nier Groote Vergadering Harmonie Alkmaar. HOLLAND-CANADA HYPOTHEEKBANK 'ëmmm Schoutenstr. 18. Wed. JAC. VAN BEEK. P. A. BLAAUW. muziekonderwijs. EAIO AANBESTEDING. Aanbesteding De Lange de Moraaz, IJzer- en Koper Gewicht. Uarei en Hollen Cmmaiei. L. SPIT, G. van Nieuwkuyk, ff MOLASTEGO bevat een zeer hoog gehalte zuiveren suiker, waardoor het een versterkend en warmtegevend voedsel is. Als bjjvoeder is het onovertroffen en maakt bovendien, dat de beesten het andere voeder gemakkelijk kunnen verteren. Men lette vooral op nevenstaand merk wat zich op iedere baal bevindt, Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. Hebr. STKOOMER, Hergen. Het succes van den dag! Overheerlijk os BESCHUIT» BROOD en GEBAK. Levensmiddelen. Schoenenmagazijn op Woensdag 13 Nov. 1912, 's avonds 8 uur in de Harmonie. Opvoering van: half acht. J. A. B. FENIJN, WINTE IENST HEEREN-MODEMAGAZIJN J. H. MILLERS, AAM TE BESTEOENi beste kwaliteit, vierkante brug, in verschillende grootten. Landbouw-Werktuigen. Dijk. ALKMAAR. Dijk. „DE RIJZENDE ZON", WASCHT - STOOMT - VERFT. Telefoon 59. Houttil 17. Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-M'Je" v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. HF" Loting 10 uur precies. 1*1 Stalles f 1,50. Ie Rang f 1.— Galerij f 0.50. De COMMISSIE VAN BESTUUR van het Provinciaal Krankzinnigengesticht „DUIN EN BOSCH" te CASTRICUM zal aanbesteden de levering van Vleesch, brood, eieren, boter (g#en margarine), kaas, kruidenierswaren (geen koffie en thee), grutterswaren drukwerken, katoenen-, linnen- en wollenstoffen, schoenwerk, ieder glas- en aardewerk, borstelwerk, alle» ten behoeve van genoemd Gesticht voor, het tijdvak 1 Januari31 December 1913. Voorwaarden van Aanbesteding en nadere inlichtingen zijn dagelijks, behalve Zondags, te bekomen op het kantoor van bovengenoemc gesticht vanaf Maandag 11 November 1912, alwaar ook monsters ter beschikking staan. De inschrijvingsbiljetten moeten op zegel ge schreven en in behoorlijk verzegelde enveloppen vrachtvrij worden toegezonden aan den Geneesheer-Directeur van bovengenoemd Gesticht, en uiterlijk op Maandag 25 Noveinbe 1912 in het Gesticht zijn ontvangen. De biljetten zullen worden geopend op Dinsdag 20 November 1912, des namiddags te 1 uur. 's-GRAVENHAGE, Woordeinde, DIRECTEUREN: Mr. J. D. P, TEN BOSCH te 's-Gravenhage en J. G. COSTER te Winnipeg (Canada). De BANK geeft 5 Pandbrieven uit in stukken van ƒ1000.—, 500— en 100.—tegen den koers van 101%% as.ooo.owo.— tegen den koers van 100 pOt, - - RA. W1SSELINK. - - Leidsclie Wollen Franscke Wollen Gewatteerde Molton fantasie Ondergeteekendeu, Timmerlieden en Aanne mers, bevelen zich beleefd aan tot het maken van en het uitvoeren van werken. Teekeningen enBegrootingen gratis Goederenvervoer vlug, billijk^goed. Kennemerpark (hoek |Ritsevo.ort), bij ANSINGH MESMAN, Apothekers, De verbouwing van perceel B No. la, hoek KanaalkadePie terstraat te Alkmaar. Laat 131. Telefoon 247. De Leverantiën van Koloniale- en Grutterswaren, Brood, Spek, (bij voorkeur Geldersch)Boter Keuzei en Ossenvet, een en ander benoodigd gedurende bet jaar 1913 Commissionnairs in Effecten, belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs. Vraagt Prijscouranten. In alle metalen verkrijgbaar Stadsuurwerk- maker. Heerenstraat 7. met de bekende sterke IJsvilten Zo- l^n, zjjn evenals de kameelharen Pan toffels in alle maten te verkrijgen in het groote van Blijspel in 3 bedrijven, naar het Duitsch van G, KADELBURG, door JAC. I)E VOS. Plaatsbespreking 's morgens van 10—IS. Ballot voor kunstlievende leden Dinsdag 12 Nov. De Secretaris, L. W. RUSSCHER. Percy Grainger. Met Stedelijke Belasting. Kaarten en plaatsen te bespreken aan de Harmonie. W Met het oog op bezoekers van buiten is het Poneert half tien geëindigd. Telogram-Adres,,OECONOMIE". COMMISSARISSEN; Telephoon No. 6779. Mr. J. A. LOEFF, Oud-Minister van Justitie te 's-Gravenhage, Voorzitter. P. J. M. MASTBOOM, Directeur der Vaderlandsche Hypotheekbank te 's-Gravenhage, Secretarie. P. M. J. Gil ISSEN, Lid der firma Arnold Gilissen te Rotterdam en Gilissen Co. te Amsterdam, te Rotterdam, W. A. KLEYN VAN DE POLL, Inspecteur der Registratie en Domeinen te Middelburg. C. R. VAN LENNEP, Oud-Administrateur van het Departement van Koloniën tp 's-Gravenhage. H. MEINESZ, Gedelegeerd lid van den Raad van Beheer van het te Amsterdalrfgevestlgde Nederlandscha Administratie- en Trust-kantoor, te Haarlem. P. J. VAN OMMEREN, Directeur van Marx Sl Co's Bank te Rotterdam. C. F. OVERHOFF Jr., Lid der firma Kerkhoven Co. te Amsterdam, J. ROOSENBURG, Directeur der Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank te 's-Gravenhage Mr, W. A, TELDERS, Advocaat te 's-Gravenhage. 6 te 's-GRAVENHAGE i bij de Heeren TELDERS Co. en ten Kantore der BANK; te AMSTERDAM i bij de Heeren KERKHOVEN Co.; te ROTTERDAM! bij MARX Co's BANK. Voedert Uw vee met Molastego". „MOLASTEGO" I fif gevestigd te IJITxtUIZKH (Prov, Groningen.) Opgericht in 1893. Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal c.a. Resei ves Uitstaande pandbrieven c.a. f 8.A90.609 1.700.090 5, 1.600.000 De Bank geeft éVg pCJt. pandbrieven uit, groot 1 ÏOW.en i' 500.met coupons per 1 Mei eD 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma Groote sorteering. Fraaie patronen. Prima kwaliteiten. Blliyke prijzen. Aanbevelend, Zie «Ie uitstalling. llekelstraat Sl, Alkmaar. fflirr-1- „lüffl Ml Van Af.KM aas» w,~l 8-—j lO.—3.80, 6.— nar. Van AMSTERDAM <4.8©, 9.2SO, 8.15, 4.-—, |a nnr.| Alleen op Zon- en Feestdagen. beveelt stick aan tot het geven van «iegelijk In bnsien van 1 ons IS eent. I»®i«i 43l/j n 1 »j 150 Vraag Uw leverancier BAIO en let op dat men U geen namaak opdringt. 5 MELLIN's FOOD ROBURINE NESTLE's KINDERMEEL KUFEKE's MOLENAAR's LINZENMEEL. GECONDENS. MELK. Magdalenenstraat, Alkmaar. Telefoon 158. Op Zaterdag 10 November 1913, des namid dags om 3 unr, aal door ondergeteekende, ten zijnen kantore worden aanbesteed: BESTEK en TEEKENING zijn te verkrijgen vanaf Dlnsd&g 13 November, tegen betaling van fl. 1 per stel, ten kantore van den Architect, P. N. LEGUIT MANTELS. MANTEL-COSTUMES. COSTUUMROKKEN. BLOUSES. De Directeur der PRINS HENDRIK-STICHTING wenscht, behoudens de goedkeuring van het Dage- ijjksch Bestuur en daartoe van gegadigden inschrijvingen en monsters te ontvangen. De bevolking' der Stichting bedraagt 200 personen. Gegadigden worden opmerkzaam gemaakt, dat de gun ningen geschieden in overeenstemming van kwaliteit prijzen, en dus niet aan den laagsten inschrijver worden toegewezen. De voorwaarden van aanbesteding zijn met de lijsten van omschrijving voor f 0.25 te verkrijgen en wor den op franco aanvraag met bijgevoegde f 0.30 in postzegels, franco toegezonden. De op zegel geschreven biljetten moeten vóór of op 38 November e.k. franco zijn ingekomen aan het adres van den Directeur, voorzien van het opschrift „InschrijvingsbiJjet", doch kunnen ook gestoken wor den in de daartoe bij den portier aanwezige bus. De ingekomen monsters worden zoo spoedig doen lijk na de sluiting geopend, op biljetten daarbij ingepakt kan geen regard meer worden geslagen. Monsters wor den niet terug gezonden. De inscbrijvingsbiljetten en de monsters moeten van eenzelfde merkteeken voor zien zijn. De uitslag der vergelijking 'van de monsters met de prjjzen zal zoo spoedig mogelijk aan de belangheb benden worden medegedeeld. De Directeur voornoemd, G. E. A. VAN HALL. Bascules Wanmolens. OHMSTEDB, GOT OA, s£tT~ Uitsluitend le klas bewerking. Depót te AlkmaarLEO BAKKER, Laat 163. - BIJ Telefoon 397.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4