DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 271 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 VRIJDAG 15 NOVEMBER. Woensdag 20 November 1912. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk 11,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voördam C 9. Telefoonnummer 3. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. BINNENLAND. KONING GEORGE DOOR ONS LAND. een avonturierster. uit de dierenwereld. ALRMAARS OURANT OP BURGEMEESTER on WETHOUDERS van ALK HAAR, brengen ter algemeen© kennis, dat in liet Ge meenteblad van Alkmaar, Nb- 388, is opgenomen hei besluit van dén Raad) dier gemeente van 6 November j.l. waarbij is vastgesteld: eene wijziging der- verordening op de samen stelling en wijze van benoeming der plaatselijke commissie van toezicht- op het middelbaar onder wijs. Welke verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing, is nedergelegd! en aldaar tegen betaling van 0.05 in afdruk is verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, 14 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR, brengen ter algemeen© kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar zijn opgenomen hunne be sluiten van 31 October j.l. waarbij zijn vastgesteld: lo. Een besluit) tot intrekking van besluiten tot aan wijzing van jdaat-sen voor bet uitspreiden, .bleeken of hangen van waschgoederen, voor onaangeepan- nen rij- en voertuigen en handwagens; voor het uitkloppen van tapijten en vloerkleeden; voor het nederleggem van puin enz. (Gemeenteblad1 No. 384) 2o. Een besluit tot aanwijzing van plaatsen voor on- aangespannen rij- en voertuigen en bandwagens (Gemeenteblad No. 385); 3o. Een besluit tot aanwijzing' van plaatsen voor het uitkloppen van tapijten, en vloerkleeden (Gemeen teblad No. 386) 4o. een besluit tot aanwijzing' van/ plaatsen voor het nedérleggen van puin, girint, afbraak, takken en dergelijke voorwerpen (Gemeenteblad No. 387). Welke besluiten, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd) en aldaar tegen betaling van 0.05 per stuk in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld. Alkmaar. 14 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 15 Noyember. In deD Lok. Anz. van hedenmorgen vinden wij een levendige beschrijving over het beleg van Adrianopel. Dun ijs, zegt de correspondent, d!e heer O. v. Gott- berg, bedekt alle plasser» en toch is de helder warme morgenzon zoo warm, dat wij tegen acht uur zonder overjas van Moestafa-pasja konden vertrekken. De ware „oorlogscorrespondenten" volgen de ruiters op oen met hooi belegen) boerenwagen en een heel oud huurkoetsje, dat een corpulent" heer met de beide uit geteerde schimmels in Stara-Zagora kocht als het eenige vervoeipiiddtel, dat voor hem .beschikbaar is. Van de hoofdstraat, welke ten noorden van de Marit- za naar Adrianopel leidt, gaat de slijkerige weg langs den zuidoever, die tot- dusverre voor ons verboden was. Doch de oorlog zoekt zijn- eigen pad. "Wielsporen lei den dwars over vélden en door beekjes, waaraan lila crocusjes bloeien. De flora, van het land wil nog steeds «niet de winterslaap ingaan De boomen blij ven ondanks de strenge nachtvorsten groen en 's na middags is het zoo warm, dat men er onder koffie drinken kan. De wagens blijven echter in het slijk dor wegen steken, zoodat wij na eiken kilometer moe ten wachten. Boven den heuvel, waarop Cermen ligt, hangen walm en rook, want de oorlogsfurie wierp de brand fakkel in het dorp, dat eens het tooneel van de groote overwinning' der Turken op de vereenigde Bulgarenen Serviërs was. Wij komen te Kad'ikoi waar het roode kruis in het witte veld op het hoogste dak is ge plaatst. Hier werd gevochten en vloeide er bloed. Aan den rand van het Turksche kerkhof voor het dorp vertellen eenvoudige, houten kruisen van kist-déksels, dat er gesneuvelde Bulgaren begraven zijn. Het dorp is door zieken-tenten vergroot en de meerderheid der huizen is ingericht voor het opnemen van verwonden, maar nog staan er vel© hpizeir en tenten leeg. Verlie zen waren er genoeg, maar de Bulgaren waren op meer voorbereid. Zij verklaren eenstemmig, dat de Turksche infanterie gewoonlijk niet ver genoeg schiet en de Bulgaren slechts verwondt door schoten in been of voet zeer vaak door kogels, die op den harden bodem terugketsen. De ellendige hutten van Kadi- koi staan tu-sschen, mesthoopen, waar wij over heem moeten om bij den staf eener brigade der achtste di visie te komen. In een schuur vertoeft de generaal. Langs ladders moet hij naar zijn werkkamer klimmen, waar de schrijvers zitten. Gemakkelijk hebben de Turken den Bulgaren het oprukken naar Adrianopel niet gemaakt, Van kam tot kam zijn ze teruggeweken, de Bulgaren steeds opnieuw tot een bajonet-aanval dwingend. Er is één groot graf, maar geen getal, geen naam verraadt hoe veel dapperen hier rusten. De legeradministratie heeft goede gronden, de cijfers der verliezen geheim te houden en ze déet- het met evenveel succes als wreedheid. Zelfs de vrouwen en kinderen thuis ver nemen niet of hun mannen en vaders nog in leven zijn. De natie voert een strijd1 om het bestaan. Daar om moeten de belangen evengoed als de gevoelens van het individu zwijgen. Wij mogen man voor man den top van den heuvel beklimmen, doch boven ons hoofd) niet lasten zien. En daar ligt voor ons, stil' in) den glansi der morgen zon een tooneel van vrede en rust Adrianopel. Als reusachtige fabrieksschoorsteenen boren de vier slan ke, fijne naalden van) de minarets der Soeleimanmos kee in den blauwen heinel, Daarvoor, dichter bij ons, flikkert t gouden, ronde koepeldak ©ener, vermoedelijk Grieksche, kerk. Juist in het midden gapen de open reuzenmonden, de schaarden van eeni ouwerwetschen vestingmuur. Vóór het verre, wiUblinkende panora ma der uit de verte schoons stad" slingert het blauwe lint der rivier de Maritza. Vlak! daarbij ligt- de gele draad van don weg naar de plaats" Moestafa. Twee duistere puntjes bewegen zich erop en worden door d"en kijker als een Turkseh! hoertje met zijn ezel her kend. Onbekommerd1 om twee rijen ges-ehut&monden gaat het boertje verder. Links van de stad) zien wij de scherpe randen van het fort Cojir, rechts den mond van de rivier de Arda. Het fort ligt op een heuvel in de rijke, vruchtbare vlakte om de stad. De hoogere heuvels rondom dén krans der vestingen schijnen in handen der Bulgaren te- zijn, evenals1 de verdedigings werken, welke sinds het uitbreken van den oorlog in haast door de Turken zijn aangelegd. Zoo ligt dus de eigenlijke vesting reeds' aan die voeten der over winnaars- en i.s op genade of ongenade overgeleverd aan de Bulgaarscke kanonnen. Diepen indruk maakte het Bullgaarsche tooneel dichter hij ons. Uit' menschen, dieren en materiaal zagen wij om den toekomstigen 'buit een grooten ring geslagen, die een ring van staal en ijzer is. Stom, onbeweeglijk s-t-aardenj do kanonnen naar het doel. Vermoeden liet zich slechts, hoe verder naar voren bij de infanterie elke geweerloop, elke kanonmond op dé verdedigingswerken wees. Meer naar achteren, in den tros,wees elke wagendissel naar voren. Ieder man netje keek vooruit, zat als de infanterist met naakt bovenlichaam. Zelfs do telegraafpalen schenen naar voren te neigen. Zoo heerschte alom, zonder dat. e,r één geluid tot. ons opsteeg, de druk en de macht, wel ke een leger zonder de wapens te gebruiken alleen door zijn aanwezigheid uitoefent. Moge die macht stom blijvenDe val van Adrianiopel toch is onvermij delijk. Onder gunstiger voorwaarden kan geen bele geraar voor een vesting liggen. Overal biedt, het ter rein hem gelegenheid, don vijand) omgezien te naderen en op drie vierdie gedeelte va-n den ring heeft de be legeraar den belegerde aan zijn voeten. De Bulgaren hebben vliegmachines genoeg om elk verdedigings werk gado te slaan, Den Turken ontbreekt het aan alles. Zij vermoeden niet de stellingen, der achter natuurlijke dekkingen door den vijand geplaatste bat terijen. Ook hier hebben zij veel verzuimd en bewezen dat de moderne oorlog bun vreemd) is. Dorpen ge noeg lieten ze in vlammen opgaan, maar het groote lager, dat thans aan twintigduizend Bulgaren eon welkome schuilplaats biedt, bleef onaangeroerd. Nu krijschen om Adrianopel de raven. In zwermen, grooter nog dan die der correspondenten toeven ze om de akkers rondom de stad en houden dé snavels voor een spoedigen buit gereed. TWEEDE' KAMER. De Kamer zette gisteren de artikelsgewijze. bespre king van het ontwerp tot regeling* van de Invalidi teit s- en ouderdomsveTzekering voort. Aan de orde was artikel 25, betreffende den alge- meenen maatregel van bestuur, welke zal moeten wor den uitgevaardigd! omtrent routekaarten, renteboek- jes, enz. Hierop werdén amendementen ingediend door de heeren Treub (V. D.) en Duys (S. D. A. P.), waarvan het laatste, strekkende om aan de ge- neesheeren ook hij dé uitvoering' van déze wet een beroep op hun ambtsgeheim toe te laten, door minis ter Talm a; werdl overgenomen. Zooals we gisteren ondier „Laatste berichten" me dedeelden, bes-loot de Kamer op voorstel van dén voor zitter Dinsdag' te beginnen met do. behandeling van de Indische begrooting. Een voorst-el van den hoer Middelberg (A. R.) om tijdens de behandeling' dier begrooting' in de avondvergadéringen voort te gaan met de behandeling der Invaliditeitswet, werd! verworpen met 50 tegen 36 stemmen, terwijl een voorstel-Lobman, om Dinsdagavond! de Invaliditeits wet te behandelen, verworpen werd met 47 tegen 38 stemmen, 's Voorzitters voorstel werd hierna z. h. s. aangenomen. Hierna werd verder gegaan met de behandeling van het amendement Treub, dat verworpen werd met 46 togen 21 stemmen, nadat eenige wijzigingen1 door den heer Treub voorgesteld, door den minister waren over genomen. In de avondvergadering werd' artikel 30 (de ver plichte verzekering") behandeld. Een zevental amen dementen, vier van dén heer Duys, 2 van den heer P a t ijn eni 1 van den lieer Tr e u b, waren hierop in gediend, waarover een uitvoerige discussie ontstond. Heden voortzetting. DE RIJKSMIDDELEN. Waren de cijfers dér September-opbrengst teleur stellend, die van de maand October maken een beter figuur, schrijft de N. Gt, De totale ontvangsten in de October-maund der jongste jaren waren niet mee gevallen, zoodat te verwachten was dat dit jaar een flinke stijging kon worden geconstateerd. Zoo is het ook uitgekomen. Werd verleden jaar ontvangen 10.146.129.66, October 1912 leverde een totaal van 17.794.702.64%. dus thans 1.648.572.98% meer. Tot deze flinke- vermeerdering hebben bijna alle rubrieken medegewerkt, doch liet grootst© aandeel daarin droegen dé wisselvallige successierechten, de bedrijfsbelasting en de vermogensbelasting. Bij vergelijking van" de cijfers der heide maanden blijkt dat dit jaar meer werd ontvangen uit de 'personeels belasting 82.000, de bedrijfsbelasting 241.000, de vermogensbelasting 245.000, de rechten op den invoer J 154.000, den suikeraccijns 186.000, het gedistilleerd 165.000, den zoutaceijns 21.000, dien op bier en azijn 11.000 en dien op het geslacht. J 58.000, de belasting' op g'ouden en zilveren werken 5000, de zegelrechten 55.000, de registratierechten 176.000, de hypotheekrechten 21.000, de succes-sie? rechten 220.000, de démeinen 47.000, de posterijen 63.000, de Rijkstelegraaf 29.000, de Staatsloterij 1000, en de loodsgelden 45.000. Slechts de volgende bronnen van inkomst brachten minder op: grondbelasting 74.000 en recht op de mijnen 2000, terwijl de wijnaccijns en de jacht- en vi scha eter» met zeer kleine bedragen beneden het vo rig jaar bleven. Door deze gunstige uitkomsten! is het verschil tus schen de afgeloope.n maanden van dit en van gelijk tijdperk van verleden jaar weer a-anzielijk vermeer derd. De opbrengst over de eerste tien maanden van 1911 was 146.773.940.04, en die over d'e eerste tien maanden van dit jaar 152.218.367.92. zoodat. we nu reeds op verleden jaar 5.444.427.88 vooruit zijn. ..DE GELDERLAND" IN DE ITBKSGIIE WATEREN. Uit- Konstantinopel wordt gemeld, dat „De Gelder land"" daar is aangekomen. Naar „Zelandia" verneemt, isi het volgend ja-ar te Ter Neuzen een es-kader te verwacht-en, Sat door het kanaal van- Ter Neuzen koning George van Engeland naar Gent- zal overbrengen, om een bezoek aan de tentoonstelling aldaar te brengen en een ontmoeting te hebben met het. Belgische koningspaar. Neder 1 andscbe oorlogsschepen zullen ter begroeting en hegeleiding vani den Engelschen koning' te Ter Neuzen aanwezig zijn. SCHEURT DE COALITIE? Het „Huisgezin" schrijft: Een Chris-telijk-IIistorische, die in zijn partij een man- van gezag is, verzekerde ons, dat hij voor sa menwerking met de anti-revolutionnairen op den ouden voet niet, met de Katholieken wèl te vinden was. Hij wensehte, dat de drie partijen elkaar in de twijfelachtige districten zouden steunen, maar dat in de^ „vaste" districten de strijd) tusschen Christelijk- Historischen en anti-revolutionnairen zou worden uitgevochten. De anti-revolutionnairen hebben en willen te veel vaste districten, vond onze zegsman. OMMEN. De centrale antirevolutionnaire kiesvereeniging' in het kiesdistrict Ommen heeft in ha-ar gistermiddag te Almelo gehouden vergadering opnieuw mr. II. van der Yegte te Zwolle candidaat gesteld voor het lid maatschap der I weedo Kanier voor genoemd' district. INVALIDITEITS- EN OU DER DOMS VER ZEKERING. In een druk bezochte vergadering', belegd door de Sociaal-democratische Vrouwenclub te Amsterdam, is de Volgende motie met algemeen© stemmen aange nomen De vergadering spreekt hare verontwaardiging uit over het opdringen van een wet aan de arbeidersklas se, die, onder den schijn van ouderdoms- en invalid! teibsverzorging, ondragelijke lasten oplegt aan het ar beidersgezin en desondanks aan de vrouwen geenerlei uitkeering geeft na den dood van haar man. Zij pro testeert tegen deze wet als een nieuw onrecht en een grievende beleediging-, de arbeidersvrouwen aauge - daan. 1 van den heer Seegers uit. de U t.rech Lschest raat te Amsterdam diefstal pleegde, werdl gisteren door de A ierde Kamer dér Rechtbank te Amsterdam veroor deeld tot acht manndeni gevangenisstraf, overeen komstig den e-isch van het' O. M. - DIEFSTAL. Door de politie te Leiden werd" tegen een jeugdig' fabrieksarbeider proces-verbaal opgemaakt, wegens diefstal' van z.g. koper-metalen, ten nadeele der fir ma Glos en) Leimbruggen, aldaar, tot een bedrag- van ruim 100, hoewel' de jonge man er maar kleine bedragen voor had ontvangen. Hij verklaarde tot den diefstal te zijn gekomen, doordat, de contributie voor zijn vakvereeniging niet va-n het' loon af kon en ook, omdat hij wegens het zonder verlof mee deelne men aan den Ronden Dinsdag, voor den tijd' van één week! was weggestuurd. In' dien tijd moest hij toch kostgeld betalen en om daaraan te komen, had hij het koper weggenomen en verkocht. EEN BAROMETER-DIEF. De eigenaar van het hotel „Het. Haasje" te Amster dam werd gisternacht te ruim half één door den vei ligheidsdienst gewaarschuwd, dat 'n man in de gang van zijn hotel was' geslopen en kort daarop zich ver wijderd lind met. iets onder zijp jas verborgen. Ge noemde eigenaar, die juist met logé's in de ontbijtka mer zat, bemerkte bij den eersten oogopslag, dat hij 'n grooten barometer miste. Hij zette onmiddellijk den dader na, die het. op een vluchten zette, doch door de politie, na korte achter volging, gegrepen werd e-n naar het bureau Pietershal overgebracht. Den barometer had hij in de St. Nicolaasstraat weggeworpen. UIT BROEK OP LANGENDTJK. Door eenige vrijzinnige kiezers te Broek op Lan- gendijk is volgens de Tel. protest) aangeteekend- tegen de laatstgehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, op grond van het feit, dat de burge meester eenige liberale kiezers uit het stemmingslo kaal verwijderde, toen zij den gang dér stemming wil den controleeren. Gemengd nlenws. Het 21-jarig meisje uit Zwartsluis, dat zich uitgaf voor freule Lohrnan. en ten nadeele van de verloofde Een merkwaardig geval van vriendschap in do die renwereld doet zich voor in een dorp aan de lijn Sau- werdRoodfeschool (Grom). Daar woont aan do spoorlijn een juffrouw, in wier woning eiken avond een stekelvarken op bezoek komt. Door een gat" kruipende, komt het d"iesr in een z. g. hok, waar élken avond de hond en enkele katten ge voerd worden. Tusschen die dieren beweegt het zich vrij en eet met hen uit één pot, tot alles is verorberd. Dan verdwijnt het varkentje weer, om eiken avond op denzelfden tijd terug te keeren. De juffrouw probeerde al een enkele maal, den nieu weling te verwijderen, bracht hem zelfs wel vijf mi nuten langs een omweg, een eind ver, maar telkens was het bpestje weer op den bestemden tijd) op 't appèl en at naar hartelust mee. Nu blijft het er eu bet wordt al erg' gemeeuzaam met de bewoonster. Als zij het düer roept, komt het bij haar en legt zich rustig bij haar neer. Maar aan raking duldt 't niet. (N. pr. Qr. Ct.) HET MODEPALEIS TE AMSTERDAM. Honderden en honderden nieuwsgierige en belang stellende stadgenooten haddén zich gisteravond opge steld langs het houten hulpgebouw der firma Hirsch aan het Leid'sche plein, schrijft" het Hbld,, om toch vooral niets te missen van wat in den loop van den avond wel zou geschieden in dat hooge majestueuze gebouw aan den overkant, stralend van licht en kristal en breede, zware spiegelruiten. Daar werden, urenlang, telkens met kleine tusschen- poozen, bloemstukken aangedragenbouquett-en van bescheiden) omvang, bestaande uit orchideeën en ro zen, maar ook groote en grootsche pieces, die heel den hoek vulden, waarin zij werden geplaatst. Totdat op schier iedere trede van de monumentale trap, bij elke vitrine, chrysanthen prijkten en violen en breed- vingerige palmen. En al die bloemen in do wijde, trotsche ruimte van het gebouw, waar de etalagekas ten nog ongevuld stonden, brachten gezelligheid' aan, die werd verhoogd' door de aanwezigheid" van vele ge- noodigden. Langzamerhand kwamen ze binnen, de bezoekers, uitgenoodigd tot bijwoning der feestelijke opening \an het modepaleis. Onder die he,eren merkten wij op den wethouder van Publieke Werken, den heer Th. I'. A. Delprat, de gemeenteraadsleden No-lting, A.s- scher, Wollring, dr. Xuyens, mr. Yau Os, mr. Yau Gigeh; den hoofdcommissaris van politie.; den direc teur van hot Rijksmuseum; den directeur van do Rijkspostspaarbank; den secretaris-generaal van de Rijksverzekeringsbank, hoofdambtenaren van P. W„ architecten, personen uit dé kunstwereld, de industri- eele en de financieële kringen. De wethouder, de heer Delprat nam het eerst het woord, om de firmanten, de heeren Kahn en Berg ge luk te wènisehen met het succes. Xa dezen, gelukwensch volgden nog tal van harte lijke toespraken. Om een denkbeeld te geven van de grootte van het gebouw vermeldt het blad ten slotte eenige cijfers. A oor hot gebouw zijn ongeveer twee-en-een-half mi Uit en met sclsteenen verwerkt, terwijl bovendien aog ruim een halt millioen K. G. ijzer eu geweldige hoeveelheden zand, grint en portland-cement word aangevoerd. Het gebouw is, bij een oppervlakte van 3000 viork. AL, dertig meter hoog en telt van souster- ra in tot dok zeven verdiepingen. I)e koepel, gedekt door rood-koper, is ongeveer veertig meter hoog-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1