DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het derde schot. Na 267. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 MAANDAG 11 NOVEMBER. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. Word! vtrr»lgd. COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeen© kennis, dat het eerste suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1912, den 3Oen October j.l. door den Gemeenteraad vastgesteld en bij besluit van 0 November d. a. v. door de Gedeputeerde Staten van Noordhollandi goedge keurd, op heden) aan den Gemeente-ontvanger ter in vordering is uitgereikt, terwijl een afschrijft! daarvan gedurende vijf maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd'. Bezwaren tegen de aanslagen kunnen) op ongeze geld papier bij den Gemeenteraad' worden, ingediend binnen drie maanden na dein dag der uitreiking van de aanslagbiljetten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONAT1T, Secretaris. Allernaar, 9 November 1912. ALKMAAR, 11 November. Ook deze week heeft de Opgaande Zon der Balkan- sta ten weer den glans van Turkije'a Halve Maan doen verbleeken. Saloniki is vrij gemakkelijk in handen der Grieken gevallen, de overgave van Adrianopel is even onvermijdelijk als die van Skoetari, de laatste crises vinden aan de Tsjataldsja-linie en eerlang voor de poorten van Konstantinopel plaats en als die vol streden zijn zal Turkije de doode staat aan dë Mid dellandsche zee zijn. In het begin der week kwam het besluit der Turk- sehe regeering om de mogendheden te verzoeken be middelend op te treden. Maar dit verzoek was zoo vaag, dat de mogendheden eerst niet recht wisten wat'ze ermede beginnen moesten.. En toen ze ten minste voor een deel hun goeden wil toonden, doch het voorbehoud maakten, dat de vier Balkan-staten hun toestemming zouden geven, had' het Turksche ka binet zich alweer bedacht, geloofde het, dat het voort- durend geslagen Turksche leger nog wel in staat was tot het uiterste tegenstand te bieden. En zoo wordt met de gedemoraliseerde en gedecimeerde Turksche troepen, de strijd tot het bitterste einde voortgezet, zonder ©enigen' kans, zonder eenige hoop op kans. In derdaad' hebben de Turken ook aan de Tsjataldsja-li- CRIMINEELE ROMAN VAN IIANS VON WIESA. (Vertaald met toestemming van den Duit.schen uitgever.) 3) -0- „Hier ben ik mensch, hier mag ik het zijn, freule! Daarom hen ik ook zoo verrukt van het landschap hi ei-." Hij liet zijn oogen over den in het groen liggenden molen glijden en weer naar het woud „Een idyllisch plekje, ,,Met romantischen voorgrond," schertste Jutta, op zich en haar paard wijzend, „slechts de valk op mijn hand ontbreekt, niet? Maar, het rijtuig wacht, wij zien elkander bij het diner weer!" Een gracieus® groet met de rijzweep, Behringer kon nog juist even zijn vriend de handl reiken, toen galop peerde hij naast zijn verloofde met het gelukkigste gezicht van de wereld naar het kasteel, dat- tusschen de hooge hoornen van' het park zichtbaar werd. De achterblijvende keek hem na. „Te drommel, Behringer was wel te benijden!" Toen wenkte hij het rijtuig, stapte er in en volgde in zeer vergenoegde stemming. Hij had! een mooien, heerlijken dag' voor zich. HOOFDSTUK II. Aan het diner was de stemming- zeer geanimeerd geweest. Behringer had niet te veel gezégd, Mylius toonde een zeer onderhoudend man te zijn. Zelfs me nie onfortuinlijk gevochten en het is duidelijk, dat een nieuwe nederlaag ook hier slechts een kwestie van enkele dagen is. De kogels en bajonetten der Bulga ren blijken krachtiger argumenten, dan de uitroeping- van den' „heiligen oorlog" en de vlammende aanspo ringen vau de Jong-Turksche pers. Langen tijd heeft het zwakke Turkije zich in Euro pa staande gehouden, maar nu is het toch voorgoed aan flarden. Naar buiten beeft het altijd vrij sterk geschenen, het wist handig voordeel te trekken van zijn eigenaardige positie en van de. vrees voor het Eu- ropeesche evenwicht, nu eens naar den eeneu, dan weer naar den anderen kant o,verhel lend, steunzoe kend) hier en steunzoekend, daar, doch eindelijk is de onvermijdelijke catastrophe gekomen. En op het zelfde oogenblik is de sympathie, welke het tot dus verre had gevonden, alom verdwenen. Het gaat in het groote als in het kleine: zoolang een zwakstaandè zaak zich met kunst- en vliegwerk nog- staande weet te houden, heeft zij veler sympathie, maar niet zoo dra loopt het mis, of ook het- belangstellend medevoe- len verandert in onverschilligheid, zoo niet erger. Begin-October stond' Europa's sympathie over het geheel aan Turkije's zijde, maar begin-November, na dat er zooveel duizenden Turksche onderdanen tever geefs hun leven hebben geofferd, is zij op de verbon den vijanden overgegaan. Europa schijnt zich met het einde van de Turksche heerschappij aan den Bos porus reeds verzoend te hebben voordat dit einde er is Met de liquidatie zal het minder gemakkelijk gaan. De ineenstorting van het Tu-rksche rijk blijft een ernstige bedreiging van Europa's vrede. De onder scheidene belangen van de zoo gelukkig oorlogvoeren de staten en van de g-roote mogendheden komen op al lerlei wijs met elkaar in botsing en tot overmaat van ram,p komen nu ook de strijdlustige Albaneezen iu het geweer, die van een verdeeling- van „hun" land niets willen weten en een j,onafhankelijk vorstendom" wenschen. Voeg cjaaTbij de houding van Oostenrijk, die onrustbarend! blijft en het g-erinige vertrouwen, dat in die Europeesche diplomatie wordt gesteld eu gc hebt factoren genoeg, om de toekomst donker in te zien. Niet ongevaarlijk lijkt ook de houding der Fran- sche pers, welke gedeeld: wordt door een deel der En- gelsche. Ronduit toch wordt in die bladen geschre ven over een Bulgaarsch-Fransche overwinning en een Turksch-Duitsche nederlaag en wordt het voor gesteld, alsof op den Balkan de Franschen de Duit- schers hebben geklopt, zoodatmen begrijpt wat er tusschen de regels door te lezen staat. Zelfs le Temps en The Times doen aan dit gevaarlijke spel letje mee. Men haast zich in Duitschiand deze „logi ca" recht te zetten. Duitsclie officieren zijn inder daad als instructeurs in het Turksche leger opgetre den, maar het door hen uitgestrooide zaad heeft geen wortel geschoten, meer dam een schema kan een vreemdeling een volk niet geven noch een half verhon gerde soldatëska tot een overwinning leiden. En her inneren de Franschen zieh niet, dat de Japanners op de slagvelden van Mant&joerije de lessen van den vrouw von Rittner, een trotsche, imposaute verschij ning, met reedsi grijzend haar, scheen door de gesprek ken van den gast geboeid. Hoewel gewoon zich na het diner terug te trekken, sloot zij zich nu bij het klaverblad aan, toen zij zich op het terras hadden be geven, om aldaar de koffie te gebruiken en een siga ret te -rooken. Terwijl de dames in de Japansche tuinstoelen plaats namen, trad dr. Mylius naar de zandsteenien balustra de, om een blik te werpen over het landschap. Aan den in kleurigen herfsttooi prijkenden bloe mentuin aan den voet van het terras, sloot zich het park aan. Groote, groene weiden, overoude eiken, beuken, platanen, hier en daar op de groene vlakten enkele reuzendennen of liefelijke bosschages, waar stille banken tot rusten lokten. Goedverzorgde kiezelpaden voerden in sierlijke lijnen naar de schoonste punten. Van de zacht ineenioopende heuvels wenkten sier lijke. zomerhuisjes. En toch was naast den kunstma- tigen aanleg het karakter der natuur bewaard. Mylius voelde voor deze met zooveel zorg behoede schoonheid blijkbaar meer dan menige andere bezoe ker van het kasteel. „Een klein paradijs," wendde hij zich tot de dames, „hier heeft eens e.en fijnvoelende hand bestuurd." „Dat deed mijn overleden man; ik verheug mij steods, als onze gasten ook werkelijk genieten van wat hier met innige liefde werd tot standi gebracht." „Ja, dat ia het juist, wat men dadelijk voelt, geen tuinmanskunst, geen uitgezochte smaak, maar echte, warme belangstelling, ik zou zeggen een poëtisch be grijpen van de natuur heeft hier geheerscht." Behringer was intusschen naast zijn vriend getre den en bood hem den sigarettenkoker. „Je moet een gelukkig man zijn, Behringer," zei Mylius, terwijl hij een sigaret opstak, „het liefste meisje tot vrouw en eenmaal heer van al deze heer Duitscheni generaal Meckel in toepassing brachten, dat vijftien jaar geleden dë door Duitschers geïnstru eerd© Turken de Grieken uit elkaar joegen als stroo voor den wind? En wat het geschut betreft, zeker de Fransche Schneider-Creuzot-kauonnen hebben in de handen der overwinnende Bulgaren zich uitnemend gehouden, maar de Krupp-kanonnen moesten zwijget. bij gebrek aan munitie en wijl de bediening den moed verloren had. En is het niet merkwaardig dat de Bulgaarsche shrapnells uit. Duitschiand en het berg- geschut van Krupp afkomstig- is? Ziehier ho© tenslotte de Berl. Lok. Anz. over het geschrijf der Eransche pe.rs oordeelt: De beschermengel der Duitsche artillerie, de heili ge Barbara weet, wat zij aan de Ivrupp-kanonnen heeft, en) zij is bescheiden genoeg-, haar -Eransche col lega de Schneid'er-Creuzots niet te benijden; maar wordt het eens ernst, dan zal zij met eere haar taak volbrengen. Bang maken geldt niet. Wij zijn ons nog altijd bewust vau onze militaire macht eu weten ook zonder raad! van buiten af, heel goed, wat er aan onze uitrusting' nog ontbreekt, Maar de hoofd zaak is en blijft: De geest van 1870'71, die zich in de laatste tientallen van jaren slechts in kleine ge vechten, in de zandwoestijnen van Zuid-West-Afrika, kon toonen, hij leeft in ons volksleger en wie er lust in heeft, er nog eens weer mee in aanraking te ko men, moet het maar een-s wagen In Amerika heeft deze week het stembiljet een on bloedige, doch geenszins onbeteekenendq, revolutie veroorzaakt, De lange en verbitterde strijd om het presidentschap der Vereenigdc Staten is geëindigd en de eandidaat der democraten, de heer Wilson heeft op zijn tegencandidaten Taft en Roosevelt een groote overwinning behaald. In Maart vani het volgende jaar zal de oudi-hopgleeraar zijn intrede in het Witte Huis te Washington doen en dan zal het schip dei- Noord- Amerikaansche republiek in het democratisch vaarwater worden gestuurd. Verwacht wordt, dat het nieuwe bewind allereerst zal komen mets voorstel len tot verlaging- van de tarieven en krachtig den strijd tegen de trusts zal aanbinden, immers deze beide zaken hebben een frissehen wind in de slaphan gende zeilen der democratische partij geblazen en haar Dinsdag tot dë overwinning geleid. Met be langstelling- mag worden afgewacht of het den nieu wen president zal gelukken in vier jaar tijds het stem pel zijner persoonlijkheid op de Amerikaansche zaken te drukken en verbetering te brengen in veel wat ver betering behoeft ook in moreel opzicht. HET VREDESPALEIS. De heer M. J. Guldemond, bloembollenkweeker te Lisse, heeft aan het bestuur van de Carnegiestiehting, ten behoeve van de. tuinen) en de binnenplaats van het Vredespaleis, een groote collectie tulpen, hyacinthen, lelies, begonia's) en andere bol- en knolgewassen ten geschenke gegeven en gedurende eenige jaren het on derhoud en dë aanvulling- daarvan gratis op zich ge nomen. j I. li lijkheid- „Ja, ik ben gelukkig," zei de ander met eerlijke stem, .„en ik weet, dat je mij mijn geluk van harte gunt," „Geniet het, Behringer, en dank de goden!" Toen zag hij weer naar het pa-rk. „Het toeval vormt dikwijls de schoonste stoffages," zei hij toen tot de dames, die juist van het zilveren blad, dat een bediende presenteerde, eenige der sierlijke mokka kopjes op de tuintafel zetten, „ziet u, daar!" Zijn hand wees naar een kleinen heuvel, niet ver over de weide. Op den top van den heuvel stond een marmeren obelisk door een groep dennen in een hal ven kring omgeven. Op de trappen, die naar de obelhk voerden, zat een vrouw, «het- hoofd tegen de zuil geleunj, de handen) in den schoot gevouwen. liet donkere toilet, dat de slan ke gestalte omsloot, golfde sierlijk over de* heupen omlaag. „Het- is als behoorde zij bij het monument", merkte dr. Mylius op, „een vermoeide bedevaartgang-ster!.. Vergeef mij, mevrouw!" viel hij zichzelf in de rede, die met verwondering zag, hoe het gelaat zijner gast vrouw betrok. „Hoe zoudt u kunnen weten, mijnheer, dat aan de plaats, waarvan u spreekt, droevige herinneringen zijn verbonden. Mijn goede man is daar op zijn lieve lingsplaats onverwacht door den dood overvallen. Hij is in ons familiegraf begraven, maar dat gedenktee- ken wijst aan, waar een der beste menschen uit het le ven is gescheiden. Toen zei hij langzaam: „En er is verdriet, dat zelfs de tijd niet kan doen vergeten." Mevrouw von Rittner boog toestemmend het hoofd „Vredebeuvel heb ik die hoogte genoemd", zei zij haar donkere oogeru peinzend in de verte gerieht. „Wie zou dat kunnen zijn?" vroeg nu haar dochter, DE V O>R D-l I OT.LAN DSOH E KUSTVERDEDI GING. Door den Minister van Waterstaat is, naar de „Stoompost" meldt, de hear Z. van de Velde te Cal- lantsoog benoemd tot buitengewoon opzichter van het maken van werken tot verdediging van de Noordzee kust in de provincie Noord-Holland, henoorden strandpaal 9800. CHRISTELIJK-SOCIALE PARTIJ. De vergadering tot oprichting van de Christelijk- Sociale Partij zal plaats* hebben op Maandag 18 dezer te Arnhem. KATHOLIEK NEDERLAND 1813—1913. Ter herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer na tionale onafhankelijkheid is besloten! een Gedenkboek uit te geven, getiteld: Katholiek Nederlaudl813 1913. Dit prachtwerk zal naar aan de R. K. bladen ge meld wordt „een zoo volledig mogelijk beeld geven van de. geleidelijke emancipatie der katholieken -en te vens van het vele dat zij, op menigerlei gebied met Gods hulp hebben tot standi gebracht, zoowel in 't moederland als iu de koloniën." ROODE KRUIS. Tot nu toe zijn bij den penningmeester van het Balkancomité voor het Nederlandsche Rood© Kruis ngekomen negen giften van 1000, twee van 500 en verechillendë andëre tot 'n gezamenlijk bedrag van 12.816.50. Deze gelden worden 'besteed voor alle oorlogvoerenden, n.l. Turken, Grieken, Bulgaren, Ser viërs en Montenegrijnen. Thans worden circulaire^ rondgezonden en het comité hoopt op ruime inteeke- ning. Door den heer C. F. Utermöhlen te Amsterdam ia aan het Rood© Kruisf-Comité, te VGravenhage een geschenk aangeboden, bestaande uit een belangrijke hoeveelheid Verbandmateriaal, ten dienste van do oorlogvoerende landen: Bulgarije-Servië-Montenegro- G ri ëkenla ndlTurkij e. l)e zending voor Griekenland! vertrok reeds* Zater dag, per „Calypso," en wordt door de Koninklijke Stoomboot-Maatschappij kosteloos vervoerd. liet hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Kruis heeft besloten, een kleine ambulance* de mid delen laten voorlooplg- het uiteenden van een grootere niet toe uit te zenden mm Turkije. Als* hoofd daarvan is benoemd dr. G. W. S. Lingbeek, lid van het hoofdcomité. De 'bedoeling is, de ambulance zoo spoedig mogelijk uit te zenden. Men seint uit Athene, dat de Nederlandsche ambulance zich waarschijnlijk naar Salonik zal bege ven. Gemengd nieuwe. GEEN DIERENMISHANDELING. Do kantonrechter te Groningen heeft uitspraak ge daan in de zaak tegen een veekoopman aldaar, die terecht heeft gestaan ter zake van het vervoeren van een koo op een noodeloos kw.ellende wijze, door die koe te laten loopen met een uier, welke te veel melk be vatte, wat het verplaatsen van de achterpooten zeer bemoeilijkte. De kantonrechter, overwegende, dat niet is geble ken, dat de pijn van het dier bijzonder groot moet zijn geweest, al mag worden) aangenomen, dat het vervoer op deze wijze voor het dier onaangenaam was; dat het dier 's avonds tevoren was gemolken; dat het hier geldt een handelsbelang, daar de handel in vee niet kan bestaan zonder het te koop aanbieden met volle uiers en het verkoopen op dusdanige wijze op alle markten geschiedt, en er geen sprake van kan zijn, dat het „noodeloos" geschiedt, zoodat het hij dagvaar ding ten laste gelegde niet is bewezen, sprak bekl. vrij. blijkbaar niet iemand uit het dorp; oogenschijnlijk 'n dame uit dë stad!" „Heeft men in het park vrije wandeling?" vroeg Mylius. „Ja. Er zij.n maar enkele plaatsen en wegen afge sloten; daartoe behoort bijvoorbeeld ook dë weg, die naar de gedenkzuil voert. Zelfs op gevaar af, dat de heieren mij nieuwsgierig vinden, Hans-Jost, in de tuinkamer moet mijn toomeelkijker te vinden zijn, die interessante vreemdelinge moet ik nader leeren kennen! O, mijnheer Mylius, u gelooft niet, hoe men naar menschen verlang-t, al» men lang buiten woont? De manieren lijden er zelfs onder, niet waar, ma ma Terwijl de drie nog verder babbelden, ging Behrin ger naar de tuinkamer om den verlangden kijker te halen, dien hij ook spoedig vond. Voor hij echter weer op het terras kwam, richtte hij 'zelf van de tuinkamer uit de binocle op den Vredes- heuvel. Na een oogenblik stelde hij die scherper. Nu duur de het langeren tijd, Voer hij ze weer liet zinken. Een oogenblik stond hij onbeweeglijk, de oogen strak in de wingerdranken starend, die door het zonlicht besche nen, als in bloed gedoopt, langs de hooge vensters neerhingen. Er kwam een schaduw op zijn tot nog toe zoo vroo- l'ijk gezicht. Toen herinnerde hij zich, dat hij ge wacht werd. Haastig streek hij langs den langen, blonden knevel en richtte zijn wat ineengedoken ge stalte krachtig op. Een plotselinge ingeving volgend, aarzelde hij nogmaals, trad! toen dichterbij het ven ster en bracht weer den kijker voor de oogen. De vreemdelinge had haar plaats Verlaten en ging langzaam den weg- af naar het groene dal, dat zich aan den voet van den Vredesheuvel uitstrekte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1