dagelijks versche Boterletters en Spoortoanket van Natuurboter SO cent per pond. Speculaas 25, 35 cent, Borstplaat 37'L cent, Suiker- LANGESTRAAT bij de STEENENBRUG, Geeft toegang tot alle galerijen. OP EN TOP BAZAR. Alles is geprijsd. Aparte afdeelingen bijzonder fijne Luxe goederen. Geheel iets nieuws te Alkmaar. Sigarenmagazijn „Alcmaria" J. H. OOIJEVAAR Jr. Bouwterrein De Lange de Moraaz, Boekhoudster - Columbus - Havermout Heeren-Modemagazijn Moderne Hoeden 1 2 25, 2,51. 2,15. 3.00, 3.511,50. Noordhollandsch Landbouwcrediet. r~ coupons. RITSEVOORT 1, hoek OUDEGRACHT. een verpleger en een leerling-verpleger. TIMMERLIEDEN gevraagd, J BAK, ZAADMARKT, hoek KOOLTUIN Van bovengenoemde artikelen werden gedurende de St. Nicolaasdagen 1911 in onze fabriek millioen pond bewerkt De sorteering Si NIcolaas-artikeïen en Chocoladeletters is grooter dan ergens anders. Alle artikelen worden machinaal vervaardigd. Steeds grooter succes op ijs bewaard, per 5 ons f 0*75» s pep pak inh. 2% ons f 0.40. pot* pof ink. 1 K.G. f 1.70. per 5 ons f 0*75. ZONDAG DEN GEEEEDEN DAG GESPEND. verhuren loketten, tegen Inbraak en Brandschade. Iu pakken van 5 ons 15 cent. Handels Venn. Anker-Maatschappij. Vraag; C3r O 3XT O. Heerenstraat 7. Er bestaat geen beter' geen goedkooper presenteert ontegenzeggelijk de grootste sorteering artikelen voor J. H. WILUERS, Sinds Jaren leleetd aanbevelend aan den Westerweg, Nassau laan» Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraalstraat en Lindelaan. Te bevragen bjj A. G\ DEN BOESTERD, Nassauplein 41.. In het Krankzinnigengesticht „Duin en Bosch" te Castricum kunnen geplaatst worden Sollicitaties met franco brieven bij den Geneesheer- Direeteur van bovengenoemd Gesticht met of zonder verzekering, roor geruimen tijd werk, bij J. DEL VER. Loudelsweg, Bergen (N.-H.) Laat 131. Telefoon 247. MANTELS. MANTEL-COSTUMES. COSTUUMROKKEN. BLOUSES. Druk N.V. v.b. Henna. Coster Zn., zoekt plaatsing in ALKMAAR of OMSTREKEN. Brieven onder lett. B aan Advertentie-bureatl PLEM- PER v. BALEN, Mient. en nog is de beste van alle. 1 Verkrijgbaar by Engroa i In alle metalen verkrijgbaar Stadsuurwerk- rnaker. Telefoon 8Ö7. WA LTHAM WATCHES. Roomboter (Meigrasboter), U M0GCA DESSERT KOFFIE L Roomboter No. 1 JAVA KOFFIE No. 1 Firma C. KEG. Firma C. KEG. „Bazar Alcmaria", SINT NICÖLAAS CADEAUX. „Bazar Alcmaria". WILLEM SMIT. 0 Hedenavond Opening. IÉ I VI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4