SWEET MAY TOILETZEEP eerste balp bij ongelukken NIEROP SLOTHOÖBER. W Groote Vergadering VAN VOLLENHOVEN's W. Th. MATTHIJSEN, 31oTijdgeestpolissen Tijdgeestloten Wed. J. T] Nierop en Slothouber, Medische Weegschaal. gS,. krachtig, vol en smakelijk, is vanaf 8 Nov. verkrijgbaar bij ONDERWIJS I. PRINS Az. Oudegracht 285b. SST Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool Huishoudster een nette huishoudster, Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Verzilvert Coupons, TE HUURi op Woensdag 13 Nov. 1912, 's avonds 8 uur in de Harmonie. Opvoering van: Boterbanket. Boterletters. Borstplaat. Speculaas. B1J R. BAKKER, Langestraat 52, Alkmaar. een nette Zit-Slaapkamer met gratis herverzekering en en de bekende Sub-Agenten. Vraag: Or O 1ST O HEROPENING LANDMAN-DE MUNK, Payglop 689 Alkmaar* FIJN,DUURZAAM,GEURIG. ADV ERTENTIEN" Faillissementsbeéindiging. m DROGISTEN, LANGESTRAAT 52. Verkrijgbaar: 2 KANTOORLOKALEN in het centrum der stad. Loting 10 uur precies. Zaadmarkt 58. Banketbakker. Drogerijen, Chemicaliën, Specia lity's, -- Speciaal adres voor gezui verd Medicinale Levertraan, Eau de Cologne, Medicinale en Toilet- zeepen, Bronwateren, Sponsen, Bor stelwerk, Zeemleder, enz. !Café Restaurant „SUISSE". Langestraat, Alkmaar. op Zaterdag 9 November van het Magazijn „de IVitte Bazar." prijs die benoodigd' was voor het aanschaffen van het materiaal, doch het arbeidsloon, dat hier juist de groote factor was, gaf hij gratis, d.w. z. dat hij 399 rolgordijnen gratis maakt, plaatst en 3 maanden ga randeert voor nihil en ook op zijn materiaal niets ver dient. Nu zal men zoo oppervlakkig' zeggen: „dat is zijn zaak," volkomen waar, indien hij had! .ingeschre ven voor een particulier, maar nu sta'at de zaak ons inziens gansch anders. In de Ambachtsschool worden de leerlingen strijd vaardig gemaakt, voor hun tocht door liet' leven, men tracht uitstekende vakmannen te kweeken die later hun brood kunnen verdienen, en men! zal dan toch in de allereerste plaats de jongens hebben te leeren, dat ze als ruil voor hun werk moeten helbben: loon, arbeidsloon, en op hun te verwerkeu materiaal een billijke winst. Welnu, er schrijven op deze aan besteding in, vakmannen, die zellf kunnen werken, de ze berekenen tot in bet uiterste den minsten prijs voor de gordijnen, waaraan) ze althans nog arbeids loon kunnen verdienen en met hen schrijft in een Di recteur eener vennootschap die voor reclame zijner firma reeds aan buitenstaanden voor de aanbeste ding gezegd heeftal moet. het mij 200 kosten, ik zal ze hebben. Nu 200 verlies overgeslagen op de aandeelhouders is een beetje, maar mag het! bestuur dezer school zulks aanvaarden? Mag zij' aldus het stelsel waarop zij haar onderwijs baseert in het gezicht slaan? De raming van bet! bestuur was 1100, bovendien was zij vrij in het gunnen! aan wien zij wilde, naar aanleiding van hare raming kon ze dus weten dat een som als waarvoor de heer E. inschreef niet conform was aan eerlijke mededinging. Gemeente en openbare inrichtingen dienen voor te gaan inzake, het weren van oneerlijke concurrentie. De Gemeente doet dit reeds lang, zij schrijft voor, de voorwaarde waaronder hare werken moeten worden uitgevoerd', loon en arbeidsduurio het bestek der gordijnen was daarvan niets gemeld1. Wij nemen dat het bestuur niet kwalijk, waar overigens de aanbeste ding uitstekend! geregeld was, .echter 'bij haar besluit had zij daarmede rekening moeten houden. J. A. B. FENIJN SIDONIUS DE JONG. J. F. W. OBER. W. A. TIMMER. J. LIEKELES OEBLES. K. POEZE. G. N. BIJLEYELD S. BOUMA Szn. LEO BAKKER N. MASEE. Allen behangers, en stoffeerders alhier. in BOEKHOUDER en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. Telefoon 239. L AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voerdam, O 11, Alkmaar, 'ja L Koers van Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk, Schuld ntflTENLANJ. Bulgarije Tabakaleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e En. Iwang Dombr, pCt. 31/, 21/, pCt. S 5 5 4 4 4 4 5 4 41/, Finano. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale H; Noordhollam theek Bank Grondcrediet Ned. Handelmaatschappij rese. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. pCt. 4 4,1/, 4 dir. Westersuiker A'aam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Euim Sumatra P&lembang Perlak Petroleum-Mlj. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent m Spoorwegleeningen. Holl, IJz. Sp.-Mij, tot expl. van Staatsspoorw. aand. pCt. Z% aand. dir. - Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt, 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. dir. ®*i® ii Kansas City South. ii ii Pr®f Miss K. Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO Gemeen te-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1864 Koers' van het geld. 3 3 2% 4 8 5 5 7 Nov 918/, 95i/8 102% 448/, 82 858/s 85a/, 86 99 85 94 988/, 100 178 105% 1571/, 130.50 175 640 200 844 48 86% 515 551 254% 361 534 220 288% 521 1581/a 2158/, 188 798/, 64 31 43 240 87 87% 31 25% 78 60s/, 189 s/, 5% 21% 66% 11 538/8 85 94 244s/, 110% 105 23s/, 29% 63 30 36% 11 28 113% 30% 1731/, 5 878/g 106i/16 99% 78% 118 109 166 460 8 Nov 913/, 66% 95% 102% 443/, 83i/ie 85% 85 s/, 86 99 85 988/, 175 157 130.50 290 344 47 86 518 551 251 860 221% 235V, 519% 1571/3 215% 186% 793/, 64 31 42 240 85 868/, 297/8 25% 768/, 597/8 190 5% 201/, 66% 11 53 94V, 241% 110 23% 85 29 V, 62% 29% 273/s 111% 30 173 5% 877% 99% 791/ie 6IÖV2 en 235V2- Amerika flauwer gestemd. Steels en Amalgamated''® verloren! pl.m. 1 Tabakken luier. Prolongatie 33/, pCt. Mededeelingen. Oliewaarden, openden voor Ko ninklijke op 519, voor Geconsolideerde op 236 liepen daar terug, doch herstelden zich later en sloten op Bnrgerljjke stand. ONDERTROUWD. 7 Nov. Johannes Werneke en Engelina Maria Jansen. Adrianus Mootj en Lijsje Mulder. Jan Hoogvorst en Wilhelmina Catharina Doorn. Jaeob Mollevanger en Johanna Cornelia Feij. Dirk Pallemans en Jeltje Ulrich. GEBOREN. 7 Nov. Johannes Jacobus, z. v. Jacob ürsem en Kla- sina Admiraal. GEVONDEN VOORWERPEN. Twee portemonnaies met eenig geld, een jas, een zilv. speld, een konijn, een parapluie, eenige huissleu tels, een kerkboek, een atlas, een taschje, een geld kistje, een duimstok, een pakje waarin broek, vest enz., een spatscherm van een fiets, een rjjbord van een wa gen, een kindertaschje en een ceintuur. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. Alkmaar, 8 November 1912. Marktberichten. Voorloopig kaasbericht. ALKMAAR8 Nov. Kaas. Kleine volvette met rjjksmerk fkleine fabriekskaas f 32.50, kleine boerenkaas f 32,60. commissie f 32.middelbare f 33.Aangevoerd 260 stapels wegende 160000 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel stug. ALKMAAR, 8 Nov. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 3997 H.L. Tarwe f 6,a 8.50, rogge f 6.-— a 6,60, gerst f 0,— a 0,—, id. chev. f 6.80 a a 7.40 haver f 3.25 a 5.15, paardeboonen f 7.a 8.bruine boonen f 14,— a 16,—citroen dito f 14,— a 17,50, duiven dito f 0,—, witte dito f 19,— a 22,— geel mosterdzaad f 12,— a karwjjzaad f 1575, a blauwmaanzaad f 17,50 a Erwten: groene f 9,50 a 22,50, grauwe f 12.— a 20.vale f 10.a 16.50. BROEK OP LANGENDIJK, 8 Nov. Heden werd besteed voor130 baal uien f 0,80 a 0,90 45 baal wor-telen f 0,40 a 0,50, 7000 bloem kool le soort f 6.80 a 10.10, 2e soort f 2.— a 2.30, 68500 roode kool f 2.30 a 6.-90, 24100 gele f 2,40 a 7.30, 14300 witte f 2,60 a 6.450 zak roode kool f 0,24 a 0,29,bieten f BOVENKARSPEL, 6 Nov. Groote muizen f 0. a 0.kleine f 0,a 0,—, blauwe f 1,50 a 1.60. Bloemkool (le soort) f 7.a f -9.50, 2e soort f 4,50 a 6.75. Roode kool f 2.75 a f 4.25, witte kool f 2.50 a 4.25, gelè f 2,75 a 4.25 bieten f 3.a 4.75, uien f 0.80 a 0.86. NOORDSCHARWOUDE7 Nov. Groote muizen f 0.70 a 0.80, drielingen f 0.30 a 0.60, kleine f 0. a 0.blauwe f 0,65 a 0,80, Eigenheimers f 0.90 a 1,05, gele nep f 0 60 a 0.75 drielingen f 0,40 a 0,50, grove uien f 0,60 a 0,80 per 50 K.G. PURMEREND 7 Nov. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Bloemkool f 5,30 a 9,30 per 100, Peren f 1.a 3.25, Appelen f 1,40 a f 2,80 per mand, Spruitjes f 0,40 a 0,58 p. dubb. mand. Handel matig. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Geldig tot den avond) van 9 November. Medegedeeld door bet Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch instituut te de Bilt. 8 November. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 776.5 te Miinchen. De laagste stand van den barometer 749.1 te Sey- disfjord. VERWACHTING. Zwakke tot matige westelijke tot zuidwestelijken wiud, zwaarbewolkt tot betrokken, mogelijk enkele regenbuien, zelfde temperatuur. ■etrouwd: REIER SLOT en TRIJNTJE WAGENAAR, die, mede namens wederzjjdsche familie, hun karteljj- ken dank betuigen voor de vele blijken van belang stelling bjj hun huwelijk ondervonden. Broek op Langendijk, 7 November 1912. Hartelijk dank aan allen, die ons in zoo ruime mate bljjk van belangstelling gaven, ter gelegenheid van ons 121/2-jarig Huwelijksfeest. P. GROOT en Echtgenoote. Marken-Binnen, gemeente Uitgeest, November 1912. Doordat de eenige uitdeelingslijst, waarbij voor de schuldelachers bet volle bedrag hunner vorderingen ln uitgetrokken, is verbindend ge worden, heeft het faillissement van R. PALLEMANS, kleermaker alhier, een einde genomen. Alkmaar, 8 November 1912. De Curator, Mr. Th. GOUVERNE. Aan de zal een CVB8D8 gegeven worden In voor de leerlingen der assistentenklassen. Vrouwelijke belangstellenden kunnen tegen betaling van t IO.aan dezen cursus deel nemen. Aangifte tot 15 November. Inlichtingen geeft de Directrice M. W. A li UK ITER. Bij vonnis der Arrondissements-rechtbank te Am sterdam, Tweede Kamer, van den 24 Mei 1900 en twaalf, zijn SOPHIA DE HARTOG, zonder beroep, en JOHAN GEORGE MENGES, van beroep koop man, beiden wonende te Amsterdam, verklaard te zjjn gescheiden van tafel en bed, met alle wettelijke gevolgen a£n die scheiding verbonden. Namens partijen, Mr. W. H. K MOÜTHAAN Jr. Mr. AUG. E. M. POVEL, procureurs. Nette BURGERJUFFROUW, 40 jaar, zoekt voor direct plaatsing als of assistente in de huishouding. Brieven letter V 265, Bureau dezer Courant. GEVRAAGD van middelbaren leeftijd, P.G., bij alleenwonend heer, die ook nu en dan behulpzaam moet zijn in een krui denierswinkel. Br. fr. letter B 256 bureau van dit blad. voor dag en nacht, v. g. g. v., leeftijd ongeveer 20 jaar. Salaris f 10 per maand en verval. Br. fr. P. BRAND, Rechtboomsloot 77, Amsterdam. Telefoonnummer 439. ANIJSTABLETTEN. ANIJSSUIKER. SLEMPPOEDER. SLEMPSUIKER. SLEMPTABLETTEN. SLEMPSIROOP. HOESTTABLETTEN. EMSERPASTILLEN. EMSERZOUT. ZOUTE DROP. JUJUBES. GOMBALLEN. ANIJSDROP. VERKOUDHEIDS WATJES. KIESPIJN WATJES. enz., enz., enz. TRICOT CASTOR W1EDEEDEB GLACÉ Alkmaar, Fnldsen 81, Tel. 5116. Brieven onder letter M 264 bureau van dit blad. DUE II. Blijspel in 3 bedrijven, naar het Duitsoh van G. KADELBURG, door JAC. DE VOS. Plaatsbespreking 's morgens van IO—13. Ballot voor kunstlievende leden Dinsdag 12 Nov. De Secretaris, L. W. RUSSCHER. -o FRUIT- en GROEMTEMHAMDEK. o— W. SCHEEPMAKER, Stationsweg 6. Tel. 387. Wederom verkrijgbaar: GEZOUTEN GROENTEN. Snjjboonen 15 cents per pond, Spercieboonen 10 cents per pond, Zuurkool 5 cents per pond. Verder alle soorten BUSGROEN TEN (merk) Hoogstraten en Kennemerland. AANBEVELEND. Ook verkrijgbaar bij M. SCHEEPMAKER, Spoor straat 62. HeerljJk van smaak. Fijn van kwaliteit. Voor een schoolgaanden JON GEM wordt gezoeht, liefst bij een onderwijzer, die genegen is tevens toezieht op het huiswerk te houden. Brieven met opgave van condities onder letter Z 255, bureau dezer courant. voor 3 dames m. pension, h.b.b.h.h. Br. met prijs opgaaf onder letter A 256 aan het bureau van dit blad BOCKBIER, l40 f 1.75, 1/20 f 3.50, l/10 f 7.-, 1/5 f 1 'U f 17.50, l/2 f 35.—. Zijn weder verkrijgbaar bij de M. Door de groote vraag onzer cliëntèle naai' onderstaand aangegeven en tot heden niet gevoerde artikelen, zijn wij genoodzaakt geworden ons magazijn eene groote verandering te moeten doen ondergaan. De aanmerkelijke winkelvergrooting, geheel naar de eischen des tijds ingericht, stelt ons thans in staat onze cliëntèle naar wenscli te bevredigen. Grootste specialiteit in I.niermand-artikelen- Eniermandnitzetten, geheel compleet, vanaf I 6.00. Doopjurken - Doopsprelen - Doopmutsen enz. Geconfectioneerde Dame»- en Kinderondergoederen. Alle soorten Dames- en Kinder schorten. Uitgebreide keuze Corsetten, steeds Nouveauté's, alle maten. Rijk assortiment Dames-Handschoenen, alle prijzen en kleuren, uitstekende pasvorm Glacé, Peau de Suède, Tricot, Zijde, Wol, enz. IJZERSTERKE SCHOOLKOUSEN. DAMES HANDWERKEN. VOILES. TULE's. LINTEN. GARENS Concurreerende prijzen. Depöt Stooiu ververij GEUR. PALTHE,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3