ONZE opvatting van zakendoen heelt tot uilkomst STEEDS GROOTEREN OMZET, ondanks meerdere concurrentie. Anli-NIi 1 itairisten Vereeniging. op Maandag 25 November Spreker: DOMELA NIEUWENHUIS. Onderwerp: „De Oorlog en de arbeidende klasse". „Het Vrije Tooneel", TOILET ZEEP SObCREID Hotel „de Rustende Jager", scoDe "SI ll ~7~lift: (van Ds. SCHERMERHORN). l* de fijnste. LANGESTRAAT. Telef. 169. een VERGUNNING SneveVw.1T tbii c' L' Uitvoering vao beursoiders. Firma H. 8. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK, LAAT. hoek BOTERSTRAAT, Alkmaar, Tel. 212. ÖNDERW IJS VERKIEZING KAMER VAN KOOP HANDEL EN FABRIEKEN. Bergen. GROOTE Te ALKMAAR ügg afloop Bal. HOEST GIJ, Kleedermakers, LAAT, hoek BQTERSTRAAT, Eigen werkplaatsen a.li. magazijn. Ingericht op Hollandschen grondslag. Degelijke Stoffen. Soliede bewerking. Verkoopsprijs in juiste verhouding tot de qualiteit. 1. PRINS Az. Oudegracht 285b Telefoon 5239. tegen den in de groote zaal van de Harmonie. AANVANG 8 UUR (precies). ENTREE 10 CENT. herstemming BAAN, J. C. en POTGIESER, J. G. PIJN.DUURZflflM.GEURIG AD VËWYËNTMËn; Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-MUe» v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. marijtje de waal, te koop aangeboden. Leiferft*^gt:g op Zondag 17 November, 's namiddags van 3 5 uur, entrée 25 cents, 's avonds van 8—11 uur, entrée 60 cents. een net Dienstmeisje, Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. HET WITTE HUIS Kleedermakerg Eigen werkplaatsen a.h. magazijn. jpr~ KINDER JASSEN.rgj A -r;j"t tenaar uit, meesterlijk ouder meer, was de opzet en de ontwikkeling' der fuga, die in een overweldigend slot eindigde. Daarna een eigenaardig stuk, „Reflet® dans l'ea.u" van den fantast, den roet klanken spelenden fransch- man Debussy. Hierin grootendeels alles piano en mezzoforte gehoudien, en op een) bewonderenswaardige wijze, o. a. de pianissimo passages, zoodat men zich afvroeg, is dit nu dezelfde pianist die zoo even Bach vertolkte Vervolgens een drietal Chopin's: de wals elegant met een tot furiosi opgedreven slot, de prelude in Fis, heerlijk droomerig, zoo geheel in zich zelf gekeerd voorgedragen, en de verleden jaar ook gespeelde Po lonaise in As, breed opgevat. Toen op langdurig applaus' een kleine toegift. Ha de pauze begon de kunstenaar met een uitge breid nummer van Cesar F ra nek Prelude,Aria en Finale en eindigde zijn reuzentaak met een compo sitie van hem zelf (het programma vermeldde: een oorspronkelijke niet op een volksmelodie opgebouwde compositie, welker rbytme echter eenigszins gelijkt op eene oud! EngelSche „Morris?' danswijs) een eenvoudi ge melodie op verschillende manieren gevarieerd, en een Iersche volkswijs; ten slotte een Iersche dans van Gh. v. Stanford dit en het vorige nummer door O. voor klavier bewerkt. Op aanhoudend1 verlangen volgde nog een extra nummertje en daarmede was de auditie geëindigd. Met wat een zekerheid, ja, stoutmoedigheid1 soms, met wat. ontelbare klankschakeeringen in zijn spel' en wonderschoon» toon bad hij zijn taak ten einde ge bracht De Bliithmer concertvleugel was van de hoofdverte genwoordigers voor Nederland, de heeren Duwaer en Naessens, te Amsterdam en VGravenhaje. 1. K. PURMEREND 14 Nov. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Bloemkool f 5,80 a 9,10 per 100, Peren f 1.10 a 2.40, Appelen f 1,40 a f 2,80 per mand, Spruitjes f 0,45 a 0,62 p. dubb. mand. Handel matig. BROEK OP LANGENDIJR, 15 Nov. Heden werd besteed voor: 200 baal uien f 0,80 a 0.90, 100 baal wortelen f 0,50 a 0,60, 17100 bloem kool le soort f 4.— a 9.90, 2e soort f 1.50 a 1.70, 116000 roode kool f 2.50 a 6.90, 25600 gele f 2,30 a 7.60, 17700 witte f 2,20 a 5.70, 475 zak roode kool f 0,27 a 0,34, 1 wagon witte kool f 46. in BOEKHOUDM en aanverwante vakhen ter opleiding voor praktijk en examens. Oorlog, AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDTiOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Vosudam, O 11,. Alkmaar. pCi 3i/» 21/, pCt. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 15 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nede<rlndsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 16 Novemhr. In het gebied van de waarneming is de hogste be kende stand van den barometer 769.1 te Vamtia. De laagste stand van den barometer 745.2 te Haaranda VERWACHTING. Zwakke winden uit noordelijke richtingen, neslig tot hall bewolkt, weinig of geen regen, zelfde tempeatuur. Ingezonden mededeelingen. Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binned. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e F, ra. Iwang Dombr. Finano. enlndustr. ondernemingen enz. Koers van 114 Nov. 15Nov. 5 5 S 4 4 4 4 5 4 41 k Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsoh Grondcrediet 99 $f Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden i, Winstbew, Westersuiker aand. A'dam Deli u Langkat Idem pref, n A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia n Deli-M&atschappij n Medau tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, 'j Amst, Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. y. Petroleum Dorische Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Ferlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mjj Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen pCt. 4 4 4 dir. 913/4 66I/3 94ik 11027/8 447/8 848/4, 8116/i« 861/2 85 99 P4iVw 95 981/8 173 IO51/3 15 6 l/j 181.-- 182 630 288 341 l/g 48 86s/4 5141/s 549 249s/4 372 5251/2 2241/2 2871/2 526 1581/3 2141/a 187 781/2 64 82 44 239 pCt. 41/j aand. div. Marktberichten. Holl. iJz, Sp.-Mij, Mjj. tot expl. ran Staatsspoorw. ALKMAAR15 Nov. Kaas. Kleine volvette et rjjksmerk fkleine fabriekskaas f 32.50, klie boerenkaas f 32,50. commissie f 82.—, middefte f 33.—. Aangevoerd 355 stapels wegende 1526 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f - Handel slug. ALKMAAR, 15 Nov. JHeden werden ter graanmtt aangevoerd 3502 H.L. Tarwe f 6,— a 8.75, ïge f 6.— a 0,—, gerst f 0,— a 0,—, id. chev. f 6.'a a 8.25 haver f 8.10 a 5.paardeboonen f 7. a 8. bruine boonen f 12,a 16,citroen dito f a duiven dito f 9,—, witte dito f 18,— a rood mosterdzaad f 20,— a karwijzaad f blauwmaanzaad f 17,50 a Erwten: groene f 10,— a 21,—, grauwe f 16, a 22.50, vale f 10.— a 11.—. pCt, 4 U pCt. 4 3 86% 29% 26 7513/!, 59% 1190 51/s 28% 661/2 ni/g 533/4 85% 94% 245 109% 106% 23 84% 288/4 62% 28 s/4 1 85% 1131/s 263/4 1111 297/, 1372 4"/, a 841/j 91% 66% 951/3 10215% 46% 847/8 84 85% 861/4 995/16 85 e/8 98 s/4 1737/8 157% 1311/0 188 Groote Protestvergadering Daarna opvoering door van het Anti Militairistisch Tooneelspel Toegangsbewijzen van heden af verkrijgbaar bij B. C. LOEVENS, Druivenlaan 36; L. YERHAGE, Tuin straat; A. SCHOEN, Lindelaan; ,T. B. HARMS, VerdronkenoordGebouw „Voorwaarts", Oude Gracht en nes avonds aan de Zaal. Aangezien er een bepaald aantal kaarten verkocht zal worden, is het raadzaam zich vroegtijdig van Toegangsbewijzen te voorzien. 342 48 13 Nov. Aardappelen blve BO VENKARSPEL f 1,50 a 1.60. Bloemkool (le soort) f 6.50 a f 9.—, 2e ort f 4,— a 5.50. Roode kool f 2.50 a f 4.50, wittiool f 2.50 a 5.—, gele f 2,— a 4.75 bieten f 3.50 i— uien f 0.80 a 0.90. NOORDSCHARWOUDE ,14 Nov. Groote izen f 0.60 a 0.80, drielingen f 6.40 a 0.50, kleine3.— a 0.blauwe f 0,75 a 0,80, Eigenheimers f35 a 1,10, gele nep f 0 60 a 0.75 drielingen f 0,351,50, grove uien f 0,90 a 1,— per 60 K.G. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Gert. v. Convert r Deny, en R. Gr.Cert. aand. diy. Eric n Kansas City South. «X, n- J' "Pref Miss K. Texas G. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific eert y. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp, Idem e OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18c, 4 5 Koers van, het geld. Prolongatie 374' pCt. Mededèelingen. De beurs had heden een opgewekt vf-1Cn' Oliewaarden vonden in 't bijzonder belang- roni/ng' ^¥aar gisteren nabeurs- Koninklijke reeds u j en ®ecous°ii(ieoi'6e 240 noteerden, 'openden deze heden op ongeveer 242 en 532 met omhooggaande oers-en; het slot was vast, Noteering Koninklijke 5Z8 532 slot 531. Geconsolideerde 239243% slot 42. Op de Amerikaansche markt onderscheidden zich aandeel en Amalgamated die pl. m. 1% procent monteerden Tabakken ruimaclioots befer. Rubber vast op vorige prijzen. Mijnen vast voor Guyana Goud. 3 1063/1S 100% 79% 116% 109 159% I 461 552 250 870 530 223 242 531 163 1921/9 33 45 245 881/3 87% 29% £6 75"/, 6 60 190 51/4 20% 118/m 547,6 83 .1073/16 23% 34% 28% 623,8 29% 36% 114 2615/i6 111% 30 1721/3 4% 86%e IO6V16 807% BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen, ter voldoening aan artikel 12, alinea tv VaT.n kf* -A-ïgemeen Reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken, ter kennis van belangheb benden, dat de lei verkiezing van een lid dier Kamer in deze ge? meente, door hun College is bepaald op Donderdag 88 November a.s., >an des voormiddags ÏO tot des middags IS nnr, in een der lokalen van het Stadhuis. Candida ten zijn: Alkmaar, 15 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Lsweetmayi Burgerlijke Stand. ONDERTROUWD. 14GEBOREN6liS J°hannes Eosst en TlÜntJe Smit. 13 Nov. Dirk, z. van Dirk Storm en Johanna Petro- nella Ooiiev&ar. OVERLEDEN. 14 Nov. Marijtje de Waal, 73 j. 15 Antonius Fr.mciscus Fhiiippus Lowies, 53 j. ■wainwmiftrwi1 tmtmmmnni i Heden overleed na een geduldig lijden onze geliefde Zuster en Tante, Mejuffrouw j in den ouderdom vau 73 jaar. Wed. D. GERLING-de Waai D. GERLING. G. GERLING—Grootes. M. E. SPRUITGerund. L. SPRUIT. Alkmaar, 14 November 1912. Bi. franco letter R 256, aan liet bureau van dit blad o aider scheikundige confrdle, 80 it OO et. per Liter. Drogisterij F. BERG, Hofplein 53. Plaatsbespreken st ÏO CENTS extra per plaats op den speeldag vanaf' 's morgein» ÏO UU R. TERSTOND GEVRAAGD voor DEN HAAG' van gosde getuigen voorzien. Zich aan te meiden 's morgens van 10 11 0f 's avonds na 6 uur, KENNEMERSTRAATWEG 154. KOOP een zoo goed als nieuwe IJzeren iLI* r, boderaopp. 1 1 M., voorzien van rem en gebruikt zuiveren DRUI VE.VBORSTflOVI VG de II. 25 cent. Drogisterij F. BERG, Hofplein 63. Telefoonnummer 439.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3