voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 6 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Zondag middag 3 uur, vergadering van de Jongelingsvereeni- ging „Paulus." Gebouw Waakt en 43idt, Last. Zaterdagavond van 8Ya tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- TOLVRIJE TOELATING HANDELS- MONSTERS IN DUITSCIILAND. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de Bondsraad een voorstel aannam tot het sluiten van een verdrag met Nederland betreffende tijdelijke tolvrije toelating van monsters, door handelsreizigers meegebracht. GRONDWETSHERZIENING. Naai gemeld wordt is het advies van den Raad van State, inzake de voorstellen) tot Grondwetsherziening, bij de regeering ingekomen. Gemengd nieuws. UIT HENSBROEK. Zoowel in onze gemeente als te Obdam is met deel neming de tijding vernomen van het overlijden van Graaf Bentinck en Waldeck-Limpurg. De graaf was hier eigenaar van een tiental boerde rijen (7 in Obdam en 3 in Hensbroek) en van ver schillende landerijen, benevens het groote) hout- en rietbosch, en als zoodanig heeft hij zich doen kennen als een zeer humaan grondbezitter, over wien steeds met lof werd gesproken. Toen ruim twintig jaren geleden door de Hervormde Gemeente te Obdam een nieuwe kerk met pastorie zou worden gebouwd, deed Graaf Bentinck het zeld zame aanbod alles voor zijn rekening te laten zetten. Dit is toen eehter niet geschied, wel heeft men een niet onbelangrijke gift daarvoor gaarne van hem aan vaard. Door aanhuwelijking was de graaf namelijk eige naar geworden van verschillende bezittingen, indertjjd toebehoorende aan den bekenden in 1665 gesneuvel den Lui tenant-Admiraal Jacob van Wassenaer, heer van Obdam, Hensbroek, Spierdijk, Wogmeer, enz. Bemiddeling of niet? De berichten loopen uiteen. Tegenover de zeer positieve mededeeling van de Neue Freie Presse, dat de Ministerraad' ondank® alle tegenspraak t-och besloten heeft in onderhandeling te treden met de groote mogendheden om tot den vrede te geraken, staan de niet minder stellige verklarin gen, volgens welke de Turksclie opperbevelhebber Na- zim Pasja door wil' vechten, het leger dringend' de voortzetting van den oorlog wenseht, dat in eemi door 30 commandeerende generaals) bijgewoondën minister raad te Konstantirïopel is besloten alle noodige maat regelen te nemen voor de verdediging van het rijk en tot voortzetting van den. oorlog. In tussehen duurt de oorlog inderdaad' voort. Eu hoewel d'e Turkschc bladen spreken van overwinnin gen is er toch meer geloof te hechten aan) de andtere berichten, die nieuwe nederlagen vermelden. De rechtervleugel van het Turkscbe leger is d'oor het tweede Bulgaiarsche leger teruggeworpen en de spoe dige val der Turk so he stellingen aan beide zijden d'er T sj a tal dj a wordt- als zeker b escho uwd En naar het Handelsblad meldt, seint do oorlogs correspondent van de Daily Mail d'.d'. 7 Nov. 8 uur 30 UITVAART MEVROUW HAVER. AMSTERDAM, 8 November. Beden heeft de uit vaart van mevr. Th. P. B. Haver, in leven presiden te van de afdeeling Amsterdam der vereeniging voor Vrouwènkiesrecht plaats gehad'. De stoet stelde zich voor het Burgerziekenhui» op. Deze was aldus sa mengesteld: voorop de muziek, welke Chopin's treur- marsch speelde, dan verschillende vereenigingem op het gebied van de vrouwenbeweging. Daarachter de lijkwagen met orchideeën versierd. Omj den wagen liepen een zestal slippendraagaters, leflen van het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkies recht. Dan twee bloemenwagens, vol bloemstukken van talrijke vereenigingen van vrouwenkiesrecht, kransen van de Amsterdamsehe pers en den Bond van Staatspensionneerinig afd. Amsterdam. Daarna 6 rij tuigen met familie van de overledene, vervolgens het hoofdbestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkies recht met- het vaandel en afgevaardigden) en leden van v erschillende afdeelingen. 'Toen d© stoet voor het ge bouw van „Ziekenzorg", waarvan de overledene presi dente was, aankwam, werd! stilgehouden. Op de stoep stond het bestuur van de vereeniging. Namens het personeel werd een reusachtige krans aan d'eni lijkwa gen gehecht. Ook het bestuur gaf twee kransen^ die aan een volgwagen gehecht werden. Het bestuur nam daarop plaats in een der rijtuigen, waarop de stoet naar het Centraal Station ging. Hier werden verschillende toespraken gehouden, waarna het stoffelijk overschot naar het crematorium te Hamburg werd' vervoerd. UTRECHT, 8 November. Het hoog militair Ge rechtshof heeft den ritmeester van het' 2e regiment huzaren, Neuman, aan wiens schuld te wijten is, dat I op 28 Juli 1911 bij het overtrekken van de Maas te Neer twee huzaren verdronken, veroordeeld tot 7 da gen hechtenis. De krijgsraad) te 's Hertogenbosch had hem veroordeeld tot 3 weken hechtenis, terwijl1 de advocaat-fiscaal van het hoog militair Gerechtshof 2 maanden gevangenisstraf had! geëischt. Dit hof nam o.a. als verschoonende omstandigheid aan de spanning, die destijds heerschte onder Westersche mogendheden en de wensch van den divisie-comman dant oni dé cavalerie zoo goed mogelijk te doen ziin GEEN VLOOTUITBREIDING. BERLIJN, 8 November (V.D.) Onze correspondent verneemt van gezaghebbende zijde, dat het bericht, als zou de Duitsche marine een post van 18 millioen mark beschikbaar stellen voor den aanbouw van een onderzeeboot, absoluut onjuist is, SNEEUW. BERLIJN8 November. Een groote sneeuwbui heeft hedenmorgen de stad met het eerste winter- kleed bedekt. Ingezonden Stukken l)E AANBESTEDING DER AMBAOHTS- SCIIOOLGORDIJNEN ALHIER. Geachte Redactie. Gaarne zagen ondergeteekenden het volgende in uw geacht blad geplaatst, bij voorbaat onzen dank.- In uw blad van 5 dezer lazen we tot onze bevreem- ding, dat de leverantie der rolgordijnen, benoodigd voor de nieuwe Ambachtsschool, gegund' was aan da firma Englander alhier, die laagste inschrijfster. Laten wij nu op den voorgrond stellen, dat wij do fa. Eng-elander deze leverantie voor dieni prijs niet misgunnen, integendeel we hopen, dat zij er nog hon derden zoo. mag krijgen, maar waarom het gaat, dat is: om op te komen tegen oneerlijke concurrentie, hier door een der inschrijvers) gepleegd, en die door het bestuur der Ambachtsschool alhier is goedgekeurd en aanvaard. Bij de opening der biljetten Zaterdagmiddag j.l. 3 uur bleek, dat de heer England'er had ingeschreven op een wijze die den toets der' eerlijke critiek niet kan doorstaan; hij had n.l. moedwil 1 ig om zijn mede-inschrijvers te verdringen ingeschreven voor den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2