HEERLIJK OPWEKKEND 1 IS STEEDS EEN KOP STADSNIEUWS. BUITENLAND. De Balkan-oorlog. De ambtenaar van het O. M. was even-e-ens tot de overtuiging gekomen, dat, hoewel het vervoer van koeien met volle uiers kwellend voor de beesten moet zijn, dit vervoer niet geschiedt op „noodeloos" kwel lende wijze, omdat de handel het eischt. MALVERSATION MET GEMEENTE-EINANCIëN. De rechtbank te Zwolle heeft rechtsingang ver leend tegen den vorigen burgemeester en den vorigen secretaris van Doornspijk, wegens de tijdens hun be heer gepleegde malverstatiën met de gemeente-finan- ciën; o. a. het afgeven van valsche oblogatiën, verval sching van bevelschriften van betaling- enz. Gisteren heeft het parket uit Zwolle ten g'emeente- huize en ten kantore van den gemeente-ontvanger on derscheidene op die onregel ma ti g-heden betrekking hebbende stukken in beslag genomen. Z ANG EES FEEST VOOR NOORD- EX ZUIDHOLLAND. „De Lofstem,", het orgaan van den Bond van Chr. Zangverenigingen, deelt mede, dat de chr. zangver- eenigimg „Ex Animo", te> Heemstede, die 20 Febru ari 1913 haar 25-jarig bestaan zal1 vieren, ter gelegen heid van dit jubileum op Hemelvaartsdag (1 Mei 1913) een provinciaal zangersfeest voor Noord- en Zuidi-Hollandi wil organiseoren. Men heeft den eige naar van dë buitenplaat® „Boekenroode", te Aaerden- hout, jhr. mr. P. Tedinig- van Berkhout, bereid gevon den, om zijn buiten voor het' zangersfeest af te staan. ACTIE VOOR STAATSPENSIOEN. Door het Hoofdbestuur van den! Bond! voor Staats- pensdonneering is aan dë hoofdbesturen: van de vrij zinnig-politieke partijen een schrijven gezonden, Waarin er op aangedrongen wordt in1 de partij- en oventueelo coalitie-vergaderingen slechts die Candi da ten voor de Tweede Earner te stellen, van wie .be kend is, dat zij onverdachte voorstander® en strijders zijn van Staatspensionneering. DE ZONDAGSMARKT. Van onzen Hoornschen correspondent ontvangen we het volgende bericht over een kwestie, welker ver der verloop ongetwijfeld' ook te Alkmaar met belang stelling zal word'en gevolgd: „Door een brigadier van d:e Eijksveldwacht werd Zondag te Hoorn proces-verbaal opgemaakt tegen iemand, die vee naar de Hoornsche koemarkt geleid de. Hij deed dit op grond van de wet op dë Zondags rust, die niet toelaat op Zondag markt, te houden. Op da officieel© door de gemeente afgekondigde aanplakbiljetten is vermeld', dat. de grooto najaarskoe markt op 11 Xovember wordt gehouden. Ook op de kwitanties, afgegeven na betaling van het verschul- digrüe markt-geld! is bij het reedis Zondag* aangevoerde veo als datum 11 Xovember vermeld. Doch reed® se dert. jareu wordt ook d© Zondag, aan den marktdag voorafgaande, als marktdag aangemerkt. Vóór 2 jaar is van Katholieke zijde een1 poging aangewend om de Zondagsmarkten in Hoorn af te schaffen, doch zon der succes. De Techter zal thans te beslissen hebben, of het houden va,n een markt op Zondag rechtsgeldig is of niet. Volgen» den veldwachter zouden alle geleiders straf baar zijn, doch hij maakte slechts tegen' één proces verbaal op, om tot een uitspraak te komen." MOORDAANSLAG. Zaterdagnacht te-één' uur ongeveer werd in de Van Woustraat bij de Van Ostadestraat te Amsterdam een schot gelost.. Omstander® zagen een heer, die zeer ontsteld! was, en een ander in allerijl vluchten. De vluchteling werd nagezet. Een wilde jacht ont stond en juist op het. oogenblik, dat de vluchteling een stoep was opgerend en aan een huis had aange beld om binnengelaten te worden, werd hij gegrepen en aan de politie overgeleverd, die hem meenam naar het bureau Tolstraat. De mail beweerde eerst op zich zelf te hebben ge- schoten, doch getuigen verklaarden het tegendeel. De heer, op wien geschoten was, ontkende, dat op hem geschoten zou zijn, doch later -de man deed teer zenuwachtig erkende hij, dat het schot inder- NEDEKLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND. Zaterdag is te Groningen de algemeene vergadering van den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond gehou den. Medegedeeld werd o.a., dat het kampioenschap van Nederland in het hardrijden zal worden verreden te Zwolle, het provinciaal kampioenschap te Gronin gen. Andere provinciale kampioenschappen waren niet aangevraagd. Wedstrijden zullen worden gehouden te Veendam Amstelveen en Leeuwarden de eindwedstriiden zul' len plaats hebben te Wildervank. Wat het sehoonrijden betreft, zal het kampioenschap voor heeren te 's-Gravenhage, dat voor dames te Rot terdam verreden worden. t Dropagar da wedstrijden in het kunstrijden zullen plaats hebben te Nieuwe Niedorp, Schagen, Den Haag en Vlaardingen. UIT EGMOND-BINNEN. Mejuffrouw C. Bleeker alhier, slaagde te Amster dam voor het examen vrijt- en orde-oefeningen der gymnastiek. men, om daarmede zijn ouder broertje te slaan. Deze kreeg daardoor brandwonden in het gezicht en verde digde zich door hem dë pook af te nemen en zijn ge zicht eveneens te brandmerken. Gelukkig dat de moeder nog bijtijds' terugkwam. De eigenaar van Schiermonnikoog, graaf von Bern- storff, heeft een groot aantal patrijzen ingevoerd. Merk- waardig dat al meerdere malen een poging, om daar j deze dieren aan te kweeken, mislukt is. Een bijzon- j derheid is ook het groote aantal zieke hazen, die men j m de duinen ziet. Door vaak nieuwe soorten, vooral j Hongaarsche hazen, in te voeren, tracht men een krachtig ras te verkrijgen. Maar vele eilanders vragen zich bezorgd af, of de tijd nog verre is, dat men daar wilde zwijnen zal zien. Op de begrooting voor 1913 van de gemeente Leeuwarden is wederom een post van f 210 aangeno men voor cinematografisch onderwijs en voor de voort zetting van het onderzoek naar de bruikbaarheid van de bioscoop voor de lagere school. Gisternacht werd aan de Dreef te Haarlem een 27-jarig meisje gevonden dat vertelde lysol te hebben ingenomen. Men bracht haar naar het gasthuis waar bleek dat zij, hoewel niet met lysol, gepoogd had zich te vergiftigen. Zjj is in het gasthuis opgenomen. I De vrouw van een arbeider te Ureterp, was voor een paar dagen uit logeeren bij haar dochter te Boorn- bergum. Op den vastgestelden tijd kwam zij niet thuis, hoewel zij wel uit B. was vertrokkon. Zaterdagmor gen vond men haar lijk in de Compagnonsvaart. Laatste berichten. MOORD. ROTTERDAM, 11 November. Hedenmorgen is de 12-jarige weduwe Vermeulen in haar woning gewurgd gevonden. Alle geld en sieraden zijn gestolen. AANGEHOUDEN. ROTTERDAM, 11 November. Gisteren is met het s. s, Ivawi gevankelijk binnengebracht de 18-jari- ge kantoorbediende F. II. van D. uit Amsterdam, die in de maand Mei vluchtte met 4000 van de Deut sche Transport GeselLscliafti aldaar. BRAND. ROTTERDAM, 11 November. In het laboratorium der Kon. Mij. tot exploitatie van petroleumbronnen, te Charlois, ontstond brand bij een distillatieproef met petroleum. De brand werd spoedig met een slang op de waterleiding en zand gebluscht. Een ingenieur, de heer J. Reydon, krepg brandwonden' aan de rechter hand. wen geeft. Zulke films worden nooit te' veel gegeven Er waren ©enige buitengewoon lachwekkende num mers, waarvan we noemen „De eerste kers" en Hoe lom zijn zuster trouwde". ALKMAAR'S DUBBEE MANNENKWARTET. Het Alkmaaris dubbel mannenkwartet, directeur de heer Jae. N. Al, gaf gisteravond een uitvoering in de goed bezette groote zaal der „Harmonie", welke onze muziekvers-1aggever verhinderd was bij te wonen. Een 12-t.al nummers voor kwartet eu dubbel-kwar- tet werden op verdienstelijke wijze tem gehoore ge- bracht. Vó°r de l>auze werd o. m. gezongen „Ave Maria", van Fr. Witt, „Harmonie" van G. A. Heinze, en „Les Marty res aux Arènes" van L. de Rfflé. Aan het ap plaus, dat- telkens zeer hartelijk was, scheen na het laatste nummer geen einde te zullen komen. „Vine- ta' ^kon. ons het mins/t bekoren. X oor nit de pauze vermeldde het programma onder meer „Neerland^ Taal" van August Stille, „Sehön Rohtraut van Yeit en „De Spijskaart" van Zöllner. Gok nu werd de over het geheel zuivere zang telkens met^ krachtig applaus beloond. Na afloop van de uitvoering, welke prijzenswaardig vlug van stapel liep, werd prettig gedanst. VOETBAD De uitslagen der gisteren alhier' gespeeld wedstrij- c en, waarop we morgen nader terugkomen, is al» volgt Holland Bloemendaal 1—2, Alcmaria Victrix II— Hercules III 13. .Vcmnria I verloor van V. V. A. te Amsterdam met Andere uitslagen. Het Ned. elftal speelde gisteren in den Haag op „Jloutrust een oefenwedstrijd tegen' een sterk Zwa- luwen-elttal en wist met- 3—1 te winnen. Jur Haak mankte voor de rast een fraai doelpunt en Francken zorgde na de pauze voor No. 2 en 3. Vlak voor 't eind mankte Sernère een tegenpunt. R' 4' P' 7~ Volhard™g 3—2. Kam,pong—Adelbor sten 6—1. Ams-tel'Wi lhelmina 3—1. H. S V Z V. V. 40. i VERBETERING—NATUURSTEMMEN. Het artikel „Natuurstemmen" in ons nummer van Zaterdag, was, zooals de lezer gemerkt zal hebben, verkeerd opgezet. Op regel 55 behoort 77 te volgen. Na de sterretjes komen de regels 88 en 84, daarna 56—76 en verder 85 enz. daad op hem gemunt, wa». Naar aanleiding van deze schietpartij meldt de f, 4? schieter de eigenaar is van een bloeiend cate m de brans Halsstraat. Zijn vrouw had eenige weken geleden zijn huis verlaten in gezelschap van een anderen man en was sindsdien weggebleven tot voor eenige dagen. Na haar terugkeer, die natuurlijk gepaard ging met heftig© verwijten en woordenwisse lingen, verdween zij gisteravond weer uit het huis in gezelschap van den anderen man. De wettige echtge noot liep haar achterop en na een scène vuurde hij een revolver op zijn medeminnaar af. De kogel trof gelukkig de jas van 't doelwit slechts. De dader zit nog steeds) aan het 'bureau Nieuwe tolstraat. GROOTE VEEMARKT TE HOORN. Men meldt ons uit Hoorn: Op de groote najaarskoemarkt waren aangevoerd 3943 runderen. Kalf koeien f 300—f 350, Geldekoeien f c ;^~L840' Me]kk°eien f 300-f 400, Hokkelingen j i DO—230, Graskalveren f 50—f 120. Handel stug, prijzen hoog. ALEXANDER KLaSENER. f Een bekend veteraan is heengegaan. Alexander Klasener is heden in den hoogeni ouderdom van 86 jaren overleden. Het grootste gedeelte van zijn, le ven heeft hij te Alkmaar doorgebracht en zich hier vele vrienden en vereerders verworven. Duitscher van geboorte, aanvankelijk bestemd om priester te worden, later iu de® krijgsdienst getreden, had hij reeds een wisselvallig leven achter dte'ni rug, voordat hij zich hier te Alkmaar vestigde. Spoedig voud zijn artistieke gave waardeering en velen zullen zich nog wel herinneren, hoe hij te paard Kennemerland' en West-Friesland doorkruiste, waar hij verschillende kerkgebouwen met zijn artistieken arbeid verfraaide in de kerken kierterstede, van de omliggende dor pen, van Amsterdam, 's-Gravenhage en Gouda, ver vaardigde hij vele kruiswegen en andere muurschilde ringen. Groot is het getal dengenen, die hij onderricht in schilder- en teekenkunst heeft gegeve® en jarenlang was hij een hooggewaardeei'de directeur van het Tee kengenootschap Kunst zij ons doel. Met Bakker als president en Klasener als directeur zoo getuigde de tegenwoordige directeur-president, de heer J. Cock in 1906 ter gelegenheid van het 75- jarig bestaan van het genootschap, begonnen de tee kenavonden1 in 1889 weer gezellig te worden. Als blijk van groote achting en erkentelijkheid werd den heer Klasener indertijd het eerelidmaatschap van .Kunst, zij ons doel" verleend. De overledene is voorts jarenlang lid geweest van de commissie van toezicht op het stedelijk museum. Ongetwijfeld zullen aan dezen kunstschilder hierterste- de iu vele kringen en ook in deni omtrek aangename herinneringen, worden1 bewaard en zal' zijn werk nog lang in eere worden gehouden. AGENDA. MAANDAG: Mannenkoor „Excelsior," repetitie van 8%10%, café „Graanhandel," Luttik-Oudorp. Teokeng.nootsehap „Kunst- zij ons do«l," #Vg uur. Danschab A. Orefald van 57 en 810 uur, Mar monie. DINSDAG,: Dansclub Alcmaria Victrix, 2 uur, Harmonie WOENSDAG: Zangv. „Nieuw Leven" met, mannenkoor „Orpheus", repetitie voor heeren, 8% uur, lokaal Mooij, Koorstr' Koninklijke Erk. Schietver. „Nimrod," «obert- schietoefeningen, uur, Noord-Hollandsch Koffie huis, Zaadmarkt. Dansclub A. Grefeld, oud-leden en meergeoefenden, 8 uur, Harmonie. Liedertaf ei „De Vereenigde Zangers," repetitie, des avond® 73/, uur, Harmonie. Gem. Koor „Zanglust," repetitie, 8 uur, café de Graanhandel. Zangvereniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus, repetitie voor heeren, 8% uur, lokaal Mooii Koorstraat. ereenigde Zangers, 8 uur, ledenvergadering, Har monie. DONDERDAG. Percy Grainger, concert, 7% uur, „Harmonie." VRIJDAG: Zangv. „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus" geen repetitie. VAN DEN LANGENDIJK In de week van 4 tot- 9 November werd aan de vei ling te Broek op Langendijk aangevoerd: 82600 stuks bloemkool, 386000 stuks roode kool, 108000 stuks gele kool, 98700 stuks witte kool, 2097 zak roode kool 2 wagons witte kool, 116 baal nep, 1375 baal uien, 1141 baal wortelen em 2500 rammenas. KORTE BERICHTEN. Te Erieschepalen is iemand met eern mes onder den linkerschouder onder ini den rug gestoken ter diepte van 6 cM. De politie is den dader op het spoor. De dienstweigeraar J. K. indoor den Krijgsraad te Haarlem veroordeeld tot 3 maanden gevangenis straf. De stoomtrawler „Johanna" uit IJmuiden kreeg een ha.ai in het net, welke binnen) boord gehaald en te IJmuiden verkocht werd. De kooper verkocht het beest, aan iemand uit Amsterdam. Terwijl een aantal militaire wielrijders Zaterdag middag bezig was, met drie drijfzakken 'de Nieuwstads- gracht te Zutphen over te steken, sloeg een van de zakken, waarop zich drie manschappen bevonden, om, zoodat de drie mannen te water raakten. Twee hun- ïjei konden gered worden, de derde een korporaal uit Arnhem, verdronk. Mevrouw Van der Minne, geb. J. W. E. A. Lose- caat van Noulniijs, te Brielle, is Zaterdag 101 jaar ge- worden. Zij is nog goed gezond. Te Oss hebben zich, naar het Huisgezin verneemt, eenige heeren vereenigd met het doel een liefdadig heidsvoorstelling te geven, waaraan dan tevens een pretje vast zal zitten. Zij hebben hun vereeniging Oharité plaisir genoemd. Terwijl een moeder te Winterswijk zich voor eenige minuten verwijderd! had, hadl een harer kinde ren van 't gloeiend1 fornui* een) heet© pook weggeno- „KUNST ZIJ ONS DOEL". De tentoonstelling, welke het teekengenootschap „Kunst zij ons doel" op de bovenzaal van „de Unie" georganiseerd had van de portefeuille van de firma Artz en de Bois uit den Ilaag, trok Zaterdagavond en Zondagmiddag tal van belangstellenden. Het was dan ook een keurige collectie, bestaande uit aquarel len en teekeningen van bekende meesters, die daar uitgestald was en die zeker een gang naar „de Unie" waard was. Zaterdagavond werd onder de leden en kunstlieven de leden van „Kunst zij ons doel" een gratiseverloting gehouden van een tweetal etsen en een kopergravure. De eerste prijs, een gekleurde ets van Robbe „Les mi- dinett-es" werd gewonnen door dr. J. W. Wicherink, de tweede prijs, een ets -van Leon Senf „Zomer" door Jhr. Mr. M. E. J. J. van Lidthi dë Jeude, terwijl de derde prijs, een kopergravure van J. Aarts „Bedelaar" ten deel viel aan don: heer W. F. Koppeschaar. ALKMAARSOH BIOSCOOPTHEATER. Bij het talrijke publiek viel Zaterdagavond) in bo vengenoemde bioscoop 't programma van deze week te recht- zeer in den smaak. De gekleurd© films, vooral Griselidis, een verhaal uit dë Middeleeuwen, waarin men eeu heel' mooie, antieke troonzaal krijgt te zien, munten bijzonder uit. Het hoofdntummer is een dra ma, de Baïvevoets-danseres. De geschiedenis is iu het kort- als volgt: Een jongeman, die pas verloofd) is, wordt door^ een vriend! in' kennis gebracht met een danseres. Ze worden verliefd op elkaar en al» zij naar een ander land moet vertrekken, steelt hij geld van zqn moeder om haar te kunnen volgen. Dit- is weldra verteerd en nu laat de vrouw haar slachtoffer los. De man keert naar het vaderland' terug, hier durft hij echter zijn moeder niet onder dë oogen te komen en tracht zich te verdrinken, dëch wordt gered. In het ouderlijk huis vindt er dan tenslotte een algeheele verzoening plaats. Do Pathé-journal geeft verschillende belangwek kende gebeurtenissen aanschouwelijk weer en de ko mische nummers laten de toeschouwers flink lachen. fMBt—M*"*—WHIII. CINEMA AMéRTCAIN. ie^ „David' Copperfield," het mooie meesterwerk van Dickens, g-elezen lieeft, zal zeker niet nalaten, de indrukken, welke' dit) boek op hem heeft gemaakt, nog eens te laten inwerken. Hij vindt daartoe een prach tige gelegenheid in dë bioscoop van den heer Weber, waar de geschiedenis van het aan zich zelf overgela ten ventje weergegeven wordt in een serie pakkende heelden. Van liet begin t.ot het einde is deze film, welke het hoofdnummer vormt van het programma, zeer belangwekkend. Doch er is meer, dat het bijwonen van het nieuwe programma tot een paar aangename uurtjes stem pelt. Allereerst willen we noemen' „Een tochtje langs de Loup", een1 prachtige natuuropname, welke brui sende watervallen en mooie gebergten t« aansohou- j Parijsche bladen melden de overgave van Adriano- pel, terwijl het geheele garnizoen, bestaande uit- 50.000 man krijgsgevangen! zou zijn gemaakt, maar bevestigd' is dit bericht tot dusverre niet en te Kon- stnntmopel heeft men het alreedls tegengesproken. Overigens schijnen de Bulgaren al heel zeker van hun zegepralen t-e zijn. Zoo verklaart een correspon dent van den Morgenpostuit „voortreffelijk ingelich te Eulgaarsche brob" vernomen te hebben, dat de in tocht der Bulgaren in Konstamtimopel uiterlijk heden werd verwacht, daar zij Zaterdag 15 20 kilometer \an de stad stonden. De soldaten hadden reeds hun parade-uniform voor den zegtocht in Konstantinopel m orde en Ferdinand van) Koburg zon in de Aya' Sofia het christelijk-orthodox geloof eni'den keizerstitel wil- en aannemen. Natuurlijk is dit op z'n zachtst geno men „voorbarig." De sultan blijft voorloopig te Kon stantinopel eu de Mohammedanen1 vernielen mis schien wel het door Schaepman bezongen- vermaarde kerkgebouw. De Turken schijnen het er op gezet te hebben,^ Konstantinopel! te behouden en uit Anatoli zullen 70.000 mam versterkingen worden gezonden. Een telegram aan de Lokal1 Amzeiger meldt: „De oorlog wordt) voortgezet. Hiertoe is in den minister raad besloten. X an vrede is geen sprake meer. De Maarschalk Fuad' Pasja heeft verklaard dat de Bal- ka list-aten) en Luropa de Turken niet naar waarde hebben geschat. Een verandering van) den oorlogstoe stand is nabij. Hij zelf is onmiddellijk naar het oër- logsterrein vertrokken." In de hoofdstad zijn nu vele duizenden gewonden-. Er heerscht. een vree-selijk gebrek aan dokters en verple gers vele gewonden liggen er op dërn vuilen steen en grond te sterven, terwijl er ook reedis- 25 cholera-ge- allen met doodelijken afloop* zijn voorgekomen. I it Parijs zendt men berichten' de wereld in-, dat de toestand onder _dte groote mogendheden verbeterd, de vrees voor verwikkelingen verminderd' is. Rusland schijnt Servië te steunen in de plannen, naar gebiedsuitbreiding' aan) dë Middellandsche. Zee. Volgens berichten uit Belgrado gaat Oostenrijk voort met aan de Bosnische grens troepen te concent-ree- ren. De Serviërs hebben officieel bezit genomen van de veroverde streken. De Morgenpost bevat een telegram uit Weenen waarin wordt medegedeeld op welke wijze een zeer op den voorgrond' tredende Albaniër zich ten opzichte van de annexatie van Albanië door Servië uitliet. Wij zullen, zeidë hij, een dergelijke inlijving nimmer toe staan al zou men ons ook met wapengeweld! willen dwingen. Een kamp op leven en dood zou door ons gevoerd worden. Wij zullen voorts nimmer duldën dat Servië een' haven in) Albanië in bezit neemt voegde de man hieraan toe. Wat wij wel- zouden kunnen dulden en zelfs zeer toejuichen is dat de groote mogendheden ons autonomie toestaan' ondër protectoraat of zelfs n-og verder strekkende invloedssfeer van een grooter Europeesdie cultuurstaat. Wij denken hierbij in dë eerste plaats aan Oostenrijk-Hongarije en wij allen verlangen zeer in nauw staatsverband te komen met Oostenrijk-Hongarije.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2