Bouwterrein Noordhollandsch Landbouwcrediet. BAAN's Croq uetten io Melk- en Wie-Chocolade, roomboter; Wed. Jac. van Beek, Schoutenstr. 18. L MIT, Voedert Uw vee met G. van Nieuwkuyk, C. Verheus, SAFELOKETTEN. J - Xilnd A.Z., zich op iedere baal bevindt. 1! Bij VOORMAN 80 CENT de 5 Ons. Heerenstraat. Telef. 588. KONINGSTRAAT 14 ALKMAAR. MOLASTEGO bevat- een zeer hoog gehalte zuiveren suiker, waardoor het een versterkend en warmtegevend voedsel is. Als bij voeder is het onovertroffen en maakt bovendiendat de beesten het andere voeder gemakkelijk kunnen verteren. Men lette vooral op nevenstaand merk wat „Van Rechts en Links" Schoenenmagazijn TE KOOP; J. H. Willers, up ijs bewaapd, pet» 5 ons f 0.75» pep pot inh. I K.G, f 1.70. pep pak inh. 2% ons f 0.40. per 5 ons f 0.75. SOLIED SCHOENWERK Fijnste Kamper Roomboter. J. van der Meuien, HEEREN-MODEMAGAZIJN Dames- en Heeren-Parapluies, Prachtcollectie Heeren- Handschoenen, Jaeger en Gebreide Ondergoederen. krachtig, wol en smakelijk, is vanaf 8 NOVEMBER verkrijgbaar bij Heerenstraat 7. «MfCrfl Telefoon 59. Houttil 17. WINTERDIENST Goederenvervoer vlug, billijk, goed. HUIS op goeden stand, Dames- Flanellen, Pantalons, Rokken, Tailles, Combinaties, Kousen, enz. Heeren- Hemden, Borstrokken, Pantalons, Combinaties, Sokken, enz., enz. Heeren Borstrok f 2.50. Heeren Pantalon f 2.50. Onderlinge Noord-Holl. en Hoil. Brandwb.-M«en v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. aan den Wester weg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G\ DEN BOESTERD, Nassauplein 41 u Een specialiteit onzer fabriek welke algemeen zeer in den smaak vab. Hebt U ze ook al eena geproefd in de BOTERSTRAAT koopt U Bureau tot Publiciteit van Weten- schappelijk Nieuws, gevestigd te Amsterdam. Indien gij Uw SCHAAT SEN aan de fabriek wilt laten SLIJPEN, zendt ze dan vóór 15 November aan Vertegenwoordiger der firma A. K. HOEKSTRA Wara-a. In alle metalen verkrijgbaar Stadsuurwerk- maker. OYOjlrVÖV met de bekende sterke IJsvilten Zo- l«n, zijn evenals de kameelharen Pan toffels in alle maten te verkrijgen in het groote van a 2 g S I a a 8 Schoutenstraat bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. Scholl Engberis Schotten ALMELO. Steeds voorradig uw Roomboter (meij Roomboter No. 1 Firma C. KEG. cswmmim—miwiiuwi mna Te bevragen bij M0CC1 DESSERT KOFFIE JAVA KOFFIE Ka. I Firma C. KEG. Ruime keuze WIN TERPANTOFFELS, MUI- SCHOOL PANTOFFELS enz., enz. Speciaal ingericht voor maat- en reparatiewerk. Afdceliug E: Schriftelijke Taalcursussen. KENNISGEVING. Wij publiceeren verschillende schriftelijke taalcursus sen. Zij worden wekelijks den leerlingen toegezonden, en worden geleid door de volgende bekende docenten Fran schT). DE LANGE, leeraar aan de 2de H. B. S. met 3 j. e. te Amsterdam, Duitsch: J. J. H. LAMBERMON, Jeeraar aan de 2de H. B. S. met 5 j c. te Amsterdam. Eugelsch s H. JANSONIUS, leeraar aan de Handelsschool te Rotterdam. Itallaansch: Mej. MARTINA G. DE BOER, leerares M. O. te Am sterdam. Spaanscta: Dr. A. A. FOKKER, privaat docent aan de Universiteit en leeraar aan de Handels school te Amsterdam. Deensch-NIworsch: Dr. J. M. HOOGVLIET, privaat-docent aan de Universiteit te Utrecht. RussischDr. J. M. HOOGVLIET, pri vaat-docent aan de Universiteit te Utrecht. Opleiding in één jaar. Gok examen-cursussen. Con ditiën f 20 per cursus. Spoedige aanmelding gewenscht. Vraagt ons prospectus. De DIRECTIE. Bureaux: Singel 276, Amsterdam. Kantooruren: 10—12.; 2—4. Telefoon 10789. AANBEVELEND, BOTERSTRAAT 8. UITGEBREIDE SORTEERIIïG BIJ Telefoon 897. „Molastego". „MOLASTEGO" dixxft onrmddel jh e" temen hel is CJWendma* ookeenvoorbebo**'; poi»*At£»r!J cv, -W..W -WW. UI V |J IIUIO ter Belangrijk m. h. oog op de a.s. Verkiezingen Politieke Wensckeu en Beschouwingen. Per serie (10 nrs.) f 3.— per nr. f 0 40 SET Verschenen No. 1GRONDWETSHERZIE* NIMG, door Mr. H. Verkouteren. Alle partijen werken aan deze uitgave mede zoodat men veelzijdig wordt jVfflA ingelicht. Eerstvolgende nrs. zullen be- «b. II handelen: Het Vrijz.-Democr. stand- VIIV Punt t- h-Kapitalisme (prof. v. Embden) De Antithese en de Arbeiders (v. Rave- i -A 11 „eyQ); Be a.s. Verkiezingen en de Ar beidersklasse (Troelstra)Kiesrecht vraagstuk (Rood- huyzen)Vrouwenkiesr. (Mevr. Heineken)Moet de ooalitie in 1913 voortduren (v. Koetsveld)enz. Alom b/d. boekh. of na ontv. van postwissel hIA HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn «a 3 iS" -O C fcJD w Van ALKMAAR I 8-~i 1®-i 8.80, 0.our. Van AMSTERDAM «.89, 9.30, a.15. 4|a n..r,| 1 Alleen op Zon- en Feestdagen. A a wj m I, 60 cl bp a *g .-Q .cö T3 00 a Uurwerkmaker, Boterstraat, nabij Langestraat, groot circa 115 meter, gevelbreedte 6.50 meter, met uitgang steeg aan de Kraanbuurt. Te bevragen bij P. v. d. WAAL, Bleekerslaan E 5. et E 1-5 ZUIVER WOLLEN ONDERKLEEDINQ. (PA BR) MAT WJANSIN) verkrijgbaar Verdronkenoord 117 achter de Vischmarkt, Alkmaar. 9 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4