DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 269. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 13 NOVEMBER. jéa Schei-Veemarkt. De Winkelstand en de H.O. sïzj'A- BINNENLAND. EEN PORTRET VAN DE KONINGIN. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. er BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK- HAAR brengen ter a 1 gem een e kennis, dat ter gele genheid van de Schei-veemarkt op WOENS DAG, 20 NOVEMBER a.s. het vee, dat niet per rij tuig naar de markt wordt gebracht, ALLEEN AAN GEVOERD mag worden langs den HELDERSCHEN WEG, over de ÏIEILOOëRBRUG en over de FRIE- SCHE BRUG. Het vee» aangevoerd1 over de Boompoortsbrug, zal geleid moeten worden langs Voormeer en Bierkade om over de Vlotbrug en langs den Kanaaldijk de Friesehe brug te passeeren. Het vee, per VAARTUIG aajigevoerd, zal moeten worden gelost aan de KAN AALKADE op de door den Havenmeester aan te wijzen plaats. Aanvoer van vee over de Geesterbrug, de Emma- brug, de Nieuwlanderbrug, de Vlotbrug en de rustieke voetbruggen is VERBODEN. GEEN VEE MAG TER MARKT GEPLAATST WORDEN VÓÓR 's MORGENS VIJF UUR EN VOOR DAT HET DOOR DESKUNDIGEN OP DE AANWEZIGHEID VAN EENE BESMETTELIJ KE ZIEKTE IS GEKEURD. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 13 November 1912. ALKMAAR, 13 November. Wij ontvingen het volgende ingezonden stuk: Aan de Redactie van de Alkm. Courant. Geachte Heer Redacteur, Met genoegen volg ik na iedere Raadszitting Uw beschouwingen over het daarin verhandelde. Prijzen indien mogelijk, laken indien bepaald on vermijdelijk, is mij meermalen uw leuze gebleken en ra. i. terechtOpbouwen is moeielijker dan afbreken en bet sturen lijkt van den wal af dikwijls1 zoo een- voudig eu gemakkelijk. Een goed systeem. mits er niet aan juistheid te. kort kome wat aan welwil lendheid te veel is, en dit was, naar ik u biermede hoop duidelijk te maken, in uw raadaoverzicbt van j.l. Zaterdag' het geval! Met voldoening wijst U daarin „op de flinke din gen hier tot stand gekomen, zonder d'at, een voortdu rend opdrijven der belastingen dia'arvan het gevolg was," en tenzij bedoeld, als een, bij U ongewoon, sar casme, moet U dit uit de pen gevloeid zijn door on bekendheid1 met den werkelijken stand1 van zaken. Het is waar dat het percentage van den Hoofd. Omslag in de laatste jaren hier vrijwel1 constant geble ven is, maar dit zegt op zichzelf niets! Men1 kan ook door het uitvinden van nieuwe belastingen, als straat-, riool- en tonnenbelasting en door het stelsel matig aanslaan in lioogere klassen een verhooging van het percentage vermijden en den citroen, fi guurlijk gesproken, droog knijpen, en komt het voor den belastingbetaler op hetzelfde neer of hij zijn schatting- aan de kat of aan den kater opbrengt. Hoe verklaart U het dat naar onze stedelijke bevol king, sedert 1903 met slechts 15 gestegen is, de opbrengst van den H. O. in diezelfde periode steeg tnet 100 In 1903 58000 en in 1913 j 110.000 plus riool- en tonnenbelasting, die wij in 1903 nog niet kenden! Wat een treffend bewijs: van vooruitgang, van Alkmaar s welvaren"! De gezamenlijke inkomens in 10 jaar tijds verdubbeld'! „Oü pent-on être mieuxdan in Allernaar waar, door de reuzenwinsten van den Middenstand, of door het zich vestigen van rijke vreemdelingen, öf döo_r^ gelukkige speculatie! het communaal inkomen in zóó korten tijd verdubbelde 1 Helaas, AI. de R., dit kan zoo niet zijn! oor ambtenaren met bekend' inkomen mag de be lasting niet noemenswaard verhoogd zijn, voor den winkelstand die net zoo lang geknepen wordt tot piept, en die, wat zijn waarheidsliefde in deze zaken betreft, bij de Comm. van Aanslag' of bij den Raad niet hoog aangeschreven staat, is dit wèl het geval. Men schijnt daar te meenen dat het in komen van een winkelier ondanks concurrentie, groo- tere bediijfskosten en algemeene prijsverhooging steeds crescendo gaat. Informeert U eens bij sla gers, bakkers, drankverkoopers enz. die zullen U een ander liedje zingen. Wat^ mijzelf betreft ik betaalde in 1903 aian II. O. 33.075, straatbelasting 8.25 en in 1912 aan II. O. 55.30, straatbelasting 10.12°, tonnenbelasting 3 en rioolbelasting' 2, om van de met 6 vermeerder de opcenten op het personeel maar niet te spreken. 70 Geen onbeteekenende verhooging, in weer wil van het veel geprezen standvastige percentage. U kent mij voldoende, M. de R., om achter deze „cry" geen politieke bedoeling te zoeken. Mijn eenig doel, waarin ik hoop te zijn geslaagd, is geweest U aan te toonen dat er meer middelen zijn om aan het „nervus return," de ziel van den oorlog, te komen dan door verhooging van het percentage van den Hoofd. Omslag, en dat ook te Alkmaar de visch nu ja goed betaald wordt. EéN UIT VELEN. Wij zijn den geachten inzender-behalve voor zijn vriendelijk aanloopje erkentelijk voor zijn schrij ven, dat ons gelegenheid biedt, nog eens even op den financieelen toestand' van onze gemeente terug te ko men en het een en ander op te merken over den win kelstand en den hoofdelijken omslag, waarover het tenslotte gaat. Want of de inzender vergeten heeft, dat hij ook reeds in 1903 rioolbelasting betaalde, dat de stijging van zijn straatbelasting geen plaatselijke beteekeiiis heeft, maar enkel het. gevolg is van de herschatting, welke van rijkswege is geschied, doet natuurlijk aan zijn betoog even weinig ter zake als dat voor hem, blijkens zijn aanslag eigenaar van een huis met een huurwaarde van 675, de 3 ton nenbelasting de duurte aanbrengen. En nu zijn de schrijver en wij hetl er over eens, dat de visch goed 'betaald wordt te Alkmaar het tegendeel is dezer zijds trouwens nimmer beweerd doch wij voor ons voegen hieraan toe, dat de v.isch dan ook waar naar zijn geld is en naar waarde geschat, wordt. Evenwel belastingbetalen is nu eenmaial een ne telige zaak. Wie het meest heeft- te betalen pruttelt vaak het hardst en word't. toch benijd door velen, die laag zijn aangeslagen, omdat hun inkomsten weinig zijn. En op belastinggebied ziet- het oog nog al dik wijls van zich af, om hij anderen het betere te ont dekken en dat te stellen tegenover het minder aange name, dat men bij zich zelf meent waar te nemen. De inzender bijv., in wien men reeds een winkelier zal hebben vermoed, doet het voorkomen, alsof de ambtenaar met een vast inkomen ten opzichte van be lastingbetaling in een gunstige conditie verkeert. Maar hoevele ambtenaren Maken de verzuchting, dat de winkeliers er zooveel beter aan toe zijn dan zij, wijl de fiscus niet op een cent af de inkomens der 1 autisten kan1 vaststellen,! En dit hebben velen uit beide categorieën met een groot deel der menschcn gemeen, dat zij in te lage aangifte iets geoorloofds zien, misschien wel iets, om er op te roemen. Wie durft verkondigen, dat- de opzettelijke belastingontdui king, in welken vorm dan ook, diefstal is uit de over heidskas, gepleegd' ten nadeele van zijn medemen sehen, wordt maar al te vaak met eeu spottend lachje aangekeken. Doch er behoeft lang niet altijd) opzet in het spel te zijn, wanneer belastingschuldigen, die niet genoeg aan de gemeenschap offeren, een aalmoes ontvangen van degenen, die deswege te veel moeten betalen. Een winkelier, die nog tot. de „geldladebankders" behoort, kan onmogelijk nagaan, hoeveel zijn zuivere inkoms ten per jaar bedragen. Een winkelier, die er hij het invullen van zijn belastingbiljetten niet aan denkt, dat zijn vrouw geregeld haar kruidenierswaren uit zijn winkel gebruikt, of die 's Zaterdageavonds be- paalde geldstukken (bijv. tienstuiverstukken) uit de geldLade neemt om die voor een bepaald potje te be stemmen, geeft volkomen te goeder trouw zijn inko men te laag op. Den ambtenaar met- een vast inko men valt het gemakkelijk, zoo de wil slechts aanwezig is, een juiste aangifte te doen, maar voor den winke lier, die er geen goede boekhouding op nahoudt, is dit zelfs met den besten wil uiterst moeielijk. En dan schijnt het dikwijls voor te komen, dat het belas tingbiljet wordt ingevuld! met de overweging: „laat ik het maar te laag dóen, de heeren van het stad huis zullen het toeli wel weer verhoogen." Die over weging kan niet enkel leiden tot te lage aangifte, maai' ook tot te: hoegen aanslag. Is zij methode in de woningen van de belastingbetalers èn wordt zij dit ten eladhuize, dan kan er niet genoeg tegen gewaarschuwd worden, dan leidt zij tot het misbruik, dat de goeden het met de kwaden moeten ontgelden. Maar even min als dë fiscus zich heeft neer te leggen bij te lage aangifte, evenmin heeft de belastingbetaler te berus ten bij te hoogen aanslag. En wanneer de geachte inzender er over klaagt, dat hij in 1903 aan H. O. 33.07° en ini 1912 55.30 be taalt, dan zegt dit op zich1 zelf niemendal, dan kan uit deze enkele gegevens evengoed' de conclusie van te lagen aanslag in 1903 als van te hoogen aanslag in 1912 worden getrokken. Wie naar waarheid zijn biljetten invult, en dit door boeken kan staven heeft geen verhoogden aanslag te vreezeu. En mocht' hij onverhoopt in een te hoogë- re klasse worden geplaatst welnu, dan zijn, zoo de Raad hem niet ter wille is, Gedeputeerde Staten er ook nog 1 Trouwens van de 193 bezwaarschriften tegen het kohier dienst 1911 werden er niet meer dan 67 aanslagen onveranderd' gelaten 25 bezwaar schriften bleven in behandeling hetgeen toch wel bewijst, dat men zich niet zonder meer bij zijn' aanslag behoeft neer te leggen, maar, zoo men gegronde reden heeft zich te beklagen over „het stelselmatig aan slaan in hoogere klassen" met een goede kans daarte gen in kan gaan. Trouwens, wanneer dc winkelstand overtuigd] is, dat hef door den inzender gewraakte euvel bestaat, dat deze stand ten opzichte van de aan- j slagen in vergelijking met. andere belastingbetalers i wordt benadeeld, dan dient daar en masse tegen te worden opgekomen. Dit geeft in elk geval meer kans dan het klagen' in de beeldspraak van uitgeknepen ci troenen, sterk aangedraaide belastingschroeven en wat dies1 meer zij. Evenmin komt. men veel verder, indien men enkel een loopje neemt met het feit, dat de Hoofdelijke Om slag van 1 58000 in 1903 tot 110.000 in 1913 is ge stegen. Wanneer de geachte inzender eens iets minder op pervlakkig daarbij zou willen stilstaan, zou hij tot conclusies komen, waarover hij zelf wellicht verbaasd zou zijn. Ons ontbreekt de tijd' om op deze interes sante zaak het noodige licht te laten vallen maar zou het voor den middenstand niet de moeite waard zijn, door een deskundige dit onderwerp eens te doen bespreken Wij willen slechts twee factoren hier even ter sprake brengen. In de eerste plaats dat in 10 jaren tijds wij nemen gemakshalve nu maar 1901 en 1911 daar er nog- geen latere gegevens dan het het vorige jaar zijn - de aanslagen zijn toegenomen van 2330 tot 4206. Zoodat we conslateeren dat de aanslagen in vrijwel dezelfde male zijn gestegen als de totaal opbrengsten van den Hoofdelijken Omslag. En ini de tweede plaats, dat in 1901 de. hoogstaan- geslagene f 634,50, en in 1911 11451,121 in den hoof delijken omslag betaalde, dat er in 1901 drie aan- geslagenen waren, die meer dan 400 hadden te of feren, tegen vijf en twintig in 1911, dat door deze drie ruim f 1600 werd opgebracht en door deze vijf en twintigbijna 116O0O. M. a. w. de categorie van in' gezetenen, wier inkomen meer dan f 10.000 per jaar be draag', brengt in den Hoofdelijken Omslag in 1911 bijna het tienvoudige op van de som van 1901. Waaraan is dit toe te schrijven? In hoofdzaak aan de vestiging van kapitaalkrachtige menschcn van el ders. Inderdaad bovenstaande enkele cijfers zijn het niet te weerleggen bewijs van onze stelling, die we dan ook onverzwakt handhaven, dat Alkmaar waard is hetgeen er aan tenkostc gelegd wordt. Van een voortdurend' opdrijven dór belastingen, tegen welke wij, in de overtuiging dat d'it op de welvaart een na- .deeligen invloed uitoefent niet zouden nalaten te waarschuwen, is geen sprake. Maar wel kan worden geconstateerd, dat Alkmaar in den loop der jaren kapitaalkrachtiger wordt. Heeft de. Alkmaarsche winkelstand daarbij in de allereerste plaats geen overwegend belang? Eu ligt het dan ook niet op zijn weg» naar zijn vermogen er toe mede te wer ken, dat Alkmaar zich blijft bewegen in de goede richting, dat onze gemeente, door haar maatregelen in het belang van den gezondheidstoestand' der be volking, door haar inrichting van het onderwijs, door haar werken op het gebied, van handel, nijverheid cn vorkeer, ook in de toekomst meer gegoede ingezetenen van elders tot zich trekt, in bloei blijft toenemen? men, werd om half één tot stemming over het amen- dement-Duys overgegaan. Er werden 48 stemmen te gen en 1 voor uitgebracht, zoodat de vergadering on voltallig bleek en verdaagd werd tot vanmorgen half elf. TWEEDE KAMER. De vergadering, welke tegen gistermorgen elf uur was uitgeschreven, kon wegens onvoltalligheid op dat uur eerst om twaalf uur beginnen. Aan de orde was art. 19 van de Invaliditeits- en Oudardomsverzekering, in welk artikel de middelen voor dë dekking van de uit te keeren renten worden aangegeven. Er is tot vannacht half één vergaderd. De heer T r e u b' (V. D.) lichtte een) tweetal amendementen toe. Voor zijn eerste amendement (vervanging van het woord „premiën" in „bijdragen") verwees hij in hoofdzaak naar zijne, uiteenzettingen bij de algemeene beraadslaging over het ontwerp. Het tweede heeft, ten doel eene andere regeling- van de Staatsbijdrage (in heb overgangstijdperk), De mi nister verdeelde de bijdëage gelijkelijk over 75 jaren. In het stelsel van den minister moest dë som meende spr. in geleidelijk afloopende bedragen verdeeld zijn. Intusschen de verdeeling van de bijdra ge over een aantal jaren is eene kwestie van opportu nisme. Spr. achtte het rationeeler, een langzamer hand oploopeudl jaarlijksch bedrag vast te stellen. Dan kan men rekening houden met het jaarlijksch accres der middelen. Spr.'s amendement heeft ten doel, met 8 miljoen te beginnen, en dan die som jaarlijks met 2 ton to doen oploopen. Een amendement van den1 heer Duys (S.D.A.P.) heeft de strekking de middelen tot uitkeering van ouderdomsrenten, weduwenrenten eni weezee ren ten te doen vinden' uit bijdragen van het Rijk, en die tot uitkeering van invaliditeitsrenten en te verkenen ge neeskundige behandeling uit bijdragen van het Rijk cn van de werkgevers. Het Rijk zal de administra tiekosten dragen. Subsidiair wordt voorgesteld, de middelen voor do dekking van uit te keeren renten, van geneeskundi ge behandeling cn administratiekosten te vinden uit premiën van dc verzekerden en van de werkgevers, en voorzoover de premiën ontoereikend zijn deer Rijks- bi,)'dra gen. Deze amendementen werden uitvoerig' toegelicht. levens, werd aan de orde gesteld een amendement- Pa t. ij n c.s. tot invoeging van een nieuw artikel 19a, luidende: Onverminderd het bepaalde in hot voorgaande arti kel vergoedt het Rijk aam het invaliditeitsforads een jaarlijksch bedrag van f 26 voor iedere invaliditeits-, ouderdomst- en weduwenrente en van 13 voor iedere weezenrente. Dit amendement weTd uitvoerig door den voorstel ler toegelicht. Na langdurige debatten, waaraan de heeren Rutgers (A. R.), Treiub (V. D.), Teenstra (Y. D.), minister Talma an Nolens (R. K.) deelus- De Uitgevers-Maatschappij „Elsevier" geeft een nieuw portret van koningin Wil'helmina uit, waarop de Koningin is afgebeeld in groot, ornaat: de herme lijnen mantel, met leeuwen bezaaid, hangt haar om de schouders; zij draagt, het, breede lint, van de Orde van den Nederlandschen Leeuw om de borst, en op bet hoofd een diadeem; zij staat, naast een tafel, waarop de scepter en de rijksappel en, op eeni kussen, dë ko ninklijke kroon liggen. En dit, portret is, wat gelijke nis betreft, bijzonder goed. Het portret is een Rem- brandtphotogravurc, erg donker van fond, waar de figuur scherp tegen uitkomt. DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN HAARLEM. Gistermiddag is de nieuwé burgemeester van Haar lem, jhr. mr. W. B. Sandberg, als zoodanig plechtig geïnstalleerd'. Nadat de nieuwbenoemde met zijn echtgenoote en zoontje door den waarnemend burgemeester, dr. H. D. Kruseman. van hotel Funkier was afgehaald, werd de familie aan do groote trap van 't bevlagd stadhuis ontvangen door de drie overige wethouders en naar de burgemeesterskamer geleid, waarna in de raadzaal de plechtigheid' plaats vond. DE INVOER VAN ITOLLANDSCHE VARKENS IN FRANKRIJK. Uit Parijs wordt aan de Tel. geseind: Bij de behandeling der Begrooting van Landbouw door de Fransche Kamer, sprak de afgevaardigde Braibant, uit het Ardennen-departement, zijn onge rustheid uit over heb feit, dat er zulk een groot aantal varkens uit Nederland moet worden aangekocht en stelde, hij de vraag of het niet mogelijk zou zijn de in voerrechten op maïs op te heffen, ten einde de var kensfokkerij te vergemakkelijken. ONTHOUDING IN POLITIEKE AANGELEGEN HEDEN. Mr. Thiel c. s. te Haarlem hebben bij den raad al daar, een voorstel ingediend inzake de verplichting, onbezoldigden gemeenteveldwachters opgelegd, om zich van persoonlijk optreden in politieke aangelegen heden te onthouden. Gemengd nieuws. ARTIKELEN 1638 C EN D VAN DE GEMEEN TEWET. In verband) met de bepalingen in de gemeentebstek- ken te Zaandam, verband houdënde met! de art. 1638 c en d van de Gemeentewet (arbeidscontract) is na mens 32 aannemers1 bericht, dat deze niet wenschen in te schrijven van werken, welke voor gemeente-reke ning zullen worden aanbesteed'. Toen Maandag 11 November dan ook de bouw van 13 woningen tent behoeve van het Burgerlijk Armbe stuur werd' aanbesteed, lagen in de bus slecbt-s twee biljetten, één van D. Vens Kz. te Zaandam voor J 13.210 eu één van A. A. van Daalen (Utrecht) en J. H. Post (Zuilen) voor 24.942. 't Werk werd nog niet gegund. GARNIZOEN TE SOESTERBERG In de gisterochtend gehouden vergadering van den Gemeenteraad' vani Soest kwam aan de orde een aan vrage vanwege het departement van Oorlog voor aan koop van gemeentegronden tot gezamenlijke grootte van ongeveer 640 H.A. Deze terreinen omvatten o. a. het vliegkamp te Soesterberg, dë gronden, gelegen rondom den z.g. Stomperd, enz. In den Raadl werd1 medegedeeld, dat het Rijk deze gronden wil aankoopen voor het houwen van kazernes enz. In principe was de Raad voor verkoop, doch verbond daaraan nog -eenige voorwaarden. Als koopsom werd) gevraagd) 300 en 500 per H.A., dus eeni totaal van Ongeveer 280.000. Wanneer men het dus met Oor-log eens is over de voorwaarden, kan het Raadsbesluit tot verkoop spoe dig tegemoet worden gezien. (Tel.) SCHIPBREUK. Te Katwijk aan Zee is aangespoeld een fleseh, waarin) zich een briefje bevond, dat zeer 'beschadigd was, maar waarop nog dë volgende woorden te lezen Waren „Ik heb schipbreuk geleden in 't; gezicht van de Fransche kust. en heb mijn matroos verloren, ook mijn. zijnl in de fleseh." Dan vólgen eenige onleesbare beschadigde handtee- keningeiï. Geen enkel toeken wees op den naam van het vaartuig. Ook was in de fleseh niets aanwezig, dan d'it briefje, erg nat en vuil. Vermoedelijk is het afkomstig yam een Fransch vaartuig, aangezien het briefje in het Fransch was geschreven. STORM EN HOOG WATER. Fe Ylaarrlingen werd Maandag door den hevi- gen storm de. Nieuwe Haven en1 al het omliggende land onder water gezet. Om half zes, toen de vloed liet hoogst was, stond het water tot vlak bij den -1 ordijk. Passagiers, die met' verschillende booten aankwamen, moésten over een grooten afstand door het water, worden gedragen. Hier en daar zag men mot roeibootjes over de Straat varen. Omstreeks half zeyen draaide de wind meer Noordelijk, waardoor 't water snel begon te vallen. Er valt, echter een rnen- schenleven te betreuren. Een jongetje van ongeveer vijf jaar werd door den windl opgenomen en in de ha ven geworpen. Hoewel terstonid' pogingen tot redding werden aangewend, mocht men er niet in slagen, het kind te redden. Het ventje verdween1 in het. water en is nog niet gevonden. Het benoorden Enkhuizen in nood' ver koerend onbekend schip, hetwelk Maandag door den kapitein van» de veerboot „Groningen," dienst StavorenEnk- huizen, werd gerapporteerd, is door de sleepboot „Da Onderneming," kapitein W. Zult, behoudeu te Enk- huizen in de haven binnengebracht. Genoemd schip

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1