Gevraagd een Dagmeisje P.6. uia witte KLUITKALK Verkooping een jongste bediende \m. C. Verheus, Bouwterrein BOELHUIS Meubelen, Huisraad en Inboedel, Noordhollandsch Landbouwcrediet. SAFELOKETTEN. AFBRAAK, Hare Koninklijke Hoogheid de Vrouw Alkmaarsch Bioscoop-Theater. èEmser Pastilles. Leepts Heden wordt voor den wal verwacht een scheepslading waaruit direct van boord kan geleverd worden tegen den wa« gonladingprgs. J. H. Willers, ONDERWIJS Gemengde mededeelingen HET VERMOGEN VAN DEN KEIZER VAN DUITSCHLAND. HET GROOTSTE ORGEL DER WERELD. Ingezsnden mededeelingen StaaU-bonf role. Tegen hoest en verkoudheid. I. PRINS Az. Oudegracht 285b. Telefoon 33». E™ ADVERTENTIE N. Terstond gevraagd een om dagelijks van 's morgens half acht tot 's middags 3 uur behulpzaam te zijn in de huis houding. Brieven franco onder Letter D 256, Bureau dezer Courant. Tweede Meid, flinke Dienstbode Huishoudsfei* PRANSOH, DUITSOH, ENGELSCH, ITALIAANSOH, SPAANSOH, DEENSCH-NOORSOH en RUSSISCH Bureau tot Publiciteit van Weten schappelijk Nieuws, nieuw HOUT, Ten Kantore van het Noord hollandach Landbouwcrediet wordt gevraagd. Zich echriftelijk aan te melden. ~MAx"O'RELL 4e druk, f 0.75 iug.; f 1.15 geb. I Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Koopt en verkoopt vreemd geld. a *g ■S a 2 a 8' Scholl Engberts Schollen ALMELO. ZUIVER WOLLEN ONDERKLEEDINQ. verkrijgbaar Steeds voorradig Dames- Flanellen, Pantalons, Rokken, Tailles, Combinaties, Kousen, enz. Heeren- Hemden, Borstrokken, Pantalons, Combinaties, Sokken, enz., en?. Heeren Borstrok f 2.50. Heeren Pantalon f 2.50. II nrwerkmaker, Sclioutenstr&at bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT mn den Westerweg* Nassanlaan, Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat ©n Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD, Nassauplein 41 Langestraat t/o. Stadhuis. Deze week buitengewoon mooi PROGRAMMA. 1. HqIg5$ roeping (komisch). 2. Ronnsby (gekl. natuur). •3. Barrev oef Danseres drama in 2 afdeelingen. 4. Slaafsche toewijding (komedie). 5. Bigadin als gediieht schermer (komisch). 6. Gfiselidll (gekl. komedie). 7. Acrobaat uit liefde (komisch). 8. Pathé Journal. Bergplaats voor fietsen. DE DIRECTIE Volgens een te Berlijn verschenen statistiek van be zittingen en inkomen» van Berlijnsche millionnairs, heeft de Duitsche Keizer een vermogen van 140 milli- Berlijn, dertien in Potsdam en omgeving gelegen zijn. In 't geheel zijn nieer dan 40 kasteelten zijn eigendom en de rest behoort aan den Staat, die ze aan den Kei zer afstond. Keizer Wilhelm heeft te beschikken over 53 palei zen en kasteelen en 83 landgoedteren, waarvan drie in Berlijn, dertien in Potsdam en omgeving en in 't ge heel meer dan 40 kasteelen zijn eigendom zijn, en waarover de rest aan den Staat behoort, die het aan den Keizer afstond1. VALLENDE STERREN IN NOVEMBER. Omstreeks 13 November zullen er aan den nachte lijken hemel meer sterren vallen1 d'an in de nachtten daarvoor of daarna. Zij komen uit het sterrenbeeld do grooto Leeuw en heeten daarom Looniden. In de meeste jaren is hun aantal niet zoo groot maar om de 33 verschijnen] ze in onbekende hoeveelheid. Zoo kon men in 1799, 1833 en 1866 van een sterrenregen spreken, ongetwijfeld een mooi schouwspel. Deze val lende sterren, die men tot 902 na kan gaan, spelen in de astronomie een belangrijke rol. Ze bewegen zich in een kometenbaan met een omloopstijd! van 331/i jaar om dte zon en zijn ong. 1800 jaar geleden tot ons gekomen, daar zij toen dien planeet Uranus zoo dicht naderden,, dat deze ze in hun tegenwoordige baan wierp. De voornaamsten dezer meteoren vormen een groep, die de aarde om dte 331/i jaar ontmoet. Dan volgt een sterrenregen, terwijl in dte andere jaren, als de aarde het kruispunt nog niet bereikt heeft of reeds gepasseerd is nog eenige nakomer» in onze at mosfeer verschieten. In het jaar 1899 had! dte groep zich weer aan ons oog moeten vertoonen, maar door de inwerking van planeten ia het kruispunt verscho ven en kwam de rand' onzer atmosfeer slechts in aan raking met die vallende sterrenwolk. Men deed! toen de verrassende ontdekking, dat in denzelfden baan als deze groep ook een komeet om de zon loopt, die in 1866 zichtbaar werd! en tien maanden voor de groep z'n perihelium bereikte, maar sedert niet meer gezien werd. Zeer in 't oog loopend zal het verschieten niet zijn- De aarde ontmoet 27 November nog een groep val lende sterren, die uit Andromeda komen. Ook deze groep zal niet bijzonder in 't oog loepen, maar van zeer vee.l belang zijn, omdat hij in dezelfde haan loopt als de komeet van Biela, die zich in 1846 in twee kometen verdeelde en sedert 1852 niet weerge zien werd, Volgens de „Bauwelt" is het grootste orgel dhr we reld' te vinden in de pasgebouwde Michaeliskerk te Hamburg. Het i® 17,5 M. hoog en heeft 12173 pijpen, waarvan de grootste 11,28 M. hoog is en 55 cM. dia meter heeft, terwijl de kleinste slechts 25 m.M. lang is en een diameter van 6 m.M. heeft. Aan 'dit orgel is een bepaalde inrichting verbonden, waardoor het den toehoorders lijkt of de melodie uit de verte klinkt. Op vijf manualen, ieder van 61 toetsen en een pedaal met 32 toetsen brengt het orgel 163 stemmen voort, die door meer dan 100 koppelingen tot nieuwe klan ken kunnen verbonden wordten. Twee electrische ma chines elk van 5 P. K. leveren de noodige lucht (100 knb. M. per minuut), die in een groote ruimte verza meld wordt, van waaruit zij over 25 afdeelingen ver spreid wordt. Het orgel heeft 207 registers en 800 druk- en combi natieknoppen. De organist van de Michaeliskerk Alfred Sittard heeft het plan voor dit orgel ontworpen. EEN REUZENFIETS VOOR KINDEREN. In de mooie parken van de Champ® Elysées te Pa rijs kan men sedert eenige dagen in de middaguren een zeldzaam voertuig zien, dat door de spelende kin derschare met zekerheid wordt voortbewogen. Het is een groote fiets voor kindereu, die op acht raderen loopt en waarin plaats genomen kan worden door elf kleinen die haar met flinke snelheid voorwaarts be wegen. De meisjes zitten ini gemakkelijke mandjes, terwijl de knapen op gewone fietszadels. plaats nemen. Voor de heele kleinen, wier beentjes nog niet tot de pedalen reiken, zijn drie zitplaatsen gereserveerd. Daar de „machine" zeer breedi gebouwd is, behoeft geen vrees voor omslaan te worden gekoesterd. Tot grootere veiligheid en om botsingen te voorkomen, wordt de groote fiets echter nog door een gids be waakt, die het voertuig geheel zelfstandig kan bestu ren. Daar het fietstochtje nu eenmaal niet zonder leven te maken gedaan kan woTden, heeft elk der kleine passagiers een auto-hoorn ter zijner beschik king, die natuurlijk zoo dikwijls mogelijk wordt ge bruikt. KORTE BERICHTEN. Een Russisch soldaat, die ter gelegenheid van de Borodinofeesten met de bajonet, op het geweer uit het gelid trad, om den Tsaar een verzoekschrift te overhandigen en die deswege werd! veroordeeld! tot le venslangen dwangarbeid, heeft een gunstige beslis sing ontvangen op zijn verzoek om gratie. In Maagdenburg- is een geheelo vergadering van 400 personen gevangen genomen. In groepen van 40 werden ze naar het politiebureau overgebracht en na een verhoor van vele uren op enkele woordvoerders na allen in vrijheid gesteld. Bij een stierengevecht te Madrid is een Spaan- sche graaf zeer ernstig door een stier gewond. Men vreest voor zijn leven. Marktberichten. ALKMAAR, 11 Nov. 1912. Aangevoerd 12 Koeien en Ossen f 250 a 350, 17 vette Kalveren f 40 a 120,— p. pond f 0,90 a 1,—, 20 nueht. Kalveren f 8 a 22,—, 471 vette Schapen f 24,— a 35,—, 277 vette varkens 55 a 63 et. per K.G., 8 xnagere id. f 18, a f 20,-. f,6 BROEK OP LANGENDIJK, 11 Nov. Heden werd besteed voor250 baal uien f 0,90 a 1,—125 baal wortelen f 0,40 a 0,50, 23500 bloem kool le soort f 4.— a 11.—, 2e soort f 1.70 a 2.30, 42700 roode kool f 2.50 a 6.50, 17000 gele f 2,40 a 6.90, 18200 witte f 2,20 a 5.160 zak roode kool f 0,19 a 0,91, 2000 bieten f 5,50. BOVENKARSPEL 9 Nov. blauwe f 1,60 a 1.65. Bloemkool (le soort) f 9.— a f 12.75, 2b soort f 6, a 8.75. Roode kool f 2.a f 4.25, witte kool f 2.50 a 4.50, gele f 2,50 a 4.25 bieten f 3.50 a 6.—, uien f 0.80 a 0.85. NOORDSCHARWOUDE 9 Nov. Groote muizen f 0.70 a 0.85, drielingen f 0.46 a 0.55, kleine f 0. a 0.blauwe f 0,70 a 0,80, Eigenheimers f 0.90 a 1,—, gele nep f 0 70 a 0.80 drielingen f 0,40 a 0,60, grove uien f 0,70 a 0,85 per 50 K.G. PURMEREND 9 Nov. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Bloemkool f 5,40 a 9,10 per 100, Peren f 1.— a 3.—, Appelen f 1,50 a f 2,65 per mand, Spruitjes f 0,40 a 0,55 p. dubb. mand. Handel matig. ROTTERDAM, 11 Nov. Aangevoerd 183 vette runderen1, 118 vette en graskalveren, 2561 schapen of lammeren, 712 varkens. Prijzen vette koeien 8284, 8078, 72. Ossen 8082, 78, 70. Kalvei-eu 120, 110 116, 100, handel matig. Schapen 646054. Lam meren 7072. Varkens 6566, 63, 59. Handel rede lijk. Lichtsoort 5458. 1 AMSTERDAM, 11 November. 244 vette koeien, le kw. 78—82, 2de 74—76, 3de 60—72. 50 melk- en kalfkoeien 135 tot 350. 47 nuchtere kalveren, 12 tot 18. 27 schapen van 22 tot 28. 240 vette varken» Holl. le kw. 5961, 2de en 3de kw. 5759. Overz. en Geld. geen aanvoer. Burgerlijke stond. Geboren: 10 Nov. Simon, z. v. Bernardus Wil helmus Jaspers en Alida Mar ga ret ha Godijn. Bar tholomew, z. v. Rijndert Groot en Maartje ILuiberts. 11 Nov. Hendrikus, z. v. Pieter Cornells Hulskamp en Maria Gerarda Reijalt. Overleden: 10 Nov. Jan Disper, 69 jaar. 11 Nov. Alexander Klaesener, 86 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 11 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nedwlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond) van 12 November. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.6 te Horta. De laagste stand! van den barometer 735.9 te Sijlt. VERWACHTING. Meest stormachtige tot krachtige noordwestelijke tot westelijken wind, zwaarbewolkt buiig weer, zelfde temperatuur. Neerslag] te Alkmalar: 11 Nov. 20.5 m.M. In BOEKHOIIDKK en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voerdam, O 11, Alkmaar. Koers van Ned. Werk, Staatsleenin gen NEDERLAND. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabakaleening Brazilië Funding Mexico binnen! Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr, Finano. enlndustr. ondernemingen enz. pCt. 31/, 2% pCt. 6 6 5 4 4 4 4 6 4 41/, pCt. 4 41/, 4 div. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandach Grondcrediet If Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. Afdam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang M Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappy Medan tabak (1 Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, n n Amst. Rubber Cult. M Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. exp! v. Petroleum Dorische Petroleum n Moeara Enim n Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. V pref. Redjang Lebong Great Cobar n Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather 'lt Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels M Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mjj Common Marine Preferent H Marinebonds pCt. 4% Comm. Peru aard. div. Preferent Spoorwegieaningen. Holl. IJz. Sp.-Mij, Mij. tot expl. van Staatsspoor*. Den öpoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. i Denv. en R. Gr. Gert. aand. dir. Kansas City South. »i i> Pr®f Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Paoific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt, Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 SU» HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18r,4 5 9 Nov 919/u 66% 95 10216/16 44"/h 831/ie 85s/I6 85i/o 85 Vs 99s/8 856/16 98i/4 100 1731/s 105i/2 157 1801/2 188 640 283 S423/4 47 861/3 513 555 251 i/a 860 630 2211/3 233 518 1561/2 215 1871/, 791/2 641/s 82ili 42 239 83 83% 80 251 7516/],. 59 190 5s/g 203/8 661/3 IO8/4 53 85 94% 245 103 1051/2 28 8411/16 29 626/8 291/4 36 1153/4 261%, 111% 293/4 172 61/s 87%, 106%, IOO1/3 -791/16 118 109 166 460 llNov 918/4 66% 94 1023/g 447/8 847/g 85 861/4 843/4 95 1731/4 157 181.- 1843/4 342 861/4 5073/4 518 248 862 524 2091/3 2271/4 512, 156 1831/2 79 32 42 237 82% 84% 29 74% 58 5% 20 66 Vs 101/9 52 851/4 94 107% 22% 34 27% 62% 28% 351/9 113 26Vi6 110 287/8 170% 6 831/9 7915/ie 159% Koers vau het geld. Prolongatie. 3V2 pCt. Mededeelingen. De Amerikaansche markt was he den flauw gestemd, verschillende soorten kwamen la ger af. Ook Oliewaarden lager met kalmen handel. Noteering Koninklijke 510y2—513 slot 512. Geconso lideerde 226228V2 slot 2271/4. Tabakken flauw even als C ulturen. Mijnen inzakkend. Rubbers stil. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader 8IMOS HITTEMA, in den ouderdom van 60 jaren en 6 maanden. Uit aller naam, T. HITTEMA-Butter en Kinderen. Heerhugowaard, 10 November 1912. Aan allen, die ons op 6 November j.l. blijken gaven van hunne belangstelling, betuigen wij bij dezen onzen welgemeenden dank. C. KEMP. G. KEMP—Besse. Heiloo, 11 November 1912. Heden overleed, voorzien van de H.H. Sacra menten der stervenden, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ALEX4NDËR KLKSEMER, in den ouderdom van 86 jaren. Alkmaar. A. M MULDER-Ki.Ssener. J. P. MULDER. Antwerpen. A. M. KLaSENER. I M. M. FAVIERKr.fiSENER. Amsterdam. A. FAVIER en kinderen. (F. J. M. KLaSENER. Alkmaar, 11 November 1912. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag ver schoond te blijven. Jim of lisje Zich aan te melden bij den Concierge „Stichting Pa ling en v. Foreest", Steijnstraat 10. GEVRAAGD met 1 December een flinke goede getuigen. Te bevragen bureau dezer courant. Mevrouw DE GELDER, Emmastraat 1, vraagt met 1 Februari een niet beneden 22 jaar, zelfstandig kunnende koken en werken, v. g. g. v., P. G. Nette BURGERJUFFROUW, 40 jaar, zoekt voor direct plaatsing als of assistente in de huishouding. Brieven letter V 255, Bureau dezer Courant. door middel van de schriftelijke tonlcurgussen van het geleid door Dr. J. M. HOOGVLIET, Dr. A. A. FOK KER en andere bekende docenten. Vraagt ons gratis-prospectus aan. Adres Singel 276, Amsterdam. i f: m s op Vrijdng 15 Soveinlser 1913, des voormiddags 91 /g ure, precies, op het terrein van de voormalige Meelfabriek aan de Noorderkade nabij de Friesehe brug te ALKMiAR, van een groote partij bestaande ineen groote partij Platen 3 bij 9 en 3 bjj 8 van alle afmetingen, Richels, Ribben, groote partij Baddings, eene groote hoeveelheid Vloerdelen, l1/2 bij 11, Plafond- en Schotdelen, Kraalschroten, geschaafd en geploegd, 1 bij 9 en U/2 bij 9, Schotten Deuren, EIKEN en GRENEN BALKEN enz., alsmede eene partij en hetgeen verder daags vóór en op den Verkoopflag te zieo zal zijn. De afbraak afkomstig van Hoerenhuizen te Amster dam. A. II. VERBURGT. HandelsbladAlleramusantst Nieuwe Crt.: héél héél vermakelijk. MÊj B Daily Tel.: een schitterend guitig boek. Cf S B Birmingham PostEen verrukkelijk boek. Western Mercury: hebt gij Hare Koninklijke Hoogheid gelezen'? Niet? dan wacht u nog een groot genot. Alom b/d. boekh. of na ontv. van postwissel b/d. HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn. Telefoonnummer 439. bc N XE) 0Q bp 'o +3 O A «4H ns (fabrikaat wjanbcn) Verdronkenoord 117 achter de Vischmarkt, Alkmaar. 9 99 Te bevragen b\j op Maandag 18 19 i2, 's morgens (e 1© uren, in het lokaal „Harmonie" te ALS4SIA.AU, van bestaande uit mahoniebureau, antiek kabinet, linnen- en penantk&s- ten, tafels, overbekleede en Weener Stoelen, wasch- tafels met en zonder garnituren, speeltafels, nacht kasten, pitch pineéén en tweepersoons ledikanten met kapok- en springmatrassen, spiegels, schilderijen, vloerkleeden, kurkzeilen en karpetten, 3 stel prima pluche overgordijnen, vitrage lancaster, fornuis, vul kachels, gaaornamenten en comforen, tuinmeubelen, cilindermangel met tafel, eene partij boeken, glas-, aarde-, koper-, tin- en blikwerk, enz. Behoorende aan den naar Indië vertrokken Heer C. BAKKER, ambtenaar van den Waterstaat, Metius- gracht 8, alhier. Te zien 17 November van 12 3 uur. Vooraf VERKOOPING op het HOF van grove Menbelen, Kachel» en Rommeling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3